Szatmárvármegye, 1908 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1908-02-23 / 8. szám

S-ik szám. szatmArvA rmegye 3-ik oldal mindig csak az övék legyen a szenvedés és a lemondás és sohase nyíljék meg számukra az életnek számtalan élvezete — s minden osztály­ban, minden foglalkozási ágnál megindult a szociális mozgalom. Ma már alig van olyan osztály, amely össze nem foglalta a sérelmeit, amelynek ne volna agitatórius orgánuma ezeknek a sérel­meknek állandó ébrentartására és igy természe­tes, hogy a fórumon állandóan zajlik az elé- gületlenség, hogy a jogos érdekek versengve követelik a kielégítést. Nem szabad azonban belenyugodni abba, hogy ez: természetes. Igaz: nem is lehet bele­nyugodni ! Mert az a bizonyos divat, ennek a kornak a divatja, állandó nyugtatanságot okoz; olyan divat ez, amely nincs kitéve a múlandó idők szeszélyeinek, hanem — úgy mutatják a jelek — hosszú életű lészen a földön. Talán csak a szociális igazságok hajnalhasadásával fog elmúlni, mert akkor nem lesz többé rá szükség . . . Elszorul a szive az embernek, ha olykor mélyére néz annak a fekete-világu, végtelen sáncnak, amely a szociális nyomorúság képé­ben övezi az emberi társadalmat. Kivált pedig Nagykárolyban van erre ki­váló alkalom, mert itt a hivalgó pompa, fény­űzés, a gondtalanság tobzódása és a kisembe­rek sehonnai helyzete között túlságosan kirí az ellentét. Itt sok az alkalom a szórakozásra, az örömök keresésére és itt kétszeresen érzik a kis­emberek nyomasztó helyzetüket. Az állami tisztviselők mozgalmainak, szer­vezkedésének is mindig egyik fő helye volt Nagykároly, amelynek közösségét visszhangozza aztán a gyors tüzként terjedő, mindig széleseb­ben gyűrűző elégületlenség. Éppen az utóbbi napokban egy osztály, egy elnyomorodott osztály körében lobbant lángra Nagykárolyban a parázsként lappangó elégület­lenség. A városházi írnokok ez az osztály. A társadalomnak pirulnia kell, a huszadik századnak az embertelenség szégyen palástját kell magára öltenie, látván — hallván ez osz­tály mozgalmának indító okait. Ezek az irnoki titulussal biró dijnokok azért lázongnak, mert napi 1 forint 20 krból, mivel legtöbbnyire amúgy is családos emberek, nem képesek megélni. És ezek az eksziszten- ciák a legtöbbet dolgoznak e semmiségért a városházán. Hát, kérem, írástudó ember el tudja kép­zelni ezt a szörnyűséget! Egy napon át 1 frt 20 krajcárért dolgozni reggel 8-tól este 6-ig!... Ráadásul szívni a testet-lelket fonnyasztó szoba­levegőt 1 Parancsot fogadni — kivéve a köz- rendőrtől — mindenkitől! Enni, inni, családot fentartani 1 Ismétlem: napi 1 frt 20 krajcárból, annyi rengeteg fárasztó munka mellett 1 Nos, és ezért mozognak az u. n. városi írnokok. És most — jogosan! — több fizetést kérnek az elöljáróságtól. Mert belefáradtak már a várakozásba és a könyörgésbe. Hiszen csak nemrég történt egy városi közgyűlés alkalmával, hogy a képviselőtestület elhatározta, hogy felír a belügyminisztériumhoz bizonyos fizetés-javításra szolgáló segély kérése tárgyában. De hát miért maradt el ez, mikor ez evidensebb kérdés szerintünk, mint a szín­házi pótlékokra, (a papiros-fedelü granáriumra) 13% pótadót vetni ki a publikumra. De hogy a mi városi u. n. írnokainknak és végrehajtóinknak panasza nem alapnélküli, ime, szíveskedjék a t. olvasó áttekinteni ezt a kis alább következő kimutatást, hogy 66 kor. 66 fillérből mi-mindenre kell nekik áldozniok és aztán csoda-e, ha a legtöbben ideig-őráig akceptált barátsági- és váltókölcsön utján ké­pesek csak tengetni életüket. Mint előbb említettem, a havi összes jö­vedelem 66 korona 66 fillért tesz ki. Ebből a legszerényebben számítva a kö- ; vetkező kiadások merülnek fel minden hónapban: Tűzifa 12 kor. Fizetési előlegből levo­nás (disznóvételre) 08 „ Nyugdíj és bélyegre 02 „ 26 fill. Lakbérre 20 „ Világítás 04 „ Kenyér 05 „ Hús és fűszerek 10 „ Tej, kávé stb. 10 „ összesen : 71 kor. 26 fül. Tehát ez a száraz kiadás már maga 4 K 60 fillérrel múlja felül a havi jövedelmet. És ha ezek után tekintetbe vesszük, hogy ezeknek a jobb sorsra érdemes városi mun­kásoknak még tisztességesen ruházkodniok is kell, gyermekeiket iskoláztatni, egyházi és állami adót fizetniük stb. stb. és — eddigi váltóköl- csönüket, amelyek a fentjelzett sanyaruságok miatt következtek be, törleszteniük: lehet-e | humánusan érző lény a képvisetestületben, aki | helyt nem ad kérésüknek és valamelyes uton- | módon nem fog segíteni kétségbeejtő helyze­tükön ? Ezt alig hisszük 1 De sőt kérjük polgár- j mesterünket: terjessze pártolólag a kérvényt a i közgyűlés elé, hiszen ezek a kis ekszisztenciák i méltán szolgálnak rá a támogatásra. Farsangi naptár. Márc.. 1. Oltáregyesület felolvasó-estélye. Műre. 3. A dalegyesület műkedvelő előadása a városi színházban. HÍREK. — Küldöttség főispánunknál. Dr. Falussy Árpád köztiszteletben álló főispánunknál nagy küldöttség járt hétfőn este Debreceni István pol­gármester vezetésével, melyben részt vettek: Dr. Aáron Sándor vármegyei főorvos, Dr. Adler Adolf ügyvéd és lapszerkesztő, Bunda Aáiklós téglagyáros, Csipkés András bankigazgató, Hadnagy Ignác kereskedő, Dr. Jékel László or­vos, Dr. Kovács Dezső ügyvéd, Kalina Ferenc festő, Lukácsovits János kelmefestő, Strohmájer Ferenc kereskedő, Sugár Emi! szállodatulajdo­nos, Vetzák Ede takarékpénztári vezérigazgató és Dr. Vetzák Ede ügyvéd. Debreceni István a küldöttség vezetője arra kérte főispánunkat, volna szives a közoktatásügyi miniszter elé ve­zetni azt a deputációt, mely a létesítendő pol­gári iskola érdekében szándékozik a fővárosba utazni. Dr. Falussy főispán örömmel jelentette ki, hogy a kérésnek szívesen tesz eleget an­nyival is inkább, mert mindig lelkén viseli Nagykároly város érdekeit. Ő egyébiránt — úgymond — már értekezett e tárgyban a kul­tuszminiszterrel és reméli, hogy a kérés telje­sülni is fog. Abban is történt megállapodás, hogy a főispán Kossuth Ferenc kereskedelem­ügyi miniszter elé is vezeti a küldöttséget, aki­nél megköszönik a nagykárolyi vasúti indóház építését, továbbá a Nagykároly — érendrédi köves ut kiépítése engedélyezését és az iparos­szövetség kiállítására adományozott segélyt. — A küldöttség ezután Ilosvay Aladár alispánt ke­reste fel s megkérte, hogy a nagykárolyi tör­vényszék létesítése céljából Günther igazság­ügyminiszterhez menő deputáció vezetését vállalná el. Az alispán szives örömmel fogadta el a küldöttség vezetését. — Áthelyezés- Eibel Árpád csendőrfőhad­nagy Nagykárolyból Gyergyószentmiklósra he­lyeztetett át, helyébe pedig innen Voloncs Ist­ván hadnagy jön. — A Kölcsey-Egyesület felolvasó-estélye. A Nagykárolyi Kölcsey-Egyesület múlt vasárnap a vármegyeháza dísztermében felolvasó-estélyt tartott, mely alkalommal igen előkelő közön­séggel telt meg zsúfolásig a tágas helyiség. A műsor első száma Csetényi Margit zongora­játéka volt, aki Dezséri Badis István „Magyar ábránd“-ját játszotta el érzésteljesen s kifogás­talan technikával. Ezután Janiczky Irma adta elő Gottier Lajos „Művésznő leszek“ cimii mo­nológját a közönség teljes megelégedésére, élénk derültség Kíséretében. A következő szám Ilosvay Aladár alispán érdekes felolvasása volt, aki Dr. Schönpflug Béláné Ujfalussy Amadil „Az angol otthon“ cimii értekezését adta elő. Utána Berey Marica szavalta el ifj. Andrássy Jenőné zongorakisérete mellett Endrödi Sándornak „Várlak, vissza várlak“ ciniü gyönyörű költe­ményét, mit a közönség szintén élénk tetszés­sel fogadott. Legkiemelkedőbb része volt a fel­olvasó estélynek Bogáti Hajdú István művészi gordonka-játéka, melyet szűnni nem akaró taps­sal fogadott a közönség. Hajdú ur Popper „Gavotte“-ját, Pergolaese „Nina“ cimii és Da- ridoff „Sporigbrumen“-jét mutatta be, sőt a lelkes óvációra még néhány magyar dallal is megtoldotta a műsort. A közönség a belépődíj nélkül tartott hangverseny-felolvasásról a leg­nagyobb megelégedéssel távozott. Kívánatos volna, hogy a Kölcsey-Egyesület minél gyak­rabban rendezne hasonló estéket. — Válasz Eagossy Ferencz nyilatkozatára. Vettük a következő levelet Tekintetes Szerkesztő ur! Becses lapjának folyó évi 7-ik számá­ban Bagossy Ferencz p. ii. segéd-titkár ur „Válasz Böszörményi E. interpellációjára“ dm alatt a február havi közig, bizottsági gyűlésben a pénzügyigazgatósági havi jelen­tésre tett felszólamlásommal foglalkozik. Mi­után nem a tisztelt s. titkár ur hivatott arra, hogy a pénzügyigazgatói jelentésre tett hiva^- talos felszólamlásomra válaszoljon s miután felszólamlásomat hírlapi polémiával semmi­kép sem lehet elintézni, ezért arra a cikkre nem is válaszolnék; de mert úgy tünteti fel cikkíró ur, mint aki nem való és igaz ada­tokat hoztam fel, ezért, még mielőtt az egyedül illetékes Pénzügyigazgató ur az ez ügyben kívánt jelentésében adataim helyes­ségét beigazolja, szükségesnek tartom meg­jegyezni, hogy cikkíró ur bárha sok számot és dátumot hozott is fel cikkében, a fődolgot kifelejtette és ez az, hogy a májusban és július elején bejelentett elemi kár után az adótörlesztést elrendelő p. ü. ig. határozat a decemberi törlési jegyzékben 1908. január 11-én érkezett foganatosítás végett a szatmári kir. adóhivatalhoz. Már pedig ez ügyben ez a fő ! Panaszom sem az volt, hogy egy el­engedett adót újra követeltek, mint ezt a cikk állítja, hanem az, hogy egy adótörlési ügyet hat hónapi hosszú idő alatt intéz el a pénz­ügyigazgatóság (és nem a kát. ügyosztály)! Szükségtelen cikkíró urnák a felelőség vála- lását felhozni, mert hisz ez minden külön kijelentés nélkül is hivatali kötelességem­ben áll. Kiváló tisztelettel Böszörményi Emil. — Felolvasó estély. A nagykárolyi Oltár­egyesület márc. 1-én, 6 órakor tartja meg III. fe­lolvasó estéjét a városi színházban. Műsor: 1. Előadás, tartja Varjas Endre. 2. Élőkép. „Bocsássátok hozzám a kis­dedeket“. (Szereplők: CsepreghyAntalné,Jenser Mihályné, Wieser Miklósné, Serényi Érzsike, Holczinger István, Kelemen Alajos, Kölcsey Béla, Szundy Zoltán, Csepreghy Margitka, Ma- kay Évike, Vanyek Janika, Nonn Lacika, Schif- beck Emil). 3. Ünnepi beszéd. Tartja Farkas Edith alapítványi hölgy. 4. Duett. Előadják Péchy Ilonka és Kovács Béla. 5. Szavalat. Dr. Pirkler Ernő. 6. Élőkép. „Az Ur Lázár házá­ban“, szereplők Irsik Irma, Gorzó Erzsiké, Hol­czinger István). — Műkedvelő előadás. A nagykárolyi dal­egyesület március 3-án, húshagyó kedden mű­kedvelő előadást rendez a városi színházban, Sirolin Emelt az étvágyat é* a testsúlyt, megszűn­teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadást. Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- köhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „Roohe“ eredeti csomagolást. F. Hoffmtnn-La Roche & Co. Basel (Svájc)

Next

/
Oldalképek
Tartalom