Szatmár, 1899 (25. évfolyam, 1-47. szám)

1899-04-08 / 10. szám

2 XXV. évfolyam 10. izim. S Z A T M Á R nagy szabású tervezet keretében — (a szállók! kb. 2000 szobát fognak tartalmazni) — azok­nak úgyszólván m gszo':ott otthonukat fogja odararázsolni, miután gondoskodás történt, hogy azok necsak a legnagyobb kényelemmel ren- deztessenek be, hanem a személyzet tekinte­tében is, ne érezze senki, hogy külföldön van és esetleg a kellő nyelvismeretekkel nem bir. — Hivatalunk még fokozni kivánja mindezt azon ajánlatával, hogy hajlandó a kiállítás tartama alatt Parisba indítandó különvonatait olykép szervezni, hogy a rokonérzelmű és ro­konszellemű, vagy egy szakmabeli résztvevők részére azokat külön-külön bocsátja rendel­kezésre, a ré-zvételi dijjakat természetesen a legmérsékeltebben megállapítva, — igy módot nyújtva a legkevésbé tehetősnek a kiállítás meglátogatására és tanulmányozására. Hogy a megállapított költségek a mellett könnyebben legyenek törleszthetők, hivatalunk az alábbi körülményre különösen is felhívja az igen tisztelt Czim figyelmét, a mely az 1896. mil- leniumi kiállítás alatt is teljesen bevált. A csatolt prospektusunkban feltüntetett kü lönvona'ú díjtételek I o. 200 frt, — II o. 165 frt, III. o. 135 forint havi részletekben volnának tehát törlesztendők, a mi pld. f. évi okt. 1-től számítva kb. 20, tiz illetve nyolcz, vagy hét forintos havi részlettel volna megejt­hető. Jegyfüzeteink részére még azon rendkívüli előnyt is sikerült kieszközölnünk, hogy átru- háziatás esetén semmiféle levonás nem esz­közöltetik, hanem csupán a franczia 2. 50 frk.-nyi bélyegilleték lesz újra lefizetendő. Midőn tehát csatolnék a kibocsátott pro- spectusunk egy példányát, megkérjük azt ta­lán köriratilag az igen tisztelt Tisztikarral közölni, a megindítandó mozgalom élére állani, és azt a saját n. b. hatáskörében minden tekintetben támogatni, — tisztelettel meg­jegyezvén, hogy hivatalunkat a szükséges elő­munkálatok megvjtése czéljából szívesen bo­csátjuk rendelkezésre. Midőn még azon körülményre is felhívnék a t. Czim b.figyelmét, hogy a szükséges beje­lentéseknek okvetlen a folyó évben kell meg­történnie, vagyunk Budapesten, A magy. kir. államvasutak városi menetjegyirodája. Közgazdaság. (Első Leónykihúzásitási Egylet ni. */,.) XXXVI. rendes közgyűlését márczius 19-éu tartotta Schwarz Ármin elnöklete alatt, nagv részvétel mellett. Az évi jelentésből kivesz- szük, hogy az 1898. kezelési év az igazgatás minden ágában lendületes emelkedést mutat. A mérleg egyes tételei világosan hirdetik, hogy ezen intézet a gyeruiekbizlositást eredmény- dúsan cultiválja. 1898. évben 10208 jutalék­rész, túlnyomóig a fiatalabb korosztályból, lett beírva. Nászjutalékok és visszatérítések fejében 439,702.26 koronát fizettünk ki. A 923,286 64 korona üzleti eredményből 757,709.44 ko­rona a matematikai díjtartalékhoz csatolta­tok, melylyel az 4.120,486.84 koronára emeltetett. A hivatalnoki nyugdíjra 4000 koronát szavaztak meg. Ezen alap tehát 29,087.16 koronát tesz ki. A fennmaradó 161,577 20 korona alapszabály szerű javadalmazásokra a külön tartalékalaphoz — és a nászjutalék fel- emelési alaphoz csatoltatott, mely alapok ez által 416,41980 koronára emelkedtek. A mérlegszerült-g kiadatott 4.724,417 80 ko róna vagyon fedezetet nyer jó jövedelmű bu­dapesti házakban, — melyek bírások után 1.501,195'72 korona befektetési értékkel van­nak felvéve, 1.22 5,503" 18 korona takarék­betétekben, 1.351,696 korona, 4 Vj %-os első­rendű biztonságú értékpapír ban, továbbá köt venykölcsönökben és kintiévé követelése .ben. Dr. Alexander Bernát, a felügyelő-bizottság elnökének előtérj«sztett indítványa a felment- vény megadására, egyhangúlag elfogadtatott. Schwarz Ármin elnökségének 30 évfordulója alkalmából az ez évi igazgatósági jelentéshez egy a többi igazgatósági tagok által aláirt emléklap mellékeltetett, melyben méltatnak azon érdemek, miket 30 évi működése alatt szeizett. Ezen emléklap tartalmának felolva­sása viharos helyesléssel találkozott. Miután még lemhonyi Dávid Endre tag indítványán, ki szép szavakkal szintén Schwarz Ármin elnök érdemeiről megemlékezett, az igazgató­ságnak és felügy e'ő-bizottságnak köszönetét és elismerést szavaztak, a közgyűlés az előbbi felügyelő-bizottsági tagokat — egy évi tar­tamra újból megválasztotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére Dietz Miksa és Nemess Henrik mák küldettek ki. A közgyűlés Schwarz Ármin elnök élénk éltetésével végző lőtt. Asztma végre gyógyítható. Schiffmann R. dr. bizonyítja szerében való bizalmát, mert ezt ingyen adja. Schiffmann Rudolf dr., a tüdő- és torok­bajok elismert specialistája, több mint harminez esztendei gyakorlata idején —kétségkívül több asztma esetet és azzal egybekötött betegséget kezelt és gyógyított, mint bármely más orvos. Tudatja, hogy egy szert végre olyannyira tö- kéletesitett, hogy nemcsak gyors javulást hoz — még a legborzasztóbb esetekben is, hanem számtalan — úgynevezett gyógyíthatatlan ese­tet is teljesen meggyógyított. Schiffmann dr.- uak teljes bizodalma van szeréhez — és hogy másokat is annak előnyeiről a legbiztosabb és leghatásosabb módon meggyőzzön, nyilvá­nosságra hozza, hogy a Schiffinann-féle asztma- kúrából tekintélyes próbacsomagot minden szenvedőnek ingyen juttat, ki neki czimét e sorok közzétételétől számított 5 napon belül megküldi. Ily kedvező alkalmat, hogy e hires és annyit Ígérő szert díjtalan megszerezhes­sék, kell, hogy minden szenvedő késedelmezés nélkül megragadjon. Czim : Dr. Schiffmann R magyar raktára, Budapest, Király-utcza 12. §. A S z é c h é n y i-t árs u 1 a t állami segé­lyezésének kieszközlése czéljából a fővárosba i utazó küldöttségben részvételüket eddig már bejelentették : Gróf Hugonnai főispán, Szuliányi Ödön, Kuváts Béla, Szerdahelyi Ágoston, Ma- jos Károly, Balásy József. A küldöttséghez, hogy csatlakozzanak, a megyebeli országgyűlési képviselők is felkérettek. — Az i r g a 1 ni a s o k I) á 1 a mu’t évben 316 b teg ápoltatott 4372 ápo'ási na­pon keresztül, részben dijjmentesen. §. A gazdasági egylet lóversenyének czél- jaira, a közgyűlés 1000 forintot szavazott meg. — A városi földek a következő árakon vétettek bérbe az árverés alkalmával. A ho- moródparti legelőt a mészáros társaság 450, a körtvélyesi szántót Schwarz Mór 2520, a Kömeszeget Czukor Pmkász 1000 forintért vette bérbe ; a felsö-körtvélyesi birtokra újabb árverés tűzetik ki. Itt-ott, a múlt évhez ké­pest, 2000 forint kárunk vau. §. A debreczeni földmives iskolának Szat­máriba áthelyezése tárgyában a megye fölir és a kötségekhez anyagilag is hozzájárul. — A mezőgazdasági bizottságot a köz­gyűlés kővetkezőképen választotta meg : El­nők : i gazd. tanácsos. Tagök : ifj. Hermán István, Félegyházi Ferencz, Jákó Sán 1 or, Boros Miklós, Tunkóczi Gyula, Kató Antal. Virág András, Morgenthal Antal, Antal Kristóf, Térén Mihály, Virág Mihály, Barta Elek s Szabó Lajos. * Névmagyarosítás. Kugyelka Ferencz, kir. kataszteri mérnök „Kubinyira“, Weisz Kálmán „Vajdára“ változtatta miniszteri engedélylyel a vezetéknevét — Gépfürészt vett atyai pártfogása alá Andreika János tőketerebesi napszámos, amely- nek tulajdonosa Czigus György. A tolvajt p - d'g a rendőrség vette pártfogásba. — Eljegyzés. Rosenbaum Mihály paksi kereskedő eljegyezte Ncuschloss Fülöp szesz­nagykereskedő leányát, Gizellát. — Dr. Jégér Ká mán városi főorvos meg­vizsgálván a vendéglőket, azon tapasztalaidnak adott kifejezést, hogy a vendégek kiszolgá'á- sára piszkos éteszközök és térítők alkalmaz­tatnak. Az ügy kiadatott a főkapitánynak. — Poszvék Nándor gazd. egyleti titkár a tanítóképző-intézet növendékeinek érdekes előadást tartott az egyesület szőlőtelepén, az alanyok tereltetéséról, gyökeresitése- é* ójtá- sáról. Gyakorlati bemutatásokat is fog eszkö zölni. * Esküvő. Pécliy István nagykárolyi já­rási szolgabiró f. hó 4-én tartotta esküvőjét Nagybányán Diószeghy Margit kisasszonynyal. § A takarékpénztár-egyesület 12-éu d. e. 10 ó. tartotta évi rendes közgyűlését Böször­ményi Károly elnöklete alatt. A jelentések mind elfogadtattak. Évi tiszti nyereség 2411 7 frt 62 kr., ebből jótékonyczélokra 732 frt 03 kr , igazgatóságnak 4885 frt 52, felügyelő bizott­ságnak 732.53, osztalékra részvényenként 20 forintjával 12090 frt aduik ki. A többi pénz pedig más czimeken száinoltatik el. Az osz­talékok ápril 1 -én fizettetnek. A kilépett igaz­gatósági tagok újólag megválasztanak. — A közigazatási bizottság m. hő 13- dikán d. e. 10 órakor tartotta ülését, gróf Hugonnai Béla főispán elnöklete alatt. A pol­gármesteri jelentésből megemlítjük, hogy a mig a fűrész-gyárteleptől a vasaiig húzandó összeköttetés elkészülne, — a Tanács a hegyi utón történő fölszállitást megszünteti V polgármesteri jelentés mellett még tudomásul vétetett a vallásügyi miniszter döntése a fe­lett, hogy az uj zsidó hitközség, mely kivált, a másiktól kivetett semmiféle adót nem kö­teles fizetni, csupán 5 évig a gabellát, azon­ban ez közvetlen adóvá nem változtatható. — Dr. Tórseök Károly ügyvéd, ki egy privát ügy­ben felebbezést nyújtott he a városi tisztikar, illetve annak egyik tagja ellenében, 50 forint birságra Ítéltetett. A főorvosi jelentés szerint a februári egészségügyi állapot kedvezőbb volt a januárnál. Hevenytertöző 25 megbe­tegedésből 3 haláleset történt. — A király, Liptay Béla halmii kör- és tiszteletbeli járásorvosink, működésével szer­zett érdeméi elis neráse gyuiánc a auyér.le.n- kereszíet adományozott. §. Kinevezés A kultuszminiszter, Bodnár Mariskát Szaniszlóba óvónőnek nevezte ki. — Eljegyzés. Ungar UH mann Sándor gyógyszerész in. hó 11-én váltott jegyet V a day Károly ügyvéd leányával, Bellával. — A lázári dalárda 300 forintért bili termet építtetett, melynek fölavatása a napok­ban történt meg. — A szatmárnémetii gazd. egyesület, el­hunyt elnöke Keresztes Sándor helyébe, elnö­kül Joó Ferenczet választotta meg. — Szieber Ede lovag, kassai tmkerületi főigazgató a napokban a helybeli két gymna­sium látogatására városunkban időzött, amely alkalommal a püspök ő méltóság inál volt szállva. A kath. főgymn. ifjúsági, tanárainak vezetése alatt üdvözölte is. Hiller Z. Vili. __________1899. április 8,

Next

/
Oldalképek
Tartalom