Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-08-15 / 65. szám

A „SZATMÁR-NESSETl-l IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS VASÁRNAP. EL Ü F I Z ET ÉSI AR: egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. j Egyes szám ára 10 fillér. Becsületmáuia. Irta. Dr. Markovics Aladár. Ha valami felsőbb rendű lény, aki az ese­mények objektiv megbirálására elegendő hig- gadsággal bir, sorra számbavenné társadalmunk jelenségeit, -- bizonyosan végigpattogtalná há­tunkon a gúnynak csípős ostorát. Az élet oly ostobán szövi a maga töké­letesnek tartott rendjét, hogy az ellentmondá­sok benne már szinte törvényszerűséggel épül­nek föl. Itt van mindjárt a legkényesebb kérdés : a becsületé, amelynek helytelen irányban és túlzott mértékben való hajszolása immár má­niává nőtte ki magát. A társadalom erkölcsi erejét mindenkor a becsület és az erről való felfogás tisztasága adta és adja meg. Nem egy ember találta ki e fogalmat, nem is egyes fizikai személy alkotta meg a tartalmát. ügy fejlődött az ki a társadalom alakula­tának természetes folyamatában fokozatosan. A társadalmak felfogásaihoz mindenkor hozzá­simult. Összeforrt a kor eszméivel és törekvései- I vei oly erősen, hogy valóságos természeti tör- j vény formájában tűnt fel minden időkben. Ha j UAPVKZÉS; l)r. KELEMEN SAMU ORS2. KÉPVISELŐ. FELELÓS SZERKESZTŐ: 1 SZERKESZTŐ i l>r. HAVAS MIKLÓS j FERENCV JÁNOS. S2ÍRKE.SZTÓSÉS ÉS KIADÓHIVATAL: Boros Adolf könyvnyomdája, Hám Jánoa-utca 10. = Telefon-szám 80.== Ki idennemQ dijuk Szatmaron, a 11 idóhlvatalbaa ttzetendák. a társadalomnak erkölcsi felfogása változóit, j ezzel együtt átalakult a becsületről való fel- | fogás is. A római polgár becsülete az állam becsü­letének tartatott és valósággal a nép gondos­kodott arról, bogy a bűnös ne szabadulhasson, — a középkori lovag már fegyverével önmaga vett elégtételt, — ha tudott, ha volt hozzá elég ereje. Ki tagadná, hogy a középkor ideje rég le­járt, hogy erkölcsi világunkat a gondolkodás szabadsága, a tudományok fejlett szelleme úgy átjárta, hogy ma már az erkölcsi élet nagy- ban-egészben független úgy a vallástól, mint a magánhatalorntól ? De az erkölcsön felépülő becsületről való felfogás, annak megvédelmezésére szolgáló esz­közök összeválogalása tekintetében olyan káosz uralkodik, hogy a nagy védekezési akcióban maga a becsület megbecsülése szenved leg­többet. Azt tartjuk magunkról, hogy kultur tár­sadalom vagyunk. Ennek főjellemvonása az intelligencia. E fogalomnak pedig legfőbb al­kateleme: a higgadt önmérséklés, az erőszak­tól való természetes borzalom. Mégis a becsület megvédeimezésének egye­düli és a társadalom legszélesebb és épen az intelligenciával rendelkező elemeinél kizáróla­gos eszköze: a párbaj. Mi ennek az oka ? Csak az a köztudomású tény, hogy a becsületről még mindig a lovag­kori felfogás az uralkodó. Akié az erő, azé a hatalom, azé a becsület. A saját magáé is, a másé, — a gyengébbé is. Holott a mai társadalom megismeréséből azt igazolhatjuk be, hogy a becsület tulajdon­képen nem az egyes egyénnek tulajdona, amely fölött korlátlan szabadsággal rendelkezhetne. A becsület nem valami belső tulajdonság, sőt nem is valamely elkülöníthető, önmagában érzékelhető jellemvonás. Mert a becsület az egyénnel szoros össze­függésben ugyan, de attól egészen külön, — magában a társadalomban fejlődik ki. Az az »érték< a becsület, amelyet a társadalom valaki­nek tettei, gondolkozási módjának külsőleg je­lentkező megnyilvánulásai után tulajdonit. A becsület tehát az a vélemény, meggyő­ződés, amely kinek-kinek erkölcsi értékére nézve a társadalmi környezetében kialakul. Ha már most ezt a becsületet valaki meg­sértette, az egyesnek nincsen jogában minden mást kizárva, önhatalmúlag elégtételt venni, sem a sértőnek nem áll jogában az elégtétel módjának megválasztásába belefolyni. Mert a sérelem a társadalmon esik. Az arcuicsapás magát az összességet, ennek lör- vényszerüleg kialakult véleményét éri. Ezért a TARGA. i A fenyvesek közt. Irta Bodnár Gáspár Nem tudom, vájjon szívesen fogadják-e olvasóink az én szerény írásaimat? Nem vagyok-e terhűkre? Ítélje, fürkéssze a szerkesztő — és tegyen, végezzen megfigyeléseinek eredménye szerint.*) Annyi biztatóm és megnyugvásomra szolgáló lé­lektani jelenség van számomra, amit egy hires utazó igy fejezett ki: — Ha valaki utazását élénken le tudja irui és plastice, mintegy megjeleníteni éleményeit, irja csak le. Jót tesz az emberiséggel. Mert benyomásainak jó­kora részét mintegy leikébe önti. Hát megkísérlem; ezt a tanácsot követem. Hogy sikerül-e ? Ám Ítélje meg az olvasó. * Egy hétig élveztem a Balaton hullámos, viliódzó vizét. Förödtem Siófoknál, Balatonfürednél és Földvár­nál. Mondhatom, hogy a Balaton vize, selymes iszapja, kacérkodó, sokszor gyöngédtelen hullámai sajátosab­bak a tenger vizénél, hullámainál. A tó különben egész héten csendes volt, akár az alvó oroszlán. De az utolsó nap a Somogyi oldalról vihar kél, egyszerre megvadul a csendes tó Dühében tajtékzik. Hullám­*) T. dolgozótársunk értékes és tartalmas müveit mindnyájan szívesen látjuk. Szerk. hullámmal viaskodik. Hegy magasságra csapkod. A vitorlások menekülnek. A fürdöző közönség ámulva áll a parton. Csak az én házi gazdám, Mailáth gróf nem tagit. Beleveti magát a hullámok közé és pár perc alatt végzi fürdését. Estére már jött a szomorú hir, bogy a Balaton háborgásának áldozata van. Egy huszonhat éves fiatal ember vakmerőén indult el a háborgó tóra csóna­kázni. Hiába várják övéi. A kínos éjszaka is elmúlik. A csónakos — nincs. Bizonyára sokáig küzdött a bő­szült hullámokkal. Valószínű, hogy úszással is ipar­kodott a parira. De sikertelenül. Hullám lett a sírja. Balaton vize a teritője. A csónakra és benne a fiatal ember ruhájára ráakadtak a révészek Az áldozatról mai napig hirt nem hallottam. Az újságok is hozták különben a múlt héten e szomorú hirt. * Programmom második pontja szerint nekem in­dulnom kellett a Tátra felé. A hullámzó Balatontól a zsongó fenyvesekbe. Utamat tehát most Iglónak vettem. Onnan első állomás helyemre, Iglófüredre érkeztem: E bájos fürdőhely lglótól 40 percnyire van. Gyö­nyörű, kellemesen szép ut vezet hozzája. Aki a természet alakulásait jól megfigyeli, ta­pasztalja, hogy szárazon és vizen bizonyos követke­zetesség tűnik eléje. A tengernek van öble, félszigete. A száraz föld hegyeinek vannak gyönyörűségesen ala­kult völgyei, katlanjai. Amott a tengerek öbleiben, félszigetein a hajók találnak kikötőket, pihenőket Emitt a völgyekben, a katlanokban az emberek keresik fel a hegynek ózondus levegőjét, folyásában megkristá­lyosodott üde forrás vizeit. S miként a hajó kiúszik a nagy tenger síkjára : úgy itt a völgyben üdülő em­berek bebarangolják a rengeteg fenyveseket .. . Olt a Balaton partján hallgattam a rengeteg viz ritmikus mozgásának kedves harmóniáját. Amint a hullámok parthoz sietnek, hogy csakhamar ugyanazon ütemben visszasiessenek. Bt a leirhatlanul fönséges fenyves erdők magas­latán édes megadással szól lelkemhez a tűlevelű fe­nyők zsongása, mondhatnám muzsikája. Még a leg­csendesebb időben is. Oh, mert a fenyveseknek is van háborgása, haragja, villámcsapása, mennydörgés szava. A vakító villámban talán Isten szemét, szemének vil­lanását, a mennydörgésben pedig az ő haragvó hang­ját. csudálhatjuk. Szépen irja le Szász Károly költő a fenyvesek hangulatát, mikor igy festi Iglófüred pozéját : Lenn a patak csörgését Merengve hallgatom ; Fenn a felhők dörgését, Melytől zug a vadon; Hangját a madárszónak Zöld bokra rejtekén; S mind olyan szépen szólnak i Hát miért verseljek én ? + Moudhatnám én is, miért Írjak hát tovább ? Fen­tebb okát adtam. És valóban érzem, hogy van az em­berben valami ellenállhatlan érzés, ami a lélek őre­Me9"yiH Kardos Testvérek uridivat üzlete m á r, Kaü5inc>i?y = utca asasAm alatt (Beer-ház), ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ a Kereskedelmi bankkal szemben. ♦♦ #*- +* #+ + + «+ ++ + +

Next

/
Oldalképek
Tartalom