Szatmár, 1901 (27. évfolyam, 14-51. szám)

1901-12-07 / 49. szám

4 S Z A T M A R. decz. 7 Szatinár—erdődi helyi érdekli vaspt. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű ti házhoz szállítva köbméterenként. Hasáb-cseiia 5 kor. 20 (III. Dorong „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdődi h. é. v. üzletkezelőségénél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23. Üzlet áthelyezés! Van szerencsém a nagyérdemű közön­ség becses tudomására hozni, hogy könyvkötészetemet Deák-tér 3-ik számú házba helyeztem át. Hol üzletemet a mai kor igényeinek tel­jesen megftdően berendeztem, s bármely e szakbavágó munkákat készítek úgymint: min­dennemű irodai és -könyvtári könyveket bármily kivitelben, diszmüveket, aranyo- nyozást, bronzirozásl, czea írást, (transzpa lenieket) dekorálást és dobozokat gyári áron, úti bőröndöket és pénztáré/,ú- kaf, koszorú" szalagok f. Iiratát többféle képpen aranyozva jutányos és pontos kiszolgálásról a nagyérdemű közönséget biz tositva, s'bfesés pártfogást kéive, maradok tisztelettel Lichtenstein Károly könyvkötő és ezégiró. <AAAAAA AAAAAAAA/ Dr, Josef Krieeel-féle } valódi angol ) iBőrvédő pomade borax-szappan> teljesen mentes ^ minden tiltott, vagy ártalmas drastikus, egyút­tal a legjobb 'ífcr-' szer minden Cefc i ű bőr tisztátlanság ellen) ;y tégely pomádé egy darab boraxj -í szappannal együtt 3 korona 50 fillér, csak a pénz előre beküldése ellen ! Chief Office 48. Brixton Road, Londons W \ in Prgerada, bei Rohitsch. Raktár: Török József g\ógyszertárában\ Budapesten, VI., Király-ufcza 12 szám. ^ Nagybani vevőknek jelentékeny kedvezmény. Nélkülözhetetlen, felülmuinatatlan, hatása csalhatatlan! CHIEF-OFFICE. 48, A BRIXTON-ROAD, LONDON S. W. egmegbizhatóbb, legjobb az egész világon hires és keresett háziszer a Thierry A. jszerész balzsama. Felülmúlhatatlan mindenféle mell, tiidő, máj, gyomor s általában belső bajok ellen. Külsőleg alkalmazva & legsikeresebb 1 ^^seb-balzsam if , j’•» '1$ lu j jjjj p-AsJ.U.Lisr Ü£íLes|^n] Al’eia echter Dak:;» : ''cf 8c*iü!«flgci.;.p;£j.^ * ÖJ3 £• Thierry in Pr*f'*.£a I ieKtelilMh-.Vj» W» Csak akkor valódi, ha a minden müveit államban be­lajstromozott, zöld szinű apácza védjegygyei, és a záró tokon czég-jelzés­sel van ellátva. Évi termelés kimutathatólag 6 millió palaczk, Postán bérmentve 12 kis-, vagy 6 nagy palaczk 4 korona. — Próba-palaczk prospektussal, s minden ország­beli raktárak jegyzékével 1 korona 20 lillér. Szétküldés csak készpénzre történik. cffiiewy (91. centi folia-kcwocsc (úgynevezett csoda-ira) sebeinél felülmúlhatatlan szinü és gyógyító hatású. Az ope- rácziót evvel többnyire feleslegessé teszi. E csuda irral eay régi 15 éves, gyógyíthatat­lannak tartott csontfekély, újabban pedig egy 22 éves, súlyos rendszerű baj meg­gyógyult. Antiszeptikus hatású, gyorsan enyhitöleg és csillapitólag hat, rövid időn pedig teljes gyógyulást eredményez mindennemű gyuladásoknál és sebeknél. To­vábbá gyorsan lágyító és szétoszlató, és biztosan megszabadít még olyan mélyen behatolt ideges testektől — Egy tégely bérmentve 1 korona 80 fillér, csak kész­pénz ellenében. Nagyobb rendelésnél olcsóbb. Kimutatható évi termelés 100.000 tégely. Mindkét háziszerről egész levéltárat kitevő eredeti bizonyítványok állana- rendelkezésre a világ minden 0 szászából Utánzatoktól óvakodni kell, és szigorúak ügyelni a tégelyen beégetett ezen czégiegyzésre : Apotheke zum Schutz ngel des A. Thierry. Ahol raktár nincs, senki se hagyja magát rászedni állítólag hasonértékü, de valójában értéktelen készítmények megvételére, hanem rendeljen közvetlen az alábbi czimre : tolláét A. THlERRÍs FARR1IÍ 111 PREGRADA, kei Roliitsch-Saiienibruiiu. (Az osztrák hivatalnok egylet szállítója,) (Contractor of the War-Office and the Admiralty, London) Kapható: Török J. gyógyszertálába, Budapesten, VI., Kiráiy-utcza 12. szám D ,d> 8í (sí Itlltllfiltllti Az 1805. évi cairóí s az 1896 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve — Orvosi tekintélyek által kiprópált kerrel használt kiilszer a s nagyobb hordókban kitűnő si­© Hí biztos s kiváló gyors hatása köszvény, csuz, reuma, ischiás stb. elleti. Hatása meglep", amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény és csuzfájdalmakat is már nehány- szori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg á*a használati utasítással 1 kor., erose2>2> £ kor. 40 fillér, szeplő, májfolt, mitesser s az arcz- és kézbőr min­dennemű tisztátlanságai el­len főúri körökben is előszeretettel használ va. Ara l kor. a tein nek iideséget s fi­nomságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s crémo színben. Egv doboz ára 1 korona. fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- ziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor legfinomabb toilett szappan, kiváló kellemes illattal. Egy darab 80 fii. hajhullás, kopaszodás, f^jkorpa s hajkikopás biztos meggatlására szol­gál. Egy üveg ára 3 korona. zegfö-Grérae főúri körökben is elöszere Szegfi-Pouder "nbon. Egy doboz ára 1 ko zegfü-fogpor iyt kölcsönöz. Egy doboz 80 zegfii-szappan iaj-Elixirj­legkitűnőbb mi­nőségű saját tér. _ mésű hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérsze­génység, sápkor s idegesség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen szívesen veszik be félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 korona. az egyedüli biztos szer tyúk­szem, szemölcs és bőrvasta­godás gyökeres gyógyitá- Kgy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji asszu ürmösböl készitv-. Biztos hatású a már legrégibb gyomor­bajok gyógyítására. Étvágytalanság, székrekedés, gör­csök s gyomorsütés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 korona. Tokaji Cbina-Vasbor borból készítve. Kitűnő s génység, sápkór s id^gessi rues izénél fogva igen szí' üveg 5 korona 1 liü*r 9 1 Toarista-Qlaj sara. — Egy üveg ár ßyomsrbor Kapható csaknem ats össaee gyógyszertárakban. Postsn, utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése titá'i küldi a készítő gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Tőrök József gyógyszertárában, Király-ntcsa 12. és az Egger-íéle .Nádor gyógyszertár -ban, Váczi-körut 17. Bnktárak Szatmáron: Bossin József, Bajzinger Sándor s linger TJllmann Sándor; Nágy-Károlyban: Fitos Ferenez, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kováos Nándor gyógyszerész uraknál. Nyomatott a kiadótulajdonosok Kálik és Szeremy könyvnyomdájában Szatmárou.

Next

/
Oldalképek
Tartalom