Szatmár, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-12-13 / 50. szám

deoz. 13. S Z A T M Á R. Jákó Mihály, ki szakavatottságáral, egyháza iránti lelkesedésével oly sok jót tett már a németi-egy­háznak ; és adja Isten, hogy tegyen ezután is. — Földrengés Ér-Körtvólyesen. Tudósitónk jelenti, hogy Ér-Körtvélyesen folyó hó 7-én déli 12 és fél órakor mintegy 10 másodpercéig tartó erős földrengés volt, mely óriási morajjal jött északnyugatról ,délkeletre s keresztül haladt Ér- Mihályfalván, Ér-Körtvélyesen és R -Piskolton. A legnagyobb rázkódás Ér-Körtvélyesen volt, a hol a ház falain levő képek, edények csöröm­pölve hullottak le; s az asztalon levő üvegek, poharak ősszetöredeztek.' A lakosok megrémülve futottak ki házaikból s remegve várták az eset­leg bekövetkezhető szerencsétlenséget. Föld­rengés Ér-Körtvólyesen 1833-ban volt, utoljára, amikor az ev. ref.templom tornya is öszeomlott. — A tanítók karácsonyi ajándéka. Végre hosszas vajúdás után a tanítók is elérték rég óhajtott vágyukat, illetve jogos kérelmük telje­sítve lett. A vallás és közoktatásügyi miniszté­rium az állami tanítókat nagykorúságuk idejére a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, vagyis az 1400 koronás fizetési fokozatba léptette elő úgy, hogy szolgálati évök arányában bejuthatnak ugyanazon fizetési osztály első fokozatába. — Azon tanítók pedig, kik nagykorúságukat el nem érték, mint segéd tanítók fognak működni. Az állami tanítóknál tehát megvan az 1100 koronás minimum, vájjon szegény protestáns tanitóink mikor érik el e boldog időket. —- Varmegyei közgyűlés. Nagy-Károlyban f. év deczember hó 12-én vármegyei közgyűlés volt a vármegyeház nagytermében, melyen a megyei bizottsági tagok igen szép számmal jelentek meg. Az ülést fél tizenegy órakor nyitotta meg gróf Hugonnai Béla főispán. Főtárgyak voltak : Luby Géza országgyű­lési képviselő indítványa az ujoncz jutalék ellen, amely hosszas vitát provokált. Az állandó vá­lasztmány indítványa az volt, hogy felirat intéz- tessék a képviselőházhoz a javaslatok ellen. A Luby Géza indokolásában azonban Nagy László alispán és Papp Kálmán a honvédségre vonatko­zólag sértést találtak, s az ellen felszóilaltak. Végre az állandó választmány javaslata egyhan­gúlag ment keresztül. Szintén szélesebb körű vita fejlődött ki a nagy-károlyi gör. kath. orosz egyház kérvénye felett, melyhez számosán hozzászóllottak. Ezek között különösen kitűnt hazafias megnyilatkozá­sával Gönczy Antal nagy-peleskei gör. kath. lelkész-esperes. A határozat az lett, hogy a ne­vezett egyház érdekében feliratot intéz a vár­megye a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a uagykárolyi gör, kath. egyházat ne en­gedje eloláhositani. A nagybányai 3-ik gyógyszertárt a vár­megyei közgyűlés felállítani javasolja. Ezen kí­vül még a viczinális közutak ügyében volt bővebb tárgyalás. A többi tárgyak a központi választmány javaslata értelmében intóztettek el. — Meghivó. A „Szatmár-németi-i énekkar“ 1902 deczember hó 2< -án, Karácsony másod nap- • ján szükségleteinek fedezésére a „vigadó“ összes termeiben hangversenynyel egybekötött zártkörű tánczmulatságot rendez. Belépő-dij : Személyen­ként 1 korona. Szives felüifizetések köszönettel fogadtatnak és a helyi lapokban nyugtáztat­nak. Kezdete fél 8 órakor. Műsor : 1. Dalegy­veleg. Előadja : a szatmár-németi-i énekkar. 2. Oziinbalom-játék hegedű kísérettel. Előadja: Fé- legyházi Mariska k. a. Hegedűn kiséri : Ferencz Ágoston ur. 3. Felolvasás. Tartja : Szabados Ede fügymn. tanár ur. 4. Fuvola-szóló. Fantasia del cantó, Lukácsi-tói. Előadja: szerző ur. Zongorán kiséri : Saja Viktor ur. 3. Szavalat. Tartja : Inczédi Márton s. lelkész ur. (5. Magyar népdalok, Előadja: a szatmárnemeti-i énekkar, — Vadászat. Vasárnap deczember 14-én a szatmári vadász társulat a nagy erdőn hajtó vadászatot rendez. Anyákon-vi közlemények. Születtek: Kiss Mária, Kozán József, Ádlerstein Róza, Fisc­her Erzsébet, Kanálos Éva, Róth Dezső, Stark Róza, Majtényi György, Váradi Erzsébet. Jasz- trovszki Károly, Katz Juliánná, Varga Róza, Pongrácz György, Bottyán József. M eghaltak: decz. 7-től kezdődőleg. Januczás Mária !5 éves, özvegy Tóth Bálintné 103 éves, Frecska János 19 éves, Filep György 65 éves, Káli Ilona 3 éves, Karmacsi Sándor 14 hónapos, Varga Sándor 3 hónapos, Sólyom Jó­zsef 66 éves. Liszkay János 7i> éves," Sáfrány Sándor 2 éves, Balázs György 28 éves, Wochler Szeréna 2 hónapos, Szász Irma 8 éves, Oláh Erzsébet 9 éves, Feuer Erzsébet 29 napos, Vajda Teréz 8 napos, Bus Erzsébet 3 éves, Ba­i laskó Sándor Géza 5 hónapos és Kapitány István 15 éves H. éves képezdei tanító. — Karácsony a és ujsvre szebb, nagyobb örömet okozó ajándék, meglepetés nem képzel­hető, mintha nőnk rokonaink, gyermekeink, ba­rátaink részére megrendeljük a legelterjedtebb és legszebb szépirodalmi képes hetilapot, a „Ké­pes Családi Lapok“-at. Félévre az egész előfize­tés csekély (5 korona, egy negyed évre csekély 3 korona. Ennél olcsóbban, szebb meglepetést szerezni nem lehet. A „Képes Családi Lapok*- most ünnepeli fennállásának 25-ik évfordulóját és ennek emlékére minden uj előfizetőnek ajándékul egy szép regényt küldünk. Az előfizetés küldendő a „Képes Családi Lapok“ kiadóhivatalának Buda­pest, VI., Ó-utcza 12. — Tegnap este az állomástól jövet Laboncz | László fiákeres szánkóján ült Blaun Ferencz a Hungária kávéház londinerje, ki oly szenesét- lenül esett ki a szánból, hogy a karja is kificza- j modott. — 103 éves asszonv halála Szatmárnémeti­ben. Folyó hó 8-án helyezték örök nyugalomra özv. Tóth Bálintné, széletett Biró Zsunua aszonyt 103 éves korában. A nagykort elért nő Lázári­ban született i 799-ben, s igy három századon keresstül, teljes egészségben hordozta az élet igáját. Az elhunyt agg nőt 3 gyermeke és 3 unokája gyászolja. — Bársony Istvántól, a magyar természet csodálatosan finom tollú költőjétől uj könyv jelent meg. Czime: A róna és az erdő. Gyönyörű Diszmü, amelyet úgy a kiállítása mint a tartalma a magyar könyvirodalom maradandó becsű leg- remekebb munkái közé emel. — A könyvhöz mellékletképpen csatolt tiz szinuyimatu, művészi képet Feszti Árpád és Olggay Ferencz alkotta. A szöveget pedig Bársony István irta. Az a Bár­sony István, akinek a neve a mai magyar iroda­dalomban már valóságos Programm. Hisz’ nincs ma senki más, a ki a magyar földről, a magyar népről, a magyar természetről oly határtalan ra­gaszkodással. annyi igazsággal, s költői hangulat­tal írna, mint ez az elsőrangú Írónk. Vannak ebben a mindenkép gyönyörű könyvben a Bársonyt annyira jellemző mesteri leírások mellett valósággal átélt vadásztörténetek, páratlnul érdekes állatjelemzé- sek, s a szabadban élő nép egy-egy szembeötlőbb ! alakjáról vett találó arczképek. Igaz dolgok ezek ; de részben egyszersmind múlandó dolgok is, amikről néhány évtized múlva — úgy lehet — már csak a bársony István könyvei regélnek, mint gyűjteményei a lassú átalakulás folyamán elváltozó, sőt itt-ott bizonyára egészen is eltűnő magyar érdekességeknek. A pompás diszmü a Pallas kiadásábau jelent meg a legfényesebb igé­nyeket is kielégítő kiállításban, úgy hogy kará­csonyi ajándékul nem is képzelhető megfelelőbb munka. Bolti ára diszkötésben 12 • korona. — Szent István uralkodásának története a legfontosabb fejezete a magyar históriának. Mert ennek az uralkodásának talajában erősödnek meg a magyar államiság fájának gyökerei és István erős keze rakja le az alapot, melyen Magyaror- szág felépült. A jövő alapvetésének ezt a nagy­szabású munkáját ismerteti Acsády a Magyar ; Birodalom Története czimü munkája 3-ik és 4-ik füzetének legnagyobb részében. Ismerteti úgy, hogy egészen uj világításban tűnik fel bennük István és uj világításban a munka, amit végzett. Jámbornak, de a mellett erősnek, hősnek, haj- lithatatlannak van rajzolva. Megmutatja Acsády, hogy a legkere3ztyényebb fejedelem a legnem­zetibb is volt. Nem volt olyan állami vagy tár­sadalmi kérdés, mely iránt ne érdeklődött volna. A katonai kiképzésre éppen olyan gondja volt, mint az ipar, a kereskedelem, a jog-élet. a mű­vészet, a műveltség fejlesztésére. Milyen más irányba fejlődött volna a magyar história, ha Isván utódai az ő nyomán haladnak ! És milyen élet-elven a kép, melyet Acsády az első magyar király munkásságáról rajzol 1 Valóságos történeti regény hatását teszi az olvasóra. Megjósolhatjuk, hogy Acsády ezen munkája lesz a magyar tör­téneti litteratura legnépszerűbb terméke. — Szerencse a szerencsetlenséqben Moti sán Gábor madarászi lakos cséplőgép főtő szept. havában szerencsétlenül járt, amenyiben a csép­lőgép bal karját elszakította, s ennek következ­tében 3 nap múlva meghalt, feleségét és kiskorú gyermekeit nagy nyomorban hagyva. — A nyomor azonban hamar meg lett szüntetve, miután Motisán Gábort, mint cselédet a gaz­dája biztosította munkáspénztárnál, s azonkí­vül mint gépfütőis biztosítva volt; eme kétszeres biztosítás alapján özvegye a munkáspénztártól 80o korona haláleseti segélyt kapott, a melyet az igazgatósági titkár folyó hó 7-én személyesen kézbesített a szegény özvegy asszonynak. Begyes Mihály Nyirbélteki lakos gazdasági cselédet pe­dig egy legurult fagerenda nyomta agyon, s en­nek a szerencsétlen cselédnek az özvegye is meg­kapta a pénztártól a 400—korona haláleseti se­gélyt. A munkáspénztárnak tehát bő alkalma van hivatásának gyakorlására. Csarnok, Homokszemek. Vigyázz nyelvedre ! Az^egyszer kiröppentett szót vissza nem szívhatod. * Ha mások rokonszenvét óhajtod elnyerni személyed iránt: modorod egyszerű, természetes legyen. * Szelídség a női lélek legfőbb ékessége. * A megelégedés a földi boldogság iker­testvére. * A ki minden cselekvésével ki akarja érde­melni a világ tetszését: nem ismeri az embe­reket. * Az egyenes férfi sohasem alkuszik meg a változott körülményekkel. * Nincs utálatraméltóbb teremtés az önző embernél. * Ez legyen a jelszavad: szólj igazat, ha betörik is a fejed 1 s. Hossza életű emberek hazánkban. Schrief F.-né 105 éves korában halt el Deb- reczenben 1898. jul. 15-én. Rockenstein Lőrincz főldraives 1825. aug. 25-én halt meg 123 éves korában Pestmegyében. Első feleségével 40 évet, másodikkal pedig 53-at, összesen 9s évet élt házasságban. Fehér megyében, Bogárdon 1781-ben Nagy Juliánná, kinek 76 éves fia volt, 102 éves korá­ban ment férjhez egy fiatal legényhez. Szabolcs megyében, Bogdányban 1827-ben halt el Kovács Erzsébet 114 éves korában. Felelős sstrkesdö : Bottyán Pál. Főműnkntárs: Inczécly Márton. Laptulnjdonosok Kálik és Szeremy. 523|1902, végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré íteszi, hogy a b.-pesti VHI. X. kér. kir. j.-bíróságnak 1902. évi Sp. IV. 960 4. sz. végzé­sével Dr. Okolicsánvi Zoltán ügyvéd által képvi­selt HOLLANDI ÉLET BIZT. TÁRSA,SÁG fel­peres részére, SPRNIGER MIKLÓS alperes el­len 713 kor, 81 fill, követelés s jár. erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 1181 kor. becsült ingóságokra a m.- szalkai kir. járásbíróság 1902. V. 349/2. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a ko­rábbi, vagy felülfogialtatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyer­tek volna, alperes lakásán M.-Szalkán leendő megtartása határidőül 1902 évi decz.hó 17 napján d, u 2 ónja kitüzetik, a mikor a biróilag lefog­lalt zsákok, bútorok, lovak, kocsi s egyéb ingó­ságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégitttetóshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö­zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írás­ban vagy pedig szóval bejelenteni ei ne mu­lasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt M.-Szalkán, 1902. évi nov. 16 napján. PÉNEL, kir. bir. végrehajtó

Next

/
Oldalképek
Tartalom