Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-06-09 / 46. szám

,unius 9. SZ ATM ÁR-NÉMETI szeptember hó 13. Gazdáink az ajánlatok megszer­kesztése, valamint útbaigazítás és felvilágosítás iránt forduljanak a Szatmármegyei gazdasági egyesület tit­kári hivatalához (Szatmár, Atilla-utca 5|c). — A 32atmári békekötés A közművelődési bi­zottság ma délután 4 órakor a városháza tanácster­mében ülést tart, melynek egyetlen tárgya a szatmári békekötés helyének emlékművel való megjelölése. — Uj jogtudor. Nyárády László tegnap a buda pesti egyetemen a jogtudort szigorlatok utolsóját jó sikerrel letette — Uf emeletes ház A tanács Zelinger Adolfnak Zrioyi-utca 1 [a szám alatt uj emeletes ház építésére adott engedélyt. — Kőfaragó műhely. A tanács Harkányi Ede szobrásznak a dohánybeváltó hivatal mellett kőfaragó műhely építésére adott engedélyt. — Vályogvetés. A tanács Beer Mórnak a németi mocsárban 126,000 drb vályog vetésére adott engedélyt. — Kilenc uj lakóház A tanács A7agy Józsefnek a Keleti tagban, Hegyesi Mihálynénak Drágffy utca 1 , Szabó Gyulának Kistajti 2., Ványi Jánosnak sarkadi Nagy Mihály-utca 7.. Podolák Györgynek a Keleti tag­ban, Horváth Ferencnek Mátyás király-utca 105. szám alatt, Farkas Dánielnek a Halványban, Virág Antalnak a németi lókertben és a Népbanknak Petőfi-utca 3. sz alatt uj lakóháznak építésére adott engedélyt. — Ebzárlat. Az ebzárlatot újabban 1909. évi május hó 30-ik napjától 1909. évi julius hó 8 ik nap­jáig rendelték eh A kutyák szájkosárral látandók el és pórázon vezetendők; szájkosár nélkül az utcán szabadon talált ebeket kiirtják. — Államsegély. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter a nagybányai gör. kath. templom építési költ­ségeinek fedezésére az eddig kiutalt 20 ezer korona segélyen felül tárcája terhére még 40 ezer korona se­gélyt helyezett kilátásba oly képen, hogy ez összeg fele az 1910-ik, másik fele 1911. évben fog folyósittatni. — A magyar kir. államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint, f. évi augusztus hó 1-ével Németországnak egyrészt Magyarországgal, másrészt Romániával való közvetlen személy- és podgyászfor- galmában uj díjszabás lép életbe, mely a nevezett vasutigazgatóság díjszabás elárusító irodájában (Buda­pest, VI., Csengery-utca 33. sz.) 2 koronáért kapható — Értesítés az igen tiszteit szülőkhöz. A hely­beli ref. felsőbb leányiskolát a jövő 1909—10. isk. évben az V. osztállyal, 1910—11. évre a VI. osztály­nál teljes hat évfolyamú felsőbb leányiskolává egé­szíti ki. A felsőbb hat osztályt végzett növendékek átléphetnek a tanitónőképző 111. osztályába, mehetnek a rajztanárképzőbe és latin különbözeti vizsgálattal a gyógyszerészi pályára. — A törvényszék bírói tagjainak szabadságideje. Dr. Róth Ferenc kir. tszéki elnök a vezetésea lalt álló kir. törvényszéknél alkalmazott bíráknak folyó évi szabadságidejét a következő módon állapította meg: 1., Dr. Papolczy Gyula táblabirói címmel és jelleggel fölruházott kir. törvényszéki biró részére ju­lius 3- augusztus 5., október 13—20. Helyettesíti Szabó József, ennek távolléte esetén Kölcsey János. 2., Kölcsey Jákos táblabirói címmel és jelleggel fölruházott kir. törvényszéki biró részére augusztus 16- szeptember 16., október 18—27. Helyettesíti dr. Paál István. 3., Balogh József biró részére julius 12- augusz­tus 1§., október 17—23., Helyettesíti Kölcsey János, ennek távolléte alatt Szabó József. 4., Papp Endre biró részére julius 3- augusztus 5, október 13—20. Helyettesíti Szabó József, ennek távolléte alatt Rozgonyi Viktor. 5, Szabó József biró részére augusztus 4—31. október 5—18. Helyettesíti Rozgonyi Viktor. 6„ Szarukán Zoltán biró részére junius 28- au­gusztus 8., Helyettesíti Jeney Sándor. 7., Morvay Károly biró részére szeptember 13- október 24. Helyettesíti Knoll Béla. 8., Dr. Némethy József biró részére julius 3- augusztus 5., október 13—20. Helyettesíti Jeney Sán­dor, ennek távolléte alatt Füzessy Árpád. 9., Hegedűs Gyula biró részére julius 12- au­gusztus 22. Helyettesíti Jeney Sándor, ennek távol­léte alatt Morvay Károly. 10., Rozgonyi Viktor biró részére junius 21- jú­lius 18., augusztus 31- szeptember 6. Helyettesíti Szabó József. 11., Nuszer Dezső biró részére julius 12- augusz­tus 14, október 4—11. Helyettesíti Morvay Károly, ennek távolléte alatt Knoll Béla. 12., Knoll Béla biró részére augusztus 2- szep­tember 12 Helyettesíti dr. Paál István. 13., Balás János biró részére julius 12- augusz­tus 22. Helyettesítés, mmt a 9. pontnál. 14., Dr. Paál István biró részére junius 1-től 30„ szeptember 20 tói október 1. Helyettesíti Knoll Béla. 15., Jeney Sándor biró részére augusztus 16- szeptember 16, október 14—23. Helyettesíti Füzessy Árpád. 16., Dr. Visky Sándor biró részére julius 3 au­gusztus 5,, október 13—20. Helyettesítés, mint a 8. pontnál. 17., Füzessy Árpád alhiró részére junius 16 júli­us 24 Helyettesíti Jeney Sándor. — A járásbirósáy biró tágjainak szabadságideje a következőleg van megállapítva: 1., Veréczy Antal kir. táblai biró augusztus 8-tól 5 hét. 2., Uray Károly járásbiró augusztus 2-tő. 5 hét. 3, Szűcs Lajos ,, julius 1 tői 6 hét. 6., Medveczky Kant járásbiró augusztus ifí-tól 6 bét. 5., Hatvány Kálmán alhiró augusztus 25-től 6 hét.. — Vizsgálati rend a zárdában A Paulai szent Vincéről nevezett szatmári irgalmas nénék anyahá­zában létező leányiskolák nyilvános záróvizsgálatai­nak sorrendje 1908—1909. iskolai évben. a) A kisdedóvó intézetben : Junius 12-én, dél­előtt 9 órakor a fiuknál és leányoknál. b) Az elemi iskolákban: Junius 16-án, délelőtt a párhuzamos III., IV. osztályban; lö-áu, délután a párhuzamos 1., II. osztályban; 17-én, délelőtt az I. osztályban; 17-én, délután a 11. osztályban; 18-án, dél­előtt a III. osztályban; 18-án, délután a IV. osztály­ban: 19-én, délelőtt az V, VI. osztályban. A kézi­munka kiállítás junius 16—19-ig tart. c) A polgári iskolában: Junius 9-én, délelőtt 9 órakor tornavizsgálat I—IV. osztályban; junius 2l-én, délelőtt az I. osztály; 22-én, délelőlt a II osztályban; 23-án, délelőtt a III. oszlályban; 24-én, délelőtt a IV. oszályban; 25-én, délelőtt 9 órakor záróünnepség. A kézimunkák és rajzolatok kiállítása junius 21—25-ig tart. A vizsgálat délelőtt 8 órakor, délután 3 órakor kezdődik. A hálaadó istenitisztelet és az érdemsoro­zat felolvasása junius 26-án délelőtt 'esz. A vizsgá­latokra az illető t. szülőket és tanügybarátokat tiszte­lettel meghívja Szatmár-Németi, 1909. junius 2-án az igazgatóság. — Évzáró vizsgálatok idő- és sorrendje a szatmár­németi áll. iskolákban. 1909. junius 18. és 19. napjain hittani vizsgálatok. A többi tárgyak vizsgálatai: I. A Rákóczi-utcai állami iskolákban: 1909. ju­nius hó 21-én délelőtt 8—11-ig II., HL, IV., V. fiú­osztály; 22-én d. e. 8—11-ig I., 11., 111., IV. leányosz­tály; 23 án d. e. 8—11-ig I. és VI. fiú, V. és VI. leány­osztály. II. A Kinizsy-utcai állami iskolában: 1909. ju­nius 21 én délelőtt 8—11-ig II., IV. a) IV. b) fiú és leányosztály; 22-én d. e. 8 —11-ig III. fiú, III. leány, II. leányosztály; 23-án d. e. 8—11-ig I. a) és I. b) fiú, 1. leányosztály. III. A YVesselényi-ulcai állami iskolában : 1909. junius 21-én d. e. 8—10 ig I. és Ií. fiú, I. és II. leány- osztály, 22-én d. e. 8—10 ig III. és IV. fiú, III. és IV. leányosztály; 23-án d. e. 8—11-ig V. fiú, V. leány­osztály. IV. Három-utcaközi állami iskolában . 1909. ju­nius 21-én d. e. 8—10-ig I., II. leány, I. II. fiúosztály; 22-én d. e. 8—10-ig III., IV. leány, III., IV. fiúosztály. V. A kültelki állami iskolákban: a) I. sz. isko­lában: 1909. junius 21-én d. e. 8—10-ig I. és II. A) vegyesosztályok és 10—12-ig II. B), III. IV. és V. ve­gyesosztályok. b) a II. sz. iskolában: 1909. junius 22 én d. e. 8—10-ig I., II. A) vegyesoszlály és 10— 12-ig 11. B), III., IV., V., VI. vegyesosztályok. VI. A szatmárhegyi iskolákban a.) a középhe­gyen: 1909 junius 21-én d. e. 8—10-ig I. II. vegyes­osztály; 10—12-ig III. IV. V. VI. vegyesosztály, b) az Újhegyen: 1909 junius 22-én d. e. 8—10-ig I. II. ve­gyesosztály; 10—12 ig III. IV. V. VI. c.) a Nagyhe. gyen: 1909 junius 23-án d. e. 8—10 I. II. vegyesosz­tály; 10—12-ig III. IV. V. VI. vegyesosztály VII. A gazdasági ismétlő iskolákban a.) Szatmár- Németiben 1909 junius 15-én d. u. 2—4-ig a leány­osztályok ; 4—6-ig a fiúosztályok. b.) Szalmái hegyen : 1909 junius 13-án d. e. 2—4 ig a leányosztályok és 4—6-ig a fiúosztályok. 1909 junius 24-én hálaadó is­tentisztelet, évvégi értesítő könyvecskék kiosztása, az iskolai év berekesztése. (x) Szabó féle pármai ibolya szappan a szappanok ideálja. Rendkívül kellemes, lágy habzása, finom ibolya illata s bőrpuhító hatása olyan, hogy egyetlen külföldi szappan sem versenyezhet vele. Készíti Szabó Béla pipereszappangyáros Miskolcon. Egy darab 70 fill,, 3 drb 2 K, kitűnő Szabó-féle gyermek-szappan 1 drb 40 fill,, 3 drb 1 K, Úgy ezek, valamint e gyárnak más finom mosdó szappanai 20 fillértől kezdve kap­hatók Szatraáron Bartók László drogériájában. 638| 1909. végreh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c ,102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, bogy a prágai kir. járásbíróságnak 1909 évi C, V. 47/4—9 számú végzése következtében Steuer & Friedländer cég javára 138 K 50 f. s jár. erejéig 1909. évi (márc. 8-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 613 K-ra becsült üres hordók nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szatmárnémeti kir. járásbíróság 1909-ik évi V. 361/6 számú végzése folytán 90 kor. 48 f. tőkekövetelés ennek 1908. évi március hó 31. napjától járó 6"lo kamatai, és eddig összesen 19 K 32 f.-ben birúüag már megállapított költségek erejéig, Szatmáron, a városházánál leendő megtartására 1909. évi junius hó 18 ik napjának délelőtti II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venui szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­gok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-aij értelmé­ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szük­ség esetén becsáron alulis el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1909. évi junius hó 3 napján Tatay, kir. bír. végrehajtó. Meghívás. Az 1898. évi XXIII. t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó Szatmárnémeti-i Ipari Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja, itjoy. évi junius hó 13-án délelőtt 10 óra­kor a városháza tanácstermében rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabályok 40. §-a értelmében meghivatnak. ^Napirend x 1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések tár­gyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság 2 tagjának választása. 6. Bírálóbizottság 15 tagjának választása. 7. Netaláni indítványok. 1907. évi december hó 31-én a tagok száma 236, üzletrészeinek száma pedig 388 volt; az év folyamán belépett 34 tag 58 üzletrésszel, kilépett 29 tag 55 üzlet­résszel; tehát maradt 1908. év végén 241 tag 391 üzletrésszel. A telügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesztett és mindenki által megteKinthető. Kelt Szatmárnémeti, 1909. évi május hó. Az igazgatóság. magán-, pót- és javító AiiJL V3Uv9wi|li vizsgára előkészít jele­sen érettségizett III. éves orvostanhallgató. Cim a kiadóhivatalban Használt tankönyvek a legmagasabb áron megvétetnek Boros Adolf könyv- és papirkereskedésében. Az 1909. évi UlflAflAll/íll /TÍTTfiViliinfTATTA^a!/A^ Női kosztüm újdonságok jár- MIM ŐVapillSZ0¥6t6K6t szövetek .\ figyelemre méltók! W élsz Gyulánál kaphatunk, Szatmár, Deák-tér 21. sz Utolérhetetlen olesö árak! nagy válasz- tékban! BBS Í5SB

Next

/
Oldalképek
Tartalom