Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-03-07 / 19. szám

Szaunái, 1909. március 7 3-ik oldal. SZATMÁR-NÉMETL — Előléptetett kataszteri mérnökök. A váro­sunkban állomásozott vagy most is itt levő katasz­teri mérnökök közül előléptették : Székessy Ferenc, Scultéty László, Buócz János, Kiima József mérnö­köket a VIII-ik, Istóka Dávid, Kubinyi Ferenc mér­nököket a IX-ik fizetési osztályba. — Jótékony alapítvány Soltész Imre tb. kano­nok, kálmándi plébános 1200 koronát kü dött be a rőm. kath. egyházmegyei hatósághoz alapítványul kü­lönböző célokra, melyeket alapítólevelében részletez — A gazdasági és jogügyi szakbizottság már- cis 5 én dr. Vejay Károly poígármesler elnökségével ülést tartott, melyen a holnapi közgyűléshez javas­latokkal látta el az alábbi ügyeket; I. Az anyakönyvi kivonati dijak szabályozása tárgyában belügyminiszteri rendeletre készült sza­bályrendelet'tervezetet módosításokkal elfogadták. II. A nyári legeltetési dijakat a gazdasági ta­nácsos és fűerdész javaslata szerint megállapították III. Varga János műszaki dijnok napidiját 5 koronáról 6 kor. 50 fillérre felemelték. IV. A mai postaépület földszintjének jelenlegi három bérlőjével újabb hat évre megkötötték a bér­leti szerződést a következőleg : Az első 3 évre Kell­ner és Sándor fizet évi 2400 koronát, ifj. Fógel Ka­roly és Katona Imre egyenkint évi 3000 koronát. A következő három további évre Kellner és Sándor fi­zet évi 2600 koronát, ifj. Fogd Károly és Katona Imre pedig egyenkint évi 3400 koronát. V. A rőm. kath, plébános fajárandóságát úgy rendezték, hogy az erdőn kiadandó 123 ürméler fa helyett házhoz szállítva kap ezentúl a plébános éven- kint 82 ürméter fát. (Ezt az ügyet végrehajtás vé­gett mindjárt kiadták a tanácshoz,) VI. Neuschloss Testvérek az erdei legelő bér­letre vonatkozólag oly irányban előterjesztéssel él­lek, hogy a legelő állatok létszámát szükség esetén a meghatározott mennyiségen felül is emelhessék. Ragaszkodnak az eredeti közgyűlési határosathoz. VII. A szinügyi bizottság előterjesztésére Heves Béla színigazgatónak a szerződéses 66,000 hektowatt villamos áramon felül még 10,000 hektowatt áramot engednek olykép, hogy annak 500 K. árát a köz­pénztár a villamos alapnak megfizeti. Vili. Elvben kimondták, hogy a külterületi szol­gálat könnyebb végzése céljából lovasitandó egy csendöraltisztnek és négy csendőrnek lovai számára városi költségen istállót bérelnek. — Áthelyezett segédlelkészek. Dr. Boromisza Tibor püspök Bart Mihály mezőteremi és Patay Ist­ván kálmándi segédlelkészeket kölcsönösen álhelyezte. — Elhalasztott közgyűlés. A «Szatmárnémeti kerületi munkásbiztosttó pénztár« e hó 2 ára kitű­zött közgyűlését, miután a tagok határozatképes számmal nem jelentek meg, nem lehetett megtartani. Az újabb határidő március 9. este 7 óra. — Ref. segédlelkész választás. A szatmáruivari reí. egyház a napokban egyhangúlag segédlelkésznek választotta meg Csiszár Árpád végzett papjelöltet ; ugyancsak akkor a kakszemártoei gyülekezet Gyö­kössy József siteri (Bihar m.) s lelkészt választotta meg káplánnak. — Halálozás. Verzár József ügyvéd, 86 éves korában március 3-án Krasznabéileken. elhunyt. Te­metése március 5 én nagy részvét mellett történt. — Városi havi rendes közgyűlés lesz holnap délután 3 órakor. A közgyűlés targysorozata : Hitele- lesitő küldöttség kirendelése, a hitelesítés helyének s idejének meghatározása. Polgármester havi jelentése intézkedéseiről s a törvényhatóság állapotáról. Kormányhatósági leirat. Kereskedelmi miniszter leirata a máv. pályaudvar kibővítése tárgyában. Tanácsi előterjesztések. Az olasz fökonzul kö­szöneté a törvényhatóság részvétnyilatkozatáért. Je­lentés a városi erdők 1908. évi állapotáról. Hadtest­parancsnokság értesítése a helyőrség szaporítása iránti kérelem előjegyzéséről. Schwarcz Albert és társai íelebbezése a Keleti-tagban való építkezési ügyben hozott 410—909 sz. határozat ellen. Gőzmalom tár­sulat kérelme a híd- és kövezetvám átalányösszeg­ben való kivetése iránt. Dr. Vajay Imre 1000 koro­nás alapítványáról szóló alapítóié vél. Szetmár—erdödi h. é. vasút r. t. kisajátítási ügye Hartmann Matild ellen. A Szamos jobbparti kataszteri munkálatok és azok alapján történt földadó emelésről jelentés. Jogügyi és gazdasági szakbizottsági javaslatok. Anyakönyvi kivonati dijak szabályozása. Nyári legel­tetési dijak megállapítása. Varga János műszaki díj - nők illetményjavitás iránti kérelme. Az I. sz. m. kir. postaépület földszinti helyiségeinek bérlete. Nyugdijválasztmány javaslata. Míilián Gyula ut- kaparó nyugdíjazás iránti kérelme. Hatósági átiratok. Pozsony város átirata a de­tektív regények és pornagrafikus irodalom elleni fel­iratának pártolása tárgyában. Kolozsvár átirata a «Ne tcmere» tárgyában. — Dr. Földes Béla Nagybányán. Dr. Földes Béla országgyűlési képviselő március 14-én Nagybányára érkezik s a Polgári Kör március 15 iki ünnepi lako­máján nagy beszédet fog mondani, melyben ismer­tetni fogja a politikai helyzetet is. — A nőegyleti kiadás február hóban. 1. Árva­házra 168-86 kor , 2. havi segélyek 202 kor., 3. rög­töni segélyek 13 kor. Összesen 383 kor. 86 fillér. — Evang. eayházi közgyűlés. A szatmári evan­gélikus egyház ma, vasárnap d. e. 10 órakor a Rá- kóczi-ulcai áll. elemi iskolában költségvetésének megállapítása céljából rendes közgyűlést tart. — Uj gépészmérnök Szőke Lajos, Sternberg Sámuel szatmári biztosító intézeti tisztviselő fia, kö­zelebb Budapesten kitűnő gépészmérnöki oklevelet szerzett. — Kitüntetett gyorsíró. A «Gyorsírászati La­pok» most tette közzé hivatalosan a képviselőházban megtartott őszi irásversenyének részletes eredményéi. Innen vesszük, hogy Kaez Hermann jh , városunk szülötte, aki már több versenyen eredménnyel mű­ködött, mind a 150, mind a 180 szótagos versenyen kitüntetést kapott. — Köszönetnyilvánítás. Dominusz Simonné urnő által VVeisz Hugó ur Budapestről 5 koronát volt szives adományozni az izraelita Fillér-egyletnek, mely kegyes adományért hálás köszönetét ezúton fejezi ki az elnökség.-- „A füst“ könyvalakban. Az a meleg szimpá­tia, amely Kaczér Ignác vigjáteka iránt a legszélesebb rétegekben megnyilatkozott, arra indította a fiatal szerzőt, hogy darabját könyvalakban is megjelentesse. A mü már sajió alatt van s a jövő hét végén a könyvpiacra kerül. Erősen hisszük, hogy kedves iro­dalmi é.vezetet nyújt majd ez a munka azoknak is, akik már a színpadról ismerik Verses színdarabnál csak úgy lehet a közönség impressziója teljes, ha azt nemcsak előadni látta, de olvasta is. A könyv nyom­dai kiállítása a lehető legizlésesebb—: antik papiros, színnyomással, illusztrálva. Az illusztrációkat ifj. Lit- teczky Endre rajzolja. Egy-egy kötet ára két korona lesz. Előfizetni kiadóhivatalunkban is lehet. — Vármegyénk közigazgatási bizottsága folyó hó 12-én tartja meg havi rendes ülését, ugyanakkor a fe­gyelmi választmány is ülést tart. — Miniszteri jóváhagyás. A belügyminiszter Nagybánya varos képviselőtestületének azon határo­zatát,melylyel a Nagybanya—magyarlápos—olahlapos— tökési helyiérdekű vasút építési költségeihez törzs- részvények átvétele elleneben 30,000 K hozzájárulási összeget szavazott meg, jóváhagyla. — Vármegyénk központi választmánya közelebb tartott ülésében az országgyűlési képviseiővalasztok 1908. évi névjegyzékének a foiyó évi kiigazítására szükséges intézkedések megtétele végett ülést tartott, melyen a belügyminiszter idevonatkozó leiratának tu­j domásui vétele mellett az összeirő küldöttségeket va- I lasztották meg. — Nagybánya fürdőváros. Minthogy a Nagy­bányán létező arzén vastartalmú források vize — szakértői vélemény szerint — a paradi, roncegnöi es leviki forrásokkal vetekszik, Nagybányán az az eszme merült tel, hogy e várost nagyszabású lürüöépitke- zessel nyaraló- es fürdővárossá kell fejleszteni. Az eszme valóban megszivlelésre méltó, mert ha az meg­felel a valóságnak, hogy Nagybánya torrasai a szen­vedő embenseg egyik-másik baja enyhítésére alkal­masak, nemcsak az emberiségnek lesznek szolgalatot azok, kik az eszme kivitelén fáradoznak, hanem Nagybányának magának, vármegyénknek is, mert Nagybánya egy oly virágzó várossá fejlődhetik, amely egész környéke, sőt vármegyénk gazdasági életének kedvező átalakulását is maga után vonhalja. — Megtagadott jóváhagyás. A belügyminj^zter vármegyénk azon szabályrendeletétől, mely a korcs­mák nyitvatartására vonatkozik, a jóváhagyást azon alapon tagadta meg, hogy a vasárnapi munkaszünet- ről szóló törvényben ezen kérdés úgyis az egész or­szágot iletőleg szabályoztatni fog — Ne menjünk Romániáha. A belügminiszter le­iratot intézett a polgármesterekhez és alispánokhoz, hogy figyelmeztessék a Romániában munkát, kereső munkásokat, nevelőnőket, óvónőket, útlevelük kivál­tásakor, hogy megkötött szerződés nélkül ki ne men­jenek, mert vitás kérdésekben az ottani hatóságok­nál védelemben nem részesülnek. — Születtek február hónapban. Klein Irén izr., Sulyok Sándor ref,, Gulya Ilona ref., Keszler Pál r. kát. Bréda József rk. Szabó Emma ag h. ev, Bat­sányi Gyula rk., Franki Tetéz izr., Moldován Jenő rk., Szűcs Ilona rk., Farkas Borbála rk, Kohn Irén izr., Spirai László izr., Kozma József ref., Bruzik Károly ref., Szakái Ilona ref., Szekrényes Róza ref., Szilágyi Gábor ref., Szatmári József gk., Stark Ilonka izr., Fehér Ferenc ref., Ari Gusztáv reí, Kűri ián Pál gk., Székely Katalin gk,, Lánczki Antal ref., Bernát Jenő izr., Stern Cecilia izr., Muhy Elek ref., Sztojkó Ferenc gk., Rosenberg Elemér izr., Szabó István ref., Jencsik Erzsébet reí, Bródi Irén rk., Schreier Ilona rk., Garda Juliánná rk , Tepfenhart Antal rk., Kreiser László rk., Párók Ilona gk., Berger Malvin izr., Hrísz Sándor gk., Jjyökér Róza ref., Licz Róza rk.. Klein Sarolta izr,. Gelb Elemér izr., Fodor Zsu­zsanna r-ef,, Gérczi Géza reí, Kerekes Jolán reí, Ekker Mária reí, Szegedi Ferenc reí, Dobránszky József rk., Kodra Erzsébet gk., Weinberger Ernő izr., Vértesi Olga gk., Limberger Ludmilla rk, Sza­kai Mária rk., Bajdik Ilona rk., Bartos Aladár rk. Naihánzon Győző izr , Balogh János gk , Pap Irma gk., Mérő Margit rét., Boros ibolya reí. Kis Irén reí, Benedek István ref., Fischer Márton izr, Molnár Etelka gk., Kerekes Margit gk., Apáti Jnliánna reí, Néma Ibolya ref, Paulenszky Károly gk., Kruppa Sándor rk., Vincze Piroska gk. — Házasságot kötöttek február hónapban Vas Lőrinc és Tóth Mária, Müller Károly és Risány Maria, Pap József és Gyüre Erzsébet, Terebesi György és Mezei Borbála, Kaposi István és Bányai Mária, Csákányovszky Bertalan és Paulek Ilona, Bánk György és Hegyes Veronka, Róth Sándor és Diker Irma, Kiss József és Mogyorósi Juliánná, Esz- láry Jenő éz Szaleczky Irma, Árkosi Bálint és Tóth Juliánná. Kirvai László és Kormos* Flóri, Drágos László és Pap Erzsébet, Némel Béla és Szabó Ju­lianna, Ferenczi István és Ory Veronka, Tomory Lajos és Sáfrány Róza, Petki László és Bardoli Má­ria. Nikita László és Kegyes Juliánná, Kalmár Ber­talan és Drágos Mária, Tóth János és Megyaszui Teréz, Verdes Simon és Sztán Mária, Román József és Báthory Ilona, Schneck József és Borgida Margit, Hanzel Aiajos és Kis Róza, Barta Elek és Kovács Erzsébet, Szálka László és Józsa Ilona, Brachmuu Emil és Szabó Jolán. — Meghaltak február hónapban Gellyén János 84 éves reí, Szakái Ferenc 59 éves reí, Kovács Huba 24 napos reí, Weiszmanm Samu 4 éves izr. Szabó Ágnes 11 éves gk,. Schvarcz Benjáminná 80 éves izr., Bottyán Lajos 54 éves reí, Libik Lőrinc 31 éves rk., Horváth Menyhért 29 eves ref, Szabó Sámuel 82 éves rk, Boldizsár Kálmánná 30 éves rk., Balázs István 65 éves reí, Bruzák Károly 2 na­pos reí, Muhy Elek 79 éves reí, özv. Farkas An- drásné 79 éves reí, Pilesuk László 56 éves gk. özv. Lévai Lajosné 65 éves reí, Kővári Mihály 22 eves gk., Jósika József 73 éves izr.. Baráia József 68 eves reí, Kricsfalusi Ferenc 72 éves gk., Hlondies Mária 7 éves gk., Bozsó János 75 éves reí, A*hdréka Erzsébet 60 éves gk., Gajdos Pálné 80 éves gk., Jakobovics Lázár 76 éves izr., Berkó Mór 42 éves. izr., Lakatos Karolina 7 hónapos gk., Erdei Ilona 8 napos reí, Tardi László 32 éves reí, Gasparik Gyuláné 25 éves rl. , Binek Eszter 8 éves ref,, Lajos Janosné 27 éves reí, özv. Túri Sandorné 65 éves reí, Gombalka Ilona 12 napos reí, Somlyay Kálmán 79 éves gk., Korcsmáros Ferenc 50 éves ref., Varga Györ^yné 24 éves gk., Jeleneik Lajos 20 éves ref. — Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, kik özv. Verebi Antaine, szül. Léderer Johanna elhunyta al­kalmával a temetésen megjelenni vagy részvétüket más utón kifejezni szíveskedtek, őszinte köszönetét fejezi ki a gyászoló család.-- Dollárok Magyarországon. Morgan amerikai postamester összeállitasa szerint. 1908. december 2-től december 16-ig 12.500 drb. postautalványt küldöttek a kivándoroltak Magyarorszagba, melyekben a pénz- küldemenyek összege 292.952 dlolárt vagyis 1.464,760 koronát tett ki. — Nagy emberekről. Tizián és V. Kátoiy. Mi­kor Tizián V. Károlyt festette, ecsetje a földre esett. A császár lenyúlt érte, felvette s átadta a festőnek mire Tizián iétdre esve monda: «A te szolgád nem érdemes ennyi becsületre!» Felelte V. Káloly : *Ti- zián megérdemel ily csekély szolgálatot.* — Mikor Cromwe'l nagy pompával vonult be Londonba, az óriási sokaság ujjongva tolongott, amerre csak elha­ladt. Figyelmeztették a Protectorl erre környezeté­ből, mire Cromwell azt felelte: «Mit gondoltok, vaj­jen kevesebben volnának-e az ujjongók, ha engem akasztani vinnének ?> — I. Lipót császár előtt egy alkalommal a Málthai vitézek azt vitatták, hogy ne­kik is az a három fogadalmuk van, mint a többi szerzeteseknek, t. t. tisztaság, szegénység és engedel­messég. Lipót gúnyosan jegyezte meg: «Én pedig úgy tudom, bogy nektek még egy negyedik fogadal­matok is van, az, hogy a három közül egyiket se tartsátok meg.» — XIII. Lajos francia királyt uta­zásában az egyik város polgármestere igen hosszú beszéddel üdvözölte. A királyon látszott, hogy unja a dolgot, mire egyik főembere közbeszólt: «Hogy ad­ják erre felé a szamarat ?» A szónok rendületlenül befejezte moudókáját s csak azután felelte : «Ha a nagyok közül való. tiz talléron kelnek.»

Next

/
Oldalképek
Tartalom