Szatmár, 1905 (31. évfolyam, 1-51. szám)

1905-06-24 / 26. szám

junius 24. S Z A T M Á R 3 keuyvágányu iparvasut egy kocsijára szálltak fel e hó 17-én reggel. A voüat — állítólag — helytelen féke­zés következteben kisiklott s a fiatal asszony oly szerencsétlenül esett az úttestre, hogy koponyarepe­dést szenvedett és 18-án reggel iszonyú kínok között meghalt. A társaság többi tagjai kisebb-nagyobb zu- zódások árán menekültek a szerencsétlenségből. — Baleset. Általánosan ismert alakja Szinérvár- ajjának Veres Náci. Mértékkel issza ugyan a szeszes italokat, de a mértéke aztán igazán tekintélyes. E hó 12-én is be talált valamelyest nyelni a jóból, de vesztére, mert a Gyarmati Sándor háza előtt oly sze­rencsétlenül bukott a Szinérbe, hogy súlyos zuzódáso- kat szenvedett. Szerencse, hogy Gyarmati még elég korán észrevette a dolgot és Winkler István pékmes­ter segítségével kivonszolta a patákból; mert ha még pár percig nem jön segítség, okvetlen megfulad, mi­vel arccal lefelé feküdt a vízben. Említésre méltó, hogy a balesetet sok ember látta, köztük úri emberek is, mégsem segítettek a szerencsétlenen, mig Gyar­mati nem jött. — Vidéki lóversenyek. Alagon junius 25, 27, 29-én, julius 1—2-án ; Kisjenőn junius 22-én ; Siófokon julius 8—9-én ; Tátra-Lomnicon julius 13, 14, 16, 17-én. Uj hitelszövetkezetek F. hé 18-án alakult meg a „Szaniszlói hitelszövetkezet“ 90 taggal és 10Ó üzletrészszel 5000 korona értékben, havi 20 fillé­res befizetéssel. - Működési köre csak Szaniszló községre terjed ki. ~ Igazgatósági elnök lett: Dr. Láng György orvos. Igazgatósági tagok: Grúber Márton, Pataky József, Bartha István, Kosa Sándor, Hauler Pál és Heinrich Jakab. Felügyelőbizottsági elnök : Komáromy István urad. intéző (Kinevezett): tagok : Dobó Rémusz. Merk Antal és Kaizer András. Kinevezett igazgatósági tag: Grúber Márton közséri jegyző. — Könyvelő : Soltész István. — Pénztáros : Pószet Lőri'icz Szilágy vármegyében f. hó 19-én alakult meg az „Alsókaznacsi hitelszövetkezet“ 140 tag és 211 üzletrészszel 10550 korona értékben. Az 50 koronás üzletrészeket havi 1 koronás részletekben fogják be­fizetni. Működési köre Alsó és Felsökaznacs közsé­gekre terjed ki. — Igazgatósági einök Vikás Emil gör. katli. lelkész (kinevezett) Igazgatósági tagok : Boczáu Mafzedon, lile Tivadar, Rosán Demeter, Ro- sán Saudi r, Tamás György, Krecz György, Pap János és Faj ne Flórián. — Felügyelőbizottsági elnök : Bruckenthal Mihály ; tagok : Szelezsán Mitru, Hosszú János és Dndis Mihály. — Könyvelő': Boczán Viktor. Pénztárnok : Taszok János. Ezen két. uj szövetkezettel az „Északkeleti vár­megyei szövetkezetek Szövetsége“ kötelékébe kereken 100 hitelszövetkezet tartozik. — Az idei gyümölcstermés. A föidmivelésiigyi minisztériumhoz érkezett jelentések szerint az idei gyümölcstermés csak a királyhágón túli részeken lesz kielégítő. Az ország több részében a tavaszi fagyok miatt a termés tönkre ment, Kecskeméten sem oly sok a barack. Hernyók és cserebogarak szintén sok kárt tettek az egész országban. — „A POLGÁR“ politikai napilap. Főszerkesztő : Dr. V á- z s o n y i Vilmos, országgyűlési képviselő, aki publicisztikai mun­kásságát kizárólag e lapnak fogja szentelni. Az egyenlő jogon, az általános kultúrán és a gazdasági igazságon felépült magyar nép­állam, a polgári Magyarország: az ideál, melyet a „A Polgár“ szolgálni akar. Gyarapítani a lehanyatlott polgári önérzetet, ter­jeszteni a népjog tiszteletét, kitépni a reakció minden fajtájának gyökerét, támogatni a politikai és gazdasági felszabadulásra törekvő rétegeket, küzdeni az osztályállam maradványai ellen : ez „A Polgár“ politikai hitvallása. Fegyvere az alkut nem ismerő radikális igazság, melyet a közélet és a társadalom minden terén érvényesíteni kíván, De a radikálizmust soha sem fogja keresni a hang durvaságában, mindig csupán a meggyőződés erejében. E ccl elérésében, a lap főszerkesztőjét, dr. Vázsonyi Vilmost, a publicisztika és szépiroda­lom legjelesebb munkásai támogatják. „A Polgár“ rendes munkatár­sai : Ifjabb Ábrányi Kornél (vezércikk és tárca), dr. Acél Endre, Adorján Andor, Barabás Ferenc, (vasúti ügyek) dr. Báttaszéki La­jos, dr. Benedek János (vezércikk és tárca), dr. Besnyő Béla, dr. lírody Ernő, Bródy Sándor (vezércikk és tárca). Palotai Hugó, Ber­kes Imre, Csergő Hugó, (felelős szerkesztő), Greiner Jenő, dr. Kre­utzer Lipót Krúdy Gyuia (tárca), Lux Terka [tárca], dr. Molnár Jenő, Nagy Endre, dr. Oláh Gyula, dr. Rácz Dezső, Serény Aladár, Száz Zoltán, [tárca], Szekula Jenő, dr. Szirmay Albert, Turtsányi Pál (vasúti ügyek), dr. Vázsonyi Vilmos (főszerkesztő). „A Polgár­ban szabad szellemű, teljesen független, demokratikus irányú, iro­dalmi színvonalon álló napilapot kap az olvasó. „A Polgár“ teljes tájékoztatást ad a politika, az irodalom, a művészet, a gazdasági élet és a társadalom minden mozzanatáról és legolcsóbb ilyen ter­jedelmű napilap, mert „A Polgár“ egyes száma a fővárosban és vidéken 2 krajcár (4 fillér). Előfizetési árai pedig a következők : egész évre 1(> kor. fél évre 8 korona, negyed évre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 fillér. „A Polgár“ megjelenik minden nap reggel, ünnep és vasárnap után is. Szerkesztőség és kiadóhivatal : VI., Eötvös-utca 37. — A nyári idény alkalmából*van szeren­csém Szatmár város és vidéke n. é. közönsége b. figyelmét felliivni czipő-üzletemre, hol a legjutányosabb árak mellett készülnek a legfino­mabb női-, férfi- és gyermek lábbelik, valamint tiszti és lovagló csizmák. Nagy raktárt tartok sevró, box, bagaria bőrökből. Üzletemben csak egyedül fővárosi munkásokkal dolgoztatok, hogy igy b. megrendelőimet a legelegánsabb czipőkkel láthassam el. Üzletemben a legolcsóbb árak mel­lett szerezhetők be czipőkenőcsök. 13. megrende­léseit várva vagyok tisztelettel Ingük Pál cipész. Szatmár, Deák-tér 2. szám. (Városház mellett.) — Czigus György kárpitos és díszítő Szatmár, i Deák-tér 7 sz. Ajánlja dús választékú legújabban ér­kezett bútor, szövet mintáit. Műhelyemben, csakis megrendelések után, jó és pontos munkát készítek. | —- Pallag Péter polgári uszodájában szerződtetett s a fővárosi elsőrendű gőzfürdőkben általánosan (is­mert Fridrich János oki. úszómester a közönség kívá­natéra bármely időben teljesít tyukszemvágást és masszírozást. — Ingük József elsőrangú polgári, papi és egyenruházati üzlete Szatmár, Városház épü­let. K megbízható céget ajánljuk a nagyérdemű közönség becses pártfogásába, hol mindennemű polgári öltönyök, papi reverendák és teljes katonai felszerelések a legele­gánsabb kivitelben beszerezhetők, bármely csapat­testhez tartozó egy éves önkéntesek jutá­nyos árban fölszereltetnek. I 'rirhh sznrkrstMo : Dr. Nagy Barna. Főm«ni;nfárs: Inozédy Marion Ltiplnlftjdovosok Kálik és Szérómy. ^Azonnali a 1 k al m a z a * t korcs« m •i ír k ímmmmm Müncheni CJj'jPS TO Bajor = ÖXjJX minden szombaton és vasárnap a „HONVÉD“ sörcsarnokban H— z ÍLAHON legjobb forgalmi helyen, o a Molnár Lajosnó házában Kos- suth-tér !7. sz. alatt egy 50 óv 0 4—" óta fennálló és jó hírnévnek örvendő M vas es fűszer üzletheiyiseg 1 i 1 UtT bérbe kiadó, 1 1 a bolt berendezés olcsón i 1 pr e I a d ó. 1 Érdeklődők forduljanak I 31Z V a y e r * ZILA IION. [>Z □A polgár\ Főszerkesztő : Dr. Vázsonyi Vilmos, országgy. képv. megjelenik minden nap reggel legalább 16 oldalon. Egyes száma Q krajezár (/| fillér) A POLGÁR a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, irodalmi színvonalon álló és tartalmas új­ság, mely teljes kimerítő krónikáját adja a napnak. A POLGÁR politikai czikkeit dr. Vázsonyi Vilmos, ifj. Ábrányi Kornél, Benedek János stb. írják. A POLGAR tárczarovatában elsőrangú hazai és kül­földi elbeszélőink novelláit találja az olvasó A POLGAR tartalma élénk és tarka. Hírei és tudósí­tásai megbízhatók és kimeritőck. | A POLGAR fölöslegessé teszi minden más lap olvasását. Ily gazdag élénk tartalma mellett is A POLGÁR egyes száma 2 krajezár. Kapható mindenütt, az utczán is és az összes elárusító helyeken. „ Előfizetési árak : O Egy évre — 16 kor. fí Negyed évre — 4 kor. © Fél évre — 8 kor. |» Egy hóra I kor. 40 fili. BBS?- SuíaPesi, VI. Eőlvös-ii. 37. bJ s mint gazdas. segédtiszt, vagy levelező, JS|j j — szakképzett, a m.-óvári akadémiát 111 jeles sikerrel végzett gazdász, a mező- mx jj gazdaság, kertészet, gyümölcs és sző- S Itt lőtermeíés terén több évi, :rt.h aiapüb gyakorlattal hír. |§ I Több nyelvet beszél. Szives ajánlatok a „Gazdák Aj-apja“ szerkesztőségéhez keretnek. ____ j­rSss"? © m Egy jó családból való 13— l! eves fiú mr tanulóul ( c 1 j e s ( Hatással felvétetik <» ö i* ö in h <» v .1 a n o s rr szűcs üzio (ben. —-— TJbk. Xe. 1908. I Iszákosság nines több Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy próbát a Oozaporból. Kávé, tea, étel, vagy szeszes italban egyformán adható az ivó ludta nélkül. ........ A C OZAPOR töbet ér, mint a világ min­den szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodeha- tása ellenszenvessé teszi az iszákosoknak a szeszes italt. A COZA oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér, avagy gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még- csak nem is sejti mi okoza javulását. COZA a családok ezeréit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra, és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította. Az intézet, mely a OOZAPOR tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költ­ségmentesen küdl, hogy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan. COZA I N STUT E 277c (Debt. 504. 52—3 52, Chancery Lane London, Anglia. INGYEN PRÓBA 564 sz. Vágja ki ezen szelvényt és küldje még ma az intézetnek. (Levelek 25 fill, levelezőlapok 10 fillérre bérmentesitendők.) FERENCZ JÓZSEF keserűviz

Next

/
Oldalképek
Tartalom