Szatmár-Németi, 1904 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1904-02-23 / 8. szám

Szatmár, 1904. SZATMAR-NEMETI Február 23. — A cheswicki vész. Arról az iszonyú katasztró­fáról, mely a cheswicki kőszénbányában légrobbanás következtében történt s melyről a fővárosi lapok a a napokban bőven beszámoltak, a szerkesztőségünknek megküldött „Magyar Hírmondó“ czimű Clevlandi (Ame­rika) újság a következő újabb és érdekes adatot szol­gáltatja Fecsó Imre honfitársunk tudósítása alapján. Az érdekes közlemény a következő : Cheswick, Pa., jan. 28. Már Pittsburgba érkezésemkor láttam, hogy min­den ember nyelvén csak Cheswick forog. Kérdeznem sem kellett egynél többet, hogy melyik vonatot s mi­vegyem a kratasztrófa színhelyére, Minden órában zsú­folásig telt vonat röpít Cheswickbe ismerőst, rokon, sze­gény és gazdagot egyaránt. S ott találjuk az újságírók seregét. Cheswick 16 mérföldre van Pittsburgtól s a Harwick bánya az állomástól l1/, mérföldre, 3.30-kor érkeztünk meg Cheswickre, innen Moczok József ches­wicki honfitársunk kalauzolása mellett. Péchy Emil, a konzulátusi hivatal kiküldötje és Hagara Zsigmond pittsburgi üzletvezetőnk kíséretében, két kocsin fel­hajtattunk a bányatelepre. Az állomáson ugyanarra a vonatra, melyről kiszállottunk, egy szerencsétlen bányász hulláját tették és küldték Butler-ra, Pa. Alig hajtottunk 600 láb távolságra az állomástól, kocsisaink megállották, mert a hegy tetejéről jelezték, hogy egy teherrel rakott szán jön lefelé. Jön a szán, rajta hét darab “rough box“, mindegyikben egy S27-os koporsó, ebben valamely szerencsétlen apa, férj, vagy testvér megroncsolt hullája; viszik az állomásra, hogy a hátra hagyottak kegyelete- sen eltemethessék saját otthonuk közelében. Száz és száz ember ment fel kociin, de háromszor annyi követett bennünket gyalog. Megérkezvén a jelen­téktelen kis három sorházból álló faluba, minden házon egy fekete fátyol s előtte egy vagy több “rough box“ jelzi, hogy ott egy vagy több halott várja a végbucsuztatót A hallottas kamrának berendezett iskolához értünk. Itt száznál több koporsó (külső) hever az udvaron, s a bányász munkások ruhája szekér számra áll. — Be­menni akartunk, de a bánya torka mellől éneket hal­lottunk, s kísérőim ráfogták, hogy magyar teme­tés van, Hamarosan lesiettünk s ime 18 koporsó fe­lett (ugyanannyi hulla) ott találjuk a homesteadi ref. lelkészt tiszt. Harsán yi Sándor urat, kis ma­gyar, s annál nagyobb angol gyászoló közönség kö­zepette. Az edzett magyar bányászok arczán patakként folytak a könnyek, a lelkész megható gyászbeszéde alatt. A lelkiatya valóságos atya és vigasztalója a ka­tasztrófa óta az özvegyek, árvák s egyéb hátrahagyot- takmak. A lelkésszel ott volt neje is, hogy enyhítse a szenvedők fájdalmait. Hiába néz/em, hogy hát a róm. kath. szerencsétlenül járt honfitársaim felett ki mondja el az imát, s ki búcsúztatja el övéitől, de egyetlen ma­gyar római vagy gör. kath. lelkiatyát sem találtam ott. De hagyjuk őket s legyünk annál nagyobb elis­meréssel tiszt. Harsányi iránt, ki éjjel-nappal ott vi­gasztalja a szerencsétlen árvákat és özvegyeket és kel­lőleg tájékoztatja az angol újságírókat, természetesen mindent díjtalanul végez. Hat órakor indultunk hazafelé, várva a szánra s éppen akkor hozták a 109-ik hullát. Még 8 magyar és 30 tótajku honfitársunk van a bánya felfedezetlen déli részében, Megállapítani még nem tudják a szerencsétlenül jártak számát, de valószínű, hogy 180-nál többen pusz­tultak el. — Elutasított felebbezós. A városi közgyűlés múlt év november havában a vármegyei gazdasági egyesület által városunkban legutóbb megtartott ker­tészeti kiállítás czéljaira 600 koronát szavazott meg, mely ellen Dr. Törseök Károly bizottsági tag felebbezéssel élt. A belügyminisztérium azonban- a felebbezést elutasította s a közgyűlés határozatát jóváhagyólag vette tudomásul, mivel a támogatás egy nagy közgazdasági ügynek javára történt. — A mulatság vége. E hó 15-én nagy mulatság volt Érkörtvélyesen Farkas Lőrincz jómódú gazdaem­ber házánál. A fiatalság még tánczra is perdült ; a mu­latság közben Benke Sándor és Pál György valami fölött néhány társukkal szóváltásba elegyedtek, a szó-, váltást tettlegesség is követte, mire a házi gazda fel­szólítására a két nevezet egyén elhagyta a mulatság színhelyét s haza igyekeztek. Azonban nehány legény bosszút forralva, Benke Sándor és Pál György után mentek és a nyílt utczán megtámadták őket. Benkének egy késsel hasába szúrtak, Pálnak pedig a fejét hasi- tottárc be egy fütykössel. Mindkét egyén súlyosan fek­szik lakásán. A merénylőket még nem tudta a csen­dőrség kézrekeriteni. — Kisajátítási engedély. A Kereskedelemügyi miniszter a vármegyei m. kir. államépitészeti hivatal­nok a Dunaföldvár-Mármarosszigeti II. alföldi transver- salis müüt 430 f 900 f 436 f 795. 5 kilométer közti szakaszának áthelyezéséhez szükséges ingatlanoknak kisajátítás utjai leendő megszerezhetését engedélyezte — Házvétel. A szatmári Jézus társasági atyák intézősége megvásárolta Unger István Eötvös-utczai házastelkél 24000 korona összegért. — Szerződés megkötés. A volt városi óvoda, mely mint kettős óvoda a Rákóczi utczán uj hajlékába költözött, a napokban lett véglegesen átadva az állam­nak s az erre vonatkozó szerződés jóváhagyás végett az illető kormányhatósághoz küldött fel. — Árvapénzek kezelése. A belügyminiszter a vár­megyei árvasiéket elutasította abbeli kérelmével, hogy az árvapénzeknek az állampénztáraknál való gyümöl- csöztetését továbbra is engedélyezze s utasította a vár­megyét, hogy az árvapénzeknek pénzintézeteknél való elhelyezése iránt azonnl intézkedjék. — Újabb kihallgatás a Lépess Báthy féle ügyben. Ismetes és mindnyájunk élén emlékezetében él még azon vérengzés, melyet Lépess Ödön m. kir. honvéd százados és ennek fia Győző cs. és kir. főhadnagy Báthy Sándor városi szám tiszten az elmúlt év őszén elkövettek. Mindenki elítélte a támadás és vérengzés eme módját, mely páratlan a maga nemében. A had­ügyminiszter, egyetértőleg a honvédelmi miniszternél szigorú vizsgálatot indított a vérengzés ügyében s enrek alapján a kassai hadbíróság Lépess Ödön szá­zadost vádalá helyezte. Közvetlenül az eset után pár héttel a kassai hadbíróság kiküldöttjei tanú kihallga­tásokat eszközöltek városunkban. A viszgálat ugylát- szik korántsinns befejezve, mert e hó 26-án Marozsy Károly alezredes hadbíró Kassáról ide érkezik, hogy a már kihallgatott tanukat újból kihallgassa, többek közt magát a súlyosan sérült Báthy Sándort is, ki jelenleg üdülés czéljából felsőbányán tartózkodik. Mint értesülünk a vizsgálat illetve a tanú kihallgatások ezzel befejezést nyernek s a hadbirósag ítélete pár hét múlva várható. — Korpótlék kiutalás. A vallás és közoktatás­ügyi m. kir. miniszter, Spiry Endre és Cseh Lajos Szatrnáftiémeti állami iskolai tanítók részére 1903. év október 1-től kezdődő hatállyal 100 korona korpót­lékot utalványozott. — Egészségügy. Dr. Jéger Kálmán városi tiszti főorvos, folyó évi február 1-sőtől 16-ig a heveny fer­tőző betegségekről következő kimutatást terjesztette be a hatósághoz: hökhurut 1, fültőmirigylnb 2, hasi hagymáz 5, difteria 2, vörheny 28 eset Ezek közül halálos kimenetelű volt difteria 2. hasi hagymáz 1, vörheny 8 esetben. — Milyen leveleket kap a posta főnök. Demjén Sándor helybeli postafőnök a következő levelet kapta, Tek. Posta Főnökségi hivatal Szatmár. Irásbelileg hozom panaszomat Önhez miután én még 4 hét élőt Bécsre egy levező-lapot küldtem húsz ezer koronáért mert én, katona voltam és két csatában voltam és most beteg jövedelem nél­küli emoer vagyok, és a levelező-lapra se választ se pénzt nem kaptam tehát nem lehet más csak, hogy itt a postán a levelező lapot elhányták te­hát miféle eljárás ez látszik, hogy a gazdagok a szegényre nem figyelnek tehát kérek azonnali ki­fizetés mellett 40 koronát fizetni ha pedig nem kénytelen vagyok Önt beperelni és Önt állásáról le- dobatni a levelet Bátori-u. 21. sz. ház allat dob­tam be. Kelt Szatmár, 1904. február 22-én. Tisztelettel Stankay Ignácz. — A ki csak három évre házasodik. Mulatságos jelenet játszódott le a napokban a szatmári első ke­rületi anyakönyvi hivatalban. Egy őszbecsavarodott jóképű földműves nyitott be a fenti hivatalba s illő köszentéssel fordult az egyik anyakönyvvezetőhöz. — Mi járatba van öieg, kérdezte az anvakönyvvezető. — Meg követem a tekintetes urat, talán méltóztatik emlékezni arra, hogy én éppen ma három éve kötöt­tem házasaágot. Az anyakönyvvezetó reá fogta, hogy emlékezik, mire az öreg imigyen felelt. — Megkövetem a tekintetes főanyakönyvvezeíő urat, hogy ha emlékezik, hát csak téssék kitörölni az asszony nevét a mátrikulából, mivel a házasságot én csak három évre kötöttem az asszonnyal s az angária lejárván ma reggel el is ment töllem az asszony. Gondolhatni, milyen hatást keltett az öreg fen­tebb leirt kérése s az anyakönyvvezető bár egy fél­óráig tartó ideig magyarázta a házassági jog törvé­nyeit, az öreg hajlhatlan maradt, s nagy indignáczió- val hagyta el az anyakönyvi hivatal helyiségét, a hol szerinte nem adnak a szegény embernek igazságot hanem a fiskálishoz utasítják. Az öreg, nyílván fiskálisnál is járhatott, mert csak Így esett meg az, hogy vissza hívta az asszonyt e szavakkal. — Gyere vissza asszony, nincs módom hozzá, hogy én még stemphre és fiskálisra is költsék, inkább holtomig veled lakom. — Elkobzott halak. A nagy böjti időszak beálltá­val mindenféle hal kereskedők sürü módon lepik el piaczunkat, mely mely magában nem volna baj, mert igy olcsóbb lenne a halak ára, de a főbaj a nagy concurentiánál abban van, hogy egyes lelketlen hal­árusok mindenféle megromlott halakat hoznak forga­lomba. Dr. Jéger Kálmán t. főorvos azonban nagyon éber szemmel kiséri a hal-piaczot s nyomban elko­bozta az illetőktől a megromlott halakat. Legutóbb pénteken, mikor a halárusitás úgy is a legnagyobb két hal-kereskedőtől nagy mennyiségű romlott halat koboztatott el s a rendőrség pedig kihágási eljárást indított a két hal árus ellen, — Zeneestóly Dankó Pista szobrára. Bunkó Vin- czét a Dankó Pista szobor-bizottság felkérte, hogy a korán elhunyt nagy nótafának, — Dankó Pistának szo­boralapja javára gyűjtést rendezzen, A jeles prímás, ki­nek jelenleg kiváló erőkből alakult zenekara van, elha­tározta, hogy a kegyelet adóját úgy rójja le az elhunyt népdal-szerő Dankó iránt, miszerint egy zeneestély jö­vedelmét a szobor-bizottáág rendelkezésére bocsátja. Az érdekesnek ígérkező éá hangverseny jeleggel biró zeneestély márczius hó 5-ik napján lesz megtartva a Pannónia éttermében. Felhívjuk a közönség szives figyelmét ezen estélyre és kéjük, hogy az elhunyt nagy nótafának Dankó Pistának emléke iránt való tekintet­ből minél tömegesebben jelenjék meg az estén, mely alkalommal Bunkóék, Dankónak legszebb szerzemé­nyeit adják elő. — Beszéd gyógyító tanfolyam A siketnémák deb- reczeni intézetének vezető tanára a vallás és közokta­tásügyi miniszter urnák rendelete szerint a dadogók és minden egyéb hibásbeszédüek számára tanfolyamot tart. A tanfolyam folyó évi márczius 1-én kezdődik és egyfolytában négy, esetleg öt hónapig tart. Felvételt nyerhetnek rá mindkét nembeli hibás beszédüek. A tanfolyamon résztvevők igazolt szegénység esetén tan­díjmentesek, különben pedig havonkint 12 korona tandijat fizetnek. Felvétel iránti megkeresések az iskola igazgatóságához (Csapó utcza 35. sz.) intézendők. Ugyan­ott személyesen is jelentkezhetni. A tanfolyam vidéki növendékei a városban való elszállásukról és élelmezé­sükről maguk kötelesek gondoskodni. E tekintetben azonban a tanfolyan vezetője szívesen ad útbaigazítást. — Uj papirkereskedósek Városunk szellemi fej­lődését semmi sem jellemzi jobban, mint azon körül­mény, hogy legközelebb két uj üzlettel szaporodik a könyv- és papirkereskedések száma. Huszár Aladar, a Reizer János czégnek 14 éven át volt vezetője legkö­zelebb a helybeli piaczon egy modern könyv , papir­és zenemű-kereskedést nyit. — Úgyszintén lapunk kiadója Boros Adolf a törvényszéki palota közelében az újonnan épült Bardóly-féle házban ugyancsak egy modern és dúsan berendezett papír-, iró- és rajzszer, kereskedéssel bővíti ki, a napokban oda áthelyezendő könyvnyomdáját. — Uj fogorvos. Dr. Fodor Ferencz Operateur fogorvos f. hó 27-én, tér vissza városunkba fogorvosi tanulmányutjáról, amely alkalommal (Deák-téri lakásán meg is kezdi működését. — Munka után czimen Nikelszky Gézának egy csinos kötete jelent meg, mely nagyobbrészt már meg­jelent verseket tartalmaz, A szerő szatmári születésű s egy-egy szép verse különben lapunkban is megjelent. A verskötet csinos, keskeny kis 8-ad rét alakban a „Pécsi Részvénynyomda“ kiállításában jelent meg. Wal­tet Crane eredeti, e kötet részére készített bekezdő rajzával. Még a Részvénynyomda gondoskodott arról, hogy a vaskos kötet akár a legelőkelőbb szaloné asztalán is helyet foglalhasson. A „Munka után“ ára 2 korona, portóval 2 korona 20 fillér. — A ki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő konyhakerti terményeket akar, az fedezze magszükség­letét Mautner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedé­sében Budapesten, Rottenbiller-utcza 33. A czég idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kívánatra min­denkinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, kitűnő magvakon kívül, még a külö­nösen érdekes és meglepő konyhakerti- és virágujdon- ságoknak egész sorozatát is tartalmazza. * A Beiatlny-pezsgökről. Ipari vállalataink közül a ma­gyar pezsgóborgyártás az, mely a feldolgozásra kerülő boraink kiválóságának s még inkább pezsgóborgyáraink ügybuzgal mának áldozatkézségének és szakértelmének az utóbbi évek ben a legnagyobb és aránylag a leggyorsabb fellendülést tűn teti föl. Egy nehány külföldi gyártmányt erósen felszínen tart még ugyan közönségünk előítélete, mely ellen sokáig kell még majd küzdenünk, a megindult virágzási folyamat nyomában felburjánzó pezsgóhamasitók visszaélései is erósen veszélyeztetik pezsgóborgyártásunk eddig féltékenyen órzött jó hírnevét, nnndazáltal bizalommel és reménynyel tekint­hetünk pezsgóborgyárosaink tevékenységére, melynek folytán folytán jelentékeny belföldi fogyasztásra és számottevő kivi­telre tettünk szert. A Üebreczenben, Máramaros-Szigeten és Eperjesen legutóbb lefolyt fóispáni beigtaló diszebédek menüi keltik fel benünk e reflexiókat, a melyek borai közt hiába keressük a tranczia gyárak munkáit. Mindannyin a Belatint Arthur pezsgóborgyárának közkedveltségü »Extra dry«-jának nevével találkozunk. E tényben nemcsak annak látjuk jelét, hogy a Belatiny-pezsgók kiváló minőségüknél s a gyárveze- tóségnek a vendéglősökkel és kávésokkal szemben tanúsított előzékenységénél fogva nemcsak a fővárosban, hanem a vidé­ken is mindinkább nagyobb tért hóditanak, hanem annak ic, hogy iparczikkeink méltán tarthatnak számot és ki is képe­sek maguknak vívni a fogyasztók pártfogását, ha — mint a Belatiny-pezsgók - ár és minőség tekintetében az idegen termékekei kiállják a versenyt és azokkal felül is múlják. Az iparpái tolás dominálja napjainkat, ép ezért jóleső érzés­sel emlékezünk meg a Belatiny- pezsgóborgyár tevékenysé­géről és fejlődéséről, melyben kevés része van a hangos rek­lámnak, annál nagyobb a gyár tulajdonosa által kifejtett áldozatkézségének és szaktudásának, melylyel a magyar ipar érdekeit szolgálja. 60 kr.-tól 11 frt 35 kr.-ig mét*‘ renként — legutóbbi újdonság — bér- és vámmentve házhoz ?zál- litva küld. Minták postafordulattal — Selyem-gyár: Henaeberg- Ziirlcb.------- --- . -........................ i Felelős s zerkesztő: Mátray Lajos. Főmunkatárs: Ferencz Ágoston. Szaímár-Németi-i hitelszövetkezet mint az Orszá­gos központi hitelszövetkezet tagja felhi vja tagjait hogy csoportokba alakulva, ajánlatokat adjanak be, 1904. év márczius hó 3-áig, Sonkádon építendő gabonaraktárra. Az ajánlat egyemeletre és félemeletre szóljon. A tervrajzok megtekinthetők a szövetkezet iroda- helyiségében hova az ajánlatok is beadandók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom