Szatmár, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-06-04 / 23. szám

György s. tanfelügyelők és mintegy 120 vidéki tanitó és tanítónő. A gyűlést Kótai Lajos nyitotta meg hatal­mas beszéddel; reá mutatván megnyitójában a lefolyt két év eseményekben gazdag, de eredmé­nyében szegény és eseményeire. A nagyszabású megnyitó beszédet, melyben a tanítók nesztora, az öreg Kótai bácsi búcsúzni is akart, de csak akart, mert akarata meghiúsult, ugyanis a tanítók egyeteme nem engedte őt, a fáradhatatlan, még ma, 40 évi tanítói működése után is fiatal erővel biró kartársat félrevonulni a vezető helyről — éljenzéssel fogadták. Az elnöki megnyitó után Károlyi Sándor jegyző jelentését olvasta fel az egyesület 2 évi működé­séről. Végh Gábor apai ig. tanitó „Népnevelés és társadalom“ czim alatt nagy tanulmányra való lelkes felolvasást tartott. A népoktatási törvény revíziójáról Domokos István tartott felolvasást, s határozati javaslatott terjesztett be, melyet a köz­gyűlés elfogadott. Az utolsó előadó Székely Ár­pád nagybanyai közs. tanitó volt, ki a népneve­lési egyesületek szervezésével foglalkozott. Az egyes felolvasások után Kótai Lajos terjesztette elő a bíráló bizottság jelentését a beérkezet pálya­munkákról. Pályadijat: Fábián István, dicséretet érdemelt: Marosán Kornél pályamunkája. A „Tan­ügyi Értesítő“ szerkesztőségét a tisztikar válalta el, s igy szerkesztője ismét Kótai Lajos foglenni. A könyvtáros, pénztáros jelentései és egyéb apró ügyek elintézése után kimondotta az egyesület a nagykárolyi tanítói kör megalakulását. Ä gyűlés folyamán Kovács Béla kir. tanfelügyelő nyújtotta át a vallás és közoktatásügy miniszter 100—100 korona jutalomdijat Károlyi Sándor és Gecse La­jos tanítóknak. Ezek után következett az általá­nos tisztujitás. Elnök : Kótai Lajos, jegyzők: Ká­rolyi Sándor, Fábián István, pénztáros: Farkas Márton, Könyvtáros: Pályi Lajos, ellenőr: Saja Viktor és 12 válatmányi tag. G\ ülés után köz­ebéd volt. — Elszámolás. A Szatniárni neti-i énekkar f. évi május hó 23-án tartott táncmulatság ösz- szes bevétele 285 K 10 f. kiadása pedig 167 K 10 f. s igy a tisztajövedelme 129 K volt. Ez összeghez felülfizetéseikkel szívesek voltak hozzá járulni: Jákó Mihály 10 K, Uray Károly 5 K, Saja Sándor, Incédy Márton 4—4 K, dr. Szűcs Sándor. 3 K, Pótor Elemér (0.-Apáti), Tóth Zsuzsika 2—2 K, Sepsy Gedeonná, Papp Ma­riska, Varga János, Lovas Aladár, Koós Kál­mán, Hajdú Károly. Ulmanii-Unger Sándor, Ká­lik és Szeremy, ifj. Fogarassy István, Wallon Ede, özv. Ladányi Illésnó 1—1 K. Almási Já­nos, Glatz Edus, F. G.—K. Gy. 60—00 fillér, Ilyég Lajos 50 f. Molnár Lajos, Kocsis Gyula, Tatár Bálint, Moldován Jenő, 20—20 fillérrel. Énekkarunk nevében úgy a szives felülfizetők- nek, mint a táncmulatságunkon megjelent nagy közönségnek hálás köszönetemet tolmácsolom. Szatmárnémeti, 1904. junius 2. Inczédy Márton, énekkari alelnök. — Gyémánt iakadalom. A maga nemében pá­ratlan szép ünnepély folyt le f. hó 2-án az ugocsa megyei Kökönyösd községben. Ekkor üunepelték meg Román János és neje született Huta Anna gyémántlakadalmukat. A gyémánt Iakadalom meg- éréséhez szükséges idő egy, a mai korban ritka- kaság számban menő emberélet. Ezt megérni is szép dolog, de1 sokkal szebb, mint férj és feleség, boldog együtlétben eltölteni. Megérni boldogan látni, gyönyörködni azokban amit a teremtő reá­juk bízott; hát még ugyanakkor menni gyémánt menyegzőjükre az egyházi áldást, midőn az unoka lép oltár elé vőlegényével, esküdni örök hűséget arra a bizonytalan jövendőre, melyet jótékony Is­ten kéz takar el gyarló tekintetünk elől. Ez a va­lódi szép dolog; ez a valódi boldogság. És ezt megérte Román János és neje. Gyönyörködött ez az agg pár egy ily ünnepélyben, gyönyörkö­dött a vidék inteligenciája, de leginkább a község apraja nagyja. Könyeket csalt ki a szemekből az jelenet midőn az aggok és az unoka, Román Anna vőlegényével Pogány Mihály tekeházi gör. kath. tanítóval az oltár elő állottak, elveendő az egyházi áldást. Ritka esemény ez, s valóban említésre méltó, említésre méltó különösen az, hogy az agg pár házasságra lépésükkor 18—18 évesek voltak, s az akkor vőfélyként szerepelt ifjú, most mint agg szintén a vőfély szerepét töltötte be. Az ünne­peiteket nagy ováciában részesítették ismerősei és rokonai. Kérve reájuk Istentől áldást és bol­dogságot. — X. — — Vezető nélkül. Csengerből jelenti tudósí­tónk, hogy néhai Nagytiszteletü Lengyel Sándor ref. lelkész, tanácsblró hirtelen halálával a csen­ged református egyház maradt árván, lelkész nél­kül ; és ugyanabban az időbon feküdt térítőn a csengeri izraelita hitközség rabbija is. junius 4. __________;_____________________ S Z A T M Á E. — Eljegyzés. Pittncr Endre kereskedő elje­gyezte Sarkady Lajos helybeli iparos leányát, Érzsikét. — Választás. Tabajdi Lajos városunk szü­löttét, néh. Tabajdi Lajos szatmári év. ref. lel­kész fiát, a nagykőrösi takarékpénztár igazgató­sága 10 pályázó közzül segédkönyvelőnek vá­lasztotta meg. — Krémer Séndor színtársulata Eperjesen, — hova városunkból távozott — befejezte mű­ködését. Áz eperjesi közönség az ottani lapok állítása szerint a legnagyobb mértékben meg volt elégedve a jól szervezett színtársulattal, azonban az anyagi siker az erkölcsi mellett messze hátra maradt. A társulat jelenleg Bereg­szászban tartja előadásait. — Emlékeztető. A szatmári ev. ref. főgym- nasium ifjúsága ma este tartja juniálisát a Kos- suth-kerti kioszkban, mely iránt mindkét nem­beli fiatalság körében igen nagy érdeklődés mu­tatkozik, a mi természetes is ha tekintetbe vesszük, hogy a diákjuniálisok a tavaszi mulat­ságok legsikerültebbjei közzé tartoznak. Hisszük, hogy a mostani is méltán fog sorakozni az előb­biekhez. — Kinevezések. A magy. kir. pénzügymi­niszter Kugler János szinérváraljai adóhiva­tali gyakornokot a huszti kir. adóhivatalhoz adó­tisztté, — Cziffermájer Lőrincz kaposvári biztos­helyettest pedig Nagybányára biztosnak ne­vezte ki. — A szatmár-németi-i ev. ref. felsőbb leányiskolában, tanitónöképzőben és kapcsolatos elemi iskolában a vizsgálatok sorrendje a kö­vetkező : A képzőintézet I. osztályának vizsgá­latai : május 30-án délelőtt 10 órától német nyelvből, május 30-án délután 3 órától történe­lemből, junius 1-én délelőtt 9 órától földrajz­ból, junius 3-án délelőtt 9 órától vallástanból, junius 6 áu délelőtt 8 órától mennyiségtánból, junius 7-én délelőtt 8 órától neveléstanból, ju­nius 11-én délután 3 órától magyarnyelvből, junius 15-én délelőtt 8 órától természetrajzból. — A képoző magánvizsgálatait junius 13- és 14-én tartjuk. — A felsőbb leányiskola vizsgá­latai : junius 4-én délután 4 órakor tornavizsgá- lat, junius 9-ón délután 3 órakor az izr. növ. vallásvizsgája, I. csoport, junius 12-én, az év­záró istenitisztclct után zene-szavalati vizsgálat, junius 16-án reggel 8 órától az I. II. o. magán­tanulók vizsgálata, junius ltí án délelőtt fél 11 órakor az izr. növendékek vallásvizsgája, II. csoport, junius 17-ón a III. o. magántanulóké, junius 18-án a IV. o. magántanulók vizsgálata, junius 20-án délelőtt 8 órától a I. felsőbb osz­tály vizsgálata, junius 20-án délután 3 órától a II. felsőbb osztály vizsgálata, janius 21-én dél­előtt 8 órától IH. osztályé, junius 21-én dél­után 3 órától a IV. osztályé, Junius 22-én dél­előtt 9 órától a kapcsolatos elemi iskola vizs­gálata. — ítélet párbaj ügyben. Kállay Szabolcs közigazgatási gyakornok és Balika Miklós gyógy­szerész között Fehérgyarmaton végbement pár­baj ügyben a múlt héten ítélkezett a szatmári kir. törvényszék, mely szerint mindkét felet 8~8 napi államfogházra Ítélte. — A nőemancipáció hivatása. Biharvár- megye bizottsági tagjai múlt hó folyamán tartott ülésükben szótöbbséggel határozatot hoztak, melynek alapján ezentúl a megyei segéd és ke­zelő személyzet tagjai sorába kellő képesítés mellett nőket is alkalmaznak. Mindenesetre ér­dekes és jellemző, hogy az ósdi felfogásúnak nevezett és a régi idők pátriálchális szokásait némi részben még megőrző vármegye is meg­nyitja kapuit a XIX, század eme áramlata előtt. Hogy aztán a tekintetes vármegye ügyeinek ke­zelésénél milyen hasznos lesz a nő müküdése, ki nem a robot munka végzésére, hanem a családi élet meleggé tételére van rendelve, — azt a jövő mutajta meg. — A határozatot a bizottsági tagok egy része megfelebbezte, azonban a bel­ügyminiszter a felebbezést elutasította, ama in­dokolással, hogy a köztisztviselőkről szóló tör­vény általánosságában nem kizárólag a férfiak alkalmazásáról szól, már pedig a vármegyei segéd és kezelő személyzet teendői olyanok, mi­ket sikeresen a nők is végezhetnek. íme a nők önállósulási törekvése ismét tért hódított azok­kal szemben, akikre tulajdonkópen a családfen- tartás nehezedik. Biharvármegye gondoskodott először saját hivatali térén belül ily nagylel­kűen a nőkről, melynek nemsokára akad buzgó követője. — Öngyilkossági kísérlet. Szerdán délután a mentők siettek a Kölesey-utca 23. számú ház­hoz segélynyújtás végett. Tóth Ilona, a csak nem rég megnyitott „Európa“ kávéház kaszszir­3 nője petróleummal megmérgezte magát. Áléit ál­lapotban vitték a közkórházba, a hol nemsokára visszanyerte eszméletét. Öngyilkosságának okául két versió kering. Az egyik szerint a szívügyeibe beavatkozó rendőrség üldözése elől menekült a halálba, a másik szerint egy fiatal földbirtokos szöktette el jómódú szüleitől, kik a leány több­szöri kérése folytán sem akartak beleegyezni há­zasságukba. Az e miatti fájdalom adta kezébe a méreg-poharat. — Ingük József elsőrangú polgári, papi és egyenruházati üzlete Szatmár, Vá­rosház épület. E megbízható ezéget ajánljuk a nagyérdemű közönség becses pártfogásába, hol mindennemű polgári öltönyök, papi reverendák s teljes katonai felszerelések a legelegánsabb kivitelben beszerezhetők, bármely csapattesthez tartozó egyéves önkéntesek jutányos árban fölszereltetnek. Felelős szerkesztő: Dr. Nagy Barna. Főmunkatárs: Inczédy Márton. Laptulajdonosok Kálik és Szeremy. 3/1904. biz. szám. Hirdetmény. Szamosdob és Csengerbagos községek telekkönyvi betéteinek szerkeszté­sére kirendelt bizottság közhirré teszi, hogy 1886. XXIX., 1889. XXXVIII., és az 1891. XVI. törvényezikkekben előirt helyszini eljá­rás végett és pedig egyelőre csupán az azo- nasitó 1904. évi junius hó 21. napján az azonosítás befejezte után pedig a bizott­ság a községben megjelonend. Ennélfogva felszóllittatnak: 1) mindazok, a kik a tjkönyvben elő­forduló bejegyzésre nézve okadatolt előter­jesztést kivánnak tenni, hogy a bizottság előtt, a kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesz­téseiket igazoló okirataikat mutassák fel; 2) mindazok, a kik valamely ingatlan­hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdon­jog tkvi bekebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatósághoz intézendő szabály­szerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti ké­relmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat meg­szerezni iparkodjanak, és azokkal igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizott­ság előtt szóval elismerje, és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvényesít­hetik és a bélyeg- és illotókelengedós ked­vezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánköny- vileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen be­jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a bélyegmentessóg kedvezmé­nyétől elesnek. Kelt Szatmár-Nómeti 1904. május 29-ón. Pellionisz Béla Kulin János kir. betétszerkesztő. kir. albiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom