Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-03-10 / 20. szám

Xill. évfolyam Szatmár, 1909. március 10. Szerda. 20. szám. 903 HU FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-as POLITIKAI LAP. A „SZATMÁR-NEMETM IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS VASÁRNAP. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. ÜAPVKZÉR: Dr. KELEMEN SAMU ORSZ. KÉPVISELŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ: | SZERKESZTŐ: Dr. HAVAS MIKLÓS. | FERENCY JÁNOS. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Boros Adolf könyvnyomdája, Hám János-utca 10. = Tele!on-szám 80 Mindennemű dijak Szatmársn, a kiadóhivatalban fizetendők. Városi rendes havi közgyűlés. (F. J.) Szatmár-Némeli szab. kir. város törvényhatósági bizottsága március 8-án, dél­után 3 órakor dr. Vajay Károly polgármester elnökségével tartotta meg havi rendes közgyű­lését, melyet háromnegyed 3 órakor rendkívüli közgyűlés elűzött volna meg, ha arra a bizott­sági tagok az ingatlanszerzéshez törvény által kívánt számban összegyűltek volna. így ezt a rendkívüli közgyűlést, melynek tárgyát a Homorúd—Sóspatak által metszett földterületek megszerzése képezi, most har- madizben március 18-án, délután 3 órára lüz- ték ki, melyen a napirend fölött a megjelenők számára való tekintet nélkül fognak határozni. Ennek kimondása után kezdetét vette a havi rendes közgyűlés, melynek első tárgya volt a polgármesteri jelentés, mely a következőleg hangzik : A városunkban tervbe volt s részben már fo­lyamatban levő állami építkezések siettefése, valamint azok tökéletesebb és modernebb kivitele céljából több- rendbeli előterjesztést intéztem a városi tanácshoz, mihez képest a tanács fölirt egyfelől a pénzügymi­nisztériumhoz a kir. adóhivatalnak a város központ­jába helyezése ügyében s a felekcsere jóváhagyását, valamint az építkezés elrendelését megsürgette, más­felől a kereskedelemügyi miniszter ur Őexcellenciájá­nak intézkedését kérte az tij posta- és távirdaház benyúló szárnyának egyidejű végleges kiépítése és a távbeszélő központnak budapesti mintára való beren­dezése iránt. Valószínű, hogy a városnak ez utóbbi kívánsága most még nem teljesül, mivel a kért köz­ponti berendezés az előfizetik bizonyos-számához van kötve, ami nálunk még nincs meg, de ha kívánsá­gunkat egyelőre előjegyzésbe veszik, az eredménynyel meg lehetünk elégedve. A mérnöki hivatal ujjászervezési ügyét a bel­ügyminisztérium ismét visszaküldte az első fölterjesz­tésre tett megjegyzésekhez hasonló észrevételekkel. Az idő rövidsége miatt már nem lehetett az ügyet a mai közgyűlésre előterjeszteni, de gondom lesz rá, hogy legközelebbi alkalommal tárgyalás alá vehessük. A dohánybeváltó hivatalhoz vezetendő iparvá­gány kiépítése közeledik a megvalósuláshoz. A m. kir. központi dohányjövedéki igazgatóság a napokban küldte le hatóságunkhoz a terveket hozzájárulás vé­gett. S minthogy az iparvágány fektetés köze! 46,000 koronába kerül, az igazgatóság aziránt kereste meg a város közönségét, hogy az iparvágány elágazásánál levő útátjáró áthelyezésével és feltoltésével, valamint az iparvágányhoz szükséges 885 négyszögöl magán- tulajdont képező földterület megszerzésével járó költ­ségeket vállalja el. Ugyancsak az idő rövidsége miatt nem volt lehetséges ezen ügyet most tárgyalás alá bocsátani, azonban jövő közgyűlésig remélem, előké­szíthetjük ezt is. Az avasi erdő kitermelése ügyében illetékes hely röl vett értesülés szerint a föidmivelésügyi miniszté­riumban újabb előterjesztésünk dacára ismét nehéz­ségek gördültek a szerződés jóváhagyása e lé s ha a kormányhaíóság részéről semmi engedékenység nem fog mutatkozni; igy valóban nem marad más hátra, mint. áttérni a házi kezelésre. Ezen közben a kitermelő vállalattal a szerződés jóváhagyásáig függőben levő jogviszonyunk tisztázása iránt (olytattunk tárgyalásokat, miután a vállalat fel­sőbb jóváhagyása nélkül is megkezdte az erdő kiter­melést s a szerződés némely pontjainak magyarázata körül kétségek merüllek fel, amelyeket el kell osz­latni. Ezen vitás kérdések tekintetében a jogügyi szakbizottság lesz hivatva véleményt mondani. A város fejlődésével szükségessé, sőt halasztha­tatlanná vált közegészségügyi berendezésünknek mo­dern alapokra fektetése. A közkórbáz építésén kívül fertőtlenitési berendezésünk az, amely elavult állapo­tánál fogva leginkább rászorul az átalakításra. A köz­egészségügyi bizottság legutóbbi üléséből javaslatot terjesztett a tanács elé, hogy a járványkórház telkén egy fürdővel összekötött stabil gőzfertőllenitő telepet állíttasson fel s ennek tervét és költségvetését mielőbb készíttesse el. Ezen telepre az uj közkórház felépítése esetén is szükség van, mert a közkórház, habár fer­tőző betegek száméra külön oszlályiyal is fog bírni, j nem alkalmas arra, hogy a fertőtlenítés oda koncén | tráltasssék s a kórháznak csupán saját szükségletét kielégítő fertőtlenítő berendezése lesz. A hatósági fertőtlenítő intézmény fejlesztésére múlhatatlanul szükség van nemcsak azért, hogy a fertőtlenítést a népesség gyarapodásával mind nagyobb számban fölmerülő szórványos betegségek alkalmával kifogástalanul eszközölhesse, hanem azért is, hogy járvány esetén is föl legyünk készülve a szükséges kellékekkel, azonfelül nem kevésbé lényeges indok az is, hogy azoknak, akik a fertőtlenítéssel foglalkoz­nék, veszélyes munkájuk után önmaguk kellő immu­nizálására módot nyújtsunk, ami a jelenlegi kezdet­leges berendezés mellett szinte lehetetlen. Jelentem továbbá, hogy a központi választmány e hó 4-ikén tartott ülésében megalakította az orszá­gos képviselő választókat összeíró küldöttséget s nyom­ban megindítóita az összeirási munkálatokat. A bortörvény életbeléptetése iránt, hatóságunk területén a szükséges intézkedések megtétettek. A kö­zönség körében változó a hangulat az uj törvénnyel szemben. Sokan üdvösnek tartják annak intézkedéseit, viszont némely termelők terhesnek és alkalmatlannak találják különösen a nyilvántartási kötelezettséget. A gyakorlat meg fogja mutatni a helyes utat a törvény alkalmazására és különösen is módot nyújt a törvény éppen a nyilvántartási kötelezettség alóli mentességre. ígéretemhez képest bejelentem, hogy a kalábriai gyűjtés eredménye, a resicai és ajkai bányászcsaládok javára begyült összegekkel együtt 1619 korona 85 fil­lér volt. Ebben az összegben benne van a város 500 koronás adománya is. Ebből tisztán a kalábriaiak javára 1303 korona 37 fillér jutott. Az ajkai és resicai bányakatasztrófa életben maradt áldozatainak íelsegitésére pedig 316 korona 48 fillér maradt. A városi tanács az olaszországi segély bízott ság céljára rendezett gyűjtés eredményét a budapesti ál­talános takarékpénztárhoz küldte ei, mig a bánya­szerencsétlenség károsultjait illető összegből 200 ko­ronái Veszprémvármegye alispánjához juttatott az ajkai csingervölgyi bányászok javára; 116 korona 48 fillért pedig Krassó—Szőrényvármegye alispánjához küldött a resicai károsultak részére. Veszprémvármegye al­ispánja meleghangú köszönetét mondott az adomány­ért a támasz nélkül maradt családok és vármegyéje közönsége nevében. Az olasz főkonzul köszönetének külön tételt szántunk mai közgyűlésünk tárgysoro­zatában. Helyének valónak tartom megemlékezni a város egy régi érdemes tisztviselőjének, Somlyay Kálmán nyugalmazott erdésznek elhalálozásáról. A megboldo­gult nehéz viszonyok közt három évtizedet meghaladó időn át szolgálta a várost és az erdőgazdaság föllen- ditése körül sok hasznos szolgálatot tett. Indítványo­zom, hogy méltóztassék néhai Somlyay Kálmán em­lékét jegyzőkönyvben megörökíteni s a gyász által sújtott családnak részvétét nyilvánítani. Végül tekintettel arra, hogy jövő havi közgyűlé­sünk április 12-ére, vagyis husvét másodnapjára, es­nék, indítványozom, méltóztassék a közgyűlést kivé­telesen következő hétfőre, vagyis április 19-ére kitűzni. Ezt a jelentést, miután kimondták, hogy Somlyay Kálmán elhunyt erdésznek emlékeze­tét jegyzőkönyvbe iktatják, családjához pedig részvétiratot intéznek és a havi rendes köz­gyűlést április 12-ről a húsvéti ünnep miatt ly-re álteszik, egyhangúlag tudomásul vették. Kormányleirat. Olvasták a kereskedelemügyi miniszternek a magyar áliamvasuti pályaház két millió ko­ronás kibővítése tárgyában kelt leiratát. Evvel szemben feliratot intéznek a miniszterhez, hogy az Atilla-utcán megszüntetendő kocsi-átjáró helyett államköltségen ugyanitt gyalog alul- átjárót létesitsen; elvállalták a város terhére a bányai-uti keresztezésnél a pályaszintben egy kocsi-átjáró készítését s tudomásul vették, hogy a tanács a mérnöki hivatalt ez átjáró terve I és költségvetésének elkészítésére fölhívta, j Tanácsi előterjesztések. Tudomásul vették, hogy az olasz főkonzul a kalabriai szerencsétlenség fölött a város által küldött részvétnyilatkozatért köszönetét fejezte ki. A í'őerdésznek a városi erdők 1908. évi állapo­táról szóló jelelését; valamint a hadtest-parancsnokság azon értesité- 1 sét, hogy a hatóságnak a helyőrség szaporítása iránti • kérelmét előjegyezte, szintén tudomásul vették. Schwarz Albertnek és György Lászlónak a ta­nács a Keleti-tagban 500,000 tégla égetését csak úgy engedte meg, hogyha 3000 K óvadék letétele mellett arra kötelezik magukat, hogy az igy támadt gödröket két év alatt betöltik. Az érdekeltek felebbezésére a kívánt óvadéktól eltekintettek s csupán Írásbeli köte­lezőt vétetni határoztak a gödrök betöltésére. Dr. Vajay Imre kerületi orvosnak elhunyt neje emlékezetére szegény gyermekek javára tett alapít­ványa kezelését elfogadtak s érte Uray Géza indít­ványára köszönetét mondtak. Posztó és gyapjúszövet újdonságokban legolcsóbb bevásárlási forrás Weisz Emámielnél, sss a Pannónia mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom