Szatmárvármegye, 1908 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1908-01-26 / 4. szám

2-ik oldal. SZATMÁRVÁRMEGYE. 4. szám. sőbb felfogás szerint is, de viszont az alkotmányos és törvényes többség jogait is biztosítja a horvátok, nemzetiségek és velük szövetkezett nyilt és titkos haladó­pártiak obstrukciója ellen. No hát, ez az egy dolog magában véve csinál olyan különbséget a mai s a régi kormányok kormányzati szelleme és működése között, ;— mint amilyen bizonyára nincsen az Ó-Budán antikoali- cióvá tömörült s a politikai spectrum minden színében tündöklő, vagy inkább homályoskodó elemek között. A házszabályrevizió. A politikai közvéle­mény fhanapság kizárólag a házszabályrevizió kérdése körül buzog. A malkontens elemek persze ebből is tőkét kovácsolnak az uj kor­szak ellen. Azt hirdetik, hogy ez sem akar egyéb lenni, mint a Tisza István-szándé- kolta szájkosár. Pedig dehogy az! Az — a Tisza-féle — a nemzeti ellentállásnak minden­kori elejevételére és letörésére készült, emen­nek pedig éppen az a czélja, hogy a nemze­tiségi és nemzetközi, netalán nemzetellenes vel- leitásokkal szemben védje meg mindenkor a nemzeti álláspontot. Ez a különbség a két ter­vezett házszabályrevizió között. Csak természe­tes, hogy annak buknia kellett s emennek győz­nie kell. Annak indítéka Ausztria, Bécs és a dynasztia érdeke volt, emezé a nemzet érdeke. Azt elejtette a nemzet fölháborodása, emezt meg fogja csinálni — minden lengyeleknek, bánffyknak és vázsonyiknak kellemetlenségére is. Félreverik a harangokat. Az általános vá­lasztójog kérdése sok ember lelkét foglalkoz­tatja. E kérdás valóban alkalmas arra, hogy a lelkeket izgalomban tartsa. Vannak emberek és vannak hírlapok, melyek ez izgalmat rosszaka- ratulag, mesterségesen szítják és fokozzák. Lár­máznak, ordítanak, tüzet kiáltanak, félreverik a harangokat, viharágyuval lövöldöznek . . . Miért e nagy izgalom és türelmetlenség? Hiszen Andrássy, Kossuth, Wekerle már több tehénnel szántanak, szeptemberben aratják a zabot és a kutyát nem házat őrizni tartják, de terhet huzatnak vele, e barátságtalan, rideg pát­riában október elején csak igen kivételesen szokott melegük lenni a szorgalmatos deuísch- bőhmöknek. Ilyen kivételesen meleg nap virradt reájuk 1756. októberének épen első napján, csakhogy e meleget nem az égi hatalmak árasz­tották reájuk, hanem Frigyes porosz király, a kit később nemcsak az ő junkerei, de az egész világ a Nagy melléknévvel fog felruházni s a ki épen e napon aratja első győzedelmét ama háborúnak, a melyet a világtörténelem a hét éves háború nevezete alatt fog el protokollálni az ö nagy könyvében, A győ; hetetlennek mon­dott osztrák ármádia akkor is épen olyan ké­születlenül ugrott bele a háborúba, mint száztíz esztendővel később, 1866-ban. Merészen tá­madóból mihamar , védekező, majd szorongatott, végre tönkrevert lett; megverték, megverték és megverték; azután békét kötött, tartományokat vesztett, fizette a költségeket; a bellicum rá­kent minden hibát a diplomatákra és viszont; egy-két kisebb parancsnokot haditörvényszék elé állítottak, de a mikor az kezdett kisülni, hogy a nagyobb sarzsik az igazi bűnösök, megelé­gedtek a kisebbek nyugdíjazásával; a nagyob­bak persze kitűnő rendjeleket és még kitünőbb donácziókat kaptak. Végezetül megiratták a hadjárat történetét egy tudós Hofrathtal, a ki oknyomozóan kiderítette, hogy a háború összes magyar huszár bravúrjait a tiroli jägerek kö­vették el, ellenben minden csatavesztés a ma­gyarok megbízhatatlanságának köszönhető. — Mindezek megtörténte után pedig kegyetlenül megfenyegették Európát — az uj háborúval, a mely persze úgy hasonlított az előbbihez, mint egyik tojás a másikhoz. Azonban amig igy elmélkednénk az osztrák hadi erények felett, a hét éves háború első nagyobb, — természetesen osztrák részről vesz­tett csatájának, az 1756. október 1-én meg­izben kinyilatkoztatták, hogy a kormány néhány hónap múlva a képviselőház elé terjeszti az ál­talános választójogról szóló törvényjavaslatot. Andrássy legutóbb is kijelentette, hogy „az ün­nepélyesen tett ígéretet a kormány be fogja vál­tani.“ A függetlenségi pártnak régtől fogva prog­ramjában van az általános választói jog megal­kotása. Kötelezettséget vállalt e programjának megvalósításáért az egész ország előtt. E köte­lezettséget akarja is, fogja is teljesíteni. Általá­nosságban már el is készült három tervezet. Hogy véglegesen milyen tervezetben állapodnak meg, azt most még nem tudhatjuk. Addig, mig a tervezetet a ház asztalára nem teszik, alap nélkül való kombináció, üres szalmacséplés minden találgatás. Erős kritikával szólunk majd hozzá mi is annak idején a javaslathoz, melynek olyannak kell lennie, hogy itt Magyarországon a ma­gyarság hegemóniáját biztosítsa, hogy azok az uj elemek, akik az általános választójog tor- vényrejutásával a magyar alkotmány sáncaiba bekerülnek, ne lehessenek olyanok, akik a ma­gyar állameszmének ellenségei. Addig az egy-két hónapig azonban, mig a javaslat a ház elé kerül, ne izgassuk a ke­délyeket, ne lövöldözzünk viharágyuval a ja­vaslat elé. Mert csak itélőtehetségüktől meg­fosztott, fanatizmustól elvakult emberek verik félre a harangokat vihar közeledtére, akik nem tndják, hogy ilyenkor leghamarabb a harang- zóba üt a menykő. Andrássy. A függetlenségi disszidensek leginkább gróf Andrássy Gyulát mardossák a házszabályrevizióért. Azt az Andrássyt, akit ép­pen a Tisza István házszabályreviziós tervezete késztetett disszideálásra s aki köré ebben a lépésében a megboldogult szabadelvüpárt leg­jobbjai gyűltek. Ma is ott vannak körülötte, mint alkotmánypárt. Mardossák Andrássyt, aki politikai múltjának minden percét eleddig a nemzet konszolidációja megalapozásának szen­telte, mardossák Kossuthot, aki még súlyos be­teg állapotában is csak a nemzeti erőfejlesz­tésért aggódott, mardossák Apponyit, aki hatvan­esztendős korában lett függetlenségivé, mert a meggyződése ösztökélte, sarkalta. Mardosnak mindenkit, aki lelkének becsületes meggyőződé­sét követi. És kik azok? Lengyel Zoltán, Bánffy Dezső, Bozóky Árpád és — Vázsonyi Vilmos. 1. Vilmos, Budapest székesfőváros bezápuit fő­vivott lobositzi ütközetnek már vége is van. Kora hajnalban rajta ütött Nagy Frigyes az osztrákon és olyan sietősen végzett, hogy mire a felkelő nap nagy álmosan végig pislantott az istenverte kopár cseh tenyéren, egyebet sem látott, mint eszeveszetten menekülő osztrák hadi népet, nyomukban a Ziethen halálfejes porosz huszáraival; azokat a- helyeket, ahol még egy pár órával előbb nyugodtan táboro­zott a császári hadsereg, reggelre kelve semmi más sem jelezte, mint egy csomó halott és igen sok sebesült, közöttük véres fővel, bezú­zott mellkassal egy magyar gyalogezredbeli al­ezredes: az alig 24 esztendős Károlyi Antal gróf, cs. és kir. kamarás, Szatmár vármegye örökös főispánja, fiatal kora daczára az impe- riumnak máris nevezetes férfia, a ki nem hiába kilencz éves gyermek kora óta kitüntetett ked- vencze Mária Teréziának: ime ifjú élete első csatájában felvette a bájos asszony királyért a vérkeresztséget. Szerencse, hogy a seb bár súlyos, de nem életveszélyes és még nagyobb szerencse, hogy egyszer csak vége szakad mindennek, igy a Ziethen huszárok kergetőzésének is, mire azután maga az ezredparancsnok, gróf Eszíerházy Jó­zsef jön a sebesült felkeresésére, kit a rang­ját megillető gonddal vesz kezelésbe a tábori felcser, kijelentvén, hogy miután a méltóságos vice kolonellus urnák jelen állapotában bizony- nyára nehezére esnék olyan tempóban követni bajtársait, mint a hogy azok megindultak, leg­jobb lesz neki szállást keresni az Elbe túlsó partján fekvő Leitmeritzben, a mely nagyobb városka lévén, benne talán másik felcser és olyan a milyen kényelem található. így is történt. A sebesült grófot bevitték Leitmeritzbe és a város egyik jómódú polgárá­nak, Götz pékmesternek házában helyezték el. Azért esett a választás épen Götzre, mert volt egy siheder fia, a ki a prágai egyetemen már egy év óta tanulta az orvosi tudományokat, de meg­polgármester-jelöltje. A- Vilmos. Még Eötvös Károlyban volt annyi jóizlés, hogy beteg lett az óbudai nagynapra. És ezek a hazafiak be­szélnek Andrássyról, Kossuthról, Apponyiról!... A szahnárvármegyei Széchenyi- társulat jubiláns közgyűlése. Nagy fénynyel ünnepelte meg múlt vasár­nap a szatmári városháza dísztermében fönállásá- nak huszonötödik évfordulóját, a szatmárvár- inegyei Széchenyi-társulat. Á díszközgyűlésen jelen voltak: Boromissza Tibor dr. püspök, a székeskáptalannal, dr. Falussy Árpád főispán, Neubauer Ferenc miniszteri tanácsos, Ilosvay Aladár alispán, Vajay Károly polgármester, Ke­lemen Samu, Luby Géza és Papp Béla ország­gyűlési képviselők, Nagykároly, Nagybánya, Szatmárvármegye küldöttségei, a Kölcsey-kör, a Nőegyesület, a kulturegyesületek küldöttségei és vagy ötszáz főnyi közönség. A Széchenyi-társulat fönnállása óta 200,000 koronát adott ki kulturcélokra, 10 menedék­helyet és felnőttek részére 24 iskolát tart fönn s eddig 230,000 gyermeket segített a magyar nyelvhez és szegénysorsu gyermekek százait látta el könyvvel és ruházattal. A díszközgyűlést Madarassy Dezső üd­vözlő szavakkal nyitotta meg, mire Boromissza püspök nagy tetszéssel fogadott beszédet mon­dott. Megemlékezett a társulat volt diszelnöké- nek, Károlyi István grófnak érdemeiről s ki­jelentette, hogy 1000 korona alapitványnyal a társulat alapitó tagjai közé lép s hogy minden évben 500 koronát bocsát a társulat rendelke­zésére, hogy magasztos céljait előbbre vihesse. Meggyőződése, úgymond, az, hogy mig ez a társulat arra törekszik, hogy a Kárpátok övezte földön ne legyen senki, aki a Kárpátokon túlra kacsintgasson, vagy onnan várja a szabadulást, addig jogos és igaz ügyet szolgál és hogy ez a társulat továbbra is arra fog törekedni, hogy itt mindenki magyarnak érezze magát, ha nyel­vünket nem is beszéli. A Kárpátok övezte föld magyarsága soha ezer év óta senki jogát meg nem sértette, soha jogtalanságra nem vetemedett. Ezután Falussy Árpád főispán a követ­kező nagyszabású beszédet tartotta: Tisztelt díszközgyűlés! A ma megtartott kezdődvén a háború, ki adták a bizonytalan ideig tartó vakácziót és igy otthon lebzselt az apjánál. Ez volt Götz Ferencz, történetünk hőse, ha ugyan hősködésnek lehet nevezni az ö passiv élete folyását, melyről bizonyára senki sem gondolta volna a jámbor leitmeritziak kö­zül, hogy az milyen különös fordulatot fog venni az isten háta megetti Kurutzenlandban, ott, a hol a nyíri homok az érmelléki dombok alá szalad. A dolog úgy történt, hogy a Göt: fiú ügyesen forgatta magát az illustris beteg körül. Azonkívül, hogy mint diákos ember, latin és német felolvasásokkal szórakoztatta a grófot, szorgalmatosán keverte a „sátán lőtte fü“ dekoktu- mait, melyekből a holdjárása szerint rakott ki- sebb-nagyobb porcziókat a sebekre és — asep­sis ide, antisepsis oda — a vitéz alezredessel is az tör ént, ami még napjainkban is megesik akárhány beteggel; az orvosi kezelés daczára napról-napra javult és mire a novemberi ködök végképen kiállhatatlanná tették az Elbe part homokkődombjait, Károlyi Antal előkerestette „rubinszinü selyemposztó mentéjét“ felrántotta sárga karmazsin csizmáját, fejébe csapta sastol­las zöld kalpagját és munificenter megfizetvén kosztért, kvártélyért, búcsút mondott Bohémiá­nak. Azonban nem a nélkül, hogy hűséges ápolóját magával ne vitte volna. Áz egyetemi előadások még mindig szüneteltek s bár lobositzi csata után a háború folyamata néminemű ké­pen megakadt (mert hát ahoz csak idő kellett még a mindenható bellicumnak is, hogy a Bud- veisztól Nagyszebenig szerte futott hadi népet összeszedje) ámde az is bizonyos volt, ismerve a hadakozó felek naturáját, hogy tavaszra újra kezdődik a csetepaté. Különben is, ki a manó látott olyan hétéves háborút,' a melynek két hónap alatt vége van. Ha pedig folytatódik a háború, annak kezdő szintere megint csak Cseh­ország lehet; a mi ha bekövetke ik, vice colo- nellus uram sértetlen állapotban visszahozni

Next

/
Oldalképek
Tartalom