Szatmár-Németi, 1905 (9. évfolyam, 1-97. szám)

1905-03-19 / 14. szám

Szatmár, 1905. SZATMAR-NEMETI március 19. Gazdászi vagy kertészij állást keres nős, fiatal gazdász, ki 8 évig egy j helyen volt alkalmazva. Címe Krecson István gazdász | Boros-könyvnyomda, Szatmár. Aki ócska, de jó ruhát akar viselni az kerese fel Fischer Ipácz ócskaruha raktárát Kölcsey-utcza 24 szám alatt, hol a legjobb állapotban levő ru­hák nagyon olcsón vásárolhatók Úgyszintén jó árak mellett vásárol mindenféle ócska ruhákat. mzé'Aé két éves, mely már termést is hozott, igen jó borfajokban pár ezer drb = e 1 a ti ó • === Továbbá 300 liter jó minőségű lefejtett asztali bor — ..- ■ ■ — eladó. ===== 2—9 G yőry Károly. 1421 —1904. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmárnémeti kir. járásbíróság 1904. Sp. III. 260|3. számú végzése következtében Dr. Rácz Endre ügyvéd által képviselt Fried Dezső javára Probszt Mátgás ellen 300 kor. s járulékai erejéig 1904. évi május hó .6-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1660 korra becsült következő ingó­ságok, u. m.: locomo.btl, különféle géprészek, vas­csövek és egyebek nyilvános árverésen eladatnak. iMely árverésnek a szatmár-németi kir. járásbíró­ság 1904. évi V. 624)7. számú végzése folytán 150 kor. hátr. tőkekövetelés es eddig összesen 141 korona 40 fillérben biróilag már megállaptott költségek erejéig Szatmáron, Teleky-utcza 8-ik szám alatt 1905. évi március hó 29-ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1905. évi március hó 5. napján. Ádám Albert, kir. bir. végrehajtó. 1210)1904. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi ''LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bpesti keresk. és váltó kir. törvényszék 1904. évi 100778 számú végzése következtében Dr. Szegvári Sándor ügyvéd által képviselt dr. Erős Sándor javára Tóth Sándor ellen 336 K 20 f. s járulékai erejéig 1904. évi decz. hó 23-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 1000 koronára becsült következőingóságok u. m.: építkezési állvány nyilvános ‘ árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szatmári kir. járásbiróság 1904 évi V. 1549)2. számú végzése folytén 336 K. 20 fill, tőkekövetelés, ennek 1904. nov. hó 9. nspjától járó 6"/# kamatai és eddig összesen 24 K. 96filiben biróilag mármegállapitott költségek erejéig Szatmáron, Józsika-utcza 1 sz. háznál leendő eszközlésére al­peres lakásán leendő megtartására 1905. márczius hó huszonegyedik napjának délutáni 3 órája ha­táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107, és 108 §-ai értelmében készpénz fizetés mellett, alegetöbbet Ígérőnek szükség esetén b'ecsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták — s azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz 120. § a értelmében ezek javába is elrendeltetik. Kelt Szatmártt 1905. évi márc. 5. napján Szász Lajos, kir. bir. végrehajtó. PÉNZ 4 O! O-OS v v V 1 V V V V V V \ 4 ^ ________ ______________ ^ T elefon-szám 16. 3 Z & t 111 & T Q XI. Telefon-szám 16. k ' A törlesztéses Kölcsönt nyújtunk 10—65 évre budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézettől, az ingatlan 3/4-ed értékéig, gyorsan, utólagos díjazással. A kölcsönt nem záloglevelekben, hanem készpénzben is folyósítjuk, melyet a tulajdonos egyszerre vagy részletekben bármikor visszafizethet, de a pénzintézet nem mondhat fel. Legjobb alkalom a sú­lyos váltó, vagy már meglevő drága törlesztéses kölcsönök átváltoztatására (convertálására). A kölcsön bekebelezése illetékmentes, A kölesöniratok beküldése a tulajdonosra kötelezettséget nem ró, ellenben, ha az ügyet elvállaljuk, a sikert biztosítjuk Mielőtt convertál, saját érdekében tegyen kérdést hozzánk, készséggel adunk felvilágosítást díjmentesen. NEUSCHLQSZ TESTVÉREK törvényszékilegr bejegyzett czég, bankbizományosok Válaszbélyeg melléklendő. A k A k A > V A k A k A k A k A k A k A k A k k S iW* Uj -Wi KOüONA BAZÁR nyílt Schön Mór czég alatt Szatmár, Deák-tér 7. sz. Halmi-ház ahol feltűnő ol­csó árban kapha­tók üveg, porcel­lán és diszmü áruk is. Szatmár és vidéke elsőrendű hímző-előnyomda műterme. II P CD 05-CD C0 CO CD CB CD :o cd N 'CD II Értesítés. A tavaszi idény beál- tával üzletemben az összes létező ujdonsá- — ........I ... ■ ■ i gok u. m. ké zimunka különlegességek és kézimunka anyagok, harisnyák, zseb­kendők, eső- és napernyők, hímzések, szal- lagok, hímző és kötő DMC. pamutok és selymek. Franezia miderek, valódi prágai bőr és se- selyem keztyük és minden létező rövidáru újdonságok dús választékban megérkeztek. A n. é. közönség b. pártfogását kérve Kiváló tisztelettel Unger Armin. co II H II 111 Kelengye és monogram himzé seket elvállalok. B B ui H 5 <szm Nyomatott a'kiadótulajdonos Boros Adolf könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom