Szatmár-Németi, 1905 (9. évfolyam, 1-97. szám)

1905-03-08 / 11. szám

Szatmár, 1905. SZATmáR-NEMET] márczius 8. Nőegyleti jelmezestély. Tegnap este zajlott le utolsó farsang estélye, melynek méltó megülésése annyi jelmezes és czivil kö­zönség jelent meg a kaszinóban, hogy alig lehetett mozogni. Nagyon kedves és szemre való látvány volt a jelmezes felvonulás, mely az estélyt megnyitotta. Karnevál herczeg (Varjú I) disz-kocsijái négy kis ör­dög vonta be; aztán jöttek a szebbnél-szebb lányok csinosabbnái-csinosabb kosztümökben. Volt ott Pierett, gyönyörű viruló Pipacs, ci­gánylányok, a virágok minden faja a maga külön §zinpompájában. Tüzes spanyol és olasz tánczosnő, bájos franczia baba, tüneményes bosnyák-leány. Volt annyi mindenféle sok szép jelmez, hogy nehéz lenne felsorolni és kellő dicsérő szavakat találni mindany- nyira. Aztán meg vagy öt kedelyes Dominó vonult be s tette élénkebbé a hangulalot. De színes képet adott a férfiak tarka csoportja is, képviselve volt ott a spanyol grand mellett a nyalka magyar paraszt; a deli magyar huszár, japáni mikádó, Pieró, koczkás ruháju gigerli ur és hölgy csuhás barát, török fuur, meg meg sok minden más is. Nem is lehet rossz néven venni, ha e kedélyes és reggelig tartó mulatság után nem jut mindegyik az eszünkbe. Külön kék-vókkal jött be egy három fejű bo- hócz ikrek (vagy hogy mondják ?) és zajos derültsé­get keltettek. A felvonulás után tánczok közben három prog- rammszám is volt, melyeket azonban nem valami nagy figyelemmel hallgatott a közönség, mivelhogy a táncokkal már belejött a fiatalság a hangos diskur­zusba, melyet semmiféle érdekes szám nem tudott el- csendesiteni. Először Deli Margit k. a. és Haller Fe- rencz adtak elő egy ügyes verses vig jelenetet, mint Pierot és Pierette ; azutun a szatmári dalárda négy tagja egy kedélyes állalquarlettet adott elő a Peren- czy János impresszárió bevezetése után. Végül Nagy Vince saját monológját mondta el, melyet lapunk tárcza rovatában hozunk, — No természetes, hogy jó kedv és táncz bőven termett s Oláh Ferij a ^közkedvelt prímás becsü­lettel dolgozott, hogy az igényeket a kora reggeli órá­kig kielégítve tartsa. Az első négyest 40 pár tánczolla. A megjelent hölgyek közül Árgus-szemünk a következőket vette észre, noha lehet, hogy tévedett is és nem sikerült mindenkit feljegyeznünk. Asszonyok: Uray Gézáue, Jékei Károlyné, Tan- köczy Gyuláné, Wallon Lajosné, Unger Uilmann Sán- dorné. Dr Antal Sándorné, Okolicsányi tíéláné, Sepsy Károlyné, Lengyel lmréné, özv. Nagy Elekné, dr. Nagy Barnáné, dr. Jéger Kálmánná, Mándy Bertalanná, Krasso Miksáné, Zsákmány Gyuláné. Hollósy Józsefné, Nagy Lajosné, Meder Mihályné, Mondia Edréné, Fürst Vik- torné, Deák Kálmánne, Zeke Vincéné, Morvay Jánosné; Ruprecht Julia, Prohaszka Ilona, dr. Hantz Jenöné, Csaba Adorjánná, Madarassy Dezsőné, Thurman Oli- vérné, Leitner Emilné, Nyarady Lászlóné, özv. Her­mán Mihályné, Doskár Ferenczné (dominó.) Asztalos Sándorné, Komka Alajosné, André Károlyné, Szom- baty Ödönné, Deli Béláné, Leide Frigyesné, dr. Fekés- házy Gyuláné Gaál Ferenczné, Németi Sándorné. Leányok: Dörner Hedvig (spanyol), Schaffer Emiké .(bosnyák leány), Okolicsányi Ida (rokokó), Mándy Ilonka (bohócz-nő), Zsákmány Margit (pipacs), Nagy Ada (pipács), Jéger Rózsika (vizi tündér), Varjú Ibolyka (Kárnevál), Tóth Miczi (hulló csillag), Nagy Leonka (pierette), Hadadi Erzsiké (Mikola), Zeke Berta (rózsabimbó), Lengyel Angéla (domino), Lengyel Olga (domino), Hronyecz Lenke (hableány), Deli Margit (pierette), Komka Böske (pilango), Nemtsik Gizella, Drumók Erzsi (Halmi), André Vilma (cziganyleány.) Prohászka Margit (lóhere), Prohaszka Lili (czigány- lány), Klauser Zsófi (kertészleány), Tóth Juliska, Ka- minszky Annuska (domino), Morvay nővérek (hajós) Sebők Katicza (kukta, Beregszász), Nyárády Margit (éj királynője). Felhívás előfizetésre. Nyolcz éve annak, hogy lapunkat a Szai- már-Németi-t megállapítottuk, melynek akkori zászlajára a függetlenségi és 48-as eszmek ápolását irtuk ki. Czélunk nyolcz év előtt lapunk megalapi-« tásánál a leghatározottabb formában társadalmi utón a függetlenségi eszmek ápolása volt . . . Az idők változtak . . . s most nyolcz ev után, mikor végre tudnia kell olvasóinknak — a be­állott politikai viszonyok mellett — állásfogla­lásunkat, habozás nélkül állunk az igaz ügy szolgálatába és pedig hatványozottabban, mert e naptól fogva, mint politikai lap támogatjuk minden erőnkből azon pilitikai tábort, a mely politikai tabor hazánk függetlenségének, önálló­ságának, a népek jólétének törhetetlen bajnoka. Nem kíméltük a politikai tartalommal járó költséget, sőt hogy olvasóink minél gyorsab­ban értesüljenek minden politikai mozzanatról, elhatároztuk azt is, hogy ezután lapunkat he- tenkint kétszer fogjuk megjelentetni és pedig: szerdán és vasárnap. A Szatmár-Németi politikai lap szerkesz­tősége úgy összeköttetéseinél, mint kiváló hir- lapirói kvalitásainál fogva garancia arra nézve, hogy lapunk egyike lesz a legmegbízhatóbb értesülések tárházának. Szóval megteszünk mindent, hogy lapun­kat közkedveltté tegyük s hogy ezt csüggedés nélkül tenessük, felkérjük e város és vidéke közönségét, hogy lapunkat előfizetéseikkel tá­mogatni és ismerőseik körében pedig terjesz­teni szíveskedjenek. Lapunkat eddigi előfizetőinknek április l-ig a régi árban vagyis januártól április l-ig egy koronáért küld­jük. Újonnan belépő előfizetőinknek pedig áprilisig tel jesen ingyen küldjük a lapot. Előfizetési ár : Egy évre 8 Kor. Negyed évre 2 Kor. Fél évre 4 „ Egyes szám ára 10 fill. Hazafias üdvözlettel a ,,Szatwár-Németiu független politikai lap kiadóhivatala. H I R E K. * Lapunk mai számához egy fél iv melléklet van csatolva. Búcsú a Farsangtól. Furcsa egy história ez. Idáig mullattunk, züllöt tünk; tánczoitunk busztont és kék-vókot; tánczoltunk jótékonyan a regattisták kérésére és csónakjára, a szatmári meg a németi orgona alapra külön - külön ; tánczoltunk mindenféle czimen és jogon. És ez a ke­délyes vig ficzkó : Farsang barátunk, a kinél nincs mulatságosabb és aranyosabb czimbora, ez most kapja magát és felcsap Frizzónak. Még éjfél előtt duhaj jókedvei ropta a tánczot és csapta a szelet a kisasz - szonykákuak s a mint éjfélt ütött az óra, egyszerre úgy átváltozott, hogy olyat még az az olasz svihák sem tudott produkálni: egy pillanat alatt olyan szem- forgatós, szende és hideg baráttá változott át, hogy az ember az se tudta, mire magyarázza. Persze jelmez bál volt, hát elfért ott egy maskarával több is. — Hanem tréfa, ami tréfa. Annak már a fele sem tréfa, hogy vége a farsangnak s Hushagyó-keddel együtt elhagytuk ajvidám mulatságokat is. Jön a nagyböjt, a magunkba szállás és a csendes szórakozások ideje. Eszünkbe kell hogy jusson: „mik vogmuk, isa pur, isa chomuv vogmuk.“ — Pénzügyi kinevezések. A pénzügyminiszter Papp János mátészalkai adóhivatali gyakornokot a komáromi, Jakab Viktor szinérvéraljai adóhivatali gyakornokot a nyírbátori, Farkas László fehérgyarmati adóhivatali gyakornokot pedig az antalfalvi adóhiva­talhoz nevezte ki ideiglenes minőségű adótisztté. — Esküvő. Tóth Géza m. á. v. tisztviselő kedves leányának Margitnak, vasárnap délelőtt esküdött örök hüsüget Binder Félix, kir. posta és táviró tiszt. — Eljegyzés. Warga Sándor Beregvármegyei tiszti főügyész és a B. M. K. E. elnökének kivaló műveltségű kedves leányát Violát eljegyezte Fenyvesi Endre főhadnagyhadbiró Budapestről. — Hangverseny és Orgona-bál. A szatmári ev. ref. egyház tanácsa az iparos dalegylettel karöltve vasárnap este hangversenynyel egybekötött Orgona­bált rendezett a Vigadóban. A műsort az Oláh Feri zenekara nyitotta meg a »Hunyadi László nyitány«- nyal. Ulána az iparos dalegylet adta elő Huber Ká­roly »Honfi dal«-át pompás precizitásssal. Ezután Ko- máromy Zoltán dr. olvasott fel egy poetikus hangu­latú novellát zajos tapsok kíséretében. Most Kótai Mariska k. a. szavalta el Farkas Imre melodrámáját: „A vén czigány“-t. A gyönyörű költeménynek minden .szépségét érvényre juttatta kedves előadásában, mely­hez a zongorakiséretet Kerekes Juliska k. a. simulé- kony, biztos játéka szolgáltatta. Aztán Dr. Vajay Imre, Kolozsváry Juliska k. a., Jónás Béla, Márton Lázár és Stibli Lajos énekelték el »Hoffmann meséi«-ből az I-ső felvonást. A klasszikus szépségű énekszám zajos tetszést váltott ki a közönség soraiból. Végül Ferencz Ágoston, Saja Viktor és Veress Lajos zeneileg is na­gyon sikerült vonós terczettje következett, mely a magasabb igényeket is kielégíthette. Az iparos dalegy­let indulója zárta be a műsort, mely után reggelig tartó jókedvű magyaros mulatság következett. — Kendi Boriska holnap csütörtökön veszi ju- talomjátékat »Egy szegény ifjú története« czimü ked­ves színműben. Amikor a Kendi Boriska jeles kvali­tásáról akarunk szólani, legyen elég annak felemlitése hogy a következő szezonra a szegedi színházhoz lett szerződtetve. Ez már magában véve is méltánylása az ő elsőrangú művészetének. Sok jó szerepben lát­tuk már Kendit s igazán mindannyiszor a sablontól eltérő művészi felfogással, valódi színpadra területi­séggel és alakitó képességgel játszott. Távozása feltét­len vesztesége, a társulatnak s a közönségnek, a ki bizonyára kifogja mulatni holnap is irányában meg­érdemelt elismerését. — Rendörkapitányi beiktatás. Nagybánya városá nak ujonan kinevezett rendőrfőkapitánya, dr. Komo- roczy Iván, akinek kinevezését a legnagyobb rokon- szenvvel fogadták Nagybányán, e hó 4-én tette le a városi közgyűlés előtt a hivatalos esküt, a mikor is városi képviselet és tisztikar nevében Gébért Endue üdvözölte szívélyesen az uj főkapitányt, amit Komo­róczy rövid, formás beszéddel köszönt meg, melyben a szigorú és pontos kötelesség-teljesítés emberének vallotté magát. Az uj rendőrkapitány hétfőn márczius 6-án foglalta el hivatalát. — Megint elment egy. Szomorú menet vonult szombaton délután ki a temetőbe. Egy egyszerű fako­orsót kisértek ki az emberek, melyben egy öreg egyvennyolczas honvéd pihent. Duda Ggyörgy volt városi hajdú holtteteinét kisérte a menet utolsó útjára A jó öreg is részt vett a szabadságharczban mint köz­honvéd s _ végig élte annak a legendás korszaknak uapjait. O is egyike volt azon/sárgult leveleknek, melyek a targalyu fának ágairól az utolsók között lehullottak. Még elő bajtársai gyászfátyolos nemzeti szinü zászló alatt kísérték ki öreg bajtársukat a te­metőbe s nem egy könnyet ejtettek arra a deszka- koporsóra. — Öngyilkos ifjú. Egy egészen fiatal fiúról van szó, a ki gondatlan eszszel életének még csak a kü­szöbén fegyvert fogott önmaga ellen. Szegedy Gyurka, Ssegedy István biztositó társulati kárbecslőnek 17 éves fia hétfőn délután revolverrel mellbe lőtte ma­gát. A lövés zajára a családtagok s a házbeliek ösz- szefutotiak és a szerencsétlen ifjút már vérben talál­ták. Az első rémület után rögtön orvosért futottak, a ki nemsokára meg is érkezett. A golyó a mellkason hatolt be; a nemesebb szervek közül a tüdőt sértette Az ifjú öngyilkosságának oka — mint vélik — az a szerelem, melyet a színtársulat egyik művésznője iránt érzett, a ki azonban, úgy látszik, nem nagyon méltá­nyolta a gyermek-ifjú érzelmeit. Az eset híre az isme­rősök körében mély részvétet és szánalmat keltett a lesújtott úri család iránt. Mint legutóbb értesülünk, az ifjú állapota aggasztó. — A nagy-szöllösi mandátum. Az „Ugocsa/* mely a Bukoitak politikai irányát követte, most ritkított belükkel tudatja a nagy-szőllősi választópolgárokkal, hogy „a n -szőliősi kerület egyhangúlag s lelkesedés­sel megválasztott képviselőjenek Sándor János belügyi államtitkárnak a nagy-szőllősi kerület mandátámánuk lemondásáról terjesztett hírek, minden alapot nél­külöznek.*' — Meghívó. A Szatmár-Németi-i kereskedő-ifjak köre az 1848-ki márcziusi nagy napok emlékére 1905. évi márczius 12-én vasárnap d. e. 11 órakora város­háza nagy tanácstermében hazafias ünnepet rendez, a következő műsorral: 1. „Hymuusz“, előadja; a szat­márnémeti dalegyesülel és a szatmárnémeti iparos dalárda. 2. Elnöki megnyitó beszéd, tartja; Paskuj Imre, a kör elnöke. 3. „A Rab“, Petőfi Sándortól, szavalja : Szabó József, a kör tagja. 4. Dalok, „János Vitez“-ből, énekli: Jánossy Mariska k. a. 5. Emlékbe­széd, tartja: Osvalh Elemér főgymn. tanár. 6. „Már­czius Idusán", ista: Ábrányi Emil, szavalja: dr. Ko­márom y Zoltán, a kor ügyesze. 7. „Honfidal“, Huber Károlytól, éneklik: a szatmárnémeti dalegylet és a szatmárnémeti iparos dalárda. Ügyvédi kamarai közgyűlés. A szatmárnémeti ügyvédi kamara Szatmár-Németiben, a varosháza kis tanácstermében 1905. évi márczius hó 12. napján, va­sárnap délelőtt lü órakor tisztújító rendes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysorozata; 1. Elnöki megnyitó. 2 Az 1904. évi jelentés tárgyalása. 3. Számvizsgáló bizottság jetentése és fölmentvények iránti intézkedés. 4. Az 1905. évi költségelőirányzat megállapítása. 5. Az 1905, évi tagsági díj megalapítása. 6. Kamarai titkárnál 1905. évi márczius hó. 3. napjáig Írásban bejelentendő indítványok tárgyalása. 7. Tisztikar, vá­lasztmány és számvizsgálók megválasztása. 8. Jegyző­könyv hitelesítésére bizottság megválasztása. — Színtársulatok állomáshelyei: Bállá Kálmán, Miskolcz. Bárodi Károly, Puchó. Fehér Károly, Kör­mend. Gáspár Jenő, Csik-Gymes. Halmay Imre, Igló. Dr. Janovics Jenő, Szeged. Kolozsvári Nemzeti Szín­ház, Kolozsvár. Komjáthy János, Kassa. Kövessy Al­bert, Kecskemét. Krecsanyi Ignacz, Temesvár. Krémer Sándor, Szatmár. Kunhegyi Miklós. Facset. Makó La­jos, Debreczen. Mezey Béla, Győr. Mezey Kálmán, Rozsnyó. Micsey F. György, Székesfehervar. Miklósy Gábor, Dombóvár. Monory Sándor, Radna-Lippó. Ná- dasy József, Pécs. Palolay Antal, Békés-Gsaba. Pesti Ihász Lajos, Szabadka. Pilisy Lajos, Balassa-Gyarmat. B. Polgar Bela, Zilah. Polgár Karoly, Lugos. Somogyi Károly, Nagyvarad. Szabadhegyi Aladár, Bród. Szalkay Lajos, Szentes. Szendrey Mihály, Sopron. Szilágyi De­zső, Versecz. Tóvári Antal, Kezdi-Vásárhely. Zilaliy Gyula, Arad. Zoltán Gyula, Verbász. — Tűzbiztonsági vízvezeték. Tájbert József a vá­rosi viilam-telep üzemvezetője, tegnap terjesztette be Tankóczi főkapitányhoz, tavaly a »Szamos* hasábjain felvetett tűzbiztonsági vízvezeték eszméjének kivitelére vonatkozó tervét és részletes költségvetését. A terve­zet igen praktikusan \an megoldva, úgy, hogy a szín­ház és Pannónia viztarlányait használná fel, tűzesetén és utczak locsolására, vízszolgáltatásra. Ezen tartá- nyok közös föcsöveböl fúrnak ki a megfelelő méretű hálózatok a Deak-tér négy sarkára, a Bákóczy-utczai ref. egyházmegetíi ulcza torkolatra, Dr. Muhi Zsigmond uj berbaza ele, Rákóczy-u. és Árpad-u. sarkára, Szécs- hényi-utcza és Iskola-köz sarkára, végül a színház közbe. Ezen helyeken egy-egy altalajcsap volna elhe­lyezve a hol a vizhordó kocsikat töltenék, hol megfe­lelő nyomás mellett 720 liter vizet kapnánk perczen- ként. A tartányok egy egy elektrómotorikus szivattyú­val lennének kapcsolatba, a mely szivattyúk automa­tikus kapcsolásuknál fogva azonnal indulnának, midőn a viz a tartányban egy meghatározott vonalon alul száll es így a lefolyó viz azonnal pótolva lesz. A be­rendezés ilyetén kivitele circa 13000 koronába ke­tavaszi és nyári angol SZÖvet- ujdonságok óriási választék­ban érkeztek meg ­.....-­We isz Gyula Martin Solms et Co. Ltd ?CT““' rattárf posztó és gyapjúszövet üz- . — letébe — Deák-tér 21. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom