Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-02-26 / 17. szám

2-ik oldal. S Z A T M Á R -NÉ M E T I. Szatmár, 1908. február 26. ügyi adminisztrációnak egy helyen való össpontositá- sát látta szükségesnek, Szatmárnémeti sz. kir. város­ból a pénzügyigazgatóság áthelyeztetett. Épen azért mutattam arra, hogy az elvi kérdés megoldható ab­ban az irányban, hogy megyei székhelyet kapjon az a város, amelyben törvényszék van és a hol annak idején pénzügyigazgatóság volt. Hogy igy fogta fel maga Szatmárvármegye is ezt, annak bizonysága, hogy épen ennek az intézkedésnek nyomán keletkezett Szatmárvármegye ama közgyűlési határozata, a melyben a megye székhelyének Szat- márra való áthelyezését és Szatmárnémeti sz. kir. városnak megyei székhelylyé tételét kérte. A minap történtek ezért keltettek nyugtalanságot Szatmárnémeti sz. kir. városban és kénytelen vagyok őszintén kijelenteni, hogy a t. miniszterelnök ur most. adott válasza nem egészen alkalmas arra, hogy a nyugtalanságot eloszlassa. De miután ezidőszerint a kérdés, a mint a t. miniszterelnök ur kijelentette, nincs napirenden, a kérdés napirenden csak a bírói szervezéskor lesz, hiszem, hogy módunk és alkalmunk lasz meggyőzni a t. miniszterelnök urat arról, hogy a kérdésnek az a megoldása helyes, amelyet bátor voltam előterjeszteni. Ennek reményében tudomásul veszem a választ. Elnök: Következik a határozathozatal. Felteszem a kérdést: Tudomásul veszi-e a t. Ház a miniszter- elnök ur által Kelemen Samu képviselő ur interpel­lációjára adott választ: igen, vagy nem? (Igen\) A Ház tudomásul vette. Dr. Vajay Károly polgármester a felolva­sások után zajos helyeslés által kisérve köszö­netét mond orsságos képviselőnknek az ügyben történt azonnali fellépéséért és derék maga­tartásáért. Ezután felolvassa a tanácsnak alább közölt határozati javaslatát s kéri annak egy­hangú elfogadását. Határozati javaslat. Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége nyugtalansággal értesült arról, hogy Wekerle Sándor miniszterelnök ur egy Nagykárolyban felállítandó törvényszék dolgában nála járt nagykárolyi küldöttségnek olyan választ adott, mely a kérés jogosultságát látszik elismerni. E nyugtalanságnak fokozására volt alkalmas az a körülmény, hogy éppen a jelenlegi miniszter- elnök ur mint akkori pénzügyminiszternek in­tézkedése folytán történt az, hogy a kir. pénzügy­igazgatóság, a miként azóta bebizonyult, a pénz­ügyi közigazgatásnak súlyos hátrányára Szat- márrói Nagykárolyba helyeztetett egy a hivatal céljaira alkalmatlan helyen és épületben. Szatmár-Németi szab. kir. városa a helyes közigazgatás elveivel nem tartja összeegyezhe- tőnek, hogy Szaimárvármegyének közigazgatási székhelye nem a megye természetes központ­ján, Szatmár-Némeliben van, holott köztudomású, hogy földrajzi fekvésénél ép úgy mint ipari, kereskedelmi és kulturális szempontokból Szat­már-Németi a vármegyének középpontja és lakosainak száma éppen még egyszer annyi mint Nagykárolyé és ez idő szerint a harminc­ezret éri el; — annál kevésbé láthat a város okot törvényszékének nemcsak áthelyezésére, de akár csak megosztására és ilyen módon való gyöngitésére is. Nem oszlathatta el telje­sen Szatmár-Németi városának aggodalmait a miniszterelnök urnák az a nyilatkozata sem, hogy Ö a nagykárolyi törvényszék felállítását csak Szatmár-Németi minden érdekének sérelme nélkül tartja megvalósíthatónak, mert e tekin­tetben hiányzik az utalás arra, hogy a minden bizonnyal előálló sérelem minő konkrét intéz­kedésekkel volna kiegyenlíthető. A mikor eze­ket Szatmár-Németi szab. kir. városa megálla­pítja, egyben átir Szatmárvármegye közönsé­géhez, hogy a székhely kérdésben 338/891. sz. alatt hozott határozatának szerezzen érvényt s a vármegye székhelyének, valamint ezzel kap­csolatban a kir. pénzügyigazgatóságnak Szatmár- Németibe leendő át-, illetve visszahelyezése iránt —■ a város által megindított mozgalom­hoz csatlakozva — a szükséges intézkedéseket sürgősen tegye meg. Végül elhatározza a törvényhatósági bizott­ság, hogy föliratot intéz a kormányelnökhöz, a belügyminiszterhez, az igazságügyminiszterhez s azt küldöttségileg adja át. A küldöttség al­kalmas időben való szervezésével polgármestert bízza meg. Egyhangúlag elhatározta a törvényhatóság ezen javaslatra, hogy föliralot intéz a kormány­elnökhöz, a belügyminiszterhez és az igazság­ügyminiszterhez s azt küldöttségileg adja át; egyidejűleg a felirat pártolására a püspököt, a főispánt és a képviselőt felkéri. Végül Pap Endre szólalt még fel az iránt, hogy a határozati javaslat hangja erőteljesebbé tétessék, de miután a határozat már ki volt mondva, a közgyűlés ezt nem kívánta. Színház. A Yarázskeringőt uj szereposztással adták va­sárnap. Változás annyiban történt, hogy Francit Haller Irma, Nikit Barna énekelték és a Barna által eddig kreált Guszti hadnagyot Radványi játszotta. A darab ezzel az uj betanulással jobban és szebben ment és bár sokan vannak, akik az első előadást dicsérik, az objektiv igazság az, hogy ez az uj Varázskeringő sok­kal élvezetesebb. Haller Francija véghetetlenül bájos alakítás, mely a legteljesebb illúziót kelti. Barna An­dor minden indispoziciója és játékbeli ingadozása da­cára is eléggé érvényre tudta hozni a szerep gyönyörű énekszámait, melyek Tihanyi előző alakításában bizony hatás nélkül maradtak. Radványi a nagy keringőt ugyancsak szépen énekli és most vele is meg lehelünk elégedve. Az összjáték azonban botrányos volt, amit főleg a karmester terhére tudunk be. Igen jellemző epizódja volt az előadásnak, hogy a karmester ur di­rigálás közben elandalgott és vezénylő pálcáját kiej­tette a kezéből. Sokan ezt;bizonyos telepatikus jelen­ségnek vették — úgy gondolkozván, hogy valaki a nézők közül kívánta talán ennek a pálcának a kiüté­sét a dirigens kezéből. Kocián hangversenye igen elegáns, de nem nagy házat vonzott hétfőn a színházba. A fiatal és érdekes arcú hegedű-titán pedig nagy mestere hangszerének, melyről azt beszélik, hogy valaha a Paganini kezében hallatta volna bűbájos hangját. Kocián acél-ujjai alatt is hatalmas tónusokban cse üdült meg rajta a világ­hírű művészekre immár kötelező Paganini-féle d dur versenymű, melynek nyaktörő passage-ai és dupla üveg hang menetei úgyszólván a lehetetlenségig nehe­zek. Kocián könnyedséggel győzte le ezeket, sőt köz­ben még arra is ráért, hogy a páholyok hölgyközönsé­gét is megfixirozza, amit különben a technikusok technikusától : Kubeliktől tanulhatott. A művész el- | játszotta még saját szerzeményű *Intermezzoját*, mely azonban, hogy miért J>ittoresque . . . ? csak ő tudja. : Godard Berceuse-ében több volt az affektáltság, mint az érzés, ellenben Bazzini »Manók táncában« virtuo­zitásának tökéletes ragyogtatásával mindenkit elraga­dott és a viharos óvációt csak úgy tudta lecsillapí­tani, hogy eljátszotta Lavolta classikus szépségű ma­gyar ábrándját. A programmon szerepelt Bach Airja és Wieniavski nagy Polonaise, amelyeket Kocián szin­tén szépen játszotta ugyan, de ezeket a mi Fiire- dink összebasonlithatlanul jobban és szebben hegedüli. Végül Sorasate ismert cigány-változataival — ebben különösen a mese-szépen előadott »Csak egy kislány« nótával — aratott a művész lelkes tapsokat. A concarten közreműködött Weszelsky zongora­művész, akinek bravúros technikájú játékát a közön­ség ugyancsak melegen fogadta. Megemlítjük még, hogy a katonazenekar a con­cert előtt és szünetközben Kövér Dezső vezetése mel­lett 2 szép darabot adott elő, — azonban a zene­karnak erre a produkciójára ilyen előkelő hangver­seny alkalmával absolute semmi szükség nem volt. (h.) HÍREK. — A székhely kérdés A nagykárolyi törvényszék kérése megindította a megyei székhelykérdés lavináját. Szerdán délelőtt 11 órakor gyűltek össze Szatmár- I megye törvényhatósági bizottsági tagjai a városháza ‘ nagytermében. Az értekezlet közvetlenül lapzárta előtt j tartatván meg, arról csak röviden számolhatunk be. ; Mintegy 100 bizottsági tag jelent, meg köztük a vár- ! megyei bizottság elitéje. A megjelenteket Kőrösmezey főjegyző üdvözölte. Elnökké közfelkiáltással Jékey i Mórt választották. Első szónok Keresztszeghv Lajos j volt. Utalt arra, hogy Wekerle miniszter a székhely- j kérdést Szatmár és Nagykároly közötti torzsalkodás- | nak tüntette fel, holott ez nem e két városnak, ha- i nem a vármegyének és a helyes megyei közigazga­tásnak kérdése. Indítványa az, mondja ki az értekez­let, hogy a megyei székhelynek áthelyezésére vonat­kozó 1891-es határozatot végrehajtani kívánja, a mó­dozatok előkészítésére bizottságot küld ki. Kölcsey Antal Szatmármegye és Szatmár város érdekét egy­mástól elválaszthatatlannak tartja, szivvel-lélekkel csatlakozik a mozgalomhoz. Heltneczy József elitéli az alispán eljárását, aki egy frakció képviseletére vállal kozott, mikor a nagykárolyi küldöttséget vezette. Cholnokg Imre nem óhajt távollevőket bírálni. A megye hívjon össze rendkívüli közgyűlést, az alispán eljárását tegyék ott interpelláció tárgyává, líj. Bö­szörményi Sándor, bér. Kováts Jenő s Maróthy Sándor szólaltak még fel, mire Kelemen Samu összegezvén «- vitát egységes állásfoglalásra kéri a megjelenteket. Szavainak hatása alatt Cholnohy visszavonja külön indítványát és elnök Keresztszeghy indítványát egy­hangúlag elfogadottnak mondja ki. Cholnoky indítvá­nyára a megyebizottsági tagok köszönetét mondanak Kelemen Samunak interpellációjáért, Kováts Jenő indítványára pedig Jékey Mórnak az elnöklésért. — Ebéd a püspöknél. Dr. Boromisza Tibor- me­gyés püspök vasárnap délben a városi törvényható­sági tisztikar tiszteletére fényes ebédet adott mely a legkitűnőbb hangulatban folyt le. — Kitüntetés. A király Rédl Károly főellenőr­nek az osztrák magyar bank helybeli fiókintézet fő­nökének a koronás arany érdemkeresztet adományozta. — Á szatmárnémeti dal- és zeneegyesület 1908. évi március hó 1-én, vasárnap a társaskör helyisé­geiben tagjai részére dalestélyt rendez, melyre az egyesület tagjait és a nagyközönséget tisztelettel meg­hívja az elnökség. Műsor: 1. Nyitány. Előadja: adal- és zeneegyesület zenekara. 2. Finn-dalok. Férfikar Pacius F.-től. Előadja : a dal- és zeneegyesület ének­kara. 3. Vándor dal. Férfikar Schuhmannlól. Előadja : a dal- és zeneegyesület énekkara. 4. Farsangi dalok. Férfikar dr. Horváth A.-tól. Előadja: a dal- és zene­egylet énekkara. 5. Őszkor. Férfikar dr. Horváth A.- tól. Előadja : a dal- és zeneegyesület énekkara. 6. In­duló. Előadja : a dal- és zeneegyesület zenekara. Nem tagok számára belépő-dij személyenként 1 korona. Család-jegy 3 korona. A dalestély kezdete 8 órakor. — Katonai ebéd. A szatmári 12-ik honvédgya­logezred tisztikara dr. Boromisza Tibor püspök tisz­teletére kedden fényes ebédet adott, melyen megje­lentek a közös helyőrség törzstisztjei, továbbá Szer­dahelyi Ágoston, berencei Kováts Jenő nagybirtoko­sok, Szabó István praelátus és Hámon Róbert titkár. Az ebéd folyamán pohárköszöntőket mondtak : Csa- nády Frigyes ezredes a püspökre; ez utóbbi a tiszti­karra; ismételve Csanády a jelenvolt két vármegyei urra és Kováts Jenő Csanádyra. — A szatmári jótékony nőegyesület farsang utolsó estéjén, március 3-án a Társaskör helyiségei­ben rendezi zártkörű cabaretját. Az előadás pontban 8 órakor fog kezdődni. Belépő-jegy személyenként 2 korona. Előadás után tánc lesz. A meghívó kívánatra előmutatandó. — Tájékoztató. A rendezőség a nyájas közönség részéről 2 koronát, pontos megjelenést és az egyes számok alatt zajtalan figyelmet kér. Ezzel szemben ad egy csomó tréfás cabaret számot prózá­ban. énekben, zenében és táncban. Csupa uj és ere­deti dolog kerül ezen az estén a Kaszinó dobogójára. Aki nem fog nevetni, az csal. Programm természete­sen nincs és nem is lesz. Arra való Nagy Vince, a rendező és bejelentő egy személyben, hogy időnként elkészítse a közönséget minden elkövetkezendőre- Hogy mit fognak, kitől és hogyan csinálni a szerep­lők, azt nem szabad előre elárulni. A közreműködők nevei közül azonban a rendezőn kívül felemlítjük még a következőket: Böszörményi Manyi, Dietz An- nuska, Varjú Ibolyka, Banner nővérek, Hubán Aranka, Fejes Mariska, Komka Margit, Láday Matild, Mátray Viola, Tombory Aranka, Fábián Lajos, dr. Kőrössy János, Nyárády László, dr. Pirkler Ernő és még töb­ben olyanok, akiknek fellépése kellemes meglepetés lesz a közönségre. Aki megkapta ezt a meghívót, csak tán lesz esze, hogy eljön két koronáért hat | helyett nevetni. Hölgyeim és uraim: Au revoir/. — Az ebédek sorozata a püspöki palotában to­vább folyik; csütörtökön a palotának a katonai tiszti­karok a vendégei. — A Szatmár-Németi Iparos olvasó és Független­ségi 48-as kör folyó évi február hó 29-én szombatim este az egyesült kör pénz- és könyvtára javára & Vigadó összes termében zártkörű batyu-bált rendez- Belépti-dij: személy-jegy 4 K, család-jegy 5 korona. Kezdete este fél 8 órakor. A zenét Bunkó Vince zenekara adja. Jó borról a bálrendezőség gondosko­dott. Felülfizetéseket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a vigalmi bizottság. Előzetes pénzküldemény a pénztárnokhoz cimzendő. Jegyek előre válthatók: Szatmáron Lévay József és Kálik Lajos Kazinczy-u. 14. Németiben Komáromy István és Kenyeres Károly urak üzletében. A meghívó kívánatra előmutatandó, Dr. Falussy Árpád diszelnök. dr. Kelemen Samu, dr. Vajay Károly, Kólái Lajos, Gsomay Imre, Uray Géza elnökök. Bodnár Károly, Kiss Pál, Gachal János, Lévay József, dr. Glatz József, Nemes Lajos, Kálik

Next

/
Oldalképek
Tartalom