Szatmár, 1908 (34. évfolyam, 2-51. szám)

1908-01-19 / 3. szám

6 S Z A T M Á R január 19 — Csak egy jó, régi kifejezéssel válaszol­hatnék — felelt Hadow kapitány, komoran. — Ha az édes testvéremről lenne szó, az se bántana jobban. — Mindenki szerette azt a kölyköt! — Megszakad az apja szive uram. — Istenem, mint szökevényt. . . ! — Mindene meg volt a világon — szólt Francis, oly hangon, mintha minden szóért küzdene. — Befolyásos családból, saját va­gyona, fényes esze, kecsegtető jövője, min­dene meg volt. — így eldobni mindent magától, — szólt Hadow kapitány, heves kézmozdulattal. — S a legszebb fickó, akit valaha lát­tam, — kiáltotta Mr. Francis. — A kosár legszebb virága, — toldotta Hadow. — S ha elgondolom azt, — folytatá Mr. Francis, — hogy épen nekem kell íróasztalomhoz leülni és Írni: John de Yigne Garrard volt tengerésztithelyettes, szökevény, A két főtiszt komoran mértevégig a „Dauntless“ fedélzetét, amely lehorgonyozva feküdt a sziklák között. A Társaság-szigetek Borabora nevű szigeténél történt, ezelőtt negyven évvel. A csodaszép vén sziklák meredélyei ragyogó meztelenségükben úgy tornyosodtak a világ legkékebb vizéből az égnek, mintha az eget is ők tartották volna. Szakadék szakadék hátán, szédítő magas­ságba törtek fel a bazalt oszlopok, s csak itt-ott, egy-egy kis zugban gyönyörködtette a szemet a trópusi növényzet smaragdja. Magát a csúcsot, amely kilencven mértföld- ayire szolgált a hajós Útmutatójául, viharos időben mély homály fedte s a zuhogó eső szürkeségében még csak látni sem lehetett. A hegyalatti tengercsatorna szélén sötét pálmaerdők szakadatlan tömege fedte a benszülöttek falucskáit. A béke idilli csend­jében, úgyszólván gondatlanul éltek itt a szigetlakok, a kiknek nemes szépsége igazi vonzerővel töltötte el az idegent. A pénz ördöge ismeretlen volt előttük ; a legkisebb munkát is bőségesen fizette vissza az anya- természet. A kincseit két kézzel pazarló természet ölében a költészet és ének zengte vissza a lakók háláját. — Vájjon nem-e kisér bennünket figye­lemmel valahonnan innen felülről, — kérdezte a kapitány, távcsővel vizsgálva a magas­latokat. — Ezt kétlem, uram, — felelte Mr. Francis. — Az én meggyőződésem az, hogy egy j horgonylánc hosszára sincs a falu mögött. — Kitűzte a jutalmat ? — kérdezé a kapitány! Az első hadnagy znvartan nézett maga elé. — Azt mondtam önnek, hogy ötven fon­tot ajánljon fel — szólt a kapitány szigorúan. — Száz fontra merészkedtem azt fele­melni, uram, — válaszolt Mr. Francis. — Egymásközt megbeszélgettük a dolgot az őrszobában, s arra határoztuk el magunkat, hogy ha a saját zsebünkre is történik a dolog, de egy-két fontért nem kockáztatjuk a fiút. — Igazán csodálkoznám, ha a tisztelt társaság ezt ón érettem is megtenné, — jegyezte meg a kapitány. — Alig hisszük, uram, hogy valaha ily helyzetbe jutna. — Bizony Isten, nem! — kiáltott föl a kapitány. — Ha meg is válók őfelsége szolgálatá­ból, az nem fog egy pár szép szemért történni. — Ezt bizony és sem hinném, uram, — szólt bele az első hadnagy. (Folyt, köv.) SZERKESZTŐ ÜZENETEI. B. J: urnák N.-Ecsed. A tudósítást és szives fi­gyelmét köszönjük, de későn jött, a kérdéses hír már ki volt szedve. HIRDETÉSEK. — Értesítés. Van szerencsém a nagy­érdemű közönség tudomására hozni, hogy Bercsényi-utcza 46. szám alatt 7 év óta fenálló szobafestő es mázoló műhelye­met a legújabb divatu rajzokkal és minták­kal felszereltem, elvállalok szoba, templom és czégfestést, mázolást, fladerozást, tapettá- zást és aranyozást. Daróczy J. István szoba­festő és mázoló. — Egy fi u tanulóul teljes ellá­tással, borbély és fodrász üzletemben felvétetik. — Fazekas Endre borbély és fodrász. Tölgyfa árverés. Az adorjáni (Szatmár megye) ev. ref. egyház 1908. évi február hó 16-án nyilvános szóbeli árverésen db. tölgyfát elad. Az árverési részletes feltételek, az ador­jáni ev. ref. leibészi hivatalnál megte­kinthetők. Papp József, adorjáni ev. ref. lelkész. Szatmári vásár. TERMÉNY Szatmáron Bpesten K ! f |i K ! f K 1 f 1 k | r Búza 23 60 24 00124 60 25 00 » gyenge 22 80 23 40'23 80 24 40 Rozs 21 80 22 20! 22 00 22 40 Árpa tak. 13 00 13 40 15 30 16 80 Zab 14 60 15 00 1600 16 80 Tengeri ó 14 00 14 40 13 80 14 00 j, uj 13 20 13 80 — — —í — Bükköny —---;---,--­—------­Köles Káp. repce ' 1 I Lenmag--­__ ! __1__------- ------­-- ------­Fe h. bab 19 60 20 40 — — — — Tarka paszuly 18 40 I9 60 — —--- -----­Lóhere ff-' Lucerna 1 Burgonya 4 40 5 20 300 5 00 Lencse 30 — 32 — _____.--í --­Szén a 6-i 7­! Szalonna 160 — 168,— 128 — 133 — Zsir ISO 148 — 149 — Szilva — —1185 — __1____ — Értesítés. A Szalmán központi talárét pénztár részv- társas­(Deák-tér 2. sz.) a pénzviszonyok .'.javulása következtében .'. leszállított kamatláb mellett állandóan folyósit mindennemű köl- ■ csönöket, elvállal ---­ép ítkezések és vételi ügyletek lebonyolítását. Állandó betétekretovábbra is 5Vi0 kamatot fizet e mellett a betevőket alapszabály- szerű nyereményben részesíti, úgy hogy a betét 6%-ot jövedel- ------------ mezhet. ' Földbirtoko sok figyelmébe ! Olcsó jelzálog kölcsönök 48 óra alatt bonyolittatnak. Közvetítők kizárva. ,Felvilágosítás a kiadóhivatalban. Grárdos Ferencz könyvkötő Szatmár, Kazinczy-utcza 6. sz. „•„Elvállal mindenféle e szak-_®_ mába vágó munkák csinos és tartós készítését, rm Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását, trrrrr rf> m-----------­Vé djegy: „Horgony? A Liniment. Capsid comp., a Horgony- Pain - Expeller pótléka —~ egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 95 sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult köszvénynél, osúznál és meghűlé­seknél, bedörzsölésképpen használva. Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony“ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá­tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest DL Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz“, Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. Mindennapi szétküldés. ézsy Gyula úri- és női czipésK műhelye Szatmár, JKinizsi-utcza 32. szám*

Next

/
Oldalképek
Tartalom