Szatmár, 1905 (31. évfolyam, 1-51. szám)

1905-11-25 / 48. szám

2 S Z A T M Á R novembar 25. tojás likacsain keresztül a belsőbe juthat. Csak oz utón látható el az einbryó élenynyel, inig a keltető­gép szellőztetése teljesen fölösleges. A tojásoknak lehűtése 12. órai időközökben ele­gendő, már azért is, mert hisz az embryonális |lógzés még nem tüdőleges, hanem a hűtés alkalmával a to- jásbaszivódott élenynek fokozatos felhasználása. De az időközönkénti hűtés azért is szükséges, mert erős „ülésü“ csirkék gyakran meddő eredményt mutatnak. Saját tapasztalatom meggyőzött arról, hogy egy jól szellőztetett gépben — a tojások hűtésének mellőzé­sével — egyetlen egy csirke sem bujt ki. Fontossággal bir továbbá a tojásoknak megfor­dítása és áthelyezése. Az áthelyezés, illetve helycsere csak oly gépeknél szükséges, a hol a tojástartókban nem mindenütt egyenletesen fejlődik a meleg. A tojá­sok forgatása sem okvetlenül szükséges, de mégis két okból tanácsos, minthogy az egyforma nyugodt fek­vésnél a keltetés első napjaiban gyakran előfordul, hogy a parányi einbryó a külső burokhoz tapad, miál­tal bizonyos nyomoritás segittetik elő, a mi azután az éltető sárgának a kifejlődött csirke hasüregébe való behatolását meggátolja. Mindkét végzetes eshetőség a forgatás által lesz meggátolva, a melynél egyálta­lán csak a forgatás lényege számit, nem pedig annak precizitása, hogy V*, Va vagy V» részben fordittatik-e a tojás. A forgatás minden 24 órában elegondő ugyan, de tanácsos azt két nappal a kelősi idő előttig min­den 12 órában gyakorolni. Mahler Károly. Színház. Szombaton és vasárnap esto egy régi kellemes melódiáju operetté került színre : a „Koldus diák.“ Ez volt tulajdonlapén az operette személyzet bemutató előadása. S a bemutatkozás különösen vasárnap este fényesen sikerült. A címszerepben Harkányi impozáns megjeleuéséval, nem nagy terjedelmű, de kellemes hangjával, élénk, ügyes játékával valósággal meghódí­totta a közönséget. Méltó partnere volt Váradi, a ki érces, erős hangjával szintén nagy tetszést aratott. Kerényi is igen jó volt Laura szerepében. Hangja él­vezetes, iskolázott hang, de rossz hatást szül arcizmai­nak folytonos rángatása. Tisztái a régi hírnevéhez méltóan adta a folyton hősieskedő ezredest. Dicséretet érdemelnek még Badnai, Szilágyiné, Kállai meg azután a kar, mely most sein tagok számában, sem hangban nem szűkölködik, sőt mi több még öltözet tekintetében sem. A jó játékhoz azonban közönség sem hiányzott. Hétfőn az Aranyvirág ment szintén nagy közön­ség előtt. Az előadás a tavalyiakat nagyon sokban fe­lülmúlta, már csak azért is, mert nem 5—6 ember mozgott a szinpadon, meg aztán úgy az egyes, mint a karénekbeli teljesen kifogástalanok voltak. Egy uj tehetséget ismertünk meg ebbeu a darabban, Tihanyit, ki ügyes mozgásával és minden tekintetben kifogásta­lan játékával először is jó oldaláról ismertette meg magát. Tőle még sokat várhatunk. Rajz Irén és Ve- csei is csak elismerést érdemelnek ügyes táncaikért. Kedden a „Három Ajaxot“ adták itt először. Egy kicsit pikáns, sikamlós a darab, de nagyon szel­lemes. Felnőttek és különösen nem leányok, élvezettel végig nézhetik. S előadása is mindvégig gördülékeny és élvezetes volt. Az oroszlánrész a sikerből a Jászaié. Szöreghi, Tihanyi és Rónai is dicséretre méltóan ját­szottak. Ezt is igazán szép számú közönség nézte végig. Szerdán a „János vitéz“ vonzott most is nagy számú közönséget. Harkányi és Váradi valóban elra­gadóan játszottak és éuokeltek. A többi szereplők is kifogástalanul megállották helyüket. Meg is jutalmazta őket a közönség, gyakran felhangzó tapsaival. Hírek. — Orvosi kinevezés. A kereskedelem­ügyi miniszter dr. Kölcsey Ferenc közkórházi igazgató-főorvost, a helybeli vasúti internátus orvosává kinevezte. — Áthelyezés. Böhm Miklós houvód százados Nagykárolyból városunkba helyeztetett át. — Gundel- finder Géza pedig Nagyváradról Nagykárolyba helyez­tetett át.--- Gyászhir. Péchy Antal, Szatmár városi nyu­galmazott alkapitány, tb. főkapitány e hó 19-én fiánál Péchy László igazgató főmérnöknél Nagykárolyban hosszas szenvedés után, életének 75-iki évében elhunyt. Szatmár-Németi sz. kir. városánál 25 évig állott szol­gálatban. Holttestét Nagykárolyból Szatmárra szállítot­ták. Temetése f. hó 21-én ment végbe városunk kö­zönségének általános részvéte mellett. A város tisztvi­selői kar testületileg jelent meg a temetésen, ahol a koporsóra diszes koszorút helyezett. — Bimbóhullás. Súlyos veszteség érte dr. Törseök Károly ügyvédet és nejét Juhász Erzsébet forrón szeretett kis leánykájuk, Amá­lia folyó hó 21-én, életének 3-ik évében tör­tént eíhunytával. Temetése 22-én délután 3 órakor ment végbe az ev. ref. egyház szertar­tása szerint, — Köszönet. Fogadják mindazok leghálásabb kö- szönetünket, kik szivesek voltak elvesztett Drágaságunk felett érzett keservünkben résztveni. Dr. Törseök Károly és neje. — Gyászhir. Vadnay Zsigmondné szül. Kondor Róza életének 21-ik, boldog házas éle­tének 2-ik évében folyó hó 22-én este 10 óra­kor rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 24-én délután ment végbe az ev. ref. egyház szertartása szerint. Nyugodjék békében. — Gyászhir. Lengyel István földbirtokos, Szilágyvármegye törv. hat. biz. tagja, Szilágy- Kraszna és Vidéke takarékpénztár részvénytár­saság vezérigazgatója 61 éves korában Krasz- nán elhunyt. Az elhunytban Lengyel Zoltán orszgv. képviselő édes atyját gyászolja Teme­tése e hó 20-án volt. — Halálozás. Udvardi Kossuth Zsigmond, szat­mári kir. törvényszéki biró, c hó 18-án hosszas bete­geskedés után 63 éves korában meghalt. Az elhunyt közeli rokona volt Kossuth Ferencznek. Személyében az igazságszolgáltatás tehetséges, szorgalmas és hiva­tott birót vesztett el. Az ev. ref. egyház szertartása szerint e hó 20-án helyezték örök nyugalomra. — Pályázat. Vállajon (Szatmárvármegye) posta- mesteri állásra f. évi december 8-ig lehet benyújtani a folyamodásokat. — Uj doktor. Poszvék Ödön ügyvédjelölt e hó fo­lyamán az államtudományi tudori vizsgát letette. — Eljegyzés- Babucz Lajos a napokban tartotta eljegyzését Grenczer Imre polgártársunk Erzsiké leányával. — Házasság. Gacsályi József tiszakóródi ev. ref. lelkész e hó 22-én esküdött örök hűséget Szarka Bo- riskának. Az egyházi kötést Fábián Károly f.-gyarmati ev. ref. lelkész végezte. —- Letartóztatott merénylő. A szatmári törvény­szék vizsgáló birája letartóztatta Lichtman József nagy- peleskei lakost, ki Móczi Juliska nevű leánygyermeket megbecstelenitette. Az elvetemült embert a szülők fel­jelentésére tartóztatták le. — Az ev. ref. fögymnasium fenntartó-tescülete e hó 26-án vasárnap d. e. 11 órakor az egyház tanács­termében rendes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyai: 1. A szatmári ev. ref. egyházmegye lélekszám szerinti 2 filléres adománya a fögymnasium lápintézete javára. 2. Jelentés az 1904—5. évi pénztári számadás meg­vizsgálásáról és javaslat az 1905—906. évi előirányza­tokra nézve. — Kitüntetett festőművész. Ferenczy Károly n.- bányal festőművészt a velenczei nemzetközi kiállításon aranyéremmel tüntették ki. — A kitüntetést „Model“ és „Nagybányai tájkép“ cimü festményeiért kapta. — Ház vétel. Steinberger Éliás helybeli termény kereskedő megvette özv. Sepsy Ká- rolyné Batthyány-utca 21 számú házát 40.000 korona vételárban. — Az ev. ref. tanitónöképzö jótékonycéiu bazárja ! alkalmával az itt felsorolt gyűjtő-iveken a következő egyének adakoztak: Bőd Ilonka ivén: Sz. K. 1, Bor- sosné 1, Vaday Károlynó 1, Weizer György 1 koronát, Kabay Ferenc 20, ifj. Bottyán Antalné < 0, Kőváry Főrendié 40, Y. B. 40, N. N. 40 fillért, Binder Emil- ! né, Olvashatatlan, Szalay, N. N., Liberné, Többen : Bőd Ilonka 1—1 koronát, Dr. Hant/ Jenöné, Kovy Gyuláné, Bőd Sándorné 2—2 koronát. — Mátray j Ilonka ivén: Pap Géza 5, dr. Boross Lajos 2, Gálffy Lajos 2 korona, Mátray Lajos egy fehér kenyér, Mát- ! ray Viola 1 kor. — Guthy Margitka ivén : Jnszay Margit 60, Ehrnstein Ernő 50, Olvashatatlan 50, Moí- j nár Vilmos 25 fillér, Schich Gábor, Both István, Tomfa, j Haun, Holló György, Dobay 1 — 1 kor. Hofllinger Jó- í zsef, Olvashatatlan, Olvashatatlan 40—40 fillér, Dió- i szeghy Páluó 1 kor., Weisz József Perbenyik 25 fill., Gyamor József 30 fill., Boross Rezső Miskolc 1 kor., N. N. 40 fili, — Nagy Mariska ivén : Cell Vilmos 3, ! K. Nagy Endre !, Cell Biri l kor., Cell Ida és Benő | 60 fill., Benkő 1 kor. 21 fill., N. N. 60, Kun Károly | 60 fill., Nagy Mariska 1, Nikolájevit Szilárd 2 kor. — ! Kiss Erzsiké ivén : Kiss Lenke, Papp Lajos, Farkas | Gyula, özv. Lázár Ferencné, özv. Konnos Elemérné j dr. Bölöni Zoltán 1 — 1 kor., Dun Imre 80 fill., Kis ! Ernő 5 kor., Kiss Erzsiké 20 fill. — Markovics Ida I és Sárika ivén : Markovics Mórné, Liptákné 1—1 kor,, N. Z. 20, Komccseyné 40 fill., Tóth Imréné, Petrócyné 1—1 kor. —- Széli Ilonka ivari: Nagy Erzsébet 30 fii. Széli Györgynó 2 kor., N. N. 10,' N. N. 10 fill. — | Képes Margitka ivén: Képes József 19, Kepes Sándor Irinii Sándorné 1 koronát. - Dobozy Einnia ivén: Dobozy Fndre 2 kor. — Ziegler Joláuka ivén í Zieg­ler Mihály 3 kor., Zalkúreczky Vilma, Jeszenszky Fe- rencné, Dr. Schmidt Imréné, Batta Ferencné, Schlaclita Lásxlóné, Sailer Györgynó, Gregor Gőzáné I - 1 koro­nát. — Kosa Róza ivén : Kosa Bertalan 2 kor. Grün­Hivogatón, esdőn. szépen . . . A rozmaring remegve néz széjjel . . . Posalakán, faluvégi házban Bent ül a gyász: kiterítve hárman . . . Temetésre megszólal az ének . . . Méla harang bus szavára Felel az elhagyott árva Anya könye, balzsama szivének. Incze Lajos. Végrendelet. Késő ősszel sötétedő délután, munkától elfárad­tál! Íróasztalomnál ültem, pihentem egy keveset a fél­homálytól — lámpagyujtásig. Egyszer csak halk ko­pogás hallatszik ajtómon, az idők által megvisel Ko­vács Mária lépett be. Ránczos arczán meglátszott, hogy nagy idők tanúja. A ki ismeri tudja, hogy ma is hajadon és a nyolezvan évet rég meghaladta. A valamikor délezeg alak ineg van törvo, csak ma is élénk szeme árulja el, hogy igeu szép nő lehetett fiatal korában. — Tanácsot jöttem kérni ügyvéd ur. — Szívesen szolgálok vele kisasszony, volt vá­laszom, e közben megkínáltam ülő helyijei a dívá­nyon, de ő csak székre telepedett. —- Hát hol is kezdjem, ott a midőn szegény bá­j tyám meghalt, 15.000 ezüst pengőt fizettem kezessé- ! get utána. Távoli rokonaim kerestek föl, tudták, hogy 1 van egy kis megtakarított pénzem, kicsalták, hogy en- ! gém is eltartanak, a midőn megelégeltem a pródálást | a faképnél hagytak. Aztán egy hosszú sora következett még a köl- ; csönt kérőknek, a kiknél a kisasszony pénze oda ve- i szett, pedig az Ő mondása szerint bizonyosan igen te­kintélyes summa lehetett.-— Talán — ezeket a pénzeket kivánná vissza­perelni a kisasszony, kérdeztem tőle. — Ob, dehogy, azzal már rég ii zlába vagyok. Elveszett pénzek azok, de nem is köveielhetiiéin, mert láttam, hogy a mindenható Isten miként büntette meg mindazokat, a kik valaha megcsaltak, és én abban megnyugodtam. Kértem is az Istent, ha már büntet, hogy magokat a bűnösüket, ne pedig az utódokat he­ted iziglen büntesse. E közben ránczos arczát fáradtan letörülte, a gyengeséggel járó izzadságtól, majd uj erőt merítve még egy pár mondathoz fogott. — Ott járok mindennap a temetőben, látom azok­nak beöinlött sirhalmát, a kik rutul megcsaltak. El­korhadt a fejfájuk, vagy kidőlt, senki sem törődik velők és én oda állok a hamvadé porok felé, ott imád­kozom Istenhez: bocsásson meg nekiek. Sokszor halottam már ezeket a kitörő szavakat. Egy nő a ki agg korában minden perezben készül a halálra, egyik szavában a keserű csalódás, a másikban a kérésztyéuség imája: bocsáss meg az ellenünk ve­tetteknek. A dologra akartam már átterelni a beszédet, meg­akartam tudni a valódi okot, a miért a kisasszony fölkeresett, azért felhasználva a kis közbe eső szüne­tet megkérdeztem : — Miben leltetek szolgálatára. — Emlékszik ügyvéd ur, hogy ón a közbejötté­vel végrendelete! tettem. Minden vagyonomat jóté­konyaiéira és rokonaimnak hagytam. — Az egyház elhanyagolt papja, tanítója feléin, sem néz. Rokonaim nem győzik halálomat bevárni. En ezt a végrendele­tet akarnám megváltoztatni. Egy kis kedves angyal van az udvaromon a lakómnak a leánya, egy négy­éves kis zsidó leányka. Ezzel töltöm a nap minden óráját. A mit az apja és anyjától kap, azt megossza velem, sir ha túliéin elviszik. Átkarolja két puha kis kezével nyakamat, vigasztal minden bánatomban. Most is jött a végrehajtó és sírva fakadt: — Ne bántsák az én nénikémet, én azt nem ha­gyom, menjenek az apukámhoz, majd kifizeti az a tartozást. — Ügyvéd ur — folytatta aztán cliensem, — azt akartam, hogy a mim van pénzzé teszem, — megha­gyom, hogy temessék velem a sírba, de most mást gondoltam, csináljon olyan végrendeletet, hogy minde­nem ezen kisleányé ezen angyalé legyen, ezé a ki szeret, — de a végrendeletbe tegye oda, hogy ha majd felnő, — tegyen a siromra egy szál virágot. El ami Mai min de n nem ‘IC S APÓ L AJ'OS par papi munkák gyors, pontos elkészítését. N (EMELET.) É Legfinomabb szövetéjkbő! FÉRFI SZABÓ polgári ruhákat SZATMÁR, DEAK-TÉR 7. SZ J a legjutanyosabb arakban­R 8 S -z 1 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom