Szatmárvármegye, 1911 (7. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-31 / 53. szám

4-ik oldal SZATMÁRVÁRMEGYE. 53. szám. nyekkel javadalmazott irnoki állásra az igazság­ügyminiszter pályázatot hirdetett. A pályázati kérvények szabályszerűen felszerelve, 4 hét alatt dr. Róth Ferenc szatmári kir. törvényszéki el­nökhöz nyújtandók be. Tél apó megrázta a térdig érő nagy fehér szakállát és a millió és millió apró kis hópihe csillogva táncolt át a levegőn és bársonyos fehér lepedővel födte be a szomorú decemberi földet. A cigaretta szürkéskék füstje a széltől kergetett felhőfoszlányokra emlékeztet, vagy a pásztortüzek füstjére, amely messze száll a hegytetőkről. Az első hó . . . Eszünkbe jutnak a gyermekkori örömök, a hógolyócsaták, a bambaképi! vaskos hóemberek, akiknek a ke­zébe seprőt nyomtunk és fekete pipát szúrtunk a fogai közé . . . Sok derűs perc, kedves hangulatok emléke támad fel bennünk minden évben, valahányszor megörülünk az első hó hírének. Pedig az idő, amikor örömmel várt, nagy esemény volt az életünkben a friss hó, nagyon, nagyon messze van már. Olyan messze, hogy a tovasikló szánok vidám csilingelőse is csak hálványan zsong már a fülünkben. De a hó csak hull, hull, minden esztendőben és las- san-lassan belepi a fejünket, hogy hasonlók legyünk kedves öreg barátunhoz, a — télhez. Változás egy szerkesztőségben. A „Nagykároly és Vidéke“ szerkesztőségében ja­nuár elsején változás fog beállani, amennyiben dr. Adler Adolf felelős szerkesztő megválik ezen tisztségétől és a jövőben mint lapvezér fog sze­repelni. Felelős szerkesztő: Rédei Károly ág. ev. lelkész, segédszerkesztő Somossy Miklós lesz. Kereskedelmi bál. A nagykárolyi keres­kedő ifjak köre saját pénztára javára dr. Vet- zák Edéné úrnő védnöksége alatt 1912. évi január hó 20-án a Polgári Olvasókör összes termeiben kereskedelmi bált rendez. Kezdete este 8 és fél órakor. Belépő-dij : Személy-jegy 3 korona. Család-jegy 6 korona. Karzat-jegy 2 korona. Jegyek előre válthatók : Gózner Kál­mán és Gál Samu urak üzletében. Felülfizeté- sek köszönettel fogadtatnak. A fényesnek ígér­kező estély élén mintegy 100 tagú rendező­bizottság áll, mely garantiát nyújt, hogy a keres­kedelmi bál lesz a farsang legfényesebb bálja. Gyászhir. Özv. Witt Károlyné szül. Serly Mária életének 78-ik évében csütörtökön délu­tán 4 órakor jobblétre szendéi ült. Földi marad­ványai tegnap délután fél 4 órakor tétettek örök nyugalomra. A jövő évi hadgyakorlatok. A hadve­zetőség már nagyjában megállapította a jövő évi őszi hadgyakorlatok tervét. Ezen a had­gyakorlaton a kassai 111. honvédkerület, mely­hez a Szatmármegyében állomásozó csapatok is tartoznak, nem fog részt venni. Tisztujitás A helybeli orth. izr. hitköz­ségnek a folyó hó 24rén megtartott tisztújító közgyűlésén a következők lettek megválasztva: Czutrin Jakab hitk. elnök, Rozmann Jakab al- elnök, ifj. Grosz Ignác pénztáros, Kösztenbaum Mór és Frank Sámuel cedókó gondnokok, Lővy Jónás betegápolási pénztár gondnoka, Friedens­tein Lajos thalmudthóra pénztár gondnoka, Guttman Béla komasági pénztár gondnoka, Weinberger Ferenc és Felberman Adolf ellen­őrök. A képviselőtestület tagja: Blum Jakab, Lővy Dávid, Schönfeld Herman, Friedenstein Sámuel, Klein Zoltán, Kaufman Dezső, Róth Mór és ifj. Weinberger Ferenc. Nagyszabású vadászat. Karácsony má­sodnapján Börvelyben nagyszabású vadászatot rendezett Löffler Béla birtokos. A vadászaton részvettek : Plachy Gyula, Iiosvay Aladár, Péchy László, Tankócy Gyula, Schönpflug László, Madarassy Dezső, Szamely Viktor, Kemény Ferenc, Nonn Gyula, Bodoky Géza. Az eredmény 109 nyúl. A vadászat után nagy lakoma volt. Előléptetett bankfőnök. Az osztrák­magyar bank főtanácsa Unger Istvánt, az osztrák­magyar bank szatmári fiókintézetének főnökét főellenőrré léptette elő. Hírlapok árverése a Polgári Olvasó­körben. Az összes napi- és hetilapok folyó hó 7-én elfognak árvereztetni a Kör helyiségében. A megvett napilapok másnap, a hetilapok egy hét eltelte után lesznek elvihetők. Az árverés d. u. 3 órakor lesz A „Nagykárolyi Dalegyesület“ 1912. évi január 6-án, a Polgári Kaszinó összes ter­meiben a 63. cs. és kir. gyalogezred katona­zenekarának közremükésével „Vig-Estélyt“ ren­dez. Kezdete este Va 8 órakor. Műsor: 1. Nyitány, előadja a katonazenekar. 2. Szavalat, előadja M. Francis Dlopid, amerikai erőmüvész. 3. Üdvözlő kar Szentgálytól, előadja a férfikar, kiséri a katona zenekar. 4. Magyar dalok, elő­adja az egyesület vegyéskara. 5. Takarodó Erkeltől. „Névtelen hősök“ dalműből, előadja a a férfikar, kiséri a katonazenekar. 6. Az Orci- dorfi sváb fuvózenekar egyetlen fellépte. 7. Zár­induló, előadja a katonazenekar. Műsor után tombola. Egy tombolajegy ára 49 fillér. Ezt követi a tánc. Helyárak : nemtagoknak 2 kor., tagoknak 1 kor. Karzatjegy, mely a terembe lépésre nem jogosít, 60 fillér. Jegyek előre válthatók ! Lucay J. fodrászüzletben, Eignet S. könyvkereskedésében és Gózner K divatáru­kereskedésében. — Külön meghívókat nem bocsátunk ki. Neményi Lipót színigazgató szini idé­nyét január hó 1.-én, hétfőn nyitja meg. Az első heti műsor a következő: Hétfőn: „Ci­gányszerelem“ operette, kedden: „Herczeg- kisasszony“ operette, szerdán: „Utánam“ szín­mű, csütörtökön: „Ezred apja“ énekes bohó­zat, pénteken: „Hölgyek öröme“ vígjáték, szombaton délután: „Nagymama“ vígjáték, este: „Leányvásár“ operette, vasárnap délután': „Falurossza“ népszínmű, este : ^Ártatlan Zsuzsi“ operette. A Kath., Legényegyesület e hó 26-án, karácsony másodnapján jól sikerül műkedvelői előadást rendezett a városi színházban. Úgy a szereplőket, mint Luczay János rendezőt elis­merés illeti az előadás sikerében. Lap-árverés. A nagykárolyi „Protestáns Társaskör“ heti- és napi hírlapjai a társaskör helyiségeiben 1912. január 7-én d. u. 4 órakor árvereztetnek el. Igazgatóság. A vidéki rendőrség fejlesztése. Köz­tudomású, hogy a vidéki rendőrség mai szer­vezetében hivatásának, nem képes megfelelni. A városok rossz anyagi viszonyai nem engedik meg, hogy a rendőrség javadalmazására kellő összeget fordítsanak, anélkül pedig sem meg­felelj rendőrlegénység, sem pedig a rendőrség szakszerű vezetésére alkalmas egyén egyáltalán nem kapható. Szükséges lenne tehát gondos­kodni oly intézményekről, amelynek keretében a vidéki rendőrök—az államrendőrségnél szer­vezett 6 hónapos oktató tanfolyam mintájára — szakszerű kiképzésben részesülnének, mert enélkül a vidéki rendőrségre fordított minden költség kárba vész. Ez a kérdés különösen most aktuális, mert a belügyminiszter a városok se­gélyezésére vonatkozó rendeletében kijelentette, hogy a városok jogosult érdekeinek a kielégí­téséről az államsegélyen kívül egyéb törvény­hozási intézkedések kezdeményezésével, ezek között első sorban a városi rendőrségnek kor­szerű fejlesztése utján óhajt gondoskodni. E kijelentése folytán az összes törvényhatóságok­tól részletes jelentést kíván a városok rendőr­ségének fogalmazói, segéd- és kezelőszemély­zetei, valamint őrszemélyzeti állásainak létszá­máról, illetményeiről, a rendőrkapitányi hivata­lok összes dologi kiadásáról és arról, hogy a közbiztonsági szolgálatnak az egyes városok belterületén való pontos ellátására az illető vá­ros kiterjedésére és lakosságának számára való tekintettel, mennyi személyzetre volna okvet­lenül szükség. Birtokváltozás. Szilágyi Imre kereskedő és neje Újlaki Erzsébet helybeli lakosok meg­vették Serly Ignácné Viszás Julianna helybeli lakosnak a nagykárolyi 2271. sz. betétben fel­vett Árpád-utca 35. sorszámú házas belsőségét összes tartozékaival együtt 14.000 koronáért. Lövöldöző vendég. Krammer József pácafalusi lakos betért Homoródon Zelenák Mihály korcsmájába s ott egy üveg píilinkát rendelt. Krammer már előzőleg is alaposan fel­öntött a garatra s a Zelenák korcsmájában ivott pálinka csak fokozta a részegségét. E közben valami véleménykülönbség támadt a korcsmá- ros és vendég között, aminek az lett a vége, hogy a kocsmáros kidobta Krammert, aki erre megkerülve a házat a kert felől akart vissza­térni. Zelenák. elébe került az udvaron s ott ismét szóváltás kerekedett köztük, aminek he­vében Krammer egy kétcsövű pisztolyból Ze- lenkára lőtt s annak jobb lábszárán súlyos se­bet ejtett. A esendőrség az ügyben megindí­totta a nyomozást. Az ország egyik legh irrte vés,ebb, bába- képző-intézetének igazgató-tanárja írja: „A Ferencz József-keserüvizet állandóan alkal­mazom és bizonyíthatom, hogy a „Ferencz József“-viz a gyermekágyasoknal is a legjobb hashajtó.“ Járvány. A szomszédos Csanálos község­ben nagy mérvben fellépett a kanvaró járvány. A járványnak már igen sok gyermek esett áldozatul. Az iskolákat bizonytalan időre bc- zárták.__ Öngyilkosság. Hermann István 25 éves lakatossegéd dec. hó 17-én este agyonlőtte magát. Holttestét f. hó 20-án temették el nagy részvét. mellett. Önmagának ellensége az, aki nem a „Milltelep“-ről, Nagyősz kér ajánlatot szőlőolt­ványokról és amerikai szőlővesszőkről. Gyermek-betörők. Három opályi-i gyer­mek : Szende Sándor, Hordon István és Du- szinki Ferenc szövetkeztek s éjnek idején be­törtek Weisz Áron opályi-i kereskedő üzietébe s onnan 25 kg. sót, 1 selmeci pipát, 6 drb szappant, 1 doboz cérnát, 2 füzér fügét és 1 korona aprópénzt loptak el. Weisz az elöl­járóságnak feljelentette az esetet, a mely a csendőrséghez fordult a vizsgálat megindítása végett. EGYHÁZ ÉS TANÜGY. Kitüntetés. A király dr. Perlsz Ármin pécsi főrabbinak, városunk fiának kiváló mű­ködése iránti elismerése fejében a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. Az állami elemi iskola építési ügyében Sárkány Ervin Ottó budapesti műépítész a napokban megkiildötte azon tervezetet, a mely a polgári leányiskolán eszközlendő átalakítást és kibővítését tartalmazza. A terv szerint az át­alakítás 72.305 kor.-ba kerülne. A terv leg­közelebb a tanács elé kerül. ijEI^KEDELEM, KÖZGAZDASÁG. A Takarék ügye. A „Nagykárolyi Taka­rékpénztár Egyesületinél a titkári teendőket évek óta Balogh Kálmán ügyvéd látja el, ki öreg korára való tekintettel 1912. január 1-én nyugdíjba megy. Az intézet vezetősége, hogy a titkári fizetést megtakarítsa, elhatározta, hogy 11-od ügyészi állást szervez, a ki az ügyészi teendők egyrészének elvégzése ellenértékéül a titkári teendőket ingyen fogja ellátni. Az eddigi ügyész az igazgatóság ezen határozatát bizal­matlanságnak vette és állásáról lemondott. Le­mondását az igazgatóság elfogadta; azonban őt meghagyva javadalmazásának teljes élveze­tében 1911. december 28-án tartott igazgatósági ülésen egyhangúlag újból jogtanácsosnak meg­választotta, ezzel is kifejezésre kívánta juttatni azt, hogy személye iránt a legnagyobb biza­lommal, eddigi ügyészi működése iránt pedig a legteljesebb elismeréssel és megelégedéssel van az igazgatóság ezen határozatát küldöttség adta dr. Vetzák Ede tudomására, ki nem tud­ván kitérni a vele szemben impozáns módon megnyilvánult ragaszkodás elöl azt elfogadta. Ügyész és titkár helyettesi állásra dr. Vetzák Sándor ügyvédet választották meg. llyformán a felmerült ellentétek teljesen elsimultak s az ügy ily módon való elintézése közmegelégedést szült, melynek a magunk részéről is a legőszin­tébben örvendünk. : : Nagykároly, : : Széchesiyi-utca 34. sz. a róm. kath. fiúiskola mellet. : Modern és tartós : plissézés és gouvlérozás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom