Szatmár, 1901 (27. évfolyam, 14-51. szám)

1901-10-19 / 42. szám

oktí 19. S Z A T M A R. 3. ref. vallás szertartásai szerint az örök nyugalom­nak átadatni. Béke poraira ! — Gyászhir. Részvéttel értesülünk ama sze­rencsétlenségről, mely Szabados Ede ev. ref. fo­gynia. tanárt s családját, lapunk munka társát érte csütörtökön délelőtt. Béla nevű kedves fiuk, ki már a harmadik elemi iskolát végezte meghalt skárlátban. Temetése nagy részvét mellett ment végbe, az ev. ref. egyház szertartása szerint pénteken délután. Nyugodjék békében. — Gyászhir Brand Imre szatmárvárosi tiszt­viselő f. hó 17-én d. e. fél 10 órakor rövid szen­vedés után elhunyt. A megboldogult kedves ha­lott földi részeit f. hó 19-én d. u. 3 órakor tették a róni. katli. szertartás szerint a hidontuli sir- kertbe örök nyugalomra. Az örök világosság fé- nyeskedjék neki ! X Katonai temetés Gyenczán János honvéd katonának, kinek élete oly szerencsétlenül ért vé­get szombaton volt a temetése, a katonai szertar­tások szerint. Gyenczán, ki hosszabb ideig tífusz­ban volt, egy vigyázatlan percben kiugrott a kö­zös kaszárnyában levő kórház ablakából s kisza­ladt az udvarra, hol felmászott egy eperfára, hon­nan leesvén szörnyet halt. A szegény katona bi­zonyára nagy fájdalmában eszét vesztve ugrott le, mert csak igy magyarázható meg szörnyű tette. — Szüretünkre, mely igen kellemes időben ment végbe, ezrével csalta fel a közönséget. Ál- dásdus termésünk van az idén. — Eljegyzés. Bagothay Károly halmii szol- gabiró, ma tartja eljegyzését Halmiban, Nagy Margit kisasszonynyal. — A Kölcsey-kör közelebb tartott választ­mányi gyűlésén Dr. Fechtel János titkár indít­ványára elhatároztatott s egyhangúlag kimonda­tott, hogy az elhunyt alelniiknok l)r. Farkas An­talnak érdepieit jegyzőkönyvileg megörökítik s a gyászoló családit oz részvétiratot intéznek. Az egylet ügyeinek intézésével az összehívandó köz­gyűlésig Dr. Fechtel János bízatott meg. — Orsz képviselő választás. Örömmel ér­tesülünk, hogy a függetlenségi párt ismét sza­porodott egy képviselővel. így ma már majdnem 100 függetlenségi és 48ras képviselő - van. Még pedig Kossuth-párti 79 és Ugron-párti 12. — Az újonnan megválasztott függetlenségi képvi­selő Luby Béla, nagy-gérczi földbirtokos, a kit a csengeti kerület 10 szótöbbséggel választott meg országgyűlési képviselővé. — Mint tudqsR piténk értesít a nagy-károlyi kerületben Doma- hidy Elemér lett megválasztva szabadelvű prog­rammal, — Véres választás Debreczenben. A sza- badelvüpárt jelöltje, Dobieczky Sándor győzött Warga Kossutpártival szemben, ami a választó­kat roppant elkeserítette s kihágásokra is ra­gadta. Valóságos harcz folyt a katonaság és a polgárság között Debreczen utczáin az éjjeli órák­ban. Este hat órakor kihirdették, hogy Dobieczky Sándor szabadclvüpártit 172 szótöbbséggel meg­választották. Nagy néptömeg összeütközött a hu­szárokkal, kővel dobálta a katonákat és rendő­röket, a kik kivont karddal a tömeg köze ron­tottak. Három katonatiszt és sok közkatona sú­lyosan megsebesült, a tömeg közt 60—80 súlyos sebesült van. Az utczákon valóságos harcz folyt. A városháza, királyi tábla és néhány száz ma­gánház ablakait az utczáról fölszedett kövekkel bezúzták A kis vasút egy urinőt elgázolt, a ki nyomban meghalt. A Fő-utczán az üzleti kiraka­tokat is beverték. Az egész helyőrség talpon van. Este nyolcz órakor a zavargó tömeg még nem oszlott el, A letartóztatottak száma több százra füg­— Amerika pénze. Jelenlegnégyszazkilencz- venhat millió aranydollárt őriznek az amerikai állampénztárban, egy részét a washingtoni köz­ponti pénztárban, a többit a newyorki pinezékben. És hogy őrzik! A washingtoni kincstár úgynevezett aranykamrája négy emeletnyire van a föld alá ásva; tiszta gránittömbök burkolják a kamarát s belül hajópánczéllal van bevonva, — ebben még egy pánczélburkolás. A bejárás kapuja kettős, százhúsz tonna súlyú mindenik, s olyan lakat van rajtuk, amely csak előre megállapított bizonyos órában, bizonyos perczben s bizonyos másodpercz- ben nyílik, és amikor kinyílik, ezt villamos csen­getés jelzi az összes washingtoni rendőrállomá­sokon. — Verekedés a csengeri választáson. A saári biró és fia szavazás után békésen hazafelé mentek, de Tótfalu alatt a Luby embereivel össze­szólalkoztak, s a saári bírót úgy elverték, hogy életben maradásához igen kevés a remény. — A szatmári kir. kath. főgymn. kebelében fenálló gyorsírókor dr. Fodor Gyula tanár elnök vezetése mellett hétfőn délután tartotta alakuló közgyűlését. Megválaszttattak : titkár: Csomay Győző VH o. t., első előadó : Krompaszky Sándor VH. o. t., második előadó : Winkler József VII. o. t., főjegyző : Imlauer Vilmos VH. o. t., aljegyző : Fábián Lajos VI. o. t., könytáros: Finger Béla VI. o. t. — Lemondás. Csóka igazgató betegsége folytán lemondott az igazgatóságról s igy a társulat a nméltóságos belügyminister ur, valamint az orsz. színész egyesület, továbbá a helybeli szinügyi bizotság erkölcsi és anyagi támogatása mellett folytatja előadásait. Első sorban saját kebeléből művezető igazgatónak : S z i 1 á g y i Dezső választotta meg és előadásait, az uj igazgató vezetése alatt „Elevenördög“ kitűnő operettel kezdi meg. A társulat teljes erejéből arra fog törekedni, hogy nevesebb újdonságok beszer­zése és precis előadások által a közönség töme­ges pártfogását megnyerje. — A kultusz miniszter Polyánszky István gazdasági szaktanítót Szaniszlóról, minőségének megtartásával, a derecskéi gazdasági iskolához helyezte át. — Hangverseny Nagykárolyban Okt. 1 .'-én este dalegyleti hangverseny volt Nagykárolyban, a hangversenyt a nagykárolyi dalegylet beteg karmestere, Kun helyett Méder Mihály, szatmári dalegyleti karmester vezette; dr. Fechtel János szatmári főgymn. tanár pedig spiritizmusról tar­tott nagy érdeklődéssel halgatott felolvasást. — fűz. Csütrtökön éjei 1 I óra után ismét a vörös kakas ütötte fel fejét városunknak né­meti részén, a kir. hath, tanító képézdének át ellenében, Kis Lajos csizmadia kertjében, hol is egy ott felhalmozott szalma bogja gyűlt ki s égett el. Szerencsére épület a küzelben nem volt, igy nagyobb szerencsétlenség nem történt. Hogy mi okból gyűlt fel azt nem lehet tudni. — Villamosunk tegnap, a regg'eli órában de­rékban egy kis kölyök kutyát gázolt el a Hám- Jánns utcában, Ü — Hirdetmény. A véderőről szólló 1889. évi VI. t. ez. végrehajtása tárgyában kiadott utasítás I-ső rész 20., és 22. §-ai értelmében az 1902-ik évi ujonezozási előmunkálatokhoz tartozik a város területén illetékes és nem illetékes de itt tartózkodó mind három korosztálybeli állításra kö­telezetek azaz 188L 1880 és 1879-ik évben szü­lettek öszeirása is. Felhivatnak tehát Szatmár­németi szab kir. város területén tartózkodó itt illetékes és nem illetékés mind a három korosz­tálybeli hadkötelezcttek, hogy a városházánál lévő katonai ügyosztálynál összeírás végett folyó évi november hó végéig annál is inkább jelentkeze­tlek, mert ellenkező esetben ellenük az 1889 évi VI. t. ez. 25 §-ában megszabott büntetés fog alkal­maztatni. — Nyelvtani müvek. Füredi Ignácz, budapesti gyakorló-tanitó és képzőtanár, jó nevű nyelvész­nek két szakértelemmel irt müve jelent meg : 1) Magyar rimszótár. 2) Magyar nyelvhibák javító és magyarázó szótára. Az előbbinek 1 kor. 50 fill., az utóbbinak 2 korona az ára. Az első dr. Simonyi Zsigmond, akadémiai tag és egyetemi tanárnak, a jeles nyelvtudósunk, a másik Rákossi Jenőnek, a kiváló írónak és tudósnak van ajánlva. Mindkét mii fáradságos, zajtalan munkálkodásának jeles gyümölcse ; tudományos színvonalon állanak, ottho- logia szempontjából nagyon becsesek. A gazdag tehetségű nyelvész bizonyára még több ily müvei fogja gyarapítani a magyar nyelvészet-tudomá­nyát. — Az En Uj ságom, a magyar gyermekvilág legkedveltebb és legelterjedtebb lapjának e heti száma is igen érdekes tartalommal jelent meg. Lumpért Géza a „Három pápai diák“ érdekfeszitő történetével, Sebők Zsigmond pedig Maczkó ur utazásával mulatatja, szórakoztatja, kaczagtatja vidám módon kis olvasóit. Számos elbeszélés, mese van még azonkívül a lapban, legjobb Íróink­tól, Pósa bácsi pedig szebbnél-szebb versekből egész gyöngyfüzért nyújt. A gyermekvilág gyönyö­rűsége Az Én Újságom, mely immár tizenkettedik évfolyamát is dicsőséggel elérte. Az Én Újságom a legolcsóbb gyermeklap Magyarországon, de egy­szersmind a legnagyobb és legtartalmasabb is. Előfizetési ára negyedévre két korona. Mutatvány- számot ingyen küld a kiadóhivatal: Singer, és Wolfner, BudapostjrAndrássy-ut 10. Felelős szerkesztő : Dr. Törseök Károly. Laphdajdonosok: Kálik és Szeremy. Nélkülözhetetlen, felúlmumatatlan, hatáss csalhatatlan! Világezikk. Kivitel minden országba. CHIEF-OFFICE 48, BRIXTON-ROAD^ LONDON S. W. A legmegbízhatóbb, legjobb az egész világon hires és keresett hátíszer a Thierry A. balzsama. Allein eciiterBaham , túf y$e Schutzengel <2*3 * á. Thíeir-y ia PrajpsíLi j jV. fe-Iitth - 5* I gyomor s általában a legsikeresebb HM ha a minden müveit államban be- ö y g y e 1, és a záró tokon czég-jelzés­Felülmúlhatatlan mindenféle mell, tüdő, máj, belső bajok ellen. Külsőleg alkalmazva seb-balzsam Csak akkor valódi lajstromozott, zöld színű apácza védjeui u_ sei van ellátva. Évi termelés kimutathatólag 6 millió palaczk, Postán bérmentve 12 kis-, vagy 6 nagy palaczk 4 korona. — Próba-palaczk prospektussal, s minden ország­beli raktárak jegyzékévei 1 korona 20 lillér. Szétküldés csak készpénzre történik. cPfi/teztu- öl. centi joíia-Jíenoccc (úgynevezett csoda-ira) sebeinél felülmúlhatatlan szinü és gyógyító hatású. Az ope- rácziót evvel többnyire lejeslegessé teszi. E csuda irral egy régi 15 éves. gyógyith atat- lannak tartott csontfekély, újabban pedig egy 22 éves, súlyos rendszerű baj meg­gyógyult. Antiszeptikus hatású, gyorsan enyhitöleg és csillapitólag hat, rövid időn pedig teljes gyógyulást eredményez mindennemű gyuladásoknál és sebeknél. To­vábbá gyorsan lágyító és szétoszlató, és biztosan megszabadít még olyan mélyen behatolt ideges testektől — Egy tégely bérmentve 1 korona 80 fillér, csak kész­pénz ellenében. Nagyobb rendelésnél olcsóbb. Kimutatható évi termelés 100.000 tégely, Mindkét háziszerről egész levéltárat kitevő eredeti bizonyítványok állana­rendelkezésre a világ minden 0 szágából. Utánzatoktól óvakodni kell, és szigorúak ügyelni a tégelyen beégetett ezen ezégjegyzésre: Apotheke zum Schutz ngel des A. T h i e r r y. Ahol raktár nincs, senki se hagyja magát rászedni állnólag hasonértékű, de valójában értéktelen készítmények megvételére, hanem rendeljen közvetlen az alábbi czimre : Aprtchr 1 THIERRY'S fHURIK 1» PREGRADA, ki Ráiiá-kerÉiii. (Az osztrák hivatalnok egylet szállítója,) (Contractor of the War-Office and the Admiralty, London.) Kapható: Török J. gyógyszertárába, Budapesten, VI., Király-uteza 12. szám. (!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom