Szatmár-Németi, 1907 (11. évfolyam, 1-104. szám)

1907-05-26 / 42. szám

4-ik oldal. Szatmár, 1907. május 26 SZATMÁR-NÉMET1. Dezső és Hunyor Ödön ; közvádló dr. Leilner Emil ; védőügyvéd dr. Dobossy Endre; orvosszak­értők dr. Vajay Imre és dr. Gőbl Alajos, román tol­mács Hozás János. Az esküdlek a vádlottat bűnösnek mondták ki a szándékos emberölés bűntettében s ezért őt a törvényszék négy évi fegyházra Ítélte. Védő felebbezett. — Emberölés Nagykárolyban. A szatmári kir. törvényszék, mint esküdtbiróság május 22-én és 23-án tárgyalta szándékos emberölés bűntettével vádolt Vajda Sándor bűnügyét. A vádlott sógora volt a meg­ölt Jakab Sándor nagykárolyi Gózony utcai lakosnak, a ki azt hitte saját sógoráról hogy ez és ennek test­vére az ő feleségével, tehát a saját testvérükkel sze­relmi viszonyt folytattak. Jakabot izgága embernek festik a tanuk, aki folyton ütötte-verte az asszonyt és sógorait is lelövéssel fenyegette. A vádlott úgy adja elő az esetet, hogy éppen ezért önvédelemből revolverrel fölfogyverkezve járt Akkor is nála volt a revolver, midőn a bűntett napján este fél 9 óra tájban a Gózony-utcában Jakabbal találkozott. Ez bosszúból késsel fenyegette és ő védelemből 3 lövést tett támadó sógorára. A holttesten azonban lőtt se­bet nem találtak, hanem kés általi halálos szúrást a hason. Vajda azt állítja, hogy Jakab elestében önmaga szúrta meg véletlenül magát és ez okozta halálát. Az esküdtbiróság a következőleg alakult meg: elnök Szabó József, birák Kölcsey János és dr. Hunyor Ödön, közvádló ifj. Jákó Sándor kir. alügyész, védő ügyvéd dr. Adler Adolf nagykárolyi ügyvéd, orvos­szakértő dr. Vajay Imre. Az esküdtek önvédelmet lát­ván az esetben fennforogni, a törvényszék vádlottat felmentette. Az Ítélet jogerős. — Megölte a fiát. Jakab Károly Nagyar község­ben április 25-én délelőtt, evés közben nyolc éves András nevű kis fiát, aki vele pajkoskodott, azáltal akarta megijeszteni, hogy a kezében levő s evésre használt kést az asztalra lecsapta, amely onnan visz- szapattanva oly szerencsétlenül esett le, hogy az asz­tal alul előbuvó kis fiú feje lágyába fúródott s az ily módon okozott másfél cm. sselességü és mélységű sebzés következtében beállott agyhüdés a kis fiú ha­lálát rövid idő alatt előidézte. Az esküdtbiróság el­nöke dr. Papolczy Gyula, biró tagjai Farkas Gerő és Hunyor Ödön, jegyző Oláh Miklós, közvádló ifj. Jákó Sándor alügyész, orvosszakértő dr. Vajay Imre, védő­ügyvéd Csomay Imre, akinek nagy hatással elmondott beszéde következtében az esküdtek vádlottat a gon­datlanságból okozott emberölés vétségének vádja alul május 25-én fölmentették. Az ítélet jogerős. — Meghivó. A helybeli önkéntes tűzoltó-egyesü­let az őrtanya gyüléstermében folyó évi junius 2-án d. u, 4 órakor tartja meg évi rendes közgyűlését, melyre az egyesület tagjait meghívja a Parancsnokság. Tárgysorozat: 1. Az elnök által leikért, a közgyűlé­sen jelen levő két tagból álló jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kiküldése. 2. A parancsnokság évi jelentése. 3 A számvizsgáló bizottság jelentése alapján a lezárt számadások előterjesztése és jóváhagyása, a fölment­vény megadása, a jövő évi költségelőirányzat meg­állapítása. 4. Fölebbezési ügyek elintézése. 5. Tiszte­letbeli tagoknak alapszabályszerinti megválasztása. 6. Önálló indítványok tárgyalása, melyek 48 órával a közgyűlést megelőzőleg a parancsnoksághoz beterjesz­tőnek. 7, A parancsnokság tagjainak esetleg kiegészí­tése. 8. Három rendes és két póttagból álló szám vizsgáló bizottságnak egy évi időtartamra való meg­választása, 9. Az alapszabályok 26. §-a 7. pontjának módosítása. — Orvot törvényszéki boncolás. A szatmári kir. ügyészség elrendelte Fábián Lina atyai 18 éves ci­gány leány holttestének felboncolását, kiről azt a hírt terjesztették, hogy erőszakos halálnak esett áldozatul. A boncolásnál megjelentek május 22-én a helyszínén Morvay Károly központi vizsgálóbíró, dr. Vajay Imre, törvényszéki és dr. Gőbl Alajos boncoló orvos. A vizsgálat azt derítette ki, hogy a leány májtájog kö­vetkeztében beállott hashártya gyuladásban múlt ki. — Selyemtenyésztési oktatónö. A földművelés- I özv ügyi miniszter értesitetle a várost, hogy a selyem- tenyésztés magkedveltetésére ide Sziics Lászlóné ok- tatónőt kiküldte. A tanács felhívta a gazdasági ta­nácsost és a kapitányi hivatalt, hogy a kiküldött ok- tatúnőt munkájában támogassák. — Romániai zsidómenekültek jártak május 23-án nők, férfiak és gyermekek vegyesen, mintegy 30-an városunkban Ide Botosinból menokültek, Éllátva éle­lemmel és pénzsegéllyel, innen tovább vándoroltak. — Önakasztás. Papp István, németi jómódú bir­tokos, május 24-én, Mátyáskirály-utca 64 számú há­zában felakasztotta magát s mire tettét észrevették, meghalt. Az öreg utóbbi időben az ivásnak adta ma­gát s hihetőleg ennek következtében kereste a halált. — Willand és Vilson. Ennek a két cirkusznak működési engedélye összeütközésbe került városunk­ban. Most a tanács úgy rendezte el a kérdést, hogy kérv nvezésének elsőbbségi jogával májusban nálunk a Vilson-cirkusz játsrik, juninsban pedig a Willand- cirkusz. — Bucsuvétel. Szatmarról való távozásom alkal­mából ismerőseim és barátaimtól ez utón veszek búcsút. Kun Sándor. Tisztujitás Nagybányán. A tisztujitás Nagybányán május 22-én történt meg. Az eredmény a következő: polgármester dr. Makray Mihály járásbirósági albiró ; főjegyző Égly Mihály; tanácsosok Torday Imre és Csüdör Lajos; t. ügyész dr. Stoll Tibor; mérnök Grundböck István; számvevő Marosfy Dezső; pénz­táros Csüdör Ferenc; ellenőr Mostis Lajos; alka­pitány Halmai Imre; számtiszt Székely Mihály, köz­gyám Rónai Géza. — Orbán az utolsó fagyosszent tegnap ülte neve- napját. Bajt nem hozott; úgyis van már a nyakunkon elég. — Népgyülés. A szatmári szociáldemokrata párt ma délután fél 4 órakor a lővőkertbe népgyülést tart. Tárgy : Az osztrák választói jog és a magyar par­lament. — A börvelyi kendergyár megnyitása. Örö nmei fogadtuk másfél évvel ezelőtt a hirt, bogy a »Mező- gazdasági Ipar Részvénytársaság« Nagylak és Békés után vármegyénkben akar kendergyárat állítani. Most már láttuk a majdnem 190 kát. holdon elterülő épít­kezéseket, a hatalmas áztató medencéket, a villanyos szivattyúkat, a barátságos külsejű, egészséges munkás- lakásokat, az egész telepet behálózó keskeny vágányu gazdasági vasutat, meg kell hajtanunk a köszönet és elismerés lobogóját á Mezőgazdasági Ipar r-t. előtt. Hogy Börvely és vidékének gazdasági és szociális viszo­nyaira, milyen hatással van a gyár, azt minden elmé­leti fejtegetésnél jobban bizonyítják már a múlt évben elért eredmények. Mig a vidék kendertermelése a gyár létesítése előtt alig volt figyelemre méltó, addig az 1906 évi kendertermelés már 60000 mm.-át tett ki. Az idén pedig a vidék birtokosaival kötött szerződésekből raeg- állapithatólag meg fogja haladni a 100.000 mm.-át. Azt pedig minden gazdász ember tudja, kogy a kender tiszta hozadéka háromszor annyi, mini a búzáé. Munka­bérben több mint 200,000 koronát fizetett ki a múlt évben a gyár. Csak fuvarozásért 30,000 koronát adott Börvely és Kálrnánd lakosainak. Állandóan alkalmazott munkásainak száma 200. Üzeme azonban úgy van be­rendezve, hogy télen, tehát, éppen akkor, midőn a mezei munka szünetel, 3—400 munkást bir foglalkoztatni. Szerződésileg biztosított munkabérviszonyai pedig oly kitűnőek, hogy minden munkásesalád (férj és feleség vagy két testvér), az év végén 4—500 koronát kap egyszerre kézhez, azonkívül az évi élelmezése, ruház­kodása, gyógyítása biztosítva van. A kis lakóháza pedig 12 évi szolgálat után tulajdonába megy át. — Uj lakóház. A tanács pénteki üléséből Szabó Istvánnak a Németi mocsárban uj lakóház építésére aeott engedélyt. — Születtek május I-töl. Izsák József izr., Schvarcz Izabella izr., Papp István ev. ref., Weisz Jenő izr., Bardolv Anna ev. ref., Onyiga János g. kath., Falko- vics Emil izr., Egner Mária r. kath., Mai Lajos izr., Kiss Ferenc ev. ref., Tóth János ev. ref'., Grünfeld Margit izr., Török Mária r. kath, Weisz Ármin izr., Párók Mihály g. kath., Jakab Juliánná g. kath., Szárna Terézia r. kath. Dézsi Erzsébet izr., Braun Olga izr., Csízek Tivadar r. kath. Deli Dániel ev ref., Magyar Erzsébet r. kath., Kecskés Erzzébet r. kath., Matolcsi Sándor ev. ref., Probopovics Antat g kath., Csajko- vics Gyula r. kath., Markovics Lenke izr., Vincze Jo­lán ev. ref., Szegál Margit izr.. Szigyártó Erzsébet ev. ref., Szigyártó Róza ev. ref., Linder Ilona izr., Schüttler Mária g. kath., Éva Juliánná ev. ref. Spitzer Márk izr., Lebovics Eszter izr., Éva István ev. ref., Pázsit Imre ev. ref., Weisz Veronka izr. — Meghaltak május l-töl. Mérésé József 47 éves tüdőgümőkór, Préda Erzsébet 3 hónapos í élhurut, Oláh Károly 69 éves tüdőtágulás, özv. Jáger Ist­vánná — Holinka Erzsébet 52 éves szervi szívbaj, Csauder Mártonné — Halász Julia 70 éves vég- elgyengülés, Kozma Jánosné — Fedóra Eszter 52 éves kizárt sérv, Száraz Sándor 24 éves tüdőgümőkór, Szakái József 2 hónapos görcs, Erdős Róza 2 éves görcs, Lébi Márton 13 hónapos mellhártyalob, Sztán Demeter 10 napos görcs, Csikós Imréné — Pap Mártha 63 éves szívizom elfajulás, Debreczeni József 36 eves vizkórság, özv. Fogarassy Lajosné — Szilágyi Irma 63 éves mellhártya gyuladás, Ványi Vilma 21 hónapos tűdőgyuladás, özv. Papolczi Ferencné — Uray Amália 82 éves végkimerülés Kozma Sándor 3 hóna­pos bélhurut, Katz Miklós 8 hóuapos mellhártyagyu- ladás, Guth Ábrahám 54 éves szervi szívbaj, Bozintán Mitru 29 éves tüdővész, özv. Stéger Pálné — Joó Sarolta 70 éves végelgyengülés, Endrényi Lajos 21 éves vörheny, Bodó Ilona 18 napos görcs, Balázs György 62 éves önakasztás, Bathori Károly 12 hóna- tüdőgümőkór, özv. Roszipál Jánosné — Taraczkai Eszter 68 éves végelgyengülés. Rósenczveig Dezső 20 hónapos vörheny, Baráta Juliánná 17 éves tüdő- gümákór, özv. Kazinczki Istvánná — Bodonyi Juliánná végelgyengülés, Trasser István 47 éves lüdó'gümőkór, özv. Mándi Károlyné — Fekete Juliánná veselob, Bo- dolák Mária 3 éves agyhárlyagyuladás — Házasságot kötöttek: Telegdi Lajos — Varga Rozália, Telegdi Antal — Kajfár Juliánná, Debreceni Zsigmond — Tóth Julianna, Jelenik Sándor — Asz­talos Juliánná, Szűcs Demeter — Szetyán Terézia1 Jódi György — Szabó Juliánná, Csircs Jóssef— Gyun- gyurka Zsófia, Papp László — Kertész Erzsébet, Túri Zsigmond — Éles Julianna, Szilágyi Imre — Újlaki Erzsébet, Bartha Eerene — Livák Ilona, Kosztya Sán­dor — Szabó Juliánná, Lendvai Imre — Turóczi Borbála. — Mezőgazdasági munkásházak és a tisztviselők. A parlamentben most tárgyaljak a mezőgazdasagi munkásházak létesítését előmozdító és segítő törvény- javaslatot. Helyes. Minden olyan intézkedés, mely a munkások javára szól, az állam javát is előmozdítja. De ez alkalomból kifejezést kell adnunk annak a kí­vánságnak, mely az államtisztviselői és a törvény­hatósági tisztviselői körökben, joggal, fölmerült. Arról van szó, hogy az állam mozdítsa elő s tegye lehe­tővé tisztviselőinek a tisztviselői házak létesítését. Tudvalevő, hogy a tisztviselői lakbérek egyszerűen szomorúan elégtelenek a tényleges lakbérekhez ké­pest. És a tisztviselők ezerei nyögnek silány lakások­ban, drága bérért, mert élhetetlenek. Mert vidéken nem tömörülnek arra, hogy tisztviselői lakásokat építsenek. Az állam nyújtson módot arra, hogy a tisztviselő, kinek állandóan fizetése úgy is megvan, lakbérével törleszthesse házáaak árát, úgy, hogy mi­kor nyugdíjba kerül s lakbérét megvonják, maradjon tulajdona a házacskája, melyet egész életén át fizetett. Az állam némi kedvezmények által, de minden meg- terheltetése nélkül, lehetővé tehetné ezer meg ezer magyar tisztviselői családnak, hogy családi házat sze­rezzen magának. — A villamos fiiggölámpák veszedelmességóről ir a »Lancet«, Anglia legtekintélyesebb orvosi újságja. Az ilyen lámpák vezetékeit rendesen felfüggesztésre is használják, ami mindaddig nem baj, ainig a vezeték szigetelése teljesen ép. A szigetelés azonban tulszaraz- vagy túl nedves időben mindenféle bomlásra hajlandó, különösen, ha a lámpa fel-és lehúzásra is be van ren ■ dezve. Ha a huzalok borítása akármilyen okból meg­sérült, akkor a két födetlen vezeték veszedelmes közel­ségbe kerülhet s beáll a rövid zárlat lehetősége. Ha ez bekövetkezik, a sodronyok elégnek és a lámpa lezuha . Eltekintve attól, hogy a rendesen súlyos ernyővel el­látott lámpa maga is nagy bajokat okozhat zuhanásá­val, különösen veszélyessé teszi az ilyen balesetet az, hogy a lámpa esését heves kisülés, valóságos kis villám- csapás előzi meg. Ez a veszély azonban könnyen el­kerülhető, ha a vezetőburkokat nem használják a lám­pa felfüggesztésére, hanem külön-külön függesztő huza­lokat alkalmazunk. Ez nem okoz különös költségtöbb­et et. (x) Orvosi körökben már rég ism ért tény, hogy FERENCZ JÓZSEF keserüviz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kelle­mes ízénél fogva, már kis adagban is tetemesen felül­múlja. Kérjünk határozottan FERENCZ JÓZSEF ke- serüvizet. x A hirtelen beköszöntött melegség szükségessé teszi a napernyők mielőbbi megvételét — ilyen czik- kek beszerzésére legalkalmasabb MOLNÁR DEZSŐ most megnyílt divatcsarnoka a postával szemben, ahol nagy választékban szövetek, delinek, angol sefirek, függönyök, kész férfi és női fehémemüek is olcsó ár­ban kaphatók. Cime: Molnár Divatcsarnoka Szatmár a postával szemben. (x) Felhívjuk a közönség figyelmét a „Szatmári Leszámítoló Bank“-nak lapunk mai számában közölt hirdetésére. (x) Mindnyájunknak el kell menni Szí tmáron a piacra, dr. Lengyel Márton ur házába, Deák-tér 9 (Pannónia szálloda ős Vajda üzlete mellé,) mert oda lett áthelyezve a Néhma kávé-, tea- és rum- kizáró­lagos üzlete. yi lt=tér*) Minden külön értesítés nélkül tisztelettel meghívjuk gyermekeink MALVIN és SAMU junius hó 2-án tartandó egybekelési ünnepé­lyére. Roth Áron és neje. özv. Schvarcz Hermanné. pos *) E rovat alatt közlőitekért nem felelős a mrkeiitt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom