Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-04-05 / 28. szám

4-ik «lda'l. 'Szatmár 19Q8. április 5. — Útszakasz kiépítése A nagykároly—dengeleg— érendrédi törvényhatósági közút kiépítésére vonat­kozó ajánlatok 5 százalék bánatpénzzel folyó hó 8-ik napjáig a nagykárolyi államépitészeti hivatalnál ad­hatók be. Előirányzat 166,300 kor. — Csendélet Szatmármegyében. Szatmármegyé- ben az utóbbi hetekben teljesen elvadultak a közál­lapotok. Alig múlik el egy nap, hogy tudósítóink rab­lásról, gyilkosságról ne értesítenének. Legutóbb Ba- tizon, NAgyecseden és Csekében történtek nagyobb rablások, illetve gyilkosságok. — Uj lakóház A tanács Kerekes Lászlónak a nagyrétoldali dűlőben uj lakóház építésére adott en­gedélyt. — Vagy aranylopás. A nagybányai csendőrség nagy aranylopásnak jött nyomára, melynek tetteseit már el is fogta. Glogyán János bányamunkás ugyanis a napokban a kincstári II. számú zuzóba lopódzott s az őr távollétében az aranymarát tartalmazó tálat ellopta, s az ellopott aranyat értékesítés végett Lupucz György társának adta át, aki azt eddig még ki nem derített helyen 110 koronáért értékesítette is. A tet­tesek, kik most a járásbíróság fogházában elmélked­hetnek az alkímiáról, beismerésben vannak. Az or­gazdát a csendőrség keresi. — Leányok házassági érettsége. A zürichi orvos­nők együttes véleményt adtak le arról, hogy nem csak etikai, erkölcsi és közgazdasági hanem egészségügvi szempontból is feltétlenül elítélendő a 18 éven aluli leányok férjhez adása. Véleményük szerint olyan tör­vényekre volna szükség, amelyek legalább a befejesett 20. életévet tennék meg házassági minimális korhatár­nak. Az asszonyok kisebb «gészségi ellentálló képes sége, súlyos vérszegénységek, tüdőbajra való hajlam, kora testi és szellemi vénülés, gyenge utódok: a leá­nyok korai házasságának eredményei. Ideges lányokat még gyakorlati orvosok is a házassággal vélik gyó­gyítani, holott ez korántsem tekinthető biztos szernek. Sőt a házasság által beálló Fizikai, lelki és szociáli» változások igen súlyos befolyással lehetnek a beteg leányokra. — Varosok sególyzóse. Több törvényhatóság és város kérvényt adott be az országgyűlés képviselőházá hoz aziránt, hogy az állami közigazgatási átháritótt teendők ellátásával felmerült költségek viselése czéljá- ból a fogyaztási vsgy más adónemet engedjék át a törvényhatósági és rendozettanácsu városoknak. A kérvó nyi bizottság ezeket a kormánynak pártolóan javasolja kiadni azzal, hogy az éllami kárpótlás törvéoyhozási szabályozását sürgős szükségnek tartja és utasittatni kéri a kormsnyt, hogy ez iránt mielőbb törvényjavaslatot terjeszszen elő. — Iparigazolványt nyertek legutóbb ifj. Vajda Já nos cserepező, Ragyóci Sándor borbély, Szabó Anna fűszer- és vegyeskereskedő, Sz. Török János nyers-bőr kereskedő, ifj. Kondor Gedeon tímár, Klein Ignác é* társa Stark Herman szobafestő, Krón Miháty kávéház, Vári József cipész, Gyapai István ács, Rottman Dávid és Jetti paróka és copf készítés, Bernát Lipótné kávéház Kakuszi István és Daróczi József szobafestő, Farkas Ist­ván és Vürstlein Józsel szobafestő, Barna László csere- p«zö, ifj. Nyisztor János szabó. Sipos József ács, Kup­fermann Éliás aranyműves és órás, Ványi Ferencz osiz- madia, Moskovics Jenő bornagykereskedés, Kovács Jó- zsafné kész női ruha árusítás, Weiser Lázát élesztőké- szitő, Bán László szabó, Róth István szíjgyártó, Franyó Pál kőműves, ifj. Schvarcz Dávid rőfös kereskedő, Or­bán Sándor füszerkereskedő, Jenelik Mária szatócs. Sza­bó Sándor asztalos, Weisz Zoltán könyv- és papir- kereskedés. — A szép tavaszi napok beálltával én is igye­keztem üzletemet szép és divatos női kalapokkal j gaz­dagítani és pedig az egész Magyarországon elismert Ladstätter P. és Fiai cég, valamint a budapesti és bécsi más elsőrangú divattermékből. A napokban ér­keztek meg a legszebb újdonságok. Hogy a lenti állí­tásomat bebizonyítsam, tisztelettel fölkérem a Szatmár és vidéke t. hölgykö/önségét, szerencséltessék üzlete­met becses látogatásaikkal és én ezen nagy szerencsét viszonozni fogom szolid és pontos kiszolgálásommal. Maradok kiváló tisztelettel Barcsay Erzsébet diáat- árusnő, Kazinczy-utca 6. — Hölgyeim! Tavaszi toilette megrendelése előtt megtekintésre ajánlom nagy választékú raktáramat blouse, pongyola, angol aljakból (alsó és felső szoknyák. Vajda divatáruháza Szatmár. Deák-tér 10 sz. SZ ATMÁR-N É M E T I. (x) A hölgyközönség szives figyelmébe ajánljuk özv. dr. Engländer Edéné Deák-tér, báró Vécsey-ház- ben levő Budapestről Szatmárra áthelyezett női kalaj műtermét, ki külföldi bevásárlási útjáról hazatérve műtermét a tavaszi és nyári idényre remeknél-reme- kebb újdonságokkal felszerelte. (x) Csak 3 frt 60 kr. I Kazinczy-utca 16. sz. alatt 3 kilós posta cs. jó kuba kávé ; megrendelhető utánvétel bérmentve Néhma kávékereskedőnél Szatmár. CSARNOK. Szatmári kis komédiák. Apró hirdetések. Ügynököket keresek, akik megfelelő provízió el­lenében törvényszéki birákkal benső összeköttetésbe hoznának. Választ: »fogat fogért« jelige alatt. Nagy Károlyné. Szállítót keresek, aki amerikai rendszer szerint egy megyei székházat áttolni vállalkozik. Ajánlatokat: „álom, édes álom“ jelige alatt a gócponti kiadóhivatalba kérek. St. N. Melyik európai hirü tudós, ki a Maros-folyó csa­tornáit kutatja, volna hajlandó a mi csatornáink ügyét tudományos vizsgálódás tárgyává tenni ? Egy szatmári »polgártárs.« Egészséges, pompás fák — sétányokon kiválóan alkalmasak — még csak rövid ideig kaphatók! Kossuth-kert. Egy ügyes matiné-rendező azonnal alkalmazást nyer! Kölcsey-kör. Táv-gyaloglókat uyomban szerződtetünk. Szatmári kir. adóhivatali tisztviselők előnyben ! Wieland-cirkus. Ki akarja, hogy nevéről utcát nyissunk? A Szentvéri konzorcium, Részvény-aláirók kerestetnek ! Szatmári első Deák-tér parkírozó és piac-lecsapoló részv.-társaság. Igen mérsékelt díjazás mellett hajlandó vagyok az ampere számításban órákat adni. Egy megöszült villany-fogyasztó. Uj vállalati Csodálatos siker! Cselédeket szerzek ! Első szatmári privát-kutató. Soha nem látott eredeti mozgó-fénykép felvéte­lek ! Vasárnap délután korzó, helyi idyllek, páros séták stb Fehérházi mozi. Fölkérem azt a hölgyet, aki a múlt csütörtöki színházi előadáson jelen volt és Cyranot szépnek ta­lálta: Írja meg, hol és mikor találkozhatnnk ? Vid Orr. Kik vannak egymással haragban ? S legújabb és legbiztosabb módszeremmel ajánlkozom a kibékitésre. Közös barát. Akiknek nincsen gyermekük, forduljanak bizalom­mal hozzám. Külön gyermek-napok ! Gyermekvédő liga. Kitűnő házi koszt kapható. Össze nem tévesztendő sem a közös — aem a népkonyhával! özv. B.-tié. A szatmári kis komédiákhoz jó minőségű és ak­tuális ötleteket keresek. Hópehely. Hirdetmény. Szatmár-Németiben, Szentvérdüllő 7. szám az Első Szatmári ásványolaj űnomitó gyár Freund Testvérek gyártelepe egy vaggon szalon petroleum a keresk. törvény 351. §-a alapján hiteles személy közbenjöttével igo8. április hó 6-án d. u. 2 órakor nyivános árverés utján készpénzfizetés mellett eladatni fog, mely a legtöbbet ígérő javára fog leüttetni. Keresek Szatmár és mellék megyékben egy újonnan bevezetendő önműködő olajozó szelencze terjesztésére ügyes képviselőket magas százalék mellett. Czim Teodor Burgman önműködő olajozó szelencze gyár Bodenbach A. E. j figyelem! Tisztelettel hozom az érdekelt közön-ég szives tudomására, hogy húsvéti pászka JW8 Petöfi-u. 9. sz. slltőházamnál megren­delhető, kilónkint 46 krajcárért darabonkint 5 „ Úgyszintén frissen töltött húsvéti Iibaz8ir nálam kapható. Tisztelettel: Grosz Salamon, egyházfi. 4142| 1908. tk. sz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. törvényszék, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szatmári termény és hitelbank végrehajtatnak Singer Mayer gyám mint kiskorú gyermekei gyámja végrehajtást szenvedő elleni 2700 K tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé­ben a, szatmárnémeti kir. törvényszék (szatmárnémeti kir. járásbíróság) területén lévő Kiskolcs községben ekvő a kiskolcsi 153 sz. betétben A. I. 1—3 sor. 303, 304/1, 304/2 hrszám alatt felvett ingatlanra 2503 ko­ronában az ugyanezen betétben A II. 1—7 sor. 903/1 /b. 903/2, 903/3, 905, 906, 916/1/b. és 916/2 hrszám alatt felvett ingatlanokra 189 koronában ezennel megállapí­tott kikiáltási árban rz árverést elrendelte és hogv a fentebb megjelölt ingatlanok az 1908. junius hó ll-ik napján délelőtt 10 órakor Kiskolcs községházánál meg­tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt > óvadékkepes érlékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1887. LX. t.-c. 17.. §-a értelménen a bánat­pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Szatmár-Németi, 1908. márc. hó 26. A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. Szabó József, kir. tvszéki albiró. 30| 1908 végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. jbiróságnak 1907. évi V|1762. sz. végzése lolytán dr. Fritz Zsigmond buda­pesti ügyvéd által képviselt Bruck J. Henrik cég fel­peres részére Szatmári asztalosok butorértékesitő vál­lalata és Hadi Lajos alperesek ellen 321 K 36 f. tőke- követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt és 2085 K ra becsült ingó­ságokra a szatmárnémeti-i kir. jbiróság 1907. V. 1762|2. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, Szatmáron Eötvös-u. 4. és Vörösmarthy-u. 69. sz. leendő megtar­tására határidőül 1908. évi április hó 10-ik napján délelőtt 9 Órája és folytatva kitüzetik, amikor a birói- lag lefoglalt bútorok és anyagkészlet s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognakadatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in­góságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb­ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik Kelt Szatmáron, 1908. évi március 26 napján. Tatay, kir. bír. végrehajtó Rendkívüli seép újdonságok érkeztek üen, SÁMUEL IGNACZ posztó-üzletében J) SZATMÁR, Deák-tér. (Fehér-ház.) Kiváló szép és finom ■ ■ • ­női Costüme szövetek nagy választékban. melyek meglepő olcsó árért kapható 4 4 4 4 ♦ Elegáns férfi öltönyök felelőség mellett elkészíttetnek. 44444

Next

/
Oldalképek
Tartalom