Szatmár-Németi, 1910 (14. évfolyam, 1-98. szám)

1910-06-26 / 45. szám

t-ik oldal. SZATiMÁR-NÉMETI. Szatmár, 1910. junius 26. U agyonsujtott. fíaaz fia és bérese, kik épp az Hóban Toltak, a villámcsapás erejétől a földre ytak, de különösebb bajuk nem történt. A villám etkeztében Haáz János és szomszédja, Petz Henrik Hója tövig gett. Több ezer korona értékű széna a tűz áldozatává, amennyiben mindkét istálló lása az idei s a tavalyi takarmány termésével \ tömve. A kár biztosítás révén megtérül. — Inkább a börtönben. Elérzékenyitő jelenet folyt i napokban Morvay Károly vizsgálóbíró előtt. Egy örödött, sorsverte, öreg asszony kérve-kérte a bi­ll engedje meg neki, hogy haláláig a börtönben issen, mert inkább elpusztítja magát, semmint a oz visszatérjen. Kérése körülbelül teljesülni fog. Özv. Klipács Sándorné állott gyújtogatás kisér- miatt a törvényszék előtt Nem tagadott semmit, smerte, hogy azért kiséreke meg a fia házát föl- ijtani, mert el akarta magát emészteni. A fia na- n rosszul bánt vele s ő már nem első ízben pró- ; a mostoha bánásmód elől a halálba menekülni, izegény asszony valamikor jobb sorsot látott. Ka- atiszt leánya volt s egy kishivatalnokhoz ment il, ki rövidesen elhalt. Sok küzdés, szenvedés után ét férjhez ment, de nemsokára újra özvegy lelt ■cor fiához költözött. A fiú azonban nagyon rosz- 1 bánt vele s ez késztette tettére A szoba bútorait testén levő ruhát petróleummal öntözte végig, aí- meggyujtotta. De amidőn ruhája tüzet fogott, ész­ették és eloltották. Az ügy aztán a vizsgálóbiró elé ölt. Körülbelül ez lesz az utolsó jelenete egy sot at nvedett, valamikor jobb sorsott látott szegény öreg zony tragédiájának. — Uj rendszer a hegyi vonaton. Tudomására zub a tisztelt utazó közönségnek, hogy folyó évi us hó 1-től kezdve: a Szatmár Erdődi h. é. v. tmárnémeti-Gőzfürész, Szatmárhegypiac, Erdődvár, •olyierdőd, Szatmár Lippa, Atnac és Csonkás állo- sain és megállóhelyein a nevezett h. é. v. küllerü­forgalmára szóló menetjegyeket előre kell meg- tani, Amaz utasoktól, akik a nevezett állomásokon *,vi julius hó 1-től kezdve menetjegyek nélkül fel - llanak, a menetdijakon kívül a magy r vasúti sze- ly és podgyászdijszabás I. rész 16. § ában megál- iiott menetdijpótlékokat is beszedjük A h. é. v. területi forgalmában, a menetigazolványokat ezentúl a vonaton, jegyvizsgálóinknál kell megváltani, a területen tehát menetdijpótlék beszedésének azon ómen, hogy az utas menetjegy nélkül szállott fel 'onatra, ezután sincs helye. Az üzletvezetőség. — Szabadfürdő a Szamoson. Alig van év, hogy a mi lomha és zavaros folyónk: a Szamos áldo- ot ne követelne azért a mindenesetre fejedelmi jmányért cserébe, hogy megengedi a szegény mun­kán agyonizzadt népnek, hogy meghüsüljön habjai­i. Hogy az elkerülhetlen áldozatok száma a lehető csekélyebbre redukálódjék : a főkapitány minden Den ki szokott cövekeltetni a folyó medrében egy- j helyet a fürdés céljaira. Szabadfflrdőnek ez idén lagygözmalommal szemben levő medret ,a lóusztató jaira pedig a csont- és szarugyár előtti helyet je­le ki a főkapitány szigorú büntetés terhe alatt meg­vált a más helyeken való fürdést vagy lófürdetést, igy igen helyes is, csak azt sajnáljuk, hogy az óvó ézkedés kissé megkésett, mert már eddig is több iozata van a szabadban fürdésnek. — Országos állatvásárok vármegyénkben. Junius áp Szatmár Németiben ; Julius 1-én Magvarberke- m ; 4-én Avaslekencén, Nagykárolyban, 7-én Er­dőn ; 8 án Kőrárhosszufaluban ; 11 én Felsőbányán; én S'amoskrassón; 14-én Kiralydarócon ; 15 én engerben; 18-án Mátészalkán és Sárközön. — A kéményseprő végzete. Pénteken történt, hogy zár Miklós szinérváraljai ille őségü 18 éves ké écyseprő segéd a Perényi utcai légiagyar kéményét karitotta. Elvégezvén munkáját, lefelé indult a gyár tején, de közben megcsúszott s a fődre zuhant, il eszméletlenül terült el. A súlyosan sérült embert mentők az irgalmasok kórházába szállították. — A betörd. Nagy riadalom volt pén'ek este 9 10 óra között az A!ti!a-utcán. Az épülő Tanítók áza mellett levő s az apácák által lakott házból se- tségkiáltás hangjai törtek elő. Az épp arra menő :tonai őrjárat figyelmessé lett a lármára és formális itrom alá vette a házat. Elállótta az ajtót s a kerítés isszában epy-rgy szuronyos katona helyezkedett el. l őrség vezetője s egy ott álló ismeretlen egyén :gre átugrottak az alacsony kerítésen s elfogták a letörőt« egy szegény bepálinkázott háziszolga sze- élyében, kit átadtak a csendőrségnek. — Segédjegyzök és községi alkalmazottak orszá­gos gyűlése. A „Segédjegyzők és Községi Alkalmazot­tak Országos Egyesülete“ julius hó 11-én d e. 10 órakor tartja Budapesten, a fővárosi vigadó nagyter­mében első rendes országos közgyűlését, Ez alkalom­ból adja át az egyesület vezetősége egy 1500 tagú küldöttség kíséretében emlékiratát gróf Khuen Héder- váry Károly miniszterelnöknek, Hieronyrni Károly kereskedelemügyi miniszternek, Jakabffy Imre belügyi államtitkárnak és gróf Tisza Istvánnak, mint a segéd­jegyzői kar régi jóakarójának. Az országos gyűlés | alkalmából az „Amerikai Park“-ban 1500 teritékü tár­sasvacsora lesz és a gyűlés résztvevői tiszteletére az igazgatóság a „Varietédben és a „Casino de Paris'-ban díszelőadást, fényes tűzijátékot és tombolát rendez. Jelentkezni folyó hó 28-ig az egyesület hivatalos lapjá­nak. a „Közigazgatási Közlönyének szerkesztőségénél (Budapest, VII, Wesselényi-utca 32.) lehet, ahol a lap szerkesztője mindennemű felvilágosítással szíve­sen szolgál. — Elsőrangú fiú internátus a Gábor féle, amely minden tekin'elben modern és kényelmes. Egészséges és kellemes helyen fekszik. Gábor fiu-inlernátus, Bu­dapest, VI., Munkácsy- utca 21. — Szálloda átvétel. A vasúti állomás mellett jó hírnevű Royal szálloda junius hó 1-től uj tulajdonost kapott. A nagykárolyi Magyar király volt népszerű bérlője, Havas Izidor bérelte ki a szállodát és azt sa­ját felügyelete alatt fogja tovább vezetni. Havas Izidor közismert szakképzettsége biztosítékot nyújt arra, hogy az ő személyes vezetése alatt jó kezekben lesz a szálloda és hogy a közönség kívánalmai minden te­kintetben ki lesznek elégitve. Az .ünnepélyes megnyi­tás jul. 3-án lesz Bunkó Vince zenekara közreműkö­désével. — Jó és tisztán kezelt ételék és italok, vala­mint kényelmes vendégszobák kaphatók — Hogyan keletkezik a divat? Trouvilleban egy bájos francia hercegnő, ki az ottani előkelő világ egyik legünnepeltebb széptége, valami mulatságra ké­szült. Fehér csipkével diszitett fekete ruhát öllőttt fel s mivel a komorna nem tudta, hogy a ruhához milyen keztyü illik, választás végett egy pár fekete és egy pár fehér keztyüt készített elő. A hercegnő kissé meg­késett a toilettejóvel úgy, hogy a kez'yüfelhuzásra csak a kocsiban került a sor. Megérkezik, belép a te­rembe és álmélkodva veszi észre, hogy felemás keztyüt visel. A nagy sietségben mindegyik párból csak egyet vett magához. A hercegnő igen bosszús volt, de már nem segíthetett a bajon. Csodálatos azonbin — a felemás divat érdeklődést keltett. A hölgyek érdekes­nek, pikánsnak találták. S abban az időben a ruhával és díszítésével harmonizáló kétféle keztyüt viselt Trou­villeban minden elegáns hölgy egészen addig, mig a divat hóbortja ismét máskép nem alakult. SZERKESZTŐI ÜZENET. Gőbl Gyula, Csengersima. Közérdekű cikkét mai számunkban közöljük. Szakavatott tollának amennyi­ben közérdekről és általános érdekű dologról lesz szó, mindenkor készségesen bocsátjuk rendelkezésére la­punk hasábjait. A mielőbbi szives viszontlátásra. Jávor Bella Királyháza. Megkaptuk valamennyit" Köszönjük. Mai számunkban hozzuk is az egyikét. Na gyón szép reális élű dolgok ; de miért tompítja any nyira a csattanót ? Erre semmi szükség. Sőt Ez egyéb ként egyéni felfogás dolga. A »könyv* ügyében egye­lőre mitsem irhalunk. Később talán, a nyomdák na­gyobb munkapangása idején. Az igéit do gokat mie- lőbbre várjuk. De kérjük, ne csak ígéret maradjon a dolog. Telik onnan, csak bróbálni kell. Nagyon sze­retnénk valami szépet és okosat kezdeni. Jóllehet a vidék legvidékebbjén élünk. Közel a bamba északhoz s a tunya kelethez. Meleg köszöntés. S. Zs Budapest. Elfogadtuk. A lap megy. Nyií t=t ér.*) Az ág. ev. főgimn., a VI. kér. áll. főgimn., a VI kér. főreáliskola, polgári és kereske­delmi iskolák közvetlen közelében, a fővá­ros legszebb és legegészségesebb részén fekvő villában, szép nagy árnyas kerttel. Modern berendezés. Külön vivő-, torna- és játszóterem. Bennlakó francia, német és an­gol tanerők. Int^rnátusi dij az összes mellék kiadásokkal együtt a tanévre -----­15 00 K. Külön számla nincs. ’) E rovat alatti közlőitekért nem felelős a szerk. Eladó szántóföld. A szatmáihegyi vasúti állomás mellett az amaci ut mentén egy 7 vékás szántóföld eladó. — Értekezhetni Honvéd-utca 35. szám alatt. Kiadó 3 szobás lakosztály jutányos árban. Értekez­hetni Weisz Albert üvegüzletében, Deák-téren. £8^' Egy Jókarban levő varró-gép eladó. — Cím a kiadóhivatalban. ÍRÓGÉP SZALAG, carbonpapir, gummi és mindenfele Írógép felszerelések na^y* választékban kaphatók BOROS ADOLF könyv- és papirkereskedésében. CLAYTON & SHUTTLEWORTH*” Budapost, váozl.körút 69» által a legjutlnyosabb árak mellett ajánltatnak: Locomobilok és cséplőgépek, benzinmotoros csöptőkész* letek, magánjáró gőzgépek, szalmakazalozók, lóhere« 1 cséplők, tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszálógépek, k marokrakó- és kóvekötő-aratógépek, szénagyüjtök, ,széna- és azalmasajtók, boronák,, sorvetögépek, iPlanet Jr. kapálók, kukorlcza-morzsolók, szecska- vágók, répavágók, darálók, Crlőmalmok, egye- ‘ temes aozélekék, 2- és 3-vasu ekék és minden egyéb mezőgazdasági gépek. A nyári idényre a legújabb divatu női felöltők, gummi- és porkö- ||T" 11 A ■§. T n 1 Afl Y1 Á ruha“ penyek, úgyszintén férfi- és gyermekfelöltők ||||||P| I ifi SS SI II és öltönyök a legelőnyösebben beszerezhetők AlAUUUl JLJIAjv JpIIU lében SZATMAK, Deák«tér, a Kereskedelmi bank palota, nagyto^sde mellett Kristály Gőzmosó és Vegytisztító Gyár----------- Kolozsvár. ....... :...... He lyben képviseli: Gottlieb Zsigmondi Telefon; 366. —Telefon 268. Mos, vasal és tisztit leg­rinnHÄhnlTTnlr ■ Sicherman S. Várdomb-utca 12 UYU lUÜclYöK . Sicherman S. zsäkkölcsönrö-üzlete J J J Einhorn-ház. szebben és legol* Minden megbízás a háztól el és visszaszállittatik. — csóbbans —

Next

/
Oldalképek
Tartalom