Szatmár-Németi, 1905 (9. évfolyam, 1-97. szám)

1905-12-20 / 95. szám

Szatmár, 1905. SZATMÁR-NÉMETI December 20. A színmű tehát becsületes társadalmi tendenciát szolgál. Ismerőst, de mégis újat, olyat, amely nálunk is elkel. S ez az oka annak, hogy a darab idegen alakjai dacára is eleven erővel hatott ránk, hogy a darabnak itt is szép sikere volt. A darab meséje különben igen egyszerű. Egy Ausztráliában nehéz munkája árán meggazdagodott munkás ember. Frobisher Jack (Kiss M.) nőül veszi egy léha mágnásnak, Steventon márkinak (Rajz Ö.) leányát, Aletheát (Jászai 0.) Házassága azonban bol­dogtalan, mert a tiszteséges munka becsületes emberére mélyen lesújtva hat felesége gondtalan s a rangja- beliekéhez méltó élete, amely mulatságból mulatságba járásból, kártyázásból és flirtelésből áll. Frobisher komoran tűri mindezt, ámbár becsü­letes lelke csak úgy lázadozik, midőn ezt az üres, léha életet látja. És tán tűrné tovább is, ha egy kis epizód, — sógorának a fiatal Drayton grófnak egy könnyelműsége, melylyel nővére társalkodónőjét sze­rencsétlenné teszi — közbe nem jönne. Frobisher tanácscsal, pénzzel buzdítja a grófot, hogy tegye'jóvá hibáját s vegye feleségül a szerencsétlenné telt nőt Ez meg is történik. E nemes cselekedetéért azonban apósa rátámad s a legdurvább sértésekkel illeti, mert fiát ez os­toba lépésre ösztönözte. Felesége, a megmételyezett lelkű fiatal asszony meghallgatja egy üres fejű léha uracsnak, Dallas Harrynak (Tihanyi) szerelmi vallomását, majd egy levelet ir hozzá, de ezt a férj elcsípi s a csábitóval olvastatja fel, akit házából kikerget. E tények mélyen felháborítják a becsületes lelkű embert, kitör kebléből minden keserűség s egy gyö nyörü szép jelenetben minden megvetését, minden utálatát kiönti — felesége előtt — a pénze árán bejutott előkelő, de szívtelen s önzésében állattá alja­suk világ ellen. Elha'ározza, hogy visszamegy Ausztráliába, ahol eddig dolgozva boldogan, megelégedetten élt. Felesége is, miután gondolkozása egy kis lelki emóció után megtiszult — követi. Az előadás a jobbak közül való volt Jászai Olga a fő női szerep nehézségeivel derekasan küz­dött meg, egyszerű természetes, finoman jellemző já­tékával hűen mutatta be Lady Frobishert. Radnay Zsuzska bájosan, sok rokonszenvvel játszotta Lady Lucyt. A kisebb szerepekben kedvesen játszottak Dévay és Kállay. Jók voltak Rónay, Szilágyiné és Jánosy. Kiss Miklós minden igyekezetét, minden erejét belevitte Frobisher alakjába. Jól megjátszotta a har­madik felvonásban a nagy kitörés jelenetét. Egy kis színpadi »rutin« és »sliff« megszerzésével jó színész válhat belőle. Rajz Ödön jó alakítást nyújtott a márki szerepében. Borsodi, Tihanyi, Szőreghy kisebb szt repeket játszottak jól. * Vasárnap este a „János vitéz“ vonzott szép számú közönséget, A címszerepet ezúttal is Harkányi játszotta, egy fokkal sem jobban, mint a darab előbbi előadásakor. Iluskát Kállay bájosan és természetesen játszotta meg, kedvesen, sok érzéssel énekelt. Bagó szerepében Várady nem volt természetes. Kerényi szépen, művésziesen énekelt. Jók voltak Szőreghi és Szilágyiné. * Hétfőn Verő György dalos vig]átékát: „A bajuszt“ játszották zónában, gyönge előadásban: Jók csak Já- szay és Radnay voltak. Betétül Rajz Irénke és Vécsey Emil táncoltak kék-vókot — gyönyörűen * Kedden másodszor került színre a „Jerikó falai“ kevés közönség előtt, de a bemutatóéhoz ha­sonló előadásban. Gida. HÍREK. A képviselőház elnapolása. Hosszú szünet után tegnap ismét összeült a Ház, de csak egy rövid órára, mert a kormány tör­vénytelen intézkedéseivel a országgyűlést ismét elnapolta — 1906. március 1-ig. Apponyi Albert gróf határozati javaslatot nyújtott be, melyet a képviselőház egyhangúlag elfogadott. — Képviselőnk beszámolója. Dr. Kelemen Samu városunk orsz. képviselője január hó 16-án fogja be­számolóját megtartani. Ez alkalomból gróf Batthyány Tivadar és több más országgyűlési képviselő is lejön városunkba, — Lampion fény és honmentés. Ryen címen a »Népszava« annak idején gunyoros hangulalban em­lékezett meg városunk független érzelmű polgárságá­nak és ifjúságának az alkotmányellenes uralom ellen rendezni szándékozott lampionos tüntető körmeneté­ről; a helybeli szociáldemokrata párt legutóbbi nép- gyűlésén pedig az egyik szónok roppant nagy mü- felháorodással esett neki annak a három éhes keres­kedősegédbőt álló (?) bizottságnak, mely a helyett, hogy a népjogokéit küzdő táborhoz csatlakoznék, s a záróra megállapításának kérdésével foglalkoznék, szol- galelküségből uszály hordozójává szegődik a népjogok ellenségeinek. Lám, lám I a fővárosi szociáldemokrata párt vezérei sem jobbak a »Deákné vászná»-nál ? Hát miként a koalíció vezéreinek, — már nekik is jól esett volna egy kis lampion fényben gyönyörködni ? 0 bsata simplicitas ! mely nem akarod belátni, hogy lampionfénnyel hont menteni nem lehet, de az or­szággyűlés megnyitása előestéjén kigyulladó minden egyes lampion-fény egy-egy voksot ért volna I Rósz nyelvek azt suttogják, hogy az a bizonyos népgyülési szónok a legközelebbi nzpgyülésen azt akarja bebizo­nyítani, hogy a fővárosi szociáldemokrata-párt lam­pionos tüntető körmenetének előkészítő bizottsága nem éhes kereskedősegédekből, hanem Kristóffy-papa jól táplált telivérjeiből áll. Ha ez igaz, úgy nem cso­dálkozunk azon sem, hogy az a bizonyos népgyülési szónok »szociáldemokrata« létére (cum presos verbis) azt is hirdette a legutóbbi négyülésen, hogy nem népkonyha kell a népnek, hanem népjog, Hanem arra már igazán méltán esett le a három éhes ke reskedő segédnek az álla, hogy akad még egyén, aki nem ta­nulta meg az igaz mondást : »Ne sutor ultra crepi- dam I* (Virga.) ■ — Bírói kinevezés. Ő felsége a király Petröcy Zoltán 1 a 1 mii kir. járásbirót nagyváradi kir. tör­vényszéki bíróvá nevezte ki. — Az izr. nők filléregylete vasárnap d. u. 2 órakor a kereskedelmi és iparbank helyiségében tar­totta meg évi rendes közgyűlését. A nagyszámban egy begyül t tagok élénk érdeklődéssel hallgatták meg - tudomásul vett elnöki és pénztári jelentést, mely utóbbira a felm ntvényt megatták. A tisztikar a következőleg alakult meg: Elnöknő: csengeri Mayer Sámuelné, alelnöknő : Rooz Samuué, pénz tárosnő : Reiter Adolfné, titkár: Szőke Béla, jegyzők; Hirsch Sándor és Reiter Lajos. A választmány tagjai csaknem változás nélkül megmaradtak. — Vasárnap a postán. A nagyváradi m. kir. posta és távirda igazgatóság rendelate értelmében az összes posta és távirda kivatalok folyó évi december hó 24-én, vasárnap, az összes kezelési ágaknál, a hétköznapokra előirt hivatalos órákat tartanak. — Kinevezés. Az igazságügyminiszter Drágos László helybeli kir. törvényszéki joggyakornokot a csáki-gorbói járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. — Uj doktor. Pirkler Ernőt a napokban avat­ták az államtudományok doktorává a kolozsvári egyetemen. — Színházi műsor. Szerda: Granadai vőlegény, csütörtök Udvari tanácsos, péntek : Cornevillei ha­rangok, Szombat Lisistrata. — Az izr. felruházó egyesület f. hó 17-én, va­sárnap délután mintegy 500 kor. értékű cipőt és cizmát osztott ki a szegény gyermekek között. Az egyesület ez utón is hálás köszönetét mond a sze­gény gyermekek nevében Beer Simonné az egyesület fáradhatatlan buzgalmu elnökének, Farkas Márton titkárnak, valamint az egyesület összes bnzgó tagjai­nak és a nemesszivü adakozóknak. — Matiné. A Kölcsey-kör f. hó 24-én a város­háza dísztermében matinét tart a következő műsorral: 1) Osváth Elemér tanár felolvasása, 2) Havel Edit kisasssony zongorajátéka. 3) Strasszer Elvira k. a. szavalata, 4; Margarétha Margit k. a. éneke Komka Böske k. a. zongorakiséretével. — Doktorrá avatás. Holló Lajos ügyvédjelöltet folyó hó 16-án a kolozsvári tudomány egyetemen a jogtudományok dortorává avatták. — Nyilvános köszönet. Az általam megindított ruhagyűjtéshez a szegények számára a következők járultak hozzá nemes adományaikkal; Alt Rózsi, Bárány Samuné, Báron Mórné, Beer Miklósné, Beer Mórné, Dr. Benedek József, Bettelheim Adolf, Blum László, Bleier Mór, Braun Sámuelné, Deutsch Mórné, Emerich Tivadarné, Dr. Erdélyi Miksáné, Feldmann Mórné, Fischmann Mórné, Feldstein Vilmos, Földes Sándorné, Dr. Fon Antalné, Fried Emil, Fried Ferencné, Fried Lajos, Fried W. Ferenc, Dr. Frider Adolfné, Fuchs Bertalan, Füredi Sáudorné, Goldberger Vilmos, Haberfeld Jakabné, Halász Mór, Dr. Heller Gyula, Huszár Aladárné, Jeremiás Bertalan, Dr. Jordán Sán­dorné, Julin Józsefné, Kálmán Ignácné, Kálmán Sándor, Kálmán Lajos, Kaufmann Ignácné, Dr. Kelemen Samuné, Kellner Kálmán, Klein Hermanné, Klein Vilmosné, Klein Bérli, Kovács Ábrahámné, Kóródi Mihályné, Lőwi Miksáné, Mandel Jánosné, Markovics Mór, Már- ványi Lipótné, Medgyesi Ferencné, Molnár Dezső, Molnár Henrikné, Oppenheim B., Netter Kálmánné, Partos Árminná, Partos Sámuel, Preran Lajosné, Pserhoíler Mór, Dr. Rácz Endréné, Radó Bertalanná, Reiter Jakabné, Reich Károlyné, Rooz Samuné. Rohrlich Sámuel, Rosenfeld Miksáné, Roth Géza, Roth Róbert, Rozner Sámuel, Saudek Béláné, Sehvarcz Dávid, Sehvarcz Alberlné, Scheiber Ferencné, Spiegel Ferencné, Spitz Ignác, Szatmári Adolf, Schwarcz Herman, Schwarcz Miksa, Steinberg Sámuel, Schat- telesz Mihályné. Szőke Ödönné, Teitelbaum Herman, Tolnai Gyuláné, Unger Ármin, Vogel Móric, Vajda Mihályné, Walkovics Sámuel, Weisz Adolfné, Weisz Dühei, Weisz Mór, Zeisler Ödönné, Zelinger Adolfné urak és úrnők. Összegyűlt összesen mintegy 280 darab használható állapotban levő különféle ruhanemű, a költségekre pedig 40 kor. készpénz. Az e célra egy­behívott bizottság határozata értelmében a ruhane- müek nagyobb része immár teljes csendben szétosz­tatott rejtett szegény családok és oly szerény iskolás gyermekek közt, akik erre legérdemesebbeknek talál­tattak. A még meglévő ruhaneműk nyilvános kiosztása a szegény i kolás gyermekek közt, folyó hó 21-én, csütörtökön délután 2 órakor lesz hitközségünk ta­nácstermében (Kossuth Lajos-utca 1.), mely alkalom­mal szívesen látjuk a jótékony egyletek elnökségeit és a nemes keblű adakozókat. Ez utóbbiak fogadják a szegények áldó fohászán kívül bizottságunk hálás köszönetét. Dr. Jordán főrabbi. — A népkonyha jótevői. Dr. Heller Gyuláné és Rohrlich Samuné úrnők 60 K 20 fill, gyűjtöttek: Uray Gáspár 5 kor., Rozenfeld Adolfné, Netter Kálmán, j Dr. Rácz Endre, Krassóné 4—4 kor. Háberfeld Jakabné) Leffter, Markovitsné 3—3 kor. Veisz Berta, Hermán Juliánná, Sahőnpflug Jenöné, N. N. Biky Károlyné, Dr. Bakcsyné, Dr. Harcsár, Vaday Károlyné, Dr. Köl­csey Ferenc/né, özv. Kozma Zsigáné, Szűcs Danielné 2—2 kor. Gödéné, N. N., Dr. Fodor Gyuláné, N. N, Rácz István, Kovács J. 1 — 1 kor. N. N. 50 fii. Szent- iványi K. Veisz S.-né, Katóné, N. N. 40 fill. Glück József rizskását. — Értesítés. Tisztelettel értesítem a villám ára­mot fogyasztó közönséget, hogy a hálózatnak uj mé­retezése és elosztása végett összes áramfogyasztóink­nál a lámpák darabszám és fényerő szerint úgyszintén a motorok teljesítmény szerint össze fognak Íratni. Kérem kiküldendő szakközegeinket, akik megfelelő igazolványnyal lesznek ellátva ezen munkájukban jó akaratulag támogatni. Szatmár-Németi, 1905. decem­ber hó 1-én. Kiváló tisztelettel: Markó, igazgató­mérnök. — A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége 1906. évi január hó 7-ik napján délután 5 órakor Budapes­ten az „Otthon“ nagytermében (VII. Dohány-utca 76. sz) évi rendes közgyűlést tart. Napirend; 1. Jegyző könyv hitelesítése 3 tag választása. 2. Előterjesztés az 1905. évi zárszámadások felülvizsgálása tárgyában 3. Az igazgatóság előterjesztése. 4. Az 1907. .évi költség- vetés megállapítása. 5. Az alapszabályok módosítása. 6. Tisztikar választása. 7. Indítványok. — A szatmárnémeti önk. tüzoltóegyesűlet 1905. évi december hő 25-én délelőtt 11 órakor a város­háza kistanácstermében tartja meg évi rendes köz­gyűlését, melyre az egyasület tagjait meghívja a pa- rancsnokság. Tárgysorozat: 1, Hitelesítő küldöttség j\ legjobb varrógépek kedvező részlet ■■ kaphatók: — i Wertheimer Sípéinál •■'V'-sÄr JW­Kazinczy-utcza 17. fT. a zárdával szemben

Next

/
Oldalképek
Tartalom