Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-08-01 / 61. szám

2-ik oldal. Szatmár, 1909. augusztus 1. SZATMÁR-NÉMETI. ezen az oldalon kell védekezniök. Ki kell viv- niok legalább is a paritásos külképviseletet, de lehetőleg a független magyar diplomáciát. Ha majd azok kezében lesz a mi külföldi képvi­seletünk, akik tényleg a magyar érdekek szó­szólói lesznek, akkor majd nálunk is megszűnik az örökös nemzetiségi kérdés s a külföldről sem hallatszanak majd olyan hangok, melyek örökösen a mi piszkolódásunkkal, a mi leki­csinylésünkkel van teli. Az országban majd mi elintézzük a nemze­tiségek dolgát. Bírói függetlenség. Mi itt hátul, valahol a Balkán kezdeténél, elég naivan úgy gondolkoztunk eleddig, hogy minél nagyobb valamely ország kultúrája, mennél fejlettebb műveltséggel, intelligenciával bir, annál inkább kifejlődik benne a jogérzet, az emberi jogok elismerésének s szentségben való tartásának képessége. Az emberi jogok tiszteletben tartásának első és megvivhatatlan védőbástyája pedig a birói független­ségben rejlik. Innen indul ki minden jog s ide tér is egyben vissza. A kulturállamok birói szervezetét már akképen a'akitották, hogy az teljesen független, min­den felsőbb, avagy alsóbb befolyástól mentes legyen és lehessen. Soha se jutott volna valakinek eszébe Magyar- országon, hogy egy birói határozatnak elébe vágjon, hogy egy hozandó birói Ítéletet befolyásolni próbált volna. Nálunk a birói intézményt oly szent s buzgó tisztelet veszi körül, hogy az abba való beléavatko- zást még a legkorrumpáltabb időkben sem próbálták, de senki még csak gyanúsítani sem merte volna ilyen értelemben. S ime mit tapasztalunk ? ! A francia újságírók, — s a legelőkelőbb újság­írók — félrevezetve a Párisban élő nemzetközi, kü­lönösen szerb kormányférfiaktól pártfogolt agitációk- tól, arra a hallatlan s müveit nemzeteknél egyáltalá­ban nem szokásos lépésre ragadtatták el magukat, hogy kollektiv iratot küldtek nekünk, magyar újság­íróknak, hogy a nyilvánosságra gyakorolható hatal­munknál fogva hassunk oda, hogy a nagyszerb Össze­esküvők pőre, a hazaárulókra kedvező kimenetelű legyen. Nem is beszélünk a dolog érdemi részéről. Nem vitatkozunk azon, hogy vájjon a nagy port felvert pór kinek az érdekében, avagy kinek hátrányára tör­ténik ? Nem akadunk fenn még azon sem, hogy minő jogon avatkoznak be a francia újságírók egy önálló független nemzet, saját, legintimusabb belügyeibe. Mondjuk, ez avatatlan prókátoroskodásukkal ez eset­ben nem kívánunk foglalkozni, noha az a legenyhébb kifejezéssel élve is, legalább is ízléstelenség. Csupán egy, egyetlen-egy momentumra kívánunk kilerjeszkedni s ez a francia újságíróknak a birói függetlenségről való általános véleménye. Vájjon mit képzel ez a francia intelligens, mü­veit nemzetének válogatott képviselőiből alakult tár­saság? Hogyan képzeli el a birói függetlenség szent és sérthetetlen intézményét?! ügy gondolja, hogy az méltányos, elfogadható, avagy egyáltalában lehetséges nálunk, hogy egy hozandó bíró iitéletnek külső hatá­sokkal, a tömeg vagy közhangulat felizgatásával pre- judikálhatunk?! Azt hiszik-e vájjon, hogy a magyar újságíró kapható arra is, hogy orgánumaival előre beharangozzon valamelyes birói fórum előtt fekvő ügyben pro avagy kontra f! Avagy a francia igazságszolgáltatás oly gyenge lábon állana, hogy olt a sajtó hatalmával enyhébb vagy szigorú ítéletet lehet kicsikarni ? ! Nem igy van! Ők minket, beszéljenek a különböző s túlontúl ismertetett tények az ellenkezőről, még mindig a Balkán egy, talán szelidebb formájú államocskájának tekintenek, ahol az igazságszolgáltatás még mindig a deres és botbüntetések gyönyörű korszakát éli. Az ilyen államban azután az olyan rekriminált igazság­talanságok, melyekkel Párisban élő szerb agitátorok az ottani újságírók fejét tslebeszélik, megtörténhetnek s ahol, ha a francia újságírók szigorú hangja felhang­zik, azonnal meghunyászkodnak s sietnek kívánságuk­nak tőlük telhetőleg eleget tenni. Csak igy történhetett s nem másképen. Mert, ha ők azt hinnék, hogy a mi igazságszolgáltatásunk is ép olyan, ha nem erősebb erkölcsi alapokon nyug­szik, mint akár a francia gazságszolgáltatás, ha azt tudnák, hogy a magyar bíró függetlensége ép úgy kö­rül bástyáztatott a törvény hatalmas erejével, — akkor elő sem hozakodtak volna azzal a lehetetlen kívánságukkal, melylyel vagy tudatlanságuknak, vapy erkölcstelenségüknek kiáltó bizonyítványát szolgál­tatták. A francia újságírók megkapták a magyar újság­írók válaszát s ha abból sem tanultak, úgy nem ér­demlik meg, hogy reájok avagy nevetséges iratukra még akár egy szót is továbbra vesztegessünk. HÍREK. — Háromszázéves jubileum. 1910. év május ha­vában lesz 300 éve annak, hogy a ref. főgimnázium városunkban egy azon helyen áll. E jubileumot kellő fénynyel fogja megülni a fenntartó-testület, mely most kéri ahoz a városnak anyagi és erkölcsi hozzájárulá­sát, annyival is inkább, mivel az országos ref. tanár­egyesület a jubileummal egyidejűleg Szatmáron fogja tartani közgyűlését. A tanács véleményezésre kiadta az ügyet a tiszti főügyésznek. — Szekularizáció. Hajduvármegyének a papi ja­vak zár alá vétele ügyében a törvényhozáshoz intézett fölirata városunkhoz is megérkezett. A tanács azt tár­gyalás végett a jogügyi szakbizottság elé utalta. — Közegészségügy. A lefolyt julius hónapban a város területén előfordult 23 hevenyfertöző megbete- gülés, melyből vörheny volt 15 és hasi hagymáz 8 A betegek közül meghalt 5, megyógyult 2 és gyógykeze lés alatt maradt 16. — Az alkoholellenes liga, mint már említettük, segélyt kért a hatóságtól. A megkérdezett kapitányi hivatal egyszer s mindenkorra 100 K segélyt javasol. Az ügy most a gazdasági szakbizottság elé kerül. — A talmud iskolák. Azokat a talmud iskolákat, melyek városunkban magánházakban vannak elhelyezve, a kapitányi hivatal 1910. évi január 1.-re bezárandók nak mondta ki s ezt a határozatot a tanács másod­fokban is jóváhagyta. Az autonom izr. hitközség feleb- bezése folytán most a belőgyminiszter ezt a határo­zatot feloldotta s utasította az eljáró hatóságot, hogy közegészségügyi szempontból vizsgálja meg a talmud iskolákat s ennek megtörténtével hozzon aztán újabb határozatot. — A lakbérleti szabályrendelet, melyet a kapitányi hivatal az uj idők követelményei szerint átdolgozott, a tiszti főügyész észrevételeivel a tanácshoz vissza­érkezett, mely azt tárgyalás végett most a jogügyi szakbizottság elé utalta. — A hirdetési jog bérlete. VVeisz Abrahám és Weisz Endre ajánlatot tettek a városnak, hogy a hirdetési jogot 15—20 évre bérbeveszik s azért éven- kint 1000 K-t fizetnek. A tanács véleményezésre ki­adta az ügyet a gazdasági tanácsosnak. — Kivándorlás. A kapitányi hivatal a lefolyt julius hónapban 11 egyénnek, kik közül egy családtag, adott kivándorlásra külföldi útlevelet, melynek túlnyomó része Amerikába szólt. — Adományok. A város jótékony adományai a lefolyt julius hóról a következők : havi segélyezettek­nek 1840 K; a Kreitb-féle Kossuth-muzeumnak segély 50 K; az aradi vértanuk kivégzési helyének megvál­tására 250 K; Nagyvárad városhoz segélyül 90 K; a siketnémák ungvári intézetének 5 K; Hontvármegyé hez tüzkárosultak részére 10 K; Budapestre gyógydij 89 K, 6 f; a helybeli közkórháznak ugyanaz 258 K : Türr István bajai szobrára 30 K 80 f; az aradi gyermek­menedékhelynek 30 K; a debreceninek 250 K; a budapestinek 252 K. — Annák napja. Hivatalosan ugyan úgy volna, hogy Anna-nap, de ez valótlanságot tartalmazó ha­zugság, mért hát nincs a föld kerekségének az az Annája, mely ehhez a naphoz igényt formálna. Ah! Hajdanta, a mikor még nagyanyáink tartották más külföld' atyafi. És leesik ajka, összecsapja a ke­zét, ámulat győkeresiti lábát, mikor hullámzó Bala­tont a maga sziklás, majd csererdős, majd gyönyörű szőllőhegyes oldalával, a maga regényes pozéjával meg pillantja. És a mi sorsunk, magyaroké, hogy legszebb, leg- csudásabb pontjainkat, Isten szeme pillantásának egy- egy kiváló kegyét csak akkor vesszük észre, mikor már más vagy rávetette magát vagy éppen készül rávetni. így vagyunk a Tátrával, hova a napokban rán- dulok. Így voltunk a világcsudás Csorbai-tóval, több tengerszemmel és más nevezetes történeti helyekkel. Éppen az aradi vértanuk szentelt helyét is alig tud­juk a nemzet birtokába juttatni. A Balaton a miénk, magyaroké. Partvidékeit is szorgalmas magyar nép lakja. Fürdői szinte csudásan, önmaguktól fejlődtek, nőttek ki a Balaton hullá­maiból és egykor tűzhányó, most elfáradt talajából. De nem a mi vasulunkon juthattunk el a tündér szép tóhoz, magyaroknak bájos tengeréhez. Sőt még a lehetőségét is elvágták utóbb annak, hogy nagy áldozatok árán a miénk lehessen. Ezek és sok más motívum teremtette meg az uj magyar állam tulajdonát tevő vasutat, melyen tegnap és ma hazafias lelkemnek egész elragadtatásával utaz­tam végig. Es mondhatom, boldogabbnak éreztem ma­gam, mintha Itália kék ege vagy Görögország mosolygó zenitje alatt utazom vala. Mert láttam hazám földjének egy darabját, ahol költészet, műveltség és gazdaság, tehát ideális és reális értékek oly gyönyörűséges harmóniába olvadnak, hogy egy szebb jövendő bizodalma most már nem csak re­ménység, de kötelesség számba is kell hogy menjen * Ez a vonat — a többi közt — reggel 8 óra 15 perckor indul a Keleti pályaudvarról. Hosszú vonalon át a régi vasúttal kezdi, csak aztán jó sokára veszi ♦át az uj vonal. Dusán termő síkságon halad, — sok­szor melléje kerülve a délvidéki vasútnak, hogy ked­vére kikacérkodhassa magát. Akik velem egy kupé­ban utaztak s kik még sohasem látták a tündér ta­vat : váltig türelmetlenkedtek: — Még most se’ láthatjuk a Balatont ? Különösen egy előkelő család V.-öd gimnázista ideálisán kedves fia várta-leste a nagy jelenetet. Mert bizony nagy jelenet az, mikor a magyar ifjú először pillantja meg — a hullámzó Balatont. Istenem I Eunek előtte húsz esztendővel láttam először ezt a mosolygó kék vizet. Akkor még fiatal ember voltam. Duzzadó reményekkel, ideális lelkese­déssel. Soha se’ felejtem el azt a pillanatot, mikor elibem szökött ez a nagy víztömeg a maga méltósá­gának teljességében, játszadozó hullámveréseivel, cik­kázó habjaival, vitorlás hajójaival. És az első gőzös­sel, — az öreg Kisfaludyval. — ------Vonatunk egy alaguton szökik át. Még eg y mély földvágás — és egyszerre, mintha csak va­lami tulvilági szellem szakítaná keresztül a föld bur­kát — előttünk ring a — Balaton. Az én diákom először némán, szótlanul bámul reá. Mintha gyöfe eret verne a lába. Száját kitatja, sze­mei rámerednek a tóra, mintha látását valami tün­dér bűvölte volna meg. Aztán hirtelen táncolni kezd, Szinte azt hittem, hogy kiugrik az ablakon. Hogy hul- lámai-habjai közé vesse magát . . . — Oh tanár ur, be szép, be gyönyörűséges tó ez, mondotta aztán nekem, szinte kifáradva a ritka örömnek élvezetében. A tó pedig úgy tűnt fel én előttem is, mintha most látnám, most élvezném először. Mint a tavasz mindig ugyanaz, mindig tavasz, mindig tele ugyan olyan virágokkal, népesedve madarakkal, de azért mindig uj, mindig friss, mindig üde; úgy vagyunk a Balatonnal is. Mindig szebb, mindig üdébb, mindig gyönyörűségesebb. * Aztán jönnek a szebbnél-szebb állomások, kies helyek sorba . . . sorba. Almádi, Kerese, Balatonfü- red, Tihany (erről majd egyszer külön irok) stb. Balatonfüred persze középpontja e partvidéknek. Szépsége, történeti múltja stb. stb. predesztinál­ják erre. En aztán egy gőzösön Balatonlüredről átmentem Siófokra, hogy onnan másnap Balatonföldvárra érkez­zem. Innen indulok a Tátrába. A Balatonról — a Csorbái tóhoz. Egyik csudától — a másikig. Isten velünk ! (Balatonfüred). • •• m imm mm [/ A n n j 1 1* JÍJ í II El /♦ kész ruha üzletében a raktáron . • • ■ Ül 1 II01 dl 11 1 HI 1 II II C levő összes áruk 1 III • n • mt mély en leszállított árak mellett elárusittatnak. III • ••

Next

/
Oldalképek
Tartalom