Szatmár, 1907 (33. évfolyam, 1-50. szám)

1907-04-20 / 16. szám

á pril. 20. SZATMÁR 3 kedvenczeinek, a Tihanyi párnak. Ugyanis folyó hó 25-dikén csütörtökön tartják meg jutalomjátékukat és a „Három Kázmér“ rendkívüli mulattató énekes bohó­zatban fogják bemutatni elismert művészetüket. A darab, mely a budapesti Vígszínházban oiy óriási sikert aratott egész uj bemutatással, uj betétekkel és ügyes eredeti cuplékkal megy, melyre a társulat tagjai — a jutalmazandókra nézve is — lázassan készülnek. Ti­hanyi, egy itt még nem látott táncz potpourit fog be­mutatni és remélhető, hogy közönségünk — a mely annyi kellemos szórakozást talált már a jutalmazan- dók ügyes játékaiban és annyi tapssal honorálta őket, ezúttal is szereletébe fogja venni azt a művészi párt, a mely arra rászolgálni mindig iparkodott. — Összenyomta a kocsi rudja. Tóth Sándor szat­mári illetőségű kocsist f. hó 19-én a Bródli kocsija a falhoz nyomta, s gyomrát a kocsi rudja súlyosan meg­sértette, a mentők bevitték a kórházba, hol másnap reggel meghalt. — Verekedés. Folyó hó 18 án a Bodnár Józsefet a Pannónia hetesét, az ugyanott szolgálatban levő má­sik hetes veszekedés közben egy karóval főbe ütötte, ő maga ment a mentőkhöz, hol sebét bekötötték. ~ Szerencsétlenség. Bakos József 8 éves kis fiú a Deáktéri kutnál, midőn vizet akart inni, a kút szer­kezetiéhez nyúlt, mely mutató ujját elszakította. A gyorsan megjelent mentők beszállították a kórházba. — Színház Nagykárolyban. A napokban fogtak hozzá a nagykárolyi állandó színház épí­téséhez. A színházat a vállalkozók még az ősz­szel kötelesek rendeltetésének átadni. — Öngyilkos asszony. Mátészalkáról irja tudósitónk: Rósner Samu ra.-szálkái szabó-iparos neje régebb idő óta nagyobb idegességben szen­vedett, mely utóbbi időben teljesen buskomorrá tette. Az asszony e hó 13-án hajnalban észre­vétlenül elment hazulról. Férje kerestette, de csak szerdán találták meg a holt Szamosban a a halászok. A szerencsétlen asszonyt három gyermeke siratja. — Pénzhamisítás Szaniszíón. Bulger De­meter szaniszlói lakos jómódú gazda létére még több vagyonra akart szert tenni s e czélból pénzgyártó gépet vásárolt 1500 koronáért. Be­csapódott azonban, mert a gép sehogy sem akart igazi öt koronásokat gyártani. Haragjában felje­lentést tett az eladó ellen a nagykárolyi kir. járásbíróságnál — Gsendörkard. Furkenhauzer János fü- részgyári munkás április 13-án a gőzmalom mel­letti korcsmában részegen belekötött Fekete Sándor szolgálattevő csendőrbe, sőt ezt tettlege­sen is megtámadta. A csendőr kardját használta. A jobb kezén és fején könnyebben megsérült munkást, bekötözés után, a mentők a kórházba szállították. — Beföröbanda garázdálkodása Csengerben. Jól szervezett betörőbanda működik Csengerben már vagy két hét óta. Nincs éjjel, hogy valahová be ne törnének. Eddig Pongrácz takarékpénztári igazgató, Májer Károly és Kossuth István föld- birtokosok lakását fosztották ki. A községi elöl­járóság mindent elkövet, hogy a betörőket felfe­dezzék, de eddig minden intézkedés daczára sem sikerült őket elfogni. A múlt hét óta a csendőri őrjáratokat és az éjjeli őrök számát is megsza- poritották és 200 kor. dijat tűztek annak, aki a betörők nyomára vezeti az elöljáróságot. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserüviz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottat! Ferencz József keserüvizet. — Czígus György kárpitos és díszítő Szatmár- Németi Damjanics-utcza 3. szám. 10 év óta fenáló üzlet. Elvállalom mindennemű szalongarnitura, ebédlő dívány, lóször- és és féder-matrac és ablakroletta (ripszből vagy vászonból) készítését és ócska bútorok áthúzását; lakásváltoztatásnál a bútorok csomagolását és elszállítását is helyben és vidéken, butorkocsikban vagy waggonokban. Különösen vidéki költözködéseket bárhová pontosan és jutányosán bonyolítok le. Főtö­rekvésem a legjobb munkát előállítani és a nagyérde­mű közönség legmesszebb menő igényeinek is eleget tenni és kérem is a nagyérdemű közönség szives párt­fogását. Zászlók készítését elfogadok. Miután lakásom a piacztól távol van, kérem a nagyérdemű közönséget szükség esetén egy levelezőlapon engem értesíteni, ott azonnal megjelenek. Mindennemű szövetminta nagy választékban van. — Mindnyájunknak el keli menni Szatmáron a piacra Dr. Lengyel Márton ur házába Deák-tér 9., a Pannónia szálloda és Vajda üzlete mellé, mert oda lett áthelyezve a Néhma kávé, tea és rum kizárólagos üzlete. — Eladó borkészleteket nagy mennyiségben tart nyilván a „Szatmármegyei Gazdasági Egylet“ titkári hivatala (Szatmár, Verböci-ulca 5.); ugyanott minta üvogek is rendelkezésre állanak. — Értesítés. Tisztelettel van szerencsém a m. t. közönséget értesíteni, hogy óra, ékszer és látszer üz­letemet a piaczi nagy templommal szembe levő oldalra a Losonczi-féle házba helyezem át. Arany, ezüst ék­szereket, valamint látszerészeti cikkeket ezután is a legolcsóbb árbar s elsőrendű minőségben árusítom, órajavitásokat modern gépeim segítségével teljes jótállás­sal vállalom. Néhma Ferencz órás és ékszerész Szat­máron, Deák-tér 20. sz. — Ugyanott egy üzleti be­rendezés olcsón eladó. — Érdekes szerencsemutatot hozunk lapunk mai számának hirdetései között Samuel Heckscher Ham­burgi bankártól. Ezen bankház, pontos és titoktartó nyeremény kifizetéseinél fogva jó hírnévre tett szert egész Európában. Hirdetésére felhívjuk a közönség figyelmét. — Eladó egy jó Sing< r-féle varrógép és egy uj gratnafon saját kézből azonnal eladó. Ozim a kiadó­hivatalba. — INGLJK PÁL első rangú férfi- és női czipész üzlete Szatmáror, Kazinczy-utcza 20. sz. a zárdával szemben. Mérték utáni megrendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. CSA RNOK Utczai képek. A délutáni gyorsvonat zakatolva robogott be a — a szerdai heti vásár alkalmával — a szatmári pályaudvarba. A tavaszi szél erősen rázza az ablako­kat és porfelhőket emel, az állomás előtt összegyűl - lemlett por és szemétből, amelylyel egészen betakarni iparkodik a városba siető utasokat. Egy öreg utcza­söprő iparkodik a széllel versenyezni és erősen csapja a port nyirág seprőjével, mely elől rémülten mene­külnek az emberek. Egy tisztes matróna — kinek éppen most csapta teli szemét, száját porral és piszokkal a nyirágseprü, — szemrehányókig szólítja meg az öreget: — Hé báusi! . . . talán a kora reggeli órákban is elvégezhetni mindezeket ? ! . . . Mire az öreg nyugodtan válaszolt : — Jha kérem, nálunk ez a regula — és egy­kedvűen vágta a port tovább a járó-kelők szemébe. * A kora reggeli órák nyugalmas csendjét duhaj lárma zavarja meg. Összefogódzott legények ordítva, káromkodva vonulnak végig az utczán, kalapjukat roz­maring ág díszíti, kezükben egy-egy üveg pálinka. A poszton álló csendőr kitér előliük. Ezek sorozásra mennek ............ Dé lután az Attila-utczán n; gy kavarodás van, négy legény iparkodik egymást hazaszállítani, a dolog nehezen megy. Csak ritkán sikerül egy-két lépést előre haladni aztán sírva, ordítva buknak fel az utcza kövezetén. A poszton álló csendőr felírja őket, aztán odébb áll. Ezek besorozott katonák . . . Felelős saerkesztő: Dr. Nagy Barna. Főmunkatársak : Inczétly Márton. — Dr. Török Árpád. Laptulajdonosok; Kálik és Szeremy. Eladó részvények. 4 drb Csenged Takarékpénztári részvény. 4 drb Szatmárvármegyei Takarékpénztári rész­vény eladó Eszláry Eleknél Árpád-utca 23. sz. > 'h'-L §i§ iÉÉi s.IÉk arái® iáHie »»Éje ájÉÉ öcMsí | sákm aisÉhs jftfSÍB isii® ii§liWí w'-íF-V.V^*-5Í-Í.J Hirdetmény 7. 1A Szatmár-Németi Korona Bankban mint Szövetkezetben la heti befizetések már megkezdődtek. il Minden üzletrész után hetenként 1 korona fizetendő, a mely 200 korona kölcsön felvételére jogosít. Kölcsönök bélyegmentes kötelez­vényre a legolcsóbb kamatláb mellett adatnak ós az üzletrészek heti betétei a legmagasabb oszta- ■* lékra tarthatnak igényt. ===== Üzletrészek előjegyezhetők minden nap | délelőtt 9—12 óráig és délután 3—5 óráig a „Szatmár-Németi Korona Bank mint Szövetkezet“ helyiségében (Perényi-utcza 10. sz. Kenyeres-féle ház az ev. ref. templom átellenóben) ós a Szat­mári Bank Részvénytársaságnál (Deák-tér 9. sz.) Szatmárnémeti Polgári Korona mint Szövetkezet igazgatósága. a m K Bank m ü' :U äKPESLfpBS int mi Kérem figyelni! I KS9S3!B»938í Deák-tér, (városház alatt) Ajánlja liz év óta fennálló jó hirnevü üzletében raktáron tartott zseb-, inga- — ~ és ébresztő óráit a legolcsóbb árakon, több évi jótállás mellett. fali Javítások gyorsan es pontosan szabályozva szintén jótállás melleit eszközöltetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom