Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-03-07 / 19. szám

Szatnaar, 19ÖS. március 7. SZAT MÁR- NÉMETI. 5-ik oldal. 8/1909. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelméb n ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti IV. kerületi kir. járásbíróságnak 1908. évi Lp. V. 1361—3. számú végzése következtében dr. Kiss Adolf ügyvéd által képviselt Kelemen D. és Tarsa cég javára 57 kor. 20 fillér s jár. erejéig 1908. évi december hó 15-én foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le és felülloglalt és 722 K-ra becsült bú­torok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szatmári kir. jbíróság 1908. évi V. 1647/3. számú végzése folytán 57 kor. 20 fillér tőkekövetelés, ennek 1908. évi január bó 1-ső napjától járó 5 százalék kamatai és eddig összesen (31 K 80 fillérben biróilag már megállapított költsé­gek erejéig Tiszabecsen, a körjegyzői épületben leendő megtartására 1909. évi március hó 10-ik nap­jának d. 6. 10 Órája határidőül kiiüzetik és ahhoz a venni szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz fize­tés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jcgo nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c.t 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1909. évi. február hó 24. napján. Ádám Albert, kir. bir. végrehajtó. Gazdának, kerülőnek, esetleg hajtó kocsisnak ajánlkozik jó bizonyít­ványokkal rendelkező és nagyobb uradalmak­nál alkalmazásban volt, családos egyén, hol esetleg családja is foglalkozást nyerhetne. Címe Kerekes Mihály Sárközujlak. Telephon szám 192. Halló! Halló! Halló! Ha jó és száraz tűzifát akar venni! Ha pontos kiszolgálást akar! Ha biztos méretet akar! Ha olcsón akarja beszerezni tűzifáját, úgy tessék csak is az Első szatmári villanyerőre berendezett favágó telepre fordirmi, ahol a tisztelt vevő közönség olcsón juthat száraz, pentss, jói ki­rakott bükk-, tölgy- és dorongfáboz. Főtörekvésem az, hogy a n. é. közönséget, mint eddig is, tisztessé­gesen kiszolgáljam. Becses pártfogásukat továbbra is kérve maradok, kiváló tisztelettel WE3SZ ABRAKA!«. Megrendelések felvétetnek Weisz E. István-tér 12, sz. füszerüzletében és K ein I. és Társa cipész-üzletében, Kezinczy-uíca. i---=*=■--.­! S DOHÁNYZÓK! ! Tegyetek próbát a cigaretta papírral. Kellemes édes izével eltünteti a dohány maró nikotinját. Telephon szám 192. ! 1 I i szőlő oltványeladás. A ki egészséges, olcsó, szén sző­lőt akar, bizalommal forduljon Vityé Miklós “SS oltványtelepéhez Ös-Csanádon Torontálmegye, a hol szokvány minőségű I. rendű fás, gyökeres és sima zöldojtva- nyok, bor- és csemegefajok, vala­mint amerikai sima és gyökeres szőlővesszök, nemkülönben ugyan­azon fajok II. rendű osztályzatban a legolcsóbb árban kaphatók. Szőlölugasnak külön e célra vá­lasztottfajok.—faj és árjegyzék kívántra ingyen és bsrmentve.— A számos elismerő-levél közül itten csak egy ; Tornafőid u. p. Szécsisziget (Zala m.) 1907. szept.30. Az öntől rendelt 800 drb. gyökeres fásoltvány igen szépen megeredt: egy szál sem maradt belőlük ; vesz- szőjük olyan hosszúra nőtt, hogy magasságuk egy két­méteres karót meghaladtak és le kellett okét venni; teljese fajtiszták. Szívesen ajánlani fogom Önt minden ismerősöm és barátomnak és kérem szíveskedjék cí­memre legújabb árjegyzékét megküldeni. Kivaló tisztelettel Hajdú Imre. í Értesítés. Tisztelettel értesítem t. rendelőimet és a n. é közönséget, hogy a társas viszonyban volt Klein J. és Társa cég cipész-üzletéből p kiléptem és Hám Janos-utca 6-ik szám alatt, a színház átellenében Klein Mayer eég alatt a mai kor igényeinek tel­jesen megfelelő s ui mérték szerinti cipész-üzletet rendeztem be. Készítek a legelegánsább ki­vitelben a raktáromon levő fekete chewraux box, valamint, különféle színes bőrökből is mindeféle úri, női és gyermek cipőköket mérsékelt árak mellett. Fájós lábakra kü­lönös gondot fordítok. Javításokat elfogadok. Kérve a nagyérdemű közönség pártfogását — kész szolgálattal KLEIN MAYER cipész. &L Valek és Kajz angol és francia különle- gességü cipészek, hol saját készítményü kész cipők is kaphatók bármilyen kivitelben. Mm,Efc-ulca 2. _ (Heinrich-palota. ) ^ ......... ............— r I. rendű porosz-kőszén bükkfa-szén, valamint I. reitáS bükkiiasábfa L rendű giertpnfa I. rendű cserfa 3. rendű tiSIsfffa kapható Fischer lemu első szatmárbelvárosi villamos favágótla és szénkereskedö. Báthory-utca 10. sz. Telefon 122. Raktárok: a lakásnál és a Szentvér és máv. állomásnál, ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ❖ ♦ ♦ cű ea < < hl-1 hl hl ■J ❖ ♦ ❖ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ LEGÚJABB!! Férfi öltönyük ♦ Legelegánsabb felöltő Legszebb női costume »» ♦ szövetek ♦ ♦♦ LegsaeS idabb árak melleit kaphatók SÁMUEL IGNÁCZ poszt á~á ruhásába Sulim Deák-lér ♦ (Papoiczy-palota.) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ r fi o V) N m CB m ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Mindennemű férfi ruh&k felelőséggel elsőrangú --------------- szabóval elkészítettnek __________ ol tványokat szállit, fajtisztasá­gért jotállva legdu- sabb választékban a már évek óta első­nek és legmegbíz­hatóbbnak ismert; KUküllömenti első szőlő oltvány telepi tulajdonos: Gaspari Frigyes,! Medgyes 64. szám. 0V“ Tessék képes I I------ (Nagyküküllő megye.) j eg ryzéket kérni! Az árjegyzékben találhatók az ország minden részéből I érkezett elismerő levelek, ennélfogva minden szőlőbir­tokos megrendelésének megtétele előtt az ismerős sze­mélyiségektől úgy szó-, mint irásbelileg bizonyságot sze- j rezhet magának fenti szolőtelep feltétlen megbízhatóságáról. I Legfinomabb művész dekoratív olajfestékek egész nagy tubusokban legjobban beszerezhető: Szőlő-oltvány és vesszőről nagy képes ár­jegyzékemet ingyen és bér­mentve küldöm meg, a ki címét tu­datja. Ezen könyvet míg az is kérje, aki rendelni nem akar, mert sok hasznos tudnivalót tartalmaz. Gyökeres oltványokból, amerikai és európai sima és gyökeres vesszők­ből. a világhírű Delawaré-ből 1' , millió készlet. Olcsó ár és pontos kiszolgálás. Cim : "WS& Szűcs Sándpi* Fia szőlőtelepe. Bihardiószeg. n íí 99 99 — úmi LEGNAGYOBB AZ ÁÜAMS FELÜGYELET MELLETT LÉTESÜLT .MILLENNIUM NAGYfiSZ TORONTÄL M. TER1EEEÜ1E503K&TJOIB KÉSZLET SÍM MILL1É ÁRJEGYZÉK imm mL£H»ipTltEPEH“VETTEH M/a MiypNiaHTaEPEN-VETTm Könyvkereskedésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom