Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-08-01 / 61. szám

Szatmár, 1909. augusztus L 3-ik oldal. zi a nevezetes napot! Pázsitos rét volt akkor még itt, % hol ma, Anna-napkor naftalinszagu szobákkal elitett, poros paloták emelkednek; a régi jó időkben largüaritte-virággal szórakozott poétikus játszmában i levendula szagu, zöld zsalukáteres manzard-szo- »áesba ábrándos lakója, mig csak lel nem hangzott a loldvilágos éjben az éjjeli zene bűvös danája! Nem- ég még e napon Anna-bálakon lett pacallá a mulató javallér gallérja, de ma már? Ugyan ki táncol nyá- on? Meg aztán vannak ma Annák? Ördögöt vannak ! i világ tele van Nusikkal, Anicákkal, Anikókkal és incsákkal1 . . . — Fölmentés. Dr. Boromisza Tibor megyés püs- iök dr. Csókás Vidor végzett tanárjelöltnek engedélyt dott, hogy a Rákóeziánumban egy évig mint segédta­lár működhessék s ezen időre öt az egyházmegyei zolgáiat. alól fölmentette. Csókás nem rég városunk- ian segédlelkész volt s itt irodalommal is foglal- ozott. — Az idei újoncok bevonulása. A császári és ki- ályi hadsereg aug. 28-án megjelent Rendeleti Köz­önye a közös hadügyminisztérium rendeletét közli, mely szerint az idén besorozott ujoucoknak október letedikén, a póttartalékosoknál október 5 én kell be- onulniok. Ugyané Rendeleti Közlönyben megjelent a armadéves katonák szabadságolására vonatkozó ren- elkezés is, valamint az egész és felszabad kincstári eiyek adományozása a katonai képzőintézetekben, ő- és al reáliskolákban, a Terézianumban es a mü- zaki katonai akadémiában, a soproni és bécshernalsi .átonatiszti leánynevelő-intézetekben, valamint a ka- onatiszti fiuárvanevelőintézetben. — Kegyesrendi uj házfőnökök. A kegyes tanitó- end káptalanja közelebb választotta meg a rend kor- nányát és az uj házfőnököket. Nagykárolyban ismét téesei Ede lett a házfőnök, Máramaros-Szigeten Kel­et. János és Podolinban Mondik Pál kolozsvári ke- jyésrendi tanár, ki lestvérbátya Mondik Endre szat- óári róm. kath. tanítónak. — Hatósági cselédközvetitós. Városunk egészen rj közigazgatási intézményt honosított meg: hatósági cselédközvetitőt állított föl. Az uj intézménynek az a célja, hogy a fölösleges cselédeket az ország más ré­szén helyezze el s az esetleg cselédhiányt a más helyről való cselédszerzéssei megszüntesse. A hat. közve tités részére megállapított szabályrendelet szerint az ntézet tiszta jövedelmének fele a városé, a másik felé­lői pedig alapítványt létesítenek, amelynek kamatait hosszabb időn át egy munkaadónál szolgáló cselédek jutalmazására, azonkívül pedig önhibájukon kívül nyomorba jutott cselédek segítésére és férjhezmenő tisztességes cselédleányok kiházasitására fordítják. Ha lédig az alap vagyon az üzleti tiszta nyereség felé­rek hozzácsatolása után megfelelő összegre szaporodik, rbbói cgelédmenhelyet létesítenek, amelyben az ideig- eftesen hely nélkül levő cselédleányok munkát és »nnek fejében szállást és ellátási fognak kapni. — Pályázat plébániákra. Dr. Boromisza Tibor püspök a megüresedett munkácsi és libái plébániai javadalmakra legutóbbi körlevelében augusztus 15-ig terjedő határidővel pályázatot hirdetett. A munkácsi plébánia kegyura gróf Schönborn Bucheim Károly, hozzá kell tehát a kérvényeket cimezni; a tibai plé­bánia püspöki szabad adományozásu, miért is a kér­vények a püspökhöz cimzendök. — Felhívás a polgármesterekhez. Jankovics Dezső, Eger város polgármestere felhívást bocsátott ki, amely­ben a törvényhozás által megszavazott s a városokat illető 2 millió korona felosztása s a r.-t. városi tiszt­viselőket a vasúti arcképes igazolványok megadásánál ért sérelem orvoslása végett Eger városáéhoz hasonló eljárásra hívja föl a többi polgármestereket. — Szerződtetés. Heves Béla, színtársulatunk igazgatója újabban Markovits Margitot, a vidék egyik legkiválóbb drámai színésznőjét szerződtette társu­latához. — Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, akik szeretett jó atyánk temetésén megjelenésükkel bánatunkban osztozva, némi vigaszt nyújtottak fájdalmas lelkűnknek, itt mondunk szív­ből jövő köszönetét. Hérmán Margit, Dezső és Ilona. — Elbocsátás egyetemre. Dr. Boromisza Tibor pöspök Boschetti Andor munkácsi górni, hittanárnak engedélyt adott, hogy a budapesti tudomány egyete­men magát a gimn. tanári pályára kiképezze. Ez ok­ból őt munkácsi hittanári állasától és az egyházme­gyei szolgálat alól felmentette. Boschetti nemrég se­gédlelkész volt városunkban. — Baleset a cséplőtelepen. Julius 28-án a szat- rnárhegyi cséplőtelepen szerencsétlenség történt. Cso­rnai Károly 18 éves, szatmárhegyi illetőségű legény a oééplőgépnél végzett kisebb munkálatokat, mikor is a saját vigyázatlansága folytán a gép dobjába esett, mely a jobb lábszárát teljesen összetörte. Behozták a köz- kóíházba, hol dr. Török István és dr. Gobi Alajos orvosok amputálták a lábát. Állapota súlyos. S Z ATM ÁR-N É M E T I _ _ — Emlékeztető. A szatmári asztalosok egyesülete j ma tartja nyári táncmulatságát a Kossuth-kerlben, mely mulatság iránt iparos körökből, nemcsak hely­ben, de a közel vidéken is nagy érdeklődés mutat­kozik. Ezen egyesület leleményes rendezősége a múlt­ban is megmutatta, hogy nemcsak sablonszerű tánc­mulatságot rendez, hanem uj dolgot is mutat be. Most kivilágítják a kert főbejáratát, fel egészen a tánctere­mig színes villamos körtékkel, úgy, hogy száz, meg száz kisebb-nagyobb világító test valóságos tündér­kertté fogja varázsolni a terület ezen részét. A zenét Oláh Feri ujonan szervezett zenekara szolgáltatja. Személyjegy 1 K 20 f., családjegy 3 K. — Meggyuladt mész. Julius 28 án reggel 4 óra­kor, a tisztviselőtelepnek az Arany János utcai részén atiol Bakó Ignác főmérnök több uj lakóházat építtet, egy vaggou mész meggyuladt, amitől az irodaheiyi- ! ség és a közelben levő deszka tüzet fogott. A gyor­san kivonult tüzőrség a tüzet csakhamar eloltotta. — Postai kinevezés. A nagyváradi posta- és távirdaigazgatóság a kismajfényi postaügynökség ve­zetésével Bodoky Mária kismajtényi lakost bizta meg. — Szaimatüz. Debreczeni Zsigmond mészárosnak a pálfalvai ut közelében fekvő majorjában julius 29-én, reggel 7 óra tájban egy szalmakazal kigyult és elégett A tűzoltók segélyre kivonultak. — Iparengedélyek. A kapitányi hivatal a lefolyt julius hóban harminc egyénnek adott ki iparenge­délyt, akiknek nevei a következő; Szatmári csont- és szarugyár, Rosenberg Ábrabámné kalmár, Grünfeld Sámuel cipőkereskedő, Salamon Joelné kalmár, Wlájku Sándor kerékgyártó, özv Wladika F. Jánosné szatócs, Uojovits Izrael hideg étel-árus, Kádár József ácsmester, Pers János és Pers Sándor asztalos, Lányi János bor­bély, Radvánszki Antal szabó, Szundi József csizmadia Papp Endre temetkezési vállalat, Izsák Herman és Stern József szállítás és fuvarozás, Kohn Hermn zsák­kölcsönző, Dobránszki Sándor kisebb kőműves, Sinai Lajos csizmadia, Markovits Ábrahám vegyeskereskedő, özv. Papp Lászlóné főtt étel- árus. Iczik József kalmár Kardos Jenő és Dezső férfi és uői divat kereskedő Krassó Misa épület- es szerszámfa kereskedő, Mindák Ferenc és Kondor Bertalan gépjavító műhely, Megyesán János kucséber, Szováti Bálint hussütögető, Csaba Gyula borbély és fodrász, Lemák László kisebb kő­műves, Polonyi Zoltán szűcs, Dunka Lajos férfiszabó és Szoboszlai István szatócs. — Uj postaügynöksóg. Szatmárvármegye Kővár- reme'e községében Kővárremete elnevezéssel augusz­tus hó 1-én postai ügynökség lép életbe, mely bár­hova szóló levélpostai küldemények, továbbá csak a belföldre, Ausztriába, a megszállott tartományokba és Németországba szóló 1000 korona értéket meg nem haladó pénz és csomagküldemények felvételével, to­vábbításával, leadásával és utalvány, nemkülönben postatakarékpénztári ügyletek közvetítésével van meg­bízva. A postaügynökség kézbesítési köre Kővárremete és Kovás községre s Hegyalja (Podur), Kisremete (Remecsóra) és Láposköz (Intreur) Pusztára terjed ki A postaügynökség leszámolás, ellenőrzés és felügye­• let tekintetében a szakállasfalvai postahivatalhoz tar- ' tozik és összeköttetését Nagysomkutról Nagybányára és vissza naponkint egyszer közlekedő egyfogatu ko- csiküldöncjárat utján a szakállasfalvai és nagybányai postahivatallal fogja kapni. — Bankfiók. A nagybányaiak azon akciója, hogy a nagybányai városi takarékpénztár az osztrák-ma­gyar bank mellékhelyévé avatlassék, sikerrel járt. Moldován László igazgató már tárgyalt is ez ügyben az osztrák-magyar bank szatmári képviseletével s egyhangúlag azon megállapodásra jutottak, hogy a bank mellékbelyét Nagybányán 1909. év szeptember 20-án állítják föl. — A tüdövész pusztítása vármegyénkben. A bel­ügyminisztérium által kiadott statisztika szerint a vármegye területén a múlt hónapben 103 ember halt meg tüdögümőkórban. — Adakozás. Klein Vilmos és neje fiuk házas­sága alkalmából 100 koronát adományoztak a Fillér­egyesület javára. — Állatsereglet Szatmáron. A hidontu'i vásár téren augusztus 1-től augusztus 8-áig naponta reggel 9 órától este 10 óráig látható a Barum amerikai dupla állatsereglete. Naponta délután fél 6 órakor és este fél 9 órakor 50 drb idomított vadállat bemutatása két óriási vascirkuszban, úgymint párducok, medvék, 18 oroszlán, farkasok, hiénák, lovak és szarvasok, valamint tevék. Naponta idomitás etetéssel egybekötve. Hat vi­lághírű állatszeliditő és állatszeliditőnő fellép. Helyárak : I. hely K 1.20, II. hely 80 f., III. hely 40 t. Katonák őrmestertől lefelé és 10 éven aluli gyermekednek I. hely 80 f., II. hely 50 f, III hely 30 fillér. Előadás nélkül is megtekinthető 120 vadállat mindennap dél­előtt 8 órától délután 3 óráig. Helyárak: I. hely 1 K, II. |hely 40 fillér. Tisztelettel az igazgatóság. — Uj ház. A tanács Tar Lajosnak Gvadányi-utea, 6|a szám alatt uj lakóház építésére adott engedélyt. — A Szatmárnémeti ref. főgimnázium 1908—1909. évi XXXIX. értesítőjének ismertetése. Halottal voltak az intézetnek: Muhi Elek nyugalmazott ref. lelkész, a fentartó testület egyik legrégibb s buzgó tagja, ki 1000 koronás alapítványt tett a főgimnáziumnak, Továbbá dr. Fekete Sámuel nyug. tiszti főorvos, az igazgatóságnak szintén lelkes s buzgó tagja, ki a főgimnázium elhaladásán nemes és jóindulatú párt­fogásával sokat segített Ez évben beiratkozott 429 tanuló ; különböző okok miatt kimaradt 19. Vizsgálatot tett 410 tanuló. Anyanyelvre nézve volt 409 tanuló magyar, 1 német. Vallásra nézve református 333; ág. hitv. ev. 3; róm. kath. 16; gör. kath. 12; unitárius 1; izr. 46. Illetőség szerint : helybeli 189; szatmármegyei 174; más vár­megyei 51; ausztriai 1 növendék. Az egészségi állapotot illetőleg nem a legked­vezőbb viszonyok voltak az elmúlt iskolai évben, mivel a járványok és egyéb közbejött okok miatt sok óra mulasztást fordult elő, Nyilvános vizsgálatot tett múlt évben 388 ta­nuló, most 394 tanuló. Magaviseletből jó volt a múlt évben 309 tanuló, most 335 tanuló, szabályszerű múlt évben 79 tanuló, most 55 tanuló; kevésbé szabályszerű múlt évben senki, most 4 tanuló. Az előmenetelt illetőleg a tanulóknak 805 szá­zaléka jeles, jó, vagy elségséges osztályzatban meg­felelt kötelezettségének, mig 19\5 százaléka egy, kettő vagy több tárgyból maradt vissza A baladás azonban az előző évinél jobb. Nyilvános vizsgálatokon jórészben Kölcsey Jáuos ig. tanács elnök volt jelen, kinek nagy érdeklődését és ügybuzgalrnát már többször volt alkalma az inté­zetnek tapasztalni. Magánvizsgálatra jelentkezett 16 növendék, kik közül 1 elbukott. t Érettségi vizsgálatra jelentkezett 42 tanuló, kik közül 39 tanuló érett lett, u. tn. 8 jeles, 14 jó és 17 elégséges. Egy tárgyból visszavetettek 2 tanulót és egy tanulót egész évre vetettek vissza. A vizsgáló bizottság elnöke volt dr. Balthazár Dezső ref. esperes, mint püspöki kiküldött és dr. Szádeczky Lajos, kolozsvári tud. egyetemi nyilvános rendes tanár, mint a vallás- és közoktatásügyi kor­mány képviselője. A testgyakorlat vezetője Regéczi Sándor, ki ren­des tanári elfoglaltsága mellett már majdnem negyed század óta sikerrel és méltó elismeréssel tanítja a tornát. A játékdélutánokat megtartották. Az iskolai müénekkarnak 116 tanuló volt tagja. Az énekkar részt vett több iskolai ünnepen és a Lorántffy-egyesület estélyein is. Gyorsirási tanfolyamra 28 tanuló iratkozott be, kik közül 1 időközben kimaradt. Francia nyelvi tanfolyamon a gimn. V—VIII. osztályából 11 tanuló iratkozott be. Ezen rendkívüli tárgyat Szabados Ede tanár vezette. Szabadkézi rajzra járt I—VIII. osztályokból 41 anuló. Görögpótló tanfolyamra járt 61 tanuló. A rajzkiállitást Hatvani Béla főgiranáziumi rajz­tanár rendezte, mely úgy a vezető tanár szaktudását, mint a növendékek haladását mutatja szép eredaé- nyével. A tanulmányi kirándulást ez elmúlt iskolai év­ben is megtartották. Budapest székes főváros látoga­tására 5 tanár kíséretében 44 tanuló ment föl. A fő­gimnázium e tanulmányútra 426 koronát fordított. A hivatalos látogatásokat az egyházkerület ré­széről Dóczi Imre gimn. felügyelő és dr. Mázy Engel­bert kassai kir. tankerületi főigazgató, mint miniszteri megbízott végezték. A látogatók mindketten örömmel állapították meg a haladást. A jutalmazás könyv- és pénzértékben 1025 K 36 fillért tett. Adományok: a tápintézeti alapra 205 korona; a főgimnáziumi alapra 555 korona; az ösztöndíjalapra 4047 korona 20 fillér; a tanulmányi kirándulási alapra a diák majális tiszta jövedelme 556 korona 20 fillér. — Érdekes tárgyalás. A múlt hét folyamán egyik budai járásbíróságnál következő mulatságos történet játszódott le : Vádolva volt súlyos testi sértés vétségéért egy idősebb ur, ki ekkép vallott : — Vádló ur, ha családommal sétáltam, egész szemtelenül fixirozta családomat. Egy házban laktunk. Egyszer rajtakaptam, hogy bedörömbölt ablakomon. Elfogott a düh, — de őszintén megvallva, a féltékeny­ség is . . . Hogyan merészel egy ilyen kölyök a fele­ségemnek udvarolni. Kiugrottam és összepofoztam . . — Igaz ? kérdi a biró. — Igaz kérem, de azzal a különbséggel, hogy én nem a nagyságos asszonynak, de Margit kisasszony­nak akartam udvarolni. Nekem tisztességes szándékaim vannak . . . — Leányomról van szó ? — Igen ! — Hát miért nem mondta ? — A pofonoktól nem juthattam szóhoz. — Akkor bocsánatot kérek, — Én meg visszavonom a panaszt és Margit kisasszonyt megkérem . . . — Áldásom reátok . . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom