Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-01-17 / 5. szám

3-ik oldal. déseit. A bizottság örömmel foglalkozott az életrevaló tervvel; a vasat kiépítésére a Kraszna- béltek felé vivő utat jelölte meg, mely Ákosig az erdődi vasútnak természetes folytatása lenne; fölhatalmazta végül a megkereső vasul igazga­tóságot, hogy az előmunkálatokat hajtsa végre. — Bankgyülés A szatmári bank r. t. január 13 án Klein Vilmos vezérigazgató elnöklésével tartotta meg VI, évi rendes közgyűlését, melyen elfogadták az igazgatóság és felügyelő bizottság mull. évi jelentését, a bemutatott mérleget, a nyereség fölosztásáról szóló javaslatot és a fölmentési megadták. A sorrend sze­rint kilépő nyolc igazgatósági és a négy felügyelő- bizottsági tagot ismét megválasztották. Az évi nyere­ség 107,821 K 46 f. Ez évben a közgazdasági bank részvényei után 34 K-t, a szatmári bank részvényei után pedig 75 K-t fizetnek január 14-től kezdve osz­talékul. Ez év jelentős mozzanata, hogy az intézet az Andre-féle házat 102,000 K-ért megvásárolta — Uj ügyészségi megbízott. Az igazságügymi­niszter linger Bélát, a szatmárnémeti kir. ügyészség­hez beosztott joggyakornokot, ezen ügyészség kerüle­tébe ügyészségi megbízottá rendelte ki. — Felolvasó estély. Mint már jeleztük, a szat­mári cionista egyesület folyó hó 24-én, vasárnap este 8 órai kezdettel felolvasó estélyt tart. Az estélyen dr. Jordán Sándor főrabbi felolvas, dr. Kubán Niszon (Budapest) előadást tart, Sipos Zoltán és Érczkövi Ká­roly színtársulatunk tagjai, epedig szavalattal, illetve énekszámmal szerepelnek. Érczkövi zsidó-motivumu Goldfaden dalokat ad elő, amelyekkel fővárosi kon­certeken is nagy sikert aratott. A kereskedő ifjak kö­rében tartandó estély iránt nagyaz érdeklődés. — Boromisza Tibor festő sikerei. A somogyi festőművészek a balatoni festőkolonia tagjaival, köz­tük Boromisza Tiborral, a szatmári püspök unoka- öcscsével Kaposváron tárlatot rendeztek, mely mos­tanáig volt nyitva. A tárlat iránt óriási volt a közön­ség érdeklődése s nagyobb vásárlások is történlek. De jelentős a tárlat erkölcsi sikere is. A somogyi la­pok egyhangú elismeréssel, dicsérettel imák a tárlat­ról. A tárlat képei öt termet töltöttek meg. A tárlat első termét Boromisza Tibor képei uralták. Figye­lemre méltó tehetség. Szinte speciálitása a —- levegő- festés. Azt a levegői festi, amelyben élünk, amelyet az eddigi festők nagyrészt égkéknek láttak s a mely­ben pedig — szépen látszik ez a képei nagvrészén — különböző szinek rezegnek és fényiének. Nagy elő­nye Boromiszáuak, hogy rajzolni tud. Ezt két szen- rajza bizonyítja különösen. — Mértékhitelesítői kinevezés. A kereskedelem­ügyi miniszter Szatmár vármegye és Szatmár-Nérneti város területére ujouan szervezett állami mértékhite­lesítő-hivatalhoz Zoltán Imrét mértékhitelesítőnek nevezte ki. — Egyházi táncvigalom A szatmárnémeti szat­mári részi gör. kath. egyház gondnoksága templom- épilési alapjának gyarapítására január hó 24-éo, este A »Vigadó* összes termeiben táncvigalmat rendez. Kezdete este 8 órakor. Bélépő-dij : személyenkint 1 K 20 f, családjegy (3 személy számára) 3 K. A meg­hívót Ferencz Ágoston főgondnok és Hubán Gyula esperes-lelkész bocsátották ki. A rendező-bizottság a ■BPMPPgBP­.................. fásában, azt számokkal ugyan nem lehet kifejezni, de akinek szeme van, hogy lásson és következtessen, az tisztában lehet az eseményekkel. Maholnap ebben az országban eggyel több lesz a konvencionális hazugságok száma, mert lehetséges, hogy a világ folyton-folyvást halad, de mi nem hala­dunk minden téren. Ma már az úgynevezett érdek­házasságok is gyérülnek és ez jól van. De a komoly és lelkiismeretes férfiak is százszor meggondolják a holtomiglan-holtodiglan tartó frigy kötését, mert az élet, a családalapítás és a gyermeknevelés gondjaival egyre súlyosabban nehezedik mindnyájunkra. Legne­hezebb helyzetben vannak az állandó fizetéssel meg­áldott tisztviselők, köz- és magántisztviselők egyaránt, mert a fizetést néha-néha emelik ugyan egy ember­öltő alatt, de mi haszna, ha ugyanabban az időtar tamban maga az élet hasonlíthatatlanul nagyobb arányhan annyira megdrágult, hogy igazán nehéz em­bernek lenni. Tanúbizonyságul hívjuk ismét a statisztika hasz­nos tudományát, amelynek tanítása szerint már 1904- ben 42.245 elmebeteg volt ebben az országban, úgy, hogy átlag minden lakosra esett egy elmebajos ember. Igaz, hogy ezeknek csak egyheted része volt kórház­ban. Az állami gondoskodás számára tehát, sajnos, újabban egy másik irány nyílt meg gondoskodni kell az élet gondjainak súlya alatt összeroskadt boldoyta- lanok elhelyezéséről. Félő, hogy ezen a téren állandó lesz majd a számbeli emelkedés. Szaunái, 1909. január 17. következő : Tankóczi Gyula főkapitány, tiszteletbeli j elnök. Dr. Dobossy Endre és Savanyu János elnökök. ' Dr. Pirkler Ernő és Markos György alelnökök. Papp Ottó jegyző, Nagy József pénztáros, Jakab Mihály és Nyiszfor János ellenőrök. — Hajtóvadászat. A szatmári régi vadásztársulat tiz tagja Horváth Bertalan elnökkel az élén, január 14- és 15-ik napjain az erdődi vadászterületen és a cserháti erdőkön hajtóvadászalot rendezett, meiyen terítékre került 1 róka és 139 nvul. — Eljegyzés. Eszláry Jenő villamvilágitási hiva­talnok eljegyezte Szaleczky Irma keéri tanítónőt, — Színházi heti műsor. Hétfőn Császár katonái színmű, zóna. páratlan. Kedden A haza, páros, Peterdy Sándor 35 éves jubileuma. Szerdán Nebántsvirág. Páratlan, Szabó Margit fellép'e. Csütörtökön Kis Fészek. Páros, újdonság Pénteken Tatárjárás. Páratlan, zóna. Szombaton Varázskeringő. Páros. Vasárnap d. u. Szulamith. Zóna. » este Varázskeringő. Páratlan. — Áthelyezett segédlelkész. Dr. Boromisza Tibor püspök Sepsy Márton ideiglenes királyházai lelkészt segédlelkészi minőségben Nagybányára helyezte ál.-- Nyugdíjazott körjegyző. Vámfalvi Jónás jederi körjegyzőt a vármegyei törvényhatósági közgyűlés sa­ját kérelmére nyugdíjazta. — Táncmulatság. A Szatmárnémeti némeli-i részi görögszerlartúsu kalholikus hitközség tanácsa egyházi szükségleteinek fedezésére február hó 7-én a Vigadó összes termeiben tárgysorsjátékkal egybekötött jútékonycélu láncvigalmat rendez, melyre, telein lettel a nemes célra a rendezőség már ezúttal is felhivja j az érdeklődők szives figyelmét. — Vendég-müvssznő a városi színháznál. Szabó Margit urleányi Szabó János kir. járásbiró leánya, ki szülei látogatására szinitanulmányai gyakorlata közben hazajött, a közóhajnak engedve, elhatározta, hogy szü­lővárosának közönsége előtt 3 vendégjátékban bemu­tatja szépen fejlődő tehetségét. Az ambiciózus urleány egy éven át Rákosi Szidi asszony s Pálffy Nina (volt primadonnánk) iskoláit látogatta Budapesten, hol is a vizsgát kitüntetéssel letevén, magát az orsz. színész- egyesület tagjai közzé felvétette s mint ilyen a pécsi színházhoz szerződött, hol főleg operett« szerepekben temperamentumos, gracieusé játékává! az ottani kö­zönség szimpátiáját kivívta. A színházlátogató közön­ség kellemes meglepetéssel s élénk érdeklődéssel fo­gadja az urleány vendégszereplését, mely a »Ne­bántsvirág*, »Dollárkirálynő* operettek és a »Gyurko- vics leányok* kitűnő vígjáték által lesz kimerítve. A premiere e hó 20-án, szerdán este lesz. — Előadás. A szatmári cionista egyesület ma este 8 órakor saját helyiségében (Eötvös u ca 1.) is­meretterjesztő vita-ülést tart. Tárgy; A cionizmus eredményei. Előadó; dr. Stern Mór ügyvédjelölt. Ven­dégeket szívesen látnak. — A közös konyha ételsora január 18 tói 24-ig. Hétfő. Ebéd. Karfiolleves rizzsel, babfőzelék marhasült- tel, darás metélt. Vacsora. Sertéskarmonádli párolt káposztával. Kedd. Ebéd. Húsleves eperlevelü tésztával, mar­hahús tarhonya és almamárlással, kelkáposzta főzelék valódi szepesi virslivel. Vacsora. Felsárpecsenye rizskása körzettel és ugorkával, aranygaluska. Szerda. Ebéd. Zöldség-leves, lábas rostélyos, toló-fánk. Vacsora Marhavetrece burgonyával és ugorkával. Csütörtök. Ebéd. Húsleves daragaluskával, mar­hahús rizskör. eltel és pöszméte mártással, apró ká­posztafőzelék friss kolbásszal, kürtősfánk. Vacsora. Malacsült vereskáposztával. Péntek Ebéd Görnböcleves. sárgarépafőzelék rántott borjúhús feltéttel, marhabélszin vadlére gom­bóccal. Vacsora. Rántott harcsa, berakott kartifiola. Szombat. Ebéd Húsleves kockatésztával, marha­hús finom főzelék körzettel, ribizkemártással, borsó- főzelék valódi szepesi virslivel, Vacsora, Berakott karfiol, Naturszelet citrommal. Vasárnap. Ebéd. Ragouleves, töltött káposzta, pulyka burgonya és zellersalátával, pozsonyi kifii. Vacsora. Töltött káposzta, sonka tormával és virslivel. — Az uj esztendő fotográfiája. Itt a vendég az uj esztendő; illő, hogy a küszöbön bemutassuk s is­meretséget kössünk a végtelen Idő eme újszülött fiával. Az 1909. év úgynevezett közönséges esztendő, 52 hétből és egy napból, összesen tehát 305 napból áll. Uralkodó bolygó ebben az évben a Szaturnusz lesz. Az esztendő péntekkel, tehát babonás, hogy ne I mondjuk, szerencsétlen nappal kezdődött 9 haíoulókep pénteken lesz annak vége. Az év közepe julius 2-ának S Z ATM ÁR-NÉM ÉTI dele. Az 1909 ik év a görög egyház korszámításai sze­rint a 7507-ik, a Julián-féle időszámítás szerint a 0622-ik, zsidó korszámítás szerint az 5669-il, a víz­özön vége óta a 5376-ik, Róma alapítása óta a 2569-ik Mohamed menekülése óta az 1327-ik, Szent István magyar trónra jutása óta a 912-ik, Magyarországnak az európai független államok közzé való besorozása óta 909 ik, I. Ferenc József születése óta a 79 ik, Kos­suth Lajos fellépése óta 76-ik, a kiegyezés óta a 42-ik, Bosznia és Hercegovina megszállása óta a 31-ik az egyházpolitikai harcok óta a 13 ik év. A mozgó ünnepek közül hamvazószerda február 24-re, husvét vasárnapja április 11-re, áldozó csütör­tök május 20-ra, pünkösd vasárnapja május 30-ra s Urjövet első vasárnapja november 28-ra esik. A ka­rácsonyi ünnep szombat és vasárnap lesz, igy az ünnepek közül egyet elvesztünk, illetve kettőt, mert Nagyboldogasszony (augusztus 15.) szintén vasár­napra esik. A farsang Vizkereszt napjától hushagyókeddig tart, vagyis január 7-től február 21-ig, tehát 48 napig. A tavasz március 21-én reggel hét óra 13, a nyár junius 22 én reggel 2 óra 57, az ősz szeptemher 23-án délután 5 óra 44 a tél december 22-én délután 12 óra 20 perckor kezdődik. Teljes napfogyatkozás lesz junius 17-én, részleges napfogyatkozás december 12 én, teljes holdfogyatkozás junius 4-én és no­vember 27-én. Íme, ennyi mindent lehet tudni az uj esztendő­iül. A többi még titok. — A fiatalkorú bűnösök felett ítélkező tanács előtt tegnap több ügy fordult ineg, melyek közül föl­említjük a következőt. Fazekas Ferenc és Veres Albert 13 éves gyermekek lopás bűntettével vádolva átltak a tanács előtt, azért, mert a lázári templomban a per­selyből több kisebb összeget elloptak. A tanács a kö­vetkezőleg alakúit meg: elnök dr, Papolczi Gyula kir. táblabiró; bírák Szabó József és Rozgonyi Vik­tor; közvádló Jákó Sándor kir. ügyész; védő dr. Harcsár Géza h dr. Südy Tibor. Vádlottak beismerés­ben voltak, ennek dacára a tanács elfogadva a védő­nek azt az érvelését, hogy tettük megítélésére nem bírtak erkölcsi és értelmi belátással, őket a büntetés alul felmentette. — Szatmárvármegye adóhátraléka. Az elmúlt évben Szalmárvármegyeben 2.795,623 K 61 f. adó folyt be összesen. A hátralék 1908. év végével 761,033 K 89 filiér. — Születtek 1908. december hóban. (A zárjelbe teli nevek az atya vagy az anya nevét jelentik.) Weisz Ibolyka (József) izr. Taar Julianna (József) ref. Ellenbógen József (Sámuel) izr. Vajda Erzsébet (Görgy) gkath. Nemes András (András) rkath. Danó György (József) rkath. Matolcsi Franciska és Ferenc ikrek (József) ref. Erdei Sándor (Zsigmond) ref. Po- dolák Mária (György) rkath. Lukács Ödön (Géza) rkath. Megyesi Ida ^József) rkath. Bujáki Anna (József) ref. Firak Margit (Józset) ref. Ellenbogen Ármin (Iz­rael) izr. Rideg Gaza (Béla) ág. h. ev. Magyar Margit (Gyula) rkath. Lajos Róza (János) ref. Róth Dezső (Sámuel) izr. Hudácsek Julianna (Gábor) ref. Pauio- vics Endre (József) ref. Lengyel Miklós (László) ref. Schüttler József (Adám) ág. h. ev. Klein Miklós (Ja­j kab) izr. Lebovics Berta és Lenke ikrek (Sámuel) izr., Fazekas Ilona (Béla) rkatn. Koalas József (József) gkath. Rapaport Hennin (Samuel) izr. Ragumén Mária (Sándor) rkath. Kató Erzsébet (Lajos) ref. Iczik Róza (Jónász) izr. Szilágyi Ede (Mihály) gkath. Vókouy Róza (Ferenc) ref. Darabant Józset (József) ref. Mar­ton Sándor (Sándor) rkath. Telegdy Sándor (Lajos) ref. Majthenyi Anna (András) ref. Eder Náthán (Eze­kiel) izr. Kovács Pál (Pál) rkath. Spierer Erzsébet (Ignác) izr. Junger Zoltán (József) izr. Virágh Mag­dolna (Sándor; gkath. Czigler Róza (Karoly) gkalh. Kacso Gizella (Lajos) rel. Turzuj László (István) gk, Bartha József (Erzsébet) ref. Gacsó Sándor (Gedeon) ref. Szendi Ilona (Ferenc) ref. Bojtor Anna (Anna) gkath. Bodizs István (Árpád) ref. Tomasovszky László (József) ág. h. ev. Ebrenf'eld Jakab (Lipót) izr. Gs. Majer Zsúfia (Sándor) izr. Bergman Gabriella (Adolf) izr. Kerékgyártó Eszter (Róza) ref. Kruppa Erzsébet (Róza) rkath. Kovács Gyula (Biri) ref. Molnár Sándor (Ilona) ref. Tóth József (Mihály) ref. Pál Erzsébet (Eszter) ref. Froim Ilona (Mózes) izr. Kiss Viktoria (András) ref. Házasságot kötöttek . Lévi Bernát—Jónás Bianka, Schvarcz Jenő—Ferenczi Vilma, Mogyorósi Dezső— Fekete Terézia, Makranczi Karoly—Lovas Emília, Hitter István—Mészáros Teréz, Horvath István —Ba- nóczi Róza, Kulcsár László—Somogyi Katahu, Kozma Sándor—Bab Julianna, Kábái Ferenc—Feher taszter, Tomas8ek Riméd—Nagy Ida, Brandl Vencel—Szolyar Zsuszánna. Meghaltak: Drágus Gabor 3 éves tüdőlob, Ke- rezsi László 20 éves belső elvérzés, Taar Lajos 5 hónapos görcsök, Danó Józsefné 35 éves szülés, Sza

Next

/
Oldalképek
Tartalom