Szatmár, 1901 (27. évfolyam, 14-51. szám)

1901-12-21 / 51. szám

4 S Z A T M A R. decz. 21. !S»» l*Aris 1900 „Grand Prix“ Legmagasabb kitüntetés. A leghasznosabb karácsonyi ajándékok Singer varrógépek Singer varrógépek Singer varrógépek Singer varrógépek Singer varrógépek kiválóan alkalmasak a divatos műliimzóshez. Ingyenes tanfolyamok minden házi varrási m inkában, valamint a divatos műhimzésbon. HimzSselyem-raktár nagy szinválasztókban. A családi használatra való egyes varrógépekhez elektromotorok. Singer Co. varrógép részv. társ. Szatmár. Ka/inezy-uteza 14. szám mintaszerűek a szerkezet és kivitelben, nélkülözhetetlenek a háztartás és iparban, a legelterjedtebbek a gyári üzemekben, utólérhetlonek szóig, képesség és tartósságban. TÖHKÖLY. 8ZÍLV0RIU1. r' LIKŐRÖKÉ bárki hideg utón, minden készülék nélkül kiülné minőségbe elöálliihat. Á. esi könyv cs ans watt er. ich BUDAPEST, Víl. kér. Dohány-utc/a 5-ik szám. Sörmérö készülékek, czikkek a borkeze- léshez, minden bőrbetegség elleni szerek Első és legréfjibb üzlet e szakmában. Fennáll 30 év óta. A Richter-fóle ,Unlimr. Cmi Horgony- Pain - Expeller egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta meg- bizhatóbedörzsölésűl alkalmaztatik köménynél, csúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt j^Li.!-1" bevásárláskor óvatosak le­gyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a„Horgony“ védjegygyei és a „Richter“ czégjegyzéssel fogad­junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. fiictiíer F. Át és társa, csász. és kir. udvari szállítók. Szaunái* — erdödi helyi érdekű vasút. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű hasáb- és ing-cserfa házhoz szállítva köbméterenké t llasúb-cserl«) 5 kor 20 üli. Doion« „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdődi h. ó. v ü/.ietkezeiőségénél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23 Az 1895. évi cairól s az 1890 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve Orvosi tekintélyek által kiprópált s nagyobb hordókban kitűnő si­kerrel használt küls/.er a biztos s kiváló gyors hatása kflszvény, csuz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepd, amennyiben gyakran még a légidül tebb koszvény* és cs>uzfájdalraakat is már néhány- szőri bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg á a használati utasítással 1 kor., erősokk Z kor. 40 fillér, eplö, in aj folt, mnesser s I az arcz- és kézbőr .nin- I dennemü tisztátlauságai ól­len főúti körökben is előszeretettel használ va. Ara l kor. \ teiii nek iideséget s fi- | uomságot kölcsönöz. — _ Fehér, rózsaszín s créme | sz ínben. Egv doboz ára 1 korona. a fogak s foghas épségb-n tartására. A szájat dezinfi c/iálja, a fogaknak vakitó fényt kölcsönöz Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor a legfinomabb tói le 11 szappan, kiváló kellemes illattal. Egy darab 80 fii a hajhullás, 1 opaszodis, fejkorpa s hajkikopás biztosmeggátlására szol­gál. Egy üveg ára 3 korona. Szggfi-Créme len főúri körökben iselöszere Szegfíi-Pouder ­színben. Egv doboz ára 1 k Szegfti-fogpor fényt kölcsönöz Egy doboz Szegfű-szappan ffaj-Elixir Tokaji öhifia-Vasbor| borból készítve, génység, sápkór ines izénél fogva iiveg 5 korona 1 Toarisla sara. — Egy üv< Gyomorbor legkitűnőbb mi­nőségű sóját tér. mésü hegyaljai I borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen s/ivesen veszik be Pel 1 i eres iiveg 5 korona 1 lit-'r 9 korona. * az egyedüli biztos *»znr tyúk­szem, szemölcs és bőrv„sta- godas gyökeres gyógyítá­sára. — Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji asszu ürmŐ8b‘>l készitr*. Biztos hatású a már legrégibb gyomor- bajuk gyógyítására. Étvágytalanság, székrekedés, gör­csök s gyomnrsütés egyedüli biztoe óvszere, ügy üveg ara 3 korona. XapXató ssakaam azt össaes gyégyszortáralsSan.. Postvn, utánvéttel, »agy a pó z előzetes beküldése utá ' küldi a készítő I ük és az Egg-r-féle .Nádor gyógyszerész. Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12 gyógyszertár -ban, Váczi-körut 17. Riktá-nk Szatmáron : Bossin József, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagy Károly’o.n: Fitos Ferenez, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándirgy g.vszerész uraknál il y/ Elegáns és csinos névjegyek, K- báli- és lakodalmi meghívók, •<- eljegyzési kártyák, olcsó árban •«- megrendelhetők könyvnyomdánkban Deák-tér 3. sz. a y\ Nyomatott a kiadótulajdonosok Kálik és Szeremy könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom