Szatmár-Németi, 1907 (11. évfolyam, 1-104. szám)

1907-09-22 / 76. szám

tekezleten elhatározták azt is, hogy egyelőre annyi tagot szólítanak fel az aláírásra, amennyi egy közös konyha felállítására szükséges. Ha a tagok száma a hatvanat eléri, úgy azonnal megteszik a lépéseket a közös konyha felállítására. — Tanügyi kinevezések és áthelyezések. A val­lás- és közoktatásügyi 'miniszter Uj Gyulát a nagy­bányai állami főgimnáziumhoz rendes tornatanárnak, Dombrádi Piroska szatmárnémeti-i lakost pedig a nagytótfalui állami elemi népiskolához tanítónővé ki­nevezte; továbbá Pircsi János nagynyiresi és Vass Károly hagymásláposi állami elemi iskolai tanítókat a nagybányai állami elemi iskolához helyezte át, Pet­rusha Katalin Margit és Homola Elvira okleveles ta­nítónőket pedig ugyancsak a nagybányai állami elemi népiskolához rendes tanítónőkké nevezte ki. — A szatmári iskolagondnokság. Dr. Falussy Ár­pád főispán a szatmárnémetii állami iskolai gond­nokság elnökévé dr. Keresztszeghy Lajos ügyvédet, helyettes elnökké dr. Vajay Károly polgármestert, ren­des tagjaivá : dr. Fejes Istvánt, Novák Lajost, Bartha Kálmánt, Gönczy Antalt, Uray Gézát, Bakcsy Ger­gelyt, Perényi Jánost, Osváth Elemért, Bodnár Antalt, Makay Eleket, Ratkovszky Pált, Bőd Sándort és Szent- iványi Károly szatmári lakosokat kinevezte. — A VII. hadtest gyakorlatai. Lúgosról jelentik: j A hetedik hadtest záró-gyakoilatait kedden délelőtt ! tiz órakor fújták le Magyarszákos határában. Szemhen j állták a 23-ik honvédgyalog hadosztály és a temes- j vári 17-ik közös hadseregbeli hadosztály. A honvéd- ; hadosztályt Kiss Zsigmond nemrég városunkban álló- ' másozott tábornok vezette; a közösök parancsnoka ; Weisz Ferdinánd altábornagy volt. A fáradságos had- j gyakorlatokon a honvédek fényes eredményt értek el : j a közös hadosztály az egész vonalon visszavonult. _ Szüreti mulatság A Szatmar-Németi Önkén­tes Tüzoltó-Egyesület 1907. évi szeptember hó 29-én, vasárnap este a Vigadó összes termeiben népszerű szüreti táncmulatságot rendez. — Éjjel pont 12 óra­kor tréfás szüreti felvonulás lészen, elővarázsolva a kanaáni szőlőtelepeket az akkor divatban volt szü­reti játékokkal. — 12 órakor felszabadul a szölőlopás, melyen ki-ki erszényéhez mérten vehet részt. Zára­dékul: rakéták, békák eresztése, római gyeityák, röp­pentyűk bocsájtása — Belépti-jegy : személyenkint 1 korona. Karzat-jegy 40 fillér. Felülfizetések köszönet­tel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. — A boldog Nagybánya. Nagybánya magán­vagyona öt millió koronát tesz ki. Ott nem ismerik ezt a nálunk nagyok is retteget szót: pót adó. Nagybánya ezen a címen mindössze kulturális és hu­mánus célra áldoz és pedig: 5 százalékot közép-, 2 százalékot kereskedelmi és ipariskolai adó-, továbbá 6 százalékot koldus-adó címen. Ez pedig akárhány­szor adjuk is össze, summa summarum 13 száza­lékot tesz ki. Adóssága pedig egy árva poltura sincs. — A nagykárolyi városi színkör megnyitásának napja még mindig nincs elhatározva, mert az építési munkálatok nincsenek oly stádiumban, hogy azok be­fejezésének idejét pontosan megállapítani lehessen. Lehet, hogy a megnyitás október • -én, 7-én, vagy talán még később fog megtörténni. Véglegesen elha­tározott dolog, hogy a megnyitás alkalmával a »Dériné ifiasszony« cimü színmüvet fogják előadni. Az előadást megelőző prológot Horváth Jenő, nagy­károlyi rk. segédlelkész irta. Az ünnepélyes aktusnál a dalárda is szerepelni fog. — Az uj cselédtörvény. Törvénytárunkba a mi­nap iktatták be az uj cselédtörvényt, amelynek élet­belépéséről szóló rendeletét most küldte meg a föld- mivelésügyi miniszter a vármegyék alispánjainak és a városok polgármestereinek. Eszerint az uj törvény november 1-én lép életbe. Azért e napon, mert tuda- levőleg a Mindszentek napja a cselédváltozás ideje. Addig tehát az eljáró hatóságoknak módjuk lesz úgy a gazdákat, mint a cselédeket az uj rendre felhívni. A miniszter különösen kötelezővé teszi a hatóságok­nak, hogy hirdetésben hívják föl a cselédeket, hogy idejében váltsák ki a cselédkönyvüket. November 1-én túl egy gazda sem fogadhat fel cselédet, akinek cse­lédkönyve, vagy az azt pótló igazoló írása nincs. De a miniszter a legegyszerűbb módon lehetővé óhajtja tenni, hogy minden jelentkező cseléd azon elöljáróság­nál megkapja a cselédkönyvét, ahol egy évig lakott. Ha az elöljáróság nem ismerné, két azonossági tanú­val kell jelentkeznie. A cselédkönyvet ingyen állítják ki részére, esek a cselédkönyv bélyegét 30 fillért fizeti a cselé. Minden cselédkönyben helyet foglal a a törvény s ezzel a legalkalmasabb módja meg van adva annak, hogy a cseléd az ő törvényeit meg­ismerje. —• Mert megbukott a nemzet. A miskolci vasúti üzíetvezetőséghez a napokban érdekes és különös, leginkább azonban érthetetlen lemondási bejelentés érkezett egy váltóőrtől. A lemondás igy hangzik : Suatmár, 1907. szeptember 22. — Szolgálatképtelen vagyok, mert Belényesen megbukott, a nemzet. Kérem felmentésemet. Hogy mi összefüggés van a lemondás és a belé­nyesi nemzetbukás között, nem tudja senki. De talán a lemondó sem, a kinek bizonyára nincs ki a négy j fertály. — Apprehenzió. A kir. törvényszék a minap két ; heti fogházbüntetésre ítélt egy 16 éves cigánygyere- j két, a ki néhány hónappal ezelőtt megtámadott és . megütött egy községi bírót, a midőn az a karavánt j kiulasitotta a község határából. — Megnyugszik az Ítéletben ? — kérdezték a j hurokra került Fáraó-ivadékot. — Már dehogy is nyugsom bele. Hijjáj ! Sok j ázs nágyon. Csókolom á nagyságos négy tervinybiró j ur kabátján á gombot, á zitélet miatt — áppréhen- dálok .. . — Grófkisasszonybő! tanítónő Nem áll egészen az a tétel, hogy semmi sem bizonyos. Egy bizonyos sőt nagyon bizonyos : drágul az élet, egyre nehezebb lesz a megélhetés Az ember előtt nem arany gurul többé, hanem kenyér, melyei eszeveszettül kerget. Diplomás emberek eldobják a rengeteg időbe került j diplomát s kenyeret adó mesterség után látnak. Gyenge, jobb sorsra érdemes lányok törtetnek az élet küzd- terére egy vágytól űzetve, hajszolva, hogy kenyeret keressenek. Hitbizományok volt urai hivatal után kap­kodnak s a kilenc ágú korona a munka, a küzdelem, szimbóluma kezd lenni. A gróf kisasszony mellé sem kell többé nevelőnő, mert immár maga is felcsap ta­nítónőnek s tanít — pénzért, kenyérért. Erre vall az a hir, a mely a hivatalos lap minapi számában jelent | meg s a mely igy szói: A in. kir. vallás- és közok­tatásügyi miniszter gróf Klebersberg Margit tanítónőt az árpataki állami elemi népiskolához rendes tani: tónővé nevezte ki. — Uj húsz koronás bankjegyek. Régebben meg­írtuk, hogy az Osztrák-Magyar Bank uj huszkoronás bankjegyek kibocsátását tervezi. Ezt a hírünket most illetékes helyről is megerősítik. Az Osztrák-Magyar Bank a jelenleg forgalomban lévő huszkoronás bank- I jegyeket, amelyeknek elkészítését már munkába is | vették, úgy, hogy az uj bankjegyek nemsokára forga­lomba kerülnek. — Megdrágul a irafik. A dohányjövedéki igaz­gatóságok képviselői már régebben tárgyalnak a pénz­ügyminisztérium megbízottjaival és ezeknek a tárgya­lásoknak az lesz az eredménye, hogy a dohány, szi­var és cigaretta árát fölemelik. A mezőgazdasági mun­kások béremelésével ugyanis a dohánytermékek elő­állítása is megdrágult s ennek a drágulásnak termé­szetesen a dohány drágulása lesz a következménye. — A katonák uj kenyere. A közös hadügyminisz­térium élelmező osztálya már huzamosabb ideje új­fajta kenyér készítését tervezi. Mivel a kenyér tápláló ereje nemcsak a mindennapi kenyéradag nagyságától, hanem ízletességétől is függ, továbbá mivel tudomá­nyos alapon kimutatták, hogy a fehérebb korpamen­tes kenyér hatása az emberi szervezetre egészsége­sebb, mint a fekete kenyér, a hadügyminiszter az ed­digi fekete kenyér helyett jobb minőségű, izletesebb kenyér sütését rendelte el. Egyelőre csak a bécsi és zlocovi katonai élelmező raktárban végeznek próbát. Tiszta rozsliszt helyett a kenyeret kevert lisztből sü­tik, Összekevernek egyenlő mennyiségű rozs és búza­lisztet, húsz százalék korpakivonattal és száz kilo­gramm liszthez másfél kilogramm sót s egy negyed kilogramm köménymagot vesznek. Az uj kenyér drá­gább a réginél, de tápláló ereje nagyobb, azért az i eddig napi nyolcszáznegyven gramm helyett a katona ! az uj kenyérből naponta hétszáz grammot kap. Ha az uj kenyér beválik, a hadügyminiszter az ősszel az egész hadsereg élelmezésére ezt a kenyeret rendeli. (x) Egy teljesen jókarban levő kerekes kút fel­szerelése eladó, Szatmáron, Lővy Miksánál. — Tudomásul. Mindazon vendégeimnek, kik 16 éven át a Honvéd sörcsarnokban szives látogatásuk­ká' támogattak, ez utón mondok köszönetét s egy­szersmind tudatom, hogy a Hungária szállodát átvet­tem, melyre nézve szives pártfogásukat továbbra is kérem Tisztelettel Weisz Adolf szállodás. (x) Felhívjuk a közönség figyelmét a „Szatmári Leszámítoló Bank“-nak lapunk mai számában közölt hirdetésére. (x) Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy I FERENCZ JÓZSEF keserüviz valamennyi hasonló ‘ vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kelle­mes ízénél fogva, már kis adagban is tetemesen felül- [ múlja. Kérjünk határozottan FERENCZ JÓZSEF ka- | serüvizet. — (x) Nagy újdonság. Fényképészek és amateur rök részére 100 drb. bellőidin levelező lap csak ! K. 3.80 f. Kapható Hartmann Jakab és Fiai cégnél Szatmár. Imperiál lemezek, Gereyt papírok ott kap- ! haló __________SZATM Á R - N g M E T J. (x ) Lüttichi vadászfegyverek és revolverek valamint legszebb, legtartósabb konyhaedények és konyhaberendezési különlegességek, épület és bútor vasalások, úgyszintén mindenféle gép és gazdasági cikkek legnagyobb választékban Szat­máron Zeichner Testvérek vaskereske­dőknél (dr. Lehotzky és özv. Böszörményi Jó- zsefné-féle házban kaphatók. (x) Olcsóbb lett a kávé. Arról legjobban meg­győződhetünk, Szatmár piacája, Pannónia szálloda mellett, Néhma kávékereskedőnél, ki 3 kilós posta cs, kuba kávét 3 jrt. 60 krajcárért bérmentve utánvétellel küld. (x) A legolcsóbb óra ós ékszer üzlet Kepos Dá­vid mű-órás és ékszerésznél, közvetlen a Színházzal szemben, nagy raktár mindennemű ékszerekben, órák­ban. Tajtéknemükben és látszerészi cikkekben — a legolcsóbb árak melleit. Minden óra javítás egy évi jótállással csak 80 krajcár (x) Fényképészeti cikkek és mindenfélé felszere­lések kaphatók a budapesti árakon alól Hartman Jakab és Fiai cégnél Szatmáron. Postai megrendelé­sek gyorsan és pontosan eszközöltetnek. öäilNOE. Szatmári kis komédiák. Zsül doktor. Megbocsát a nyájas olvasó, hogy a képzőművé­szei terére léptem. A múlt alkalommal t rovatban közölt arckép — amint ezt többen megerősítették —- olyan jól sikerült, hogy ez alkalommal ismét szolgá­lok egygyel, bár most igyekszem a színeket úgy keverni hogy az eredetire nehezen lehessen ráismerni. Zsül doktor esetei tehát — a mint azok a va­lóságban megtörténtek — a kővetkezők : i Zsül doktorhoz beállít egy cigány, aki Bunkó : bandájában a kontrás szerepkört tői ti be. Panaszko­dik, hogy elesett és nagyon fáj a keze. Zsül megvizs­gálja és receptet ir. A cigány fizetés nélkül távozik, de az ajtóban visszafordul és őszintén bevallja, hogy az orvosságra nincs pénze. Zsül doktor — aranyszivü jó ember lévén — egy forintot nyom a cigány mar­kába. Másnap egy másik cigány jelentkezik : a Bunkó másik kontrása. A vizsgálat megejtése után a tegna­pihoz hasonló beismerés történik. Zsül doktor kiveszi zsebéből a pengőt és igy szól: — Ha én valamennyi kontrás betegségére igy ráfizetek, — akkor én tönkremegyek. — Kedves tekintetes doktor ur — feleli a ci­gány — hát tessék úgy venni a dolgot, mintha én a rekontrás volnék . . . Harmadnap beállít Zsül doktorhoz a Fityi brá­csosa. — Mi bajod ? — kérdi a doktor komoran. — Fi-j a kezem, — tekintetes ur ! — Van pénzed patikára ? — Nincs — instállom — én a subkontrás va­gyok ! — Hirsch ki innen 1 Mordult a szerencsétlenre Zsül doktor és a szobaleánnyal utána küldött egy fo­rintot. * Zsül doktor tudvalevőleg egy nagy gyártelep tu­lajdonosa. A gyár téglákat állít elő és az üzlet kitü­nően megy. Egy nagyobb megrendelés napján beteg­hez hívják a doktort. A beteg lázas és Zsül doktor az ütő-eren méri a láz fokát. Ekkor azonban eszébe jut a gyár és a beteg ér-ütéseit igy számolja : Egyezer, kétezer, háromezer, négyezer .. . * Egy páciense kérdi Zsül doktort, hogy milyen betegség a holdkórosság ? Zsül doktor, akinek tudva­levőleg sok eladó földje van egy komplexben a Kecske- kozár-lankában — igy szól : —- A holdkórosság ? Hát — tudja — ez elég súlyos baj. Ha az embernek van egy csomó holdja, melyért drága kamatot kell fizetni és nem tudja jó árban gyorsan eladni, ez a holdkór ! * Zsül doktor, aki az u. n. feuer-játéknak való­ságos Maróczyja, egy éjszaka azt álmodja, hogy a Kecskekozárbeli földek ellenében valami pompás * csere-üzletet köt. Álmából azonban fölveri valaki és az ablakon bekiáltja: — Doktor ur, tűz van I — Mit, mit — riad fel a doktor — tűz van ? Vége az üzletnek, tűz után nem lehet cserélni ! * A most folyó karlsbadi sakk-torna mintájára le­gyen szabad Zsül doktornak egy remek feuer-partiját 3-ik oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom