Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-10-10 / 81. szám

4-ik oldal. S Z A T M Á R -N É M E T I. Szatmár, 1909. október 10 született gyengeség. Kiss Erzsébet gör. kath. 11 napos, veleszületett gyengeség. Gyügyei Lajosné ref. 65 éves, májzsugor. Szabó József ref. 1 hónapos, bélhurut. Özv. Mónus Istvánná ref. 78 éves, végkimerülés. Lévai Károly ref. 52 éves, szervi szívbaj. Révész Margit g. kath. 2 hónapos, görcs. Borbély Székely Jolán róm. kath. 59 éves, hashártyagvuladás. Barazsu Lajos ref. 23 éves, zuzódás. Schefteli Etel izr, 20 éves, szervi- szivbaj. Karácsony Juliánná ref. 15 napos, görcs. De meter József ref. 54 éves, gümőkór. Sámuel Gizella izr. 11 hónapos, bélhurut. Argyilán Lászlóné g. kath. 40 éves, hashártyagyuladás. Papp Józsefné ref. 65 vés, bélcsavarodás. Bolzán Anna g. lcath. 17 napos, veleszületett gyengeség. Szabó Mihály g. kath. 8 na­pos, görcs. Özv. Makiári Györgyné ref. 85 éves, vég- elgyengülés. Schvarcz Margit izr. 9 napos, görcs. Ju­hász Áron ref. 65 éves, tüdőgyulndás. Bielik Istvánné r. knth. 20 éves, rángó-görcs. Özv. Arató Janosné g. kath. 60 éves, tüdőtágulás. — Házasságot kötöttek szeptember hónapban : Weiner Herman — Feldenblüh Gizella. Pusztai János — Nagy Erzsébet. Molnár István — Juhos Mária. Szár József — Zsurzsó Borbála. Szilágyi György — Ványi Anna. Dávid Bernát — Soltész Juliánná Erdőss Ti vadar — Farkas Ilona. Vörös József — Erdei Irma. Selmack János — Szabó Ágnes. Rák Mihály — Kurta Zsuzsánna. Balogh Lajos — Balog Etelka. Mitru Jó­zsef — Éles Rozália. Kapcsos János — Fekete Erzsé­bet. Bilász András — Simon Róza. — A „Borászati Lapok“, Magyarország ezen is­mert szaklapja egy „Oltványtelepek" cimü cikkben föllötte elismerőleg foglalkozik a Gaspari Frigyes tulaj­donát képező Kisküküllőmenti elsző szőlő-oltvány telep­pel, Medgyeses (Erdély) és több fényképfelvételt mu­tat be, mely fényképek ezen telep oltványainak pom­pás fejlődését igazolják. A telepet, melynek gyönyörű árjegyzéke előttünk fekszik és a mely ezen árjegyzéket ingyen és bérmentve megküldi, legjobb meggyőződés­sel a legmelegebben ajánlhatjuk. — Mérnöki iroda áthelyezés. Gál Jenő mérnöki irodáját Batthyány-utca 15 szám, Pál János házába helyezte át. Telefon-szám 189. (x) Szabó-féle pármai ibolya-szappan a szappanok ideálja. Rendkívül kellemes, lágy habzasa, finom ibolya illata s bőrpuhító hatása olyau, hogy egyetlen külföldi szappan sem versenyezhet vele. Készíti Szabó Béla pipereszappangyáros Miskolcon. Egy darab 70 fill., 3 drb 2 K, kitűnő Szabó-féle gyermek-szappan 1 drb. 40 fill. 3 drb 1 K. ügy ezesc, valamint e gyárnak, más finom mosdó szappanai 20 fillértől kezdve kap­hatók Szatmáron Bartók László drogériájában. — Magyar feltalálók olvassák el a magyar sza­badalmi hivatal elnökének levelét, melyet a Magyar Tudományos Akadémiának intézett a magyar feltalá­lók érdekében. Kívánatra a levél szószerinti szöveget dij alánul megküldi Molnár Ödön mérnöki irodája Budapest, VII. Erzsébet körút 30. Telefon szám 119, 00 Csikós Kockás Shantung - Armüre ­an Selyem és „Henneberg“ selyem 1 K 35 f.-tól feljebb, bér­mentve és vám- . mentesen. — Minta postafordultával. Megrendelések bármely nyelven intézendók: Seidenfabrikt. Henneberg in Zürich. Akar nősülni? Hölgyektől (ezek között olyanok törvénytelen gyermekekkel, tesli hibával stb.) 5—500,000 korona vagyonnal felvagyunk hatalmazva meg­felelő férjet keresni. Csakis urak (ha vagyonnélkü- liek is), akiknek komoly szándéktik van és gyors házassághoz akadály nincsen, Írjanak e címre: L. Schlesinger, Berlin 18. (Deutschland.) 1-52 Kiadó bútorozott szoba. Egy csinos, külön bejáratú bútorozolt szoba mbmmbm Bányai-ut 6. szám alatt kiadó, mm A Szatmári Gazdasági és Kereskedelmi csarnok péuzlmzeíli szolgai állásra pályázatot hirdet. Jelentkezni lehet a csarnok vendéglősénél, v ■O Ä O* ca o cfl u X s­(J N W 'V 4-J 73 & 73 X O N O N 73 V N •i—í ca ?­w iskolatanszerek nagy raktára. BOROS ADOLF VILLANYERŐRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJA, -yL- NO KÖNYV- ES PAPIRKERESKEDESE SZATMAR. W* Mindenféle községi, körjegyzői és raktári nyomtatványok jzigazgatási ügyviteli finom fehérpapiron. Úgyszintén az I fi'OCl ai szerek, u. m.: tintatartók, Írónők, tollak, tollszárak, bélyegzők, iró- és fogalmi papírok, levélboritékok dús választékban a legjobban csakis itt szerezhetők be. Vidéki megrendelések a beérkezés napján továbbittatnak. Saas«a®®ma®®®®«e©ö®e©®ee : - I Elvállal és készít I i I I minden, a nyomdai szakmába ö s vágó munkákat, u. m.: lakodalmi, eljegyzési és báli meghívókat, % § valamint árjegyzékeket, röpira- * tokát, plakátokat stb., stb. § modern kivitelben. @ • : 1 Üzleti és kereske­delmi nyomtatvá­nyok, körlevelek; egyes, és kezelési nyomtatványok. i i ©•«•««»«•»••••»«••»«••«••«•©«««»••se®®®»*®®®® Elvállal és készít minden a nyomdai szakmába vágó munkákat, u. m. : lakodalmi, eljegyzési és báli meghívókat, valamint árjegyzékeket, röplra- tokat, plakátokat, stb, stb. modern kivitelben. 8 5 i : v ..............................................• _ 8 • «••o®®®®®*®®®©®®®®®®®®®®®®®®«»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® és legolcsóbb £ 3 p 3 ** P N n cn N FT O: N C* FT O­73 <$ 73 r+ Pn 73 N O a pt n> 73 O' J3 PT P ■o ÉT P r+­O, Müller Lajosné férfi-, női- és gyermek kész ruha üzletembe az őszi idéty újdonságok megérkeztek. — Tartós, elsőrendű jó áru, szolid olcsó kiszolgálás. Üzlet- helyiség Deák-tér, Kereskedalmi bank palota (a nagy tőzsde mellett.) :u iíijíssü j40raj Arminné a címre. Kész férfi-, női és gyermekruha üzlete átala­kítása és nagyobbitása miatt a raktáron levő •sszes áruk — iskolaöltönyöi das választékban — mélyen leszállított árak mellett elárusittatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom