Szatmár, 1903 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-01 / 1. szám

XXIX. évfolyam. L l-sö szám. Szatmár, 1903. jan. 1. SZATMAR. TÁRSADALMI EíS SZÉPIRODALMI HETILAP. A. / r.: ív t ^ _ i n> w •Hm- Vv r- ‘** Megjelenik minden szombatén. ELŐFIZETÉSI ÁR : Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. Egyes szám ára 20 fillér. jSz ER KÉSZ TŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Deáktér 3. szám. Miud nnemn dijak a kiadóhi vtalábau fizetendők ■- ...........- - • ^----- - ---------------= HI RDETÉSEK: Készpénzfizetés melíett a Dgjutányosablt árban. Nyilttór sora 16 fillér. <s­1903 Itt áll előttünk a XX-ik század harma­dik esztendeje. Ki beszól már a pályáját megfutott sirba roskadó, rendeltetését befe­jező tehetetlen öregről. Voltak-e erényei, voltak-e hibái felemlítjük koporsójánál, pe­dig tehet-e ő arról a mi végzete volt. Ér- demo-ó az a rózsának, hogy szinpompájá- ban és illatában gazdag; tehet-e róla az utszéli bogáncs, hogy megvetéssel fordul­nak el tőle ! E világon minden kimért pá­lyát fut. A végtelen idő, -— mely megszakítás nél­kül halad el — felettünk, mi parányi por­tiak szakaszokra osztjuk, a nap és éj s az évszakok változásai szerint. Pedig „a mi volt most is meg van, s a mi következik az már meg volt“ és nincsenek részei a soha el nem enyésző időnek. Az idő mellé­ben egy század is csak semmi! Mi pedig félelemmel vesszük ajkainkra egy század nevét, mert egy emberi élet munka köre ennyire nem terjed ki. Elmerengünk a lefolyt századok nagy eseményeinek szemléletében, s látjuk az erős tusát, melyet az igazság az igazságtalanság­gal; a szabadság és jog szelleme az el­^TÁRCZA. A koldus honvéd. Irta: Baja Mihály, szavalta a szatmár-németi ev. ref. énekkar által 1902. dec. hó 2G-án rendezett hangversenyen : Inczódy Márton ev. ref. s. lelkész. Széles utón országúton Járnak-kelnek a vásárra. Egyik felől öreg koldus. .. Búsan szól a kintornája. Fehér haja, ősz szakála Úgy fénylik a napsugárba Halvány arcán, homlokán a Régi sebek forradása. A fél keze, a fél lába Tudja Isten merre vannak 1 Csak szemében látszik égni Emléke egy szebb tavasznak. Csak szemében s nótájában! Ott a köny, a bánat könynye. nyomatás és jogtiprással,' a sötétség a vilá­gossággal az ős időktől kezdve folytat. A századok folyamán eme küzdelmek eredményeiként kidomborodó nagy esemé­nyek alkotják a most bámulatba ejtő, majd elszomorító korszakokat a szerint, a mint a sötétség, vagy a világosság került ki győ­zelemmel a véres tusából. Sokszor egész századok tűnnek el meddő tétlenséggel pecsételve meg szereplősöket sütkérezve a régi dicsőssógben, várva a kort midőn egy-egy nagyobb szabású rendkívüli esemény hozza erősebb hullámzásba, sar­kalja tevékenységre az elernyedt erőket. A keresztyénység térfoglalása e világon, — melynek bölcsője felett elhangzott a le­sújtó szózat: „Mi jó származhatnék Názá- rethből'?“ — kit nem ejtett bámulatba látva csodás eredményeit! Majd a reformatiónal-: az eler-ayedt ta­gokba uj életerőket fakasztó varázsa, — mely az időszakasznak, melyet fölfrissitett az ujjáóbredés korszaka nevezetet adta, — nem ihleti-ó meg a szemlélőt? Vagy a nem rég feltűnt század nagy eseményei, melynek homályából a szabad­ság, egyenlőség és testvériség hármas szö- vótneke el nem homályositkató fónynyel ra­gyogja be még ma is a lidércz fény után futkosó rideg kort. Most a midőn megállunk uj századunk harmadik évének még bezárt kapuja előtt, lehetetlen, hogy ne foglalkozzunk azon gon­dolatokkal, a melyek az események zűrza­varában egy-egy ilyen határpontjánál a nagy időnek öukint hullámzásba hozzák keblün­ket : micsodák azok a nagy feladatok, me­lyek a közel jövőben megoldásra várnak ? Aggódó lelkem előtt sötét árnyak vo­nulnak keresztül. Korunk irányitója az anya­giasságért, az élet élvezetéért való odaadó rajongás. Az érdemnek ritkán van elisme­rése, az igazságnak nincs mindig diadala, a munkának nincsen megérdemelt jutalma. A kirakat telve, a bolt üresen áll. Az utczának piperózzük fel magunkat, hajhász- szuk a nagyok kegyeit, az igazi törekvés he­lyét a stróbersóg foglalja el. így megvizsgálva a tár “Maimat azt kell mondanunk, hogy egy uj esztendőre van szükségünk, mely megváltoztassa a léha kort, mely rá üsse bélyegét a XX. századra. Lehet-ó azt várnunk, hogy a társadalmi újjá születés emez esztendeje közel van ? Azt hizzem, hogy nem! A mai társadalom neveltjei nem képe­sek arra, hogy magasztosabb ideális eszmé­Itt egy csodás édes álom, A minek már vége—vége ! Egy nótát tud kintornája, Egy nótát tud szive, lelke, Káső estig azt zokogja: „Kossuth Lajos azt üzente“ E nóta volt, mely a lekét Legelőször átjárta S zúgta fórevert harangként, Hogy veszélyben szép hazája ! E nóta volt, mely a tűzbe, Zivatarba vitte el őt.. . Odahagyott érte mindent : Apát, anyát, hű szeretőt. S mikor minden elveszett már S nem maradt más, csak a lelke Abban is csak az viszhangzott: „Kossuth Lajos azt üzente !“ S az a nóta, melyért akkor ő mindenét odahagyta, Hálaképpen megszerzi most A kenyerét mindennapra. Czigus György kárpitos és díszítő Szatmár, Kazinczi-u. 7. sz özv. Baloghné úrnő házában. Elvállal mindennemű szalongarniturák, ebódlő-diványok és mat- raczok készítését. Ócska bútorok áthúzását, bútor-csomagolást helyben és vidéken bizalommal és legpontosabban. A mellett még elringatja Annyi édes, szép álomba .. . Hogy lenne hát hozzá hűtlen, Hogy lehetne háládatlan ?! Ráborul a kintornára, Úgy hallgatja kedves hangját. Jó volna a másik keze — Törölgetni könnye árját. Egyszerre csak ... mintha ... mintha Az a régi ifjú lenne — Vér szökell a halvány arcba ... Lángoló tűz ég a szembe’: Tavaszodó völgy és halom Szászorosan visszazengi.. . S visszazengi százezer szív: „Ha még egyszer azt üzeni !M A házasság kis tükre. . szatmár-németi énekkar 1902. dec. 26-án rende­zett hangversenyén felolvasta: — Szabados Bdtt. — Egy tükröt hoztam fel magammal a mai stére, igen tisztelt hallgatóim, mely társaitól

Next

/
Oldalképek
Tartalom