Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-09-16 / 75. szám

3-ik oldal. sztamA R-N É M E T I Szatmár, 1908. szeptember 16. lyok kosárfonással és egyéb rabmunkával kerestek az államkincstár részére 56 kor. 82 fillt., a maguk részére 49 kor. 68 fillért. VI. Czilli György állatorvos jelentése szerint rühkór előfordult 3 lovon és veszett ebnek marása 2 egyénen, Ez utóbbiakat fölszállitották a budapesti Pasteur-intézetbe . A vasúti marharakodókon elszál­lítottak 289 szarvasmarhát, 244 juhot és 1950 drb sertést. Ezek közül Ausztriába vittek 157 szarvasmar­hát és 149 juhot VII. Az ipartanácsba a bizottság rendes tagokul megválasztotta Losonczi Józsefet és Gyulay Lajost, pót­tagokul Wallon Lajost és Kerekes Dánielt. VIII. Korpótlékok. A vallás- és közoktatásügyi miniszter értesítette a bisottságot, hogy harmadik ötödéves korpótlékban Jankovics János, Mondik Endre, Juhász József és Bodnár Alajos elemi iskolai tanítók részére 100—100 kor. államsegélyt utalványozott. IX. Adóvégrehajtások. Végül fölemlítjük, hogy a bizottság 15 adóhátralékos ellen ingatlanra vezetendő végrehajtást rendelt el, ami az idők szomorú jele 1 — Vármcnyei szókheíyügy. Ez ügyben Kölcsey- Antal h. elnök vezetése alatt ma déli fél 12 órakora városház nagytermében népes értekezlet volt, melyben dr Vajay Károly polgármester bejelentette, hogy a vár­megye 550 bizottsági tagja közül Szatmár emlékiratát máig 330-an írták alá. A budapesti küldöttségbe ed­dig jelentkeztek: Szentiványi Gyula, Németh Elemér, Pelhő György, Luby Béla orsz. képviselő, Farkas Sán­dor ny. ezredes, Szabó Béla ref. lelkész, Sályi, Len­gyel József plébános Cseke, Szombathy Ödön, Szu- hanyi Ferenc, Helmeczy József Domahidy Viktor, Cs Mayer Károly, Kende Béla, Maróthy Sándor, Oszt- roviczky István, Ináncsy Károly Jékey Sándor főszolga­bíró, Antal Alajos, dr. Lengyel Endre, Bajnay György, Porcsalma, Fényes Béla, Uray Bertalan Szinérváralja, Kölcsey Antal, Böszörményi Sándor, dr. Keresztszeghy Lajos és Medve Zoltán belügyminiszteri titkár. Ezeket a jelentkezőket ötvenre ki fogják egészíteni. A belügy miniszter kapja az emlékiratot az eredeti, a minisz­terelnök és házelnök a közjegyző által hitelesítendő aláírásokkal és a vármegye mindent földerítő térké­pével. A megyei orsz. képviselőket fölkérik a csatla­kozásra — Gazdák gyűlése A szalmármegyei gazdasági egyesület ma délelőtt 11 órakor tartott választmányi ülésen mély sajnálatát fejezte ki gróf Desewffv Aurél országos szövetségi elnök lemodása fölött s táviratban kérte fül a maradásra. — Adomány Dr. Boromisza Tibor megyés püspök a nagykárolyi kath. egyháznak 4000 koronát, a kápta­lan pedig 1000 koronát adományozott. — Felső kereskedelmi iskola. A vallás- és köz- I oktatásügyi miniszter ezen iskolára nézve nem elé- I gedett meg a közgyűlés azon nyilatkozatával, hogy »hajlandó az intézetet a város kezelésébe átvenni s erre való készségét kijelenti«, hanem határozott át­vételi nyilatkozatot kíván; egvszersmiud módositáso- kat rendelt a szervezeti szabályokon és a tanárok szolgálati szabályzatán. A tanács felhívta a tiszti főügyészt, hogy az iskola igazgatójával egyetértőleg 15 nap alatt terjessze be a föltételeket módosító ter­vezetet. — Végleges átvétel. Vajnay és Weszelovszky épí­tészek folyamodtak a tanácshoz, hogy az általuk épí­tett csendőr és tűzoltó laktanyát véglegesen vegye át s biztosítékukat adja ki. A tanács jelentéstételre ki­adta az ügyet a mérnöki hivatalnak. — Szavazás. A németi református egyháztanács az újabb püspökválasztás alkalmából összes szavaza­tát (négyet) ismételten Dicsőji József debreceni lel­készre adta. — Kath. nagygyűlés. Budapesten, a tegnap vég- végződötl kath. nagygyűlésen Szatmár kath. közön­ségét Hehelein Károly praelátus-kanonok, dr. Kovals Gyula igazgató és Kovács Gergely főgimnáziumi tanár képviselték. — Miniszteri utalás. A belügyminiszter a köz­kórháznak julius hóról ápolási díjban az országos be­tegápolási adóból 5278 K 90 fillért és a belügyi tárca terhére 1043 K 50 fillért utalt. Balogh Józef kir. törvény­széki birő s a polgári íelebbezési tanács elnökének felesége, Gyulay Juliánná szeptember 12-én hosz- szabb szenvedés után örök álomra hunyta le sze­meit. A tífusznak esett a legodaadóbb ápolás dacára áldozatul. Halálhíre városszerte s nagy messze vidé­ken mély részvétet keltett. Maga volt a megtestesült anyai gond és szeretet; családja képezte minden örö­mét és boldogságát s ma, kiragadva a könyörtelen ha­lál által élte legszebb szakában e féltett s szerető körből, immár megsiratva ott pihen a temető virá­Baíogh Józsefné. gos, de sivár rögei alatt. Koporsójára a koszorúk özöne borult. Temetésén, mely szeptember 14-én tör­tént, városunk minden rendű és rangú közönsége fájó részvéttel megjelent. A temetés órájában folyó városi közgyűlést is a legtöbb bizottsági tag elhagyta. A szertartást Biki Károly esperes végezte, ki meghaló beszédben áldozott a felejthetetlen nő és anya emlékezetének, kinek sírja fölött teljes joggal meg lehet ismételni a költő szavait: Oh a sir sok mindent elfed, But, örömet, fényt, szerelmet; De ki gyermekét szerette, Gondját sir el nem temette! — Uj tanárnő. A ref. tanitónőképző intézet né­met nyelvi tanszékre Tiefenthaler Etelka kiasszonyt választották meg. — Egyházi hír. A szatmári status qua aut izr. hitközség uj templomában a festési munkálatok im­már teljesen befejeztetvén, az istentiszteletek újból abban tartatnak. A szombat reggeli istentisztelet kez­dete d. e. fél 9 órakor. A templomi imaszékek bérbe adása vasárnap f. hó 20-án dél élőt fél 9 órától a temp­lom előcsarnokában történik, — Versenytárgyalás. A nagykároly— dengeleg— érendrédi th. ut kiépítésénél szükséges és vállalati ufón biztosítandó munkára, amelyek két csoportban össze­sen 154,652 K.-val vannak előirányozva, Szalmárvár- megye alispánja versenytárgyalást irt ki. Az ajánlato­kat szeptember 23-áig Nagykárolyban, a m. kir. áll. építészeti hivatalban kell beadni. — Küldöttség a főispánnál. Luby Béla or z. képvi­selő vezetésével Képessy László, ifj. Péchy László, b. Kováts Jenő, Madarassy Dezső, Madarassy Gyula Kossuth István, Gyene Pál, Luby László és Szuhányi Ferencz Csenger nagyközség képviseletében küldött- ségileg tisztelegtek dr. Falussy Árpád főispánnál Luby Béla Csenger lakossága nevében arra kérte a főispánt, illetékes helyen támogassa abbeli kérésüket, hogy Csen­ger járásbíróságot kapjon. — Dr. Falussy Árpád főispán jóindulatáról biztosította a küldöttséget s ígéretet tett, hogy Csenger jogos kérését tőle telhetőleg támogatni fogja. Válaszában hangsúlyozta, hogy úgy az igazság­ügyminiszter, mint az államtitkár méltányolják Csenger óhaját s ígéretet tettek neki, hogy az ügyet kedve­zően intézik el. A küldöttség lelkes éljenzéssel fo­gadta a főispán szavait, s azzal a megnyugtató érzés­sel távozott, hogy Csenger kérése a főispánnál jó kezek­ben van letéve. — Elfogott tettesek. Említettük múlt számunkban, hogy Varga Jánost Petén nemzetiségi vita miatt, is­meretlen tettesek megölték. A csendőrség mo; t a tetteseket elfogta Ezek Lázin Endre, Lázin Sándor, Boka Jáno3, Kővári László, ifj. Ilucz László, llucz Sándor, Papp György és Ilucz Tamás. Még több is­meretlen után folyik a nyomozás. — A vármegyei közigazgatási bizottságból Bod­nár György kir. tanfelügyelő jelentette, hogy a nagy­károlyi áll. polgári iskola I-ső osztálya megnyílt. A jelentkező tanulók száma 52, mely körülmény igazolja, mily nagy szükség volt ez iskolára. Jelentette továbbá, hogy a kultuszminiszter Kraszoaszentmiklóson és Misztótfaluban áll. kisdedovót állított fel, hogy a Kő­váralja, Nagykolcs és Udvari i áll- elemi iskolai épüle­tek már a napokban készen lesznek, végül pedig a szarnoskóródi áll. isk. bérleti elhelyezése érdekében tanfelügyelő a tárgyalást a helyszínen megtartóba. Dr. Aáron Sándor vra. főorvos jelentése szerint a vár­megye közegészségügye elég kedvező. Hasihagymáz a szatmári, nagybányai, nagykárolyi, csengeri, mátészal­kai járásokban fordult elő szórványosan. Veszett eb­marás miatt 28 egyén küldetett be a budapesti Pasteur intézetbe. A kölesei orvosi állás lemondás folytán megüresedett. Állami ösztöndíjjal 5 bábanövendék küldetett okleveles kiképzésre. — Tiszlválasztás A szatmári műkedvelő fény- képezők egyesületében szeptember 12-én a tisztvá­lasztás a következőleg történt meg. Az elnöki állás egyelőre üres marad. Aleinök Hatvani Béla. Titkár dr. Vájná Géza. Pénztáros Bartók László. El'enőr dr. Lachéta Brúnó. Ügyész Nagy Géza. Háznagy Haller Ferenc. Választmányi tagok : Luby Margit és Streicher Andor. — Eljegyzés Borgida József, a szatmári mezőgaz­dák, kereskedők hitelszövetkezetének ügyvezetője vasár- nap jegyezte el Feldman Ellát. — Kinevezés Dr. Falussy Árpád főispáu Madarassy László díjtalan közigazgatási gyakornokot dijas közigaz­gatási gyakornokká nevezte ki. — A vármegyei őszi közgyűlést október hó 8-án tartják meg. — Az uszóverseny a Szamoson a kedvezőtlen idő miatt szeptember 13-ról húszadikára elmaradt. — Kérelem az izr. felruházó egyesület m. t. tagjai­hoz, — Miután a hűvös idő rohamosan közeledik a kiosztani szokott lábbelit idejekorán kell meg­rendelni; tisztelettel kérem az egyesület nemeskeblü tagjait, hogy tagsági dijaikat kiegyenlíteni szívesked­jenek. Hitrokoni üdvözlettel, Beer Simonné elnöknő. — Nevezések a szatmári lóversenyekre. II. Sik- verseny 1150 K. 1600 rn. 1) Ambros A. hdn. 4 é sp. m. Faust. 2) Mr. Field 4 é sp. k. M. Boszorkány. 3) — id. p. h. Faun. 4) Hagelin H. száz. id. s. k. Travvna. 5) — ép m. Saperlot 6) Horváth József ur id. pL m. Bajmester. 7) Liplhay Béla ur 3 é p. m. Marastoni. 8) Gr. Morweldt M. száz. 3 é p m. Fétis. 9) — 3 é s. k. Dalila. 10) Reök István fhdn. 4 é s. k. Recept. III. Tenyészverseny 1000 K. 2000 m 1) Galgóczy István ur 4 é f. k. Lola. 2) Isaák Elemér ur 4 é sp. m. Legény. 3) Kállay Szabolcs ur 4 é s- k. Gyöngyöm. 4) bér. Kováts Miklós id. sz. k. Flóra. 5) — 4 é p. k. Betty. 6) Nagy György ur id s. k Djelma. 7) Spie­gel Ferenc ur id. vd m. Lator. 8) Streicher Andor ur id s. k. Irma IV. Akadályverseny. 1000 K 4000 m. 1) Ambros A. hdn. 4 é sp. m. Faust. 2) — 4 é sp. k. Isotta. 3) Bogáthy Miklós hdn. 5 é p. h. Dormus. 4) Fanta Géza fhdn. id. sl. h. Mókus fv. 5) Hagelin H. száz. 4 é p. k. Ilawkdale. 6) Gr. Merweldt M száz. 4 é n. k. Gond for No! hing. 7) — lép. h. Peer. 8) 5 é spakk. Ro­bot. 9) Reók István fhdn. 4 é s. k. Recept. V. Hölgyek dija. Vadászverseny. 350 K értékű tiszteletdij. 4000 m. 1) Galgóczy István ur id. f. h. Só­lyom. 2) — 4 é s. k. Lola. 3) Isaák Elemér ur 4 é s. p. m. Legény. 4) Kálláy Szabolcs ur id. s. h. Préda. 5) bér. Kováts Miklós 4 é s. k. Elza. 6) Nagy György ur id. s. k. Djelma. 7) Spiegel Ferenc ur id. vd. m. Lator. 8) — VI Gátverseny. 750 K 2400 m. 1) Amb­ros A. hdn: 4 é sp. m. Faust. 2) — 4 é sp. k. Isotta. 3) Bogáthy Miklós hdn. 5 é p h. Dormus. 4) Fanta Géza fhdn. id s. h. Mókus. 5) Mr. Field ur4 é sp. k. Boszorkány. 6) Hagelin H. száz 4 é p. k. Hawkdale. 7) Horváth József ur 5 é p. m. Bajmester. 8) Gal­góczy István ur id: fh. Sólyom. 9) Reök István fhdn. 4 é s. k. Recept. — Cionista nagygyűlés. A „Szatmári Cionista Egye­sület1, f- hó 13-án, vasárnap a ,,Kereskedő Ifjak Köre“ dísztermében tartotta meg szeptember havi propaganda gyűlését. Dr. Herman Lipót ügyvéd, egyesületi elnök visszautasítva a hazafiatlanság hazug vádját,szívélye­sen üdvözölte a megjenteket Jordán Viktor orvos- tanhallgató „Zsidókérdés, cionizmus és hazafiság“ cí­men tartott hatalmas szárnyalásu beszédet, mely ér­veinek igazságával megnyerte a közönséget a cioniz­musnak. Benkő Alice k. a. édes apja, Benkő Miksa zenetanár kíséretében a tőle megszokott mesteri hegedüjálékkal ragadta el a közönséget. Herman Ella k. a. Sebestyén Károly „A hajón“-jának átérzett, átérte!t szavalata könyekig hatotta meg a hallgató­ságot. Az eszméhez való csatlakozásra szóló lendüle­tes főlhivás után zárta be az elnök a sikerült gyűlést. — Cigány hálái: Szomorú hir érkezett a falunk­ból. Meghalt a prímás. Fiatal, 24 éves lelkes cigány- fiu A csárdában az ő muzsikájának, az ő diadalainak színhelyén, ahol annyi édes, bus nótát húzott, ahol annyi hu bajt feledtetett, annyi keservet oszlatott el. Még a története is olyan érdekes a dolognak. A test­vér bátyja, Szabó Károly tegnap töltötte le a helybeli 5 gyalogezrednél 3 évi szolgálatát és megüzente, hogy hazamegy. A három hosszú év alatt, mig ennek hege­dűje porlepetten pihent a kunyhó gerendáján, a fiata­labb prímás, a most meghalt Szabó Jóska volt a vezető. Becsülettel, ambícióval töltötte be a helyét. Fogyaté­kos nyirettyűjén sok szép hang zendült meg, sok ke­serv, sok öröm fakadt. Most aztán vége lett volna a vezérségnek: A falu — Csengerről vau szó — min­den épkézláb cigánya hegedűvel, flótával örömrivaigva ment elé a hazatérő hadfinak, hogy vidám zeneszóval mondjanak a diadala színhelyére visszaérkező prímás­nak Idenhozzádot Csa' a tronjá ót megfő ztott pünkösdi király nem sietett bál\já,, a diadalmas állást visszakö­vetelő prímást üdvözölni. Kün a város szélén feltűnt az ősi cigány — alkalmatosságon, gyalog érkező da­liás cigányprímás alakja, felhangzott az éljen, az egész banda hódolattal fogadta reaktivált vezérét, bent pe­dig a falusi csárdában egy sötét sarok-asztal mellett, szomorúan, kétségbeesve hajtogatta Jóska a decis pá­linkás üvegeket, egymásután, miközbengyötrődve hal- gatózott az országút felé. No, egyszer osztán felhang­zott, hogy: Lesz még cigány lakadalom, Valamennyi hires cigány, Mind sógorom . . . s Jóska még egyet hajtott, meg egyet sóhajtott, aztán úgy, ahogy volt, lefordult a lócáról az X asztal mellől, végigterült a földön és . . . meghalt: Az őt üdvözölni siető bátyja már csak a kihűlt tetemre borult. Elhal- gatott az öröm zaja, a zene vig zengése és kezdődött a jajveszékelés. A hazatért prímás leporolta hegedűjét s kicserélte a szakadozott húrokat és elpróbálta rajta a halotti indulót. (Búr) ••MOMSoesoaMtetessedese U j ruha üzlet! e g n y i i t *^1 Szatmár, Deák-téren, a Fehér­ház me 1 lelt a •\ fcpSZ _ÍC1ÍÍ-, női- OS gyei - nagy választékban kaphatók.: £ fé rfiöltöny, felöltök, utazóbundák, mekrulia üzlete. a liol a különféle gyermekruhák, valamint dús választékban a legelegánsabb soeea legOlOSÓI>l) lls: Él*€3Illett

Next

/
Oldalképek
Tartalom