Szatmár, 1901 (27. évfolyam, 14-51. szám)

1901-11-30 / 48. szám

4 S Z A T M Á R. BOT. 30. S/.atmár—erdödi helyi érdekű vasút. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű II házhoz szállítva k öbmétérenként. Hasáb-cserla 5 kor 20 fill. Dorong „ 4 „ 50 * Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdödi h. é. v. üzletkezelőségénél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23. Üzlet áthelyezés! Van szerencsém a nagyérdemű ség becses tudomásara hozni, hogy közön­könyvkötészetemet Deák-tér 3-ik számú házba HF" helyeztem át. Hol üzletemet a mai kor igényeinek tel­jesen megfelően berendeztem, s bármely e szakbavágó munkákat készítek, úgymint: m n- dennemü irddai és könyvtári könyveket bármily kivitelben, diszmüveket, aranyo- nyozást, hronzirozást, ezégirást, (transzpaienteket) dekorálást és dobozokat gyári áron, úti bőröndöket és pénztáré/,á- kat, koszom szalagok feliratát többféle képpen aranyozva jutányos és pontos kiszolgálásról a nagyérdemű közönséget biz­tosítva, s becses pártfogást kei ve, maradok tisztelettel Lichtenstein Karoly könyvkötő és ezégiró. k/VN/N/N/N/N 4f AAAAAAAA/ Dr, JosefKrieee 1-féJ e / valódi angol > Bőrvédő pomade borax-szappan) k t,/'­Ar teljesen mentes minden tiltott, vagy ártalmas drastikus, egyút­tal a legjobb szer minden­nemű bor tisztátlanság elleni ^ — Egy tégely pomádé egy darab boraxr T szappannal együtt 3 korona 50 fillér/ C csak a pénz előre beküldése ellen j ( Chief Office 48. ßrixton Road, Londons W- £ \ in Prgerada, bei Rohitsch. / Raktár: Török József gyógyszertárában Budapesten, VI., Király-ulcza 12 szám. Nagybani vevőknek jelentékeny kedvezmény. \ WWWWW' r Nelkülözhetet/en, felüimuinatatlan, hatása usalhatatlan! Mivitel minden országba. m LONDON & W. CHIEF OFFICE. 48. BRIXTON-ROAD, A legmegbízhatóbb, legjobb az egész világon hires es keresett hádszer a [jj i asp M m Ü«H dTemI Thierry A. balzsama. i AUfllaccfcíei’Eaiea f I Sclialanert-ípsüKS 5 J . Veo 'm j íhíerr.y in PreriSi' í I’, fcíHÍOhltos?:. 3* ; Felüimulhatatian mindenféle mell, tüdő, máj, gyomor s általában belső bajok ellen. Külsőleg alkalmazva & legsikeresebb Csak akkor valódi, ha a minden müveit államban be­lajstromozott, zöld színű apácza védjegy gyei, és a záró tokon czég-jelzés- sel van ellátva. Évi termelés kimutathatólag 6 millió palaczk. Postán bérmentve 12 kis-, vagy 6 nagy palaczk 4 korona. — Próba-palaczk prospektussal, s minden ország­beli raktárak jegyzékévei 1 korona 20 íiliér. Szétküldés csak készpénzre történik. 6X. centi joiia-Jienocoe (úgynevezett csoda-ira) sebeinél felülmúlhatatlan szinü és gyógyító batásu.Azope- rácziót evvel többnyire feleslegessé teszi. E csuda irral egy régi 15 éves. gyógyíthatat­lannak tartott csontfekély, újabban pedig e«v 22 éves, súlyos rendszerű baj meg­gyógyult. Antiszeptikus hatású, gyorsan enyhitöleg és csillapitólag hat, rövid időn pedig teljes gyógyulást eredményez mindennemű gyuladásoknái és sebeknél. To­vábbá gyorsan lágyító és szétoszlató, és biztosan megszabadít még olyan mélyen behatolt ideges testektől — Egy tégely bérmentve 1 korona 8o fillér, csak kész­pénz ellenében. Nagyobb rendelésnél olcsóbb. Kimutatható évi termelés too.ooo tégely. Mindkét háziszerröl egész levéltárat kitevő eredeti bizonyítványok állana­rendelkezésre a világ minden ősziedből Utánzatoktól óvakodni kell, és szigorúak ügyelni a tégelyen beégetett ezen czégiegyzésre : Apotheke zum Schutz ngel des A. Thierry. Ahol raktár nincs, senki se ha.yja magát rás/edni állítólag hasonértékü, de valójában értéktelen készítmények megvételére, hanem rendeljen közvetlen az alábbi czimre : Apááer 1 THIERRY's FABRIK ín PREGRADA, bei MM-Sibíéiii. (Az osztrák hivatalnok egylet szállítója.) (Contractor of the War-Office aud the Admiralty, London.) Kapható: Török J. gyógyszertárába, Budapesten, VL. Ktráiy-utcza 19. szám Az 1895. évi eairóí s az 1896 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve Orvosi tekintélyek által kiprópált s nagyobb kerrel használt küls/.er a SWi _ @5» hordókban kitűnő si­bi/.fos s kiváló gyors hatása köszvény, esuz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatású meglep“, amennyiben gyakran még a legidültebb koszvény« és csuzfájdalmnkat is már nehány- szori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg á a használati utasítással £* 3a©3?», Z kor. •éú fillér. Szegfi-Gréme sziliben. Egv ej<»1 j« szeplő, máj folt, mitesser s az arcz- és kézbőr min­dennemű tisztátlaiiságai el­len főúri körökben is előszeretettel használva. Ara 1 kor. a tein nek iideséget s fi­nomságot. kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s crémo z ára 1 korona. a fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- c/iálja, a fogaknak vakító doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor legfinomabb tói lett zappnn, kiváló kellemes illattal Egy darab 80 fii. a hajhullás, -opaszodás, f* jkorpa s hajkikopás biztos m-ggatására szol­ál. Egy üveg ara 3 korona. Szegfü-fogpor fényt kölcsönöz. Egy doboz Szegfű-szappan '■ Tokaji Ghina-lfasbori" borból készítve. Kitűnő s bizt génység, sápkór $ idegesség e mea izénél fogva igen syÍvesen üveg 5 korona 1 lit- r 0 koron F oertsta-Qlaj •*“ sara, — Egy ijveg ára 70 fill Gyomorbar rri egkitünőbb mi- lőségü síiját tér. oésii hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen szívesen veszik be Félliteres üveg 5 korona 1 lit-r 0 korona. gyedüli biztos -szer tyuk- zem, szemölcs és bőrv<.sta- godás gyökeres gyógyita- Kgy fiveg ára 70 fillér. inöbb minőségű tokaji irmösb'd készitv-. Biztos már legrégibb gyomor­bajok gyógyítására. Étvágytalanság, székrekedés, gör­csök s gyomorsütés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 korona. Kap&afco csaknem áss összes gyegyszeriaraMíam. Posten, utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése utá• • küldi a készítő és az Egger-féle „ Nádcfr gyógyszerész, SátoraljjaTajítely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Kiráiy-utcza 12. gyógyszertár -ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron : Bossin József, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagy-Károlytoan: Fitos Ferenoz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. Nyomatott a kiadótulajdonosok Kálik és Szoremy könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom