Szatmár, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-11 / 2. szám

S Z A T M A R. jan. 11 TÖRKÖLY. 8ZILV0RIUH, RUM és F LIKŐRÖKET bárki hideg utón, minden készülék nélkül kitűnő minőségbe előállíthat. i™i könyv is ana watt er ich a. BUDAPE3ST, VII. kér. Dohány-utcza 5-ik szám. Sörnxérö Készülékek, czikkek a borkeze- léshez, minden bőrbetegség' elleni szerek Első és legrégibb üzlet e szakmában äÄ“ Fennáll 30 év óta. 'Xjf I • I A Richter-féle Linlimt Caps, com Horgony - Pain - Expeller egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta meg- bizbatóbedörzsölésűlalkalmaztatik köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt ■■■ ■■ . bevásárláskor óvatosak le­gyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a „Horgony“ védjegygyei és a „Richter“ czégjegyzcssel fogad­junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár:Török J ózsef gyógyszerésznél Budapesten. l.icUíer F. Ad és társa, OS ász OS Uir. ndv.'iri szállítók. I -■. -- ^ T- - T , -Rudolstadt. T Szatmár—erdödi helyi érdekű vasút. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű nasao- es ttorona-cseria házhoz szállítva köbméterenké t. Ilasnb-cs£rf«i 5 kor 20 fill. Dorong „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdödi h. é. v. ü/.lt tl<( zelősé„énél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23 Liniment. Cmlel eomi & cíiíer-féle Horpny-Pain-Expeller. F.zi'ir elismert, kitűnő, fájdalomcsilla- pitó bedörzsölés bevásárlásánál. ff-S a'-?? mely minden gyógyszertár- 4 d .'.| I ban készletben van, — mindig J j í a „Horgony“ jegyre kériink |BXs£lf figyelni. 'LTZáLWŰíX'i* II Az 1895. évi eairóí s az 1890 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kiprópált s nagyobb hordókban kitűnő si­kerrel használt külszer a IIMA-SZ biztos s kiváló gyors hatása köszvóny, esuz, reuma, ischiás stb. ellen. EU'ása meglep’, amennyiben gyakran még a légidül tebb koazrény- és csuzfájdalmakat is már néhány­szor'! bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg á a használati utasítással 1 kor., ex-os&ftX* & kor, 40 £1X107. szeplő, májfolt, mi teaser s az arcz- és kézbor min­dennemű tisztátlanságai el­len főúri körökben is előszeretettel használ va. Ara 1 kor. rI 08B írt) I a tein nek ü des éget s fi­üZßöfy-r0UÖ6F "nmrá«ot k5,c<íi"r>*' ­3 Feher, rózsaszín s creme színben. Egv doboz ára 1 korona. a fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor ~ Dl _ a legfinomabb toileit váló kellemes darab 80 ti I. Ili—,® n...í. a hajlmllás, opaszodis, f jkorpas hajkik«-pás biztos m^ggafására szol­gál. Egy üveg ara 3 korona. Szegfi-Créffie ökheni s elöszere i-Potider doboz ára 1 k Sze|fi-fo§por nöz Egy doboz i-szappaa Erei egkiifmöbb mi­nőségű saját tér. mésií hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s id**ge»ség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen s/Ívesen veszik be Félliteres üveg 5 korona 1 lit r 9 korona. az egyedüli biztos <*z'er tyúk­szem, szemölcs és bőrvasta- godás gyökeres gyógyítá­sára. — Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji osszu iirmösb’l készitv . Biztos hatású a már legrégibb gvomor- bajok gyógyitalára. Etvagytalanság. székrekedés, gőr- o.sök s gyomorsütés egyedüli biztos óvszere. Egv üveg ara 3 korona. TokajiClina-febor-J borból készítve. IC génység, sápkór s mes izénél fogva i üveg 5 korona 1 I taarista­sára. — Egy üveg Gyomorbor Ka^h-ató csaknem aa össaes gYegyszertárakljaaa. Post»?), utánvéttel, vagy a péi z előzetes beküldése után küldi a készii liim WJMjAL (!yi'«í>ysíerés?., Bátor alj a,-új holy. Fűntktiiruk Budapesten. Török Jójset' Ky“Xysicertárában, Királymezt» 12 és az li.:g'T-léle .Nádor oyöüjíiíorior -lián, Vácíi-kóiut 17. R iktá ’uk Szatmáron : Bossin Jó séf, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagy Károly bon : Fitos Ferenez, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. I ±±±±&Jc±±±±±.±.$zM±±± Egv jó Csabidből való fin TBS a könyvnyo m ciánbLan felvétetik Egy I-ső eme1 éti 4 szobás lakás Deak-tér 3-ik szám alatt kiadó. m se 'SB 40B iiiiiiiiiiiiiiiiiiiissiiiüiisit Meghivő. m í;óa 'Ivy? r&s? m­r3d iüii Ui KjB m m m ufói A Szatmári Kereskedelmi es Iparbank Részvénytársaság 1902. óv január hó 19-ik napjáu dclelött 9 órakor Szatmáron, saját helyiségében tartandó XXIX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE * Tárgysorozat: 1. Hitelesítő bizottság kiküldése. 2. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése, szá- madások megvizsgálása, a mérleg megállapítása, nyeremény felosztása és a fölmentvények megadása iránt. ?pij 3. A közgyűlést 8 nappal megelőzőleg esetleg beadott indítványok tárgyalása. Szatmár, 1902. január hó 7-én. Az igazgatóság. m m Lífó üfó, Nyomatott a kiadótulajdonosok Kálik és Szeremy könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom