Szatmár, 1906 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1906-09-08 / 36. szám

2 SZATMÁR. szept. 8. Tisztában vagyok azzal, hogy ezekkel az itt elmondottakkal én is csak egygyel szapo­rítottam azt az alkalmat, a mikor elmondhat­juk, hogy dobbal verebet igy kezdtem lógni — vagyis más szavakkal: falra borsót hánytam. De mindegy! Legalább megnyugtat az a tudat, hogy igyekeztem a nem törődömféle bénító je­lenségeknek, a közérdekre kártékonyán ható könnyelmű gondolkozásnak és cselekvésnek annyira a mennyire útját vágni. A közönségen a sor oda munkálni, hogy egyszer végre valahára elmondhassuk azt is, hogy : nem hiába hánytuk falra a borsót. F. Gy. Uj orgona. A szatmárnémeti ev. ref. egyház újonnan felállí­tott orgonájának rövid ismertetését több oldalról tör­tént felszólítás után a következőkben van szerencsém előadni: Az uj orgona 21 változata 2 Mauualon és a Pe­dálon van elosztva és pedig úgy,(hogy I. Mamulra 10, a II. Mamulra 7 és a Pedálra 4 változat jut. A mű diszpozíciója a következő: I, Manual C—f’” 54 billentyű. 1) Principal 8’ ér­ces, férfias hanggal, felhajtott ajoakkal. 2) Bourdon 16’ dugott változat, jó, töltő fuvola hanggal. 3) Fiüte- harmou 8’ nyitott változat, átcsapó, lágy fuvola hang­gal. 4) Fagura 8’ erősebb, éles vonós hanggal. 5) Sa- licional 8’ gyenge, szelíd vonós hanggal. 6) Bourdon 8’ dugott változat, homályos fuvola hangjelleggel. 7) Flauta 4’ nyitott változat, világos fuvola hanggal. 8) Pr. Octav 4’ érces hanggal, principal jelleggelj 9) Piccaló 2’ felhajtott ajkakkal, átcsapó homályos fu­vola hang, hü jeli. 10) Mixtur 22/35 soros forte vál­tozat. II. Manual C—f’” 54 billentyű 11) Hegedű princ- cipal 8’ vonós hegedű szerű intonatioval. 12) FI. ti­bia 8’ félig dugott változat a fedőkben csövekkel, homályosfuvola hanggal :3) Gamba 8’ élesebb vouós intonatioval, 14) Aeoline .V igen finom, gyenge vonós hanggal. 15) Yox coelestis 8’ vonós jeli ggel, az Aeolinnel kapcsolatban hanghullámzást idás elő. 16) hl. travers 4’ csendes lágy fuvola hangjeleggel. 17) Capricorno 4’ kellemes kürt szerű hanggal. Pedal C—d 27 billentyű 18) Violon 16’ erős, vonos hanggal; bőméretü változat. 19) Subbass 16’ dugott változat, tömör, mély alaphanggal. 20) Oclav- bass 8’ nyitott változat, középerős hanggal. 2i) Cello 8’ vonós, hü gordonka hangjelleggel. Mellékváitozatok: 1. Maual copula. 2. Superoc- tav copula I, Manual számára. 3. Suboctav copula I.+II. Manual számára. 4. Pedal copula I. Manual számára. 5. Pedal copula II. Manual számára. 6. Crescendo-decrescendo II. Manual számára. 7. Register cresceudo teljes műre. 8. Fúvó csengő. 9. Fúvó óra. 10. Autóm, pedál kikapcsoló. 11. Szabad combinatio I. Mailhez. 12. Szabad combinatio II. Manhoz. 13. Kézi regisztratura. 14. Kikapcsoló, 15. Piano. 16. Mezzoforte. 17. Foite. 18. Fortissimo. 19. Plenum. 20. Kiváltó. Az I. Manual billentyűzete alatt 6 légnyomatu csoport gomb van elhelyezve, melyek O, P, MF, FF, PL, betűkkel vannak jelezve. Ezek a gombák fölváltva tetszés szerint állíthatók be. Kölcsönösen kiváltják egymást s a játszó a megielelö gomb benyomása ál­tal rögtön csinálhatja a hangszinezéseket, tetszés sze­rint a pianótól a fortissimoig. Az orgona egyébb alkotó részei: A játszó asztal az orgona teste előtt szabadon áll és az összes föntemlitett regiszter-nyitók és mellék- változatok itt vannak elhelyezve. A változatok a II. Manual billentyűzete fölött vannak elhelyezve rézsut fekvő emeltyűk alakjában, melyek a változatot a sze- riut, hogy alul vagy felül nyomjuk meg az emeltyűt elnyitják vagy elzárják. A játszóasztal belső és külső elmés szerkezete egyaránt érdemesek a megtekintésre. Az I. II. Manual és a Pedal változatai 4 szóllá- dán vannak elosztva ; és pedig az I. és II. Mauual szélládai az orgonatesben fönt, a Pedál szólládák pedig alul két oldalt vannak elhelyezve. Az orgona minden mechanizmus kizárásával, pneu­matikus csőrendszerben készült. A pneumatikus gép egy, az orgonáknál használt elmés szerkezet, mely az orgona kezelőjének rend ül sok előnyt nyújt, akár a játékmód könnyűségét, c a hangszinezések változ­tatásának gyorsaságát ítjük, úgy, hogy ma már egy ilyen szerkezetű k..sebb orgonával is nagyobb ha­tást érhetünk el helyes kezeléssel, mint egy régi szer­kezetű 2—3-szor akkora művel. Az összes csövek a pedál bilL n yük alatt ve­zetnek el és ágaznak az orgona testben sze'^p'z^t. A fúvó az orgonában alul van elhely 90 mm vizoszlop presszióval, emberi erő (ki .a) berendezve, három szivattyúval Az I. Manual változatai a szélládán elől, a II. Manual változatai pedig az e mögött az úgynevezett redőszekrényben (visszhang mű) vannak elhelyezve. Ezen szekrény falemezekből készült redőny, melynek egymásra fekvő oldalai — a zörgés elkerülése végett — vattával vannak födve s molt q játszó asztal alsó jobb oldalán levő lábnyomóval tetszés szerint ki lehet nyitni és be lehet zárni. Amint ezt a szekrényt igy kinyitjuk vagy bezárjuk, azzal a II. Manual nyitva levő változatai crescendo és decrescendo szólnak. A sípok elhelyezése is igen szép. Az elosztásuk a követkevő: Az orgona bal oldalán — ez Coldal, mert a billentyűzet a nagy C-vel kezdődik, vannak, a c, d, e, fisz, gisz, aisz sípok. Az ellenkező otdalon vannak, vagyis a Cisz oldalon a sisz, disz. f, g. á, h, sípok. Az aránylag szűk helyen gondoskodva volt, hogy minden változat érvényre jusson. A sípok úgy vannak elhelyezve, hogy bármelyik síphoz, a akár in- tonálás, akár hangolás céljából hozzálehet férni, anél­kül, hogy egy vagy több más sipot helyéből ki kellene mozditani. Az orgonában van: 231 fasip, 105 horgany sip, és 810 ónsip, összesen: 1146 sip. Az orgona a modern technika, több vívmányával van fölszerelve. A játszónak sok eszköz áll rendelkezésére, hogy a mü­vet teljesen kihasználhassa s hogy hangsziuezeteket a legnagyobb könnyűséggel állíthasson elő. Mindegyik Manual egymástól teljesen függetle­nül is játszható. A manual cupolával pedig a két Ma­nual összeköthető, miáltal teljes egészet kapunk, me­lyet az octav cupolával megerősíthetünk. Van azonkí­vül Pedal copula az I. és a II. Manulhoz is. Van to­vábbá automatikus kézi regiszter kiváltó, melynek hatása abban áll, hogy a légnyomatu csoport gombok bármelyikét megnyomva, a kézi regisztrációban ki­nyitott, vagy nyitva volt változatok elnémulnak. Automatikus pedal piano működése pedig a kö­vetkező : Ha a FF. (fortissimo) játéknál a II. Mamiira megyünk át, ahhoz a tejles Pedal igen erős volna. Emiatt tehát az orgona úgy vau szerkesztvo, hogy abban a pillanatban, mikor a II. Manual bármelyik | billentyűjét érintjük, a Pedal annak megfelelően pia- I noan szól s addig marad igy, inig ismét az I. Manul billentyűit nem érintjük. Minden fölsorolt változatok a játék színezésére szolgálnak s annak változatosságát és szépségét nagy­ban emelik. Az orgona bár meglehetős nagy arányú, a leg­nagyobb könnyüséggol kezelhető és a billintyük járása egyenlően kellemes akár egy Manuallal vagy az egész művel játszunk. Az ember csodálkozva áll meg az egész műal­kotás előtt s egyaránt bámulja a finom, komplikált szerkezetnek kifogástalan működését és az egyes változatok jellegzetességet, a fenséges hangsziliekkel együtt. Az orgona Angster 9' séf és Fia pécsi gyá­rosnak 535-ikmiive, 10,000 , onába került. íme ilyen a németi ref. egyház uj orgonája. Legyen ez a közadakozásból épült nagy mii Is­ten dicsőségéllek és a vallásos buzgóságnak hatalmas hirdetője és mivelője az időknek végéig !! —y. Mirek. — Igazságügyi kinevezések. Az igazság­ügyi rn. kir miniszter Nady Béla dr mezőká- szonyi járásbirósági aljegyzőt, a halmi-i kir. já­rásbírósághoz jegyzővé, — dr, Szánthó Gyula szatmárnérneti-i törvényszéki joggyakornokot, al­jegyzővé rnevezte ki a helybeli törvényszékhez. — Áthelyezések. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Bakó Anita szurdoki áll. elemi iskolai tanítónőt, a misztótfalusi állami elemi is­kolához jelen minőségében, — az igazságügyi m. kir. miniszter Csereszky Andor felsővisói já­rásbirósági írnokot a szatmárnómeti-i kir, tör­vényszékhez áthelyezte. — Év megnyitó istenitisztelet Holnap va­sárnap d. e.ugy a Szatmári, mint a nórne/i ev. ref. templomokban óv megnyitó istenitisztelet fog tartatni. Szatrnáron prédikál Osváíh Elemér fő- gimnasiumi tanár, Németiben pedig Incédy Márton segédlelkész-hitoktató. — Távozó lelkész. Tomka Károly angyalosi ev. ref. lelkész Hertelendifalvára hivatott meg egy­hangúlag lelkésznek s igy körünkből eltávozik. Az eltávozó kiváló egyházi férfiú helyére Jakab Ernő fülesdi segédlelkószt óhajtják meghívni az angyalosiak. — Tanitó választás. Csucsay Lajos okle­veles tanitót Gomba közsév (Somogy m.) a községi iskola tanítójává (- vgulag megvá­lasztotta. — Tanitó választások. . napokban a követ­kező ev. ref. egyházközségekbe választottak taní­tókat, még pedig; Nagyszekeresre líaez Mihály zsarolyáni oki. tanitót. Pusztadaróezra: Sándor Józsefet, Mándra :Szabó Józsefet, Mutolcsra ^Vá­mos Lajost. — Honvédek esküje. A helybeli honvéd-újon­cok e hó 2-án tették le a szokásos esküt, moly alkalomból Tóth József rk. s. lelkész és Gachal János ev. ref. s. lelkész tartottak beszédet az újonc hadfiaknak — Eljegyzés. Dr. ajtai Nagy Gábor nagybányai gyakorló ügyvéd jegyet váltott Torday Lizikével, Nagybányán. — Esküvök. Szilágyi Béla óvári földbirtokos e hó 3-án esküdött örök hűséget özv. Borús Józsefné leányának, Jolánkának. — Fried Sándor rákospalotai gyógyszerész e hó 4-én tartotta esküvőjét Cs. Mayer Sámuol földbirtokos leányával, Saroltával. -— Benzsay Sándor fiumei máv. raktárnok e hó 4-én esküdött örök hűséget Rác Károly helybeli asztalos iparos leányának, Ilonának, — Iskolai beiratás. A helybeli ev. ref. ta- nitónöképző-intózetben és mióta elemi leányisko­lában a beírások f. hó 10-ig tartanak. Tandijak a tanitónöképzóben havi 6 korona, felvételi és felszerelési díj 20 korona. A minta elemi leány­iskolában havi 2 korona, felvételi dij 4 korona. Bárminemű felvilágosítással készséggel szolgál az igazgatóság. — Eljegyzés. Palásthy Ferencz, helybeli posta- és távirda tiszt, a napokban eljegyezte Egressy Gizella kisasszonyt. — Pályázat. A Vásárhelyi halálával megüresedett végrehajtói állásra már többen beadták pályázatukat. A pályázók között van Mazurek János is, kit úgy mint szorgalmas munkást, valamint rátermettsége és képes­sege folytán ezen állásra legmegfelelőbbnek találunk. — Felülfizetés. A németi egyház orgona báljára az előző két kimutatás óta szívesek voltak még í'e- lülfizetni: Lévay József ur 2 kor. és Atnbrózy Gáspár ur 4 koronát. Fogadják érte az egyházközség hálás köszönetét. Szatmár-Nómeti. 1906. szept. 7. — Inczédy Márton ref. s. lelkész. — Közgyűlés. A Szatmármegyoi Gazdasági Egyesület méhészeti szakosztálya folyó 1906 évi szeptember hó 17-én d. e. 10 órakor Nagykároly­ban a városháza közgyűlési termében tartja ren­des őszi vándor-közgyűlését. — Halálozás. Bán Sándor szentjobbi ev. ref. lelkész f. évi augusztus hó 31-én d. u. 1 órakor éle­tének 71-ik, boldog házasságának 42-ik évében elhunyt. Emléke legyen áldott. — Hirtelen halál. Mély és lesújtó gyász érte Szakái Ferencz németi polgártársunkat Róza nevű 11 éves kis leányának hirtelen történt elhunyta alkalmá­ból. A hirtelen elhunyt kis leány temetése szept. 5-én ment végbe az ev. ref. egyház szertartása szerint nagy részvét mellett. — Szeptemberi esküdtek. Augusztus 28-án a dr. Papolcy Gyula kir. törvszéki h. elnök, if. Jakó Sándor kir. aiügyész, Korányi János ügyvédi kamarai elnök jelenlétében a szeptemberi tárgyalási ciklusra a követ­kező esküdteket sorsolták ki : Lindenfeld Mór szatócs Szatmár, Lukácsovics István kelmefestő Szatmár, Pasz- tolii Jenő uradalmi intéző Aranyos-Medgyes, dr. Vass Gyula ügyvéd Nagybánya, Kuszkó József építész Nagybánya, Demeter József kereskedő Erdőd, Mangu István birtokos Nagykároly, Oláh Gábor gépész Mikola, Lengyel Károly tcinotk. intézet tulajdonos Szatmár, Letlinger Béla könyvelő Nagykároly, Müller János földbirtokos Mikola, Husovszky Gyula kereskedő Felső­bánya, Gottlieb Herman kereskedő Szatmár, Jurcsó József Szatmár, Fried Dezső fürdőbérlő Kisszekeres Morvay János nyomdatulajdonos Szatmár, Kaufman Jenő b inkigazgató Nagykároly, Gots János földbirtokos Zajta, Hebe József bádogos Nagykároly, Kemény Kál­mán uradalmi intéző Szaniszló, Madák Mihály iparos Nagykároly, dr. Kovács Dezső ügyvéd Nagykároly, Kaufman Adolf gőzmalomtulajdonos Nagykároly, Jeney Sándor földbirtokos Zsarolyán. Jakab János bádogos Szatmár, Heller József takarékpénzt, könyvelő Nagy­bánya, Haller Feranc takarékpénzt, könyvelő Szatmár, Hígén Ignác birtokos Nagykároly, György Gusztáv mérnök Nagybánya, Hámon Antal földbirtokos Sza­kasz. Póttagok Sziitmárról : dr, Hantz Jenő tanár, Biró Lajos földműves, Borgida Sámuel terménykeres­kedő, Ilegyesi József kerékgyártó, Bereczky Miklós birtokos, Einhorn Márton lakatos, Görömbei János szűcs, Gyulay Lajos földbirtokos, Bagothai Sámuel tanár, Losonci József gőzm. igazgató. — A szeptem­beri ciklusra a következő ügyek vannak főtárgyalásrá kitűzve : Lipcsei László (halált okozó súlyos testi sér­tés). Kiss József (szándékos emberölés kísérlete). A nagytiszteletü lelkész és t. j ,, , j ,9 j > i a hol mindenféle tankönyvek, tanitó urak szives figyelmébe LT f)T) l/V - fiS 11 I fi Tíf/IYl fi Ti tanszerek, papír- és Írószerek ajánlom dúsan berendezett iskolai " \JkJ VlAilLKjU \J±. U£iI UUUmU a legjutányosabb árak mellett kaphatók. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület összes kiadványaiból és zsoltáraiból, valamint prot. irod. művekből nagy készletet tartok. A kiadásomban megjelent és elterjedt Szatmármegyei irkát, melynek belső szövegét Mihály Ferenc szatmári áll. isk. igazgató irta, ajánlom becses figyelmébe. Szives pártolását és nagybecsű rendeléseit kérve, előre y..._ < A lóri ói* iskolai könyvkereskedése és tanszerraktám is ígérem a pontos, gyors és szakavatott kiszolgálást. Kiváló tisztelettel NUSZul HluUul SZATMÁR-NÉMETI, Deák-tér 9. Szám. ----

Next

/
Oldalképek
Tartalom