Szatmárvármegye, 1909 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1909-05-30 / 22. szám

4-ik oldal. SZATMÁRVÁRMEGYE 22-ik szám. — Két premiér. Érdekes lemutató előa­dás lesz színházunkban a hét folyamán. Hol­nap este Follintisz Aurél társulatunk iőrendező- jének hatásos népszínműve „Náni“ kerül előa­dásra. A darab már az őszi szezon alkalmával is ki volt űzve előadásra, ismeretlen okoknál fogva azonban akkor levették a műsorról. — A második premier szombaton lesz. Ez alka­lommal lapunk felelős szerkesztőjének: Erdőssy Vilmosnak egy hangulatos, p tetiku s, 1 telvoná- sos társadalmivigjátéka „az első zsur“ — me­lyet Szatmáron és Mnkolczon a közönség nagy érdeklődése mellett adtak, kerül bemutatásra. A darab szerepei ti'/: illatunk legjobb erői, Gö- möri Vilma, Fodor Oszkár, Sipos Zoltán, Her­ceg Vilmos kezében vannak, kik egész tehet­ségüket, művészetüket viszik a harcba, hogy Er fős ;y darabját a nagykárolyi közönséggel is megkedveltessék. A /igjáték előtt a „Paraszt­becsület“ Mascagni hires egyfelvonás operáját adják. — A gyermekvédő liga javára Nagyin aj- tény községben 27 kor. 84 f gyűjtöttek. — Az avasi távírda állomások. A közi­gazgatási bizottság március havi üléséből felirt a kereskedelemügyi minisztériumhoz hogy Ara- nyosmegyes, Avasfelsőfalu, Avasujváros és Bik- szád fürdőben távírdákat állíttasson fel. Ez ügyben a minisztériumból most jött meg a vá­lasz, mely szerint a vármegye kérése a bekap­csolásra alkalmas távirda vezetékek miatt ezút­tal nem teljesíthető. Az 1910 évi költségvetésbe egy uj szatmár — bikszádi távirda vezeték lé­tesítése fel van véve, az avasfelsőfalu, avasuj­város és aranyosmegyesi távirda vonalok azon­ban csakis oly feltéttel mellett volnának kiépít­hetők, ha az illető érdekeltségek a megépítés­hez szükséges szabványszerü tölgy vagy akácfa oszlopokat az érdekelt községek ingyen szolgál­tatják s önköltségükön a helyszínre fuvarozzák, a gödörásás, oszlopállitás végzéséhez szükséges munkaerőt díjmentesen bocsátják a távirdaigaz- gatóság rendelkezésére, továbbá egyszer s min­denkorra egyenkint 200 — 200 koronával já­rulnak a berendezés költségéhez s tízévi idő­tartamra évente 400 — 400 k. brutóbevételt biztosítanak. — Egy felszámolás lebonyolítása. A szat­mári Gazdasági és Iparbank r. t. a csőd előtt álló szatmárvármegyei Fogyasztási és értékesítő szövetkezet felszámolásának lebonyolítását azon esetre magára vállalta, ha a szövetkezet a föld- mivelésiigyi miniszter részéről 30,000 kor. se­gélyben részesül. — Rablók a kolostorban. Mátészalkáról táviratozzák: Szombaton a nyírbátori Minorita­kolostor templomába három bekormozott arcú egyén behatolt, álkulcscsal fölnyitották az érté­kes tárgyakat tartalmazó szekrényt és a talált tárgyakat magukhoz véve, a kolostor felől akar­tak távozni. Tizedes házfőnök azonban észre­vette a rablókat, zajt ütött és útját állta a rab­lóknak, akik közűi egyik mellbevágta és földre- teperte a házfőnököt, akinek segélykiáltására Klausz áldozár kirohant és a támadókra lőtt, mire ezek a keresztültört ablakon elmenekültek. A rablókat nyomozzák. — Meghiúsult rablómerénylet. Vakmerő rabló merénylet történt e hó 24-én virradóra Lengyel György szatócs Amaci utón levő házá­nál. Már virradni kezdett, midőn álmából Len­gyelt gyanús nesz ébresztette fel. Gyorsan ki­ugrott az ágyból és hallgatózott. Nagy megle- letéssel vette észre, hogy a bolt ajtaját az utca- felől feszegetik. Lengyel erre revolverét magá­hoz vette, bement a boltba, hogy illőképen fogadhassa a betörőket, majd az ablakhoz ál­lott, azt óvatosan kinyitotta, s ekkor látta, hogy három bekormozott ar:u alak buzgóUodik az üzlet feltörése körül. Mikor azonban Lengyelt meglátták kereket oldottak. A szatócs az abla­kon kiugrott és a menekülőkhez kiáltott, hogy hogy álljanak meg, m ijd pedig mikor ezek to­vább is futottak, háro nszor utánuk lőtt. Len­gyel ezután nem üldözte tovább a rablókat, hanem vissza tért lakásába és reggel az eset­ről jelentést tett a csendőrségen. A nyo i.ozást ez ügyt en Ács Géza járásőrmester azonnal megindította és megállapította miszerint a lövé­sek egyike talált, mert az Amaciuton mintegy két kilométer távolságban, majdnem a nagygcz- malomig vérnyomrk vannak. E tájon azonban megszűnt minden nyom. Hogy a rablók mily irányban menekültek mindezideig tiderithető nem. A nyomozás tovább tart. — A nagykárolyi tenisz-társaság f. hó 26-án tartotta meg évi közgyűlését. — A je­lentések megtétele után megválasztották a tisz­tikart. Elnökké Ilosvay Aladárt, alelnökké Deb- reczeni István, Cseh Lajos főgimnáziumi igaz­gatót, titkárrá Fogarassy Károlyt, pénztárnokká és gazdává Hodor Kornélt, ellenőrré Darabánt Andrást, gazdává Matuska Istvánt választották meg. A választmányi tagok névsora a következő : Reök Gyuláné, Papp Béláné, Debreczeny Ist­vánná, Cservenyák Károlyné, Galgóczy József né, Várady Jánosné, Kacsó Károly, dr. Kovács Dezső, Reök Gyula, Galgóczy József, Klacskó István, Fogarassy Károly. — Félix fürdő. Hogy mennyire látogatott ez n fürdő, bizonyítja az alábbi névjegyzék. Az ország minden részéből özönlenek ide a bete­gek és üdülők. A legutóbb érkezett állandó vendégek: Lémbecz Mária és leánya magánzó, Budapest. Nagy Gyula főszolgabíró, Szilágy- somlyó. Boer Gyula postatiszt és neje, Kolozs­vár. Tóth Endre és neje földbirtokos, Debrecen. Polnik Mihály és neje, Nagyvárad. Rijhleczky Jeromos titkár, Nagyszalonta. Marjai Vilma posta­kezelőnő, Karcag. Kerekes István és családja földbirtokos, Karcag. Medán Tivadar és neje takarékpénztári könyvelő, K.-Monosíor. Balogh Sándor takarékpénztári elnök, Püspökladány. Mosonyi Jánosy Ottó urad. intéző, Árad. Özv. Mayer Antalné és leánya, postafőnöknő Debre­cen. Márkus Jenő szállodás, Debrecen. Kocsár Sándorné magánzó, Emberfalva. Horváth György és neje földbirtokos, Debrecen. Tanházy Gyula miniszteri tanácsos, Budapest. Özv. Környei Ferenczné és leánya Budapest. Köröskényi Béla nyug. jegyző, Felsőhalom. Özv. Bátori Sándorné és leánya magánzó, Debrecen. Sztréter József tanfelügyelő, Arad. Németh Lukács és neje ügyvéd, Gyoma. Deák Karolin magánzó, Kolozs­vár. Dr. Weisz Áron orvos, H.-Téglás. Farkas Adolfné malomtulajdonos, Ökrös. Karácson Imre ref. lelkész, Földes. Wütenberger Marcel és neje kereskedő, Belényes. Petrovits József és fia földbirt. T.-Sz.-Miklós. Sipos Antal pénz­tárnok Mezőtúr. Hadházy Gergely földbirtokos, H.-Hadháza. Forgáts Antal vendéglős, Margita. Özv. Jakabfy Ferencné Me/őkovátsháza. Dr. Friedman Józsefné orvos neje, Hagymádfalva. Gásperik József farmer Chicágó (Amerika.) Özv. Czene Gyuláné. Gergely Istvánná Kolozsvár. Félix fürdőn május 30-ig 1600 állandó és ideig­lenes vendég volt. — Djabb pálinkamérgezés. Szamoslippó községben nagy arányú pálinkamérgezés történt Blum József ottani nagybirtokos Román Sándor nevű gazdasági munkása kedi len éjjel rosszul lett és szörnyű kínok közt meghalt. Szerdán Rátyus Tvemeter, T :rge László és Papp János betegedtek meg mérgezés tünetei között és reg­gelre meg is haltak. Az ügyészség értesült a tömeges halálozásról és a vizsgálóbíró elren­delte a boncolást amely megállapította, hogy a halált n indegyik esetben mérgezés okozta. A Szerencsé lenek mérgezett pálinkát ittak, amelyet maga a földbirtokos készíttetett, Bécsből vas­hordóban hozatott szeszből. A vashordók bel­seje rozsdás volt és ez mérgezte meg a pálinkát. — Városi tisztviselők féláru vasúti jegyei. A belügyminiszter összeállította és a kereske­delemügyi miniszterrel közölte azoknak rende­zett tanácsú városi állások iák a jegyzékét, a mely állások viselőit a féláru vasúti jegy vál­tására jog ositó arcképes igazolványokkal akarja ellátni. Á névsort a belügyminisztérium nem tartja véglegesnek, amennyiben a szervezési szabályrendeletben netán rendszeresített egyéb állások még esetről-esetre ezen kedvezményben részesitendők. A város javadalmainál alkalma­zottak e kedvezményből kihagyattak. Úgyszin­tén nem vétettek be a névsorba azok sem, a kik1 nem szorosan közigazgatási funkciót telje­sítenek, mint pl. könyvtári, kórházi alkalma­zottak, tanítók stb. A polgármester igényjogo­sultságát az illető vármegye alispánjának, mig a többi tisztviselőkét a polgármesternek kell igazolnia. Az igényjogosultsággal biró alkal­mazottak a következők: Polgármester, h. pol­gármester, főjegyző, jegyző, tanácsjegyző, l. és II. oszt. aljegyző, rendőrkapitány, rmdőr-a'ka- pitány, mezőrendőrkapitány, rendőrtiszt, rend­őrhadnagy, rendőrfelügyelő, tanácsnok, (közig., gazdasági pénzügyi, adóügyi, tanügyi stb.) ár- vasztki ülnök, ügyész, aliigyész, mérnök,tiszti­orvos, állatorvos, számvevő, alszámvevő, szám­tiszt, könyvelő, pénztárnok, pénztári ellenőr, pénztári tiszt, adóhivatali főnök, adófőtiszt, adó— behajtási főnök, adótiszt, adóvégrehajtó, fogal­mazó (közigazgatási, rendőrségi stb.) közgyám, községbiró, levéltárnok, irodavezető, iktató (pol­gármesteri, árvtszéki, erdőrségi) kiadó, irat-: tárnok, nyilvántartó (árvaszéki, földadó', föld­könyv, birtok, kataszteri, illeték, katonaügyi) irodatiszt, írnok, erdőmester (főerdész, erdész, erdőtiszt) városg izda. — Az 0M6E a gabonavámok felfüggesz­téséről. Az Országos Magyar Gazdasági Egye­sület közgazdasági szakosztálya szerdán Emődy József elnöklete alatt igen fontos ülést tartott, melyen állást foglalt az államvasutak tervezett tarifaemelésével és az osztrák birodalmi g/ülés lengyel klubja által a gibonavániok ideiglenes felfüggesztése iráni indított mozgalommal szem­ben. Ä kereskedelmi minisztert Lers Vilmos dr, és Hajnal Vilmos, a pénzügyminisztert pedig König Tivadar dr. és Ernyey Pál dr. képvisel­ték az ülésen. Eladó bor. 1908. évi nagykárolyi termésű BOR 1(1 50 literen felül literenként 24 fillérért kapható ,v, //,i ; Róth István Lajos bankpénztárosnál Nagykárolyban. KÖZGAZDASÁG. Teavaj készítése. Irta: KURDY SÁNDOR. Azt hiszem nem végzek egészen felesleges: munkát, mikor a tejtermékek körül a leggyak­rabban előforduló s kedvelt teavaj készitését van célom ismertetni. A teavajat édes tejszínből szoktuk nyerni, mely tejszínhez aképpen jutunk hozzá, hqgy a( tisztán megfejt tejet lehetőleg -|- 15 C° hő­mérsékletű helyiségben aképpen helyezzük el,, hogy az minden piszoktól ment legyen. 24 órai állás után aztán fajsulyánál fogva a tej színe" fölé hatolt zsir réteget (tejszint) leszedjük. Ha tejszínünk a megköpiilésre nagyon kevés, akkor másnapig — mig ismét nyerünk hozzá — tel­jesen hütsük le. A mindennapi életben a fölözést nem egészen igy látjuk végrehajtani, amennyiben a háziasszony addig hagyja az eltett tejét sava- nyodni, mig az aluttejben is meg nem áll á kés. Nahát az erről lekerült tejfelt tulsavanyi- tott tejszínnek nevezhetjük, mely már a bakté­riumok melegágyává változott át s hogy aztán abból megfelelő mennyiségű, kellemes aröniájü vaj készülhessen, képtetenség. A fent leirt édes tejszínnek ily módon való nyerését: természetes fölözésnek neVézzük. Ennél ugyan minden tekintetben jobb; a,fölö­zőgép segítségével eszközölt mesterséges fölö- zés, mi leginkább csak nagyobb tehenészetnél, tejszövetkezésnél van alkalmazásban. Az édes tejszint legkésőbb 24 óra után küpülöbc kell tennünk. Á tejszín hőfoka ekkor -f- 12 C° le­gyen. Köpülésre használhatjuk a nagyon elter­jedt „paraszt köpülő“-t, habár ennél ma már jobbat is ismerünk pl. a verőlécekkel ellátott „holotein“ rendszerűt. A tejszínben levő zsirgolyócskák köriil- belől 30—40 perc alatt verődnek össze borsó- nagyságú darabokká. Ekkor a köpülést abba kell hagynunk és a vajdarabkáknak az iróhól való kiszedését, kigyurását, formázását aképpen végezzük el, hogy hozzá kézzel semmi körül­mények közt ne érjünk. Ez az a nagyon el­terjedt hiba, melyet oly sokszor hangsúlyozni szükséges. Már maga az is nagyon téves hie­delem, hogy addig kell köpülni, mig a vaj csak egy darabba össze nem áll; mert ezáltal vajunk kenőccsé válik. De ennél sokkal jobban veszélyezteti a vaj minőségét az, hogy a házi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom