Szatmár-Németi, 1902 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1902-12-31 / 53. szám

Szatmár, 1902. SZATMAR-NEMETI. s azonkívül mint szerző is bemutatta magát, amennyi­ben saját szerzeményét adta elő. Szabados Ede egy rendkívül szellemes felolva­sással élénkítette a műsort, mely óriási tetszést és állandó derültséget keltett. Félegyházi Mariska k, a. remek czimbalom szó­lója szintén nagy tetszésben részesült; úgy hogy rá­adásul még néhány magyar nótát is kellett eljátszania. Hangverseny után táncz következett, mely a reg­geli órákban ért végett. — Helyreigazítás. Lapunk 51-ik számában közöl­tük a különféle bizottságok megalakítására vonatkozó közgyűlési határozatot, illetve a bizottságoknak név­jegyzékét, melyből tévedésből Csomay Imre bizottsági tag kimaradt. Sietünk e hibánkat helyrehozni s utóla­gosan bár, közöljük, hogy Csomay Imre bizottsági tag úgy a jogügyi, mint a gazdasági szakbizottságba egy­hangúlag beválasztatott. * Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a lóavató bizottság megalakításánál figyelmen kívül maradt So­mogyi Mátyás kir. állatorvos, aki hivatalból tagja a jelzett bizottságnak. Szamos laptársunk erre vonatko­zólag tévesen közölte, hogy Kovács Bálint városi állatorvos helyett a tanács Somogyi Mátyást nevezte ki, mert Kovács Bálint a törvényhatóság részéről szintén tagja a lóavató bizottságnak. Ezúttal pedig azon tanácsi intézkedés történt, hogy a kiadó utasítva lett Somogyi Mátyás kir. állatorvos nevének a bizott­sági névjegyzékbe való bevezetésére, hogy midőn a bizottság összehivatik, nevezett kir. állatorvos is meg- hivassék. — Az állami tisztviselők fizetésrendezése immár a befejezés előtt áll. Az egyes miniszterek a napokban tartott minisztertanácsban terjesztették elő utolsó javaslataikat. Mint értesülünk, a pénzügyminiszter az előirányzott összegnél, körülbelül kétmillió koronával többet vesz fel a tisztviselői fizetések rendezésére, mint eredetileg tervezve volt, azaz nem 16 millió, hanem 20 millió koronát, melyben már az államvasuti tisztviselők részére eső összeg is bennfoglaltatik. Leg­nagyobb összeget a kisebb javadalmazásu tisztviselők, különösen tanárok és állami alkalmazottak fizetés- javítása vesz igénybe. A javaslat januárban kerül a Ház asztalára. — Debreczen—Szatmár. — Az utazó közönség jogos panaszainak tolmácsaként a debreczeni keresk. kamara felterjesztésileg kérte a szatmári csatlakozás megjavítását. A keresk. miniszter e felterjesztésre a következő leiratban felel: „Folyó évi augusztus hó 9-én 3991 szám alatt hozzám intézett felterjesztésére értesítem a t. kamarát, a következőkben elhatározá­somról : Ha a t. kamara kérelmének megfelelően az 1703. és 1704. sz. gyorsvonatokhoz Debreczenben Szatmár-Németi felé, illetve felől uj, közvetlen személy- vonatu csatlakozás létesittetnék, az esetben a beveze­tendő uj vonatok, habár az 1171. sz. vonat után, illetve az 1754. sz. vonat előtt rövid időközökben közlekednének, azokat még sem pótolhatnák. Mig ugyanis az 1711. sz. vonat úgy a piaczra, mint a hivatalos dolgokban Debreczenbe utazó közönségnek megfelelő, addig az 1703. sz. vonathoz közvetlenül csatlakozó uj vonat késői érkezésénél fogva a helyi utasok igényeit ki nem elégíthetné. Az 1754. sz. vonat pedig Debreczenben, a 4 05. sz. vonathoz Szerencs felől bir csatlakozással, melynek megszüntetése, tekintve, hogy a III. oszt. utasok részére Szerencs felől Szat- már-Németi felé ez az egyedüli csatlakozás, indokolt panaszra szolgáltatna okot. Ennek folytán Debreczen és Szatmár között a jelenleg közlekedő 1711. 1754. sz. vonatokat az uj vonatoknak forgalomba helyezése esetén is járatni kellene. Tekintettel mindezekre, vala­mint arra, hogy az utazó közönségnek jelenleg is meg van adva a mód arra nézve, hogy Debreczentő), illetve Debreczenig az 1703. és 1704. sz. gyorsvonatokat használhassa, továbbá, hogy a személyvonatoknak járatása sem kerülne sokkal kevesebbe, mint a gyors­vonatoké s azoknak kedvező kihasználására a korábbi tapasztalatok szerint nem lehet számítani: at. kamara kérelmét ez idő szerint egyrészt va ut gazdasági érde­keinek megóvása, másrészt a helyi forgalomban érde­kelt utazó közönség jogos igényeinek kielégítése szem­pontjából teljesíthetőnek nem találtam. A jövő tavaszi menetrend-változás idejére azonban tanulmány tár­gyává tétetett az, hogy a csatlakozások esetleges megváltoztatásával a közlekedés az egész, de különö­sen a debreczen—szatmári vonalon javíttassák.“ A mi­niszter helyett: dr. Wickenburg, államtitkár. — Hirtelen halál. Vaskó Ferencsné hétfőn reggel a honvéd-utczai lakásán hirtelen rosszul lett és meg­halt. A rendőrség tekintettel a gyanús híresztelésekre a viszgálatot meginditotta. — Figyelmeztetés. Mindazon várorí árvapénztári adósok, kik tüzbiztositási kötvényeiket, illetve utolsó dijr.j ugtájukat még be nem adták, figyelmeztetnek, rogy azt a január havi törlesztés alkalmával vigyék magúkkal, mert csak ennek előmutatása után lesz a íövetkező törlesztési részlet befizethető. — Kirabolt adóhivatal. Szenzácziós hirt ho­zott tepnapelőtt a nagykárolyi táviró rendőrsé­günkhöz, hogy a kir. adóhivatt eddig teljesen ismeretlen tettesek feltörték és onnan több mint 100.000 korona értékű értékpapírt elvittek. A betörés mint az eddigi vizsgálat megállapította vasárnapról hétfőre virradó éjjel történt. Hétfőn reggel a hivatalszolga, ki takarítás végett ment be 7 óra tájban a hivatalban, nagy bámulattal vette észre, hogy a külső vasajtó nyitva van. Rögtön a pénztári hivatalba rohant s meglepe­téssel látta, hogy a két vasszekrény közül az egyiket teljesen feltörték és kifosztották, a má­sik pedig, a nogyobbik, melyben a készpénzt szokták tartani, két helyen is ki van fúrva. A hir az egész városban érthető megdöbbenést keltett. A rendőrség a legmesszebb intézkedése­ket tette meg. A vizsgálatot maga Demidor Ig- nácz rendőrkapitány vezeti nagy buzgalommal. — Az uj bankó. Az uj 1000 koronás bankjegy forgalombahozatalát az Osztrák-Magyar Bank 1903. évi január 2 án kezdi meg, a ma forgalomba levő ezres bankjegyeket pedig a jegybank fizetéskép és átváltás véget 1904. évi julius 30-ig fogadja el. Az uj 1000 koronás bankjegy rétalakja 192 milliméter szé­les és 128 milliméter magas, mindkét oldalon vizjegy nélküli papírra vannak nyomtatva, az egyik oldalon magyar, a másikon német szöveggel. — A kézbesítés uj rendje. A közigazgatási eljá­rás egyszerűsítéséről szóló 1901. évi XX. törvény- czikknek kézbesítésére vonatkozó fejezete 1903. évi január elsején életbe lép. Ezentúl a közigazgatási ha­tóságok részéről magánfelekhez intézett hivatalos ira­tok kézbesítése rendszerint postán történik. A ható­ságokat megillető portómentesség a helyi forgalomra is kiterjed. A megmagyarázást igényelő, valamint a kényszei-kézbesitéseket a fővárosban és nagyobb vá­rosokban a hol a bejelentő-hivatal van, mint egyúttal központi kézbesítő hivatal teljesiti. A föladó hatóság a kézbesítő-hivatalt közvetlenül keresi meg. Az igaz­ságügyi hatóságok határozatait is a bejelentő-hivatal fogja kézbesíteni. A helybeli kézbesítéseket a hatósá­gok külön közegei is teljesíthetik. — Anyakönyvi közlemények. Születtek: Lévai Jolán, Somogyi Margit, Rápolíi István, Zicher Heién, Sztán András, Fischer Erzsébet, Kesztenbaum Dávid, Halmos János, Gelbmann Sámuel, Haraszthy József Gyula, Vodicska Róza, Klein Juliánná, Ferenczi Erzsé­bet, Erdős Emma, Kelemen Károly.— Meghaltak: Ványi Róza 14 éves, özv. Miheler Istvánná 75 éves, Licz József 20 éves, Árgyilán Sándor 1 hónapos, Deutsch Heién 10 hónapos, Veres József 42 éves, Tóth Ferencz 64 éves, Szatmári József 67 éves, Tasi Róza 1 hónapos, Szilágyi Aranka 9 éves, Bottyán Sándor 16 napos. — Házasulok kihirde­tése: Bakoss Sándor és Lázin Eszter, Rosenzweig Sándor és Weisz Czili, Imri Károly és Kürthi Hermin. — Házasságot kötöttek; Trencsényi János és Varga Eszter, Riskó Sándor és Szilágyi Juliánná, dr. Barkász Sándor és Szmetányi Anna, Bán Kálmán és Fésűs Olga, Boné József és Veréb Hermina. — A közigazgatás egyszerűsítése. A „Belügyi Köz löny“ múlt heti száma már közölte a kézbesítési uta­sítást, melynek értelmében újévtől kezdve a posta ut­ján juttatják az érdekelt felek kezeibe a hivatalos ira­tokat. Az uj rend értelmében a posta utján kézbesí­tendő Írást a hatóság közönséges levél gyanánt küldi; a czimzés kizárólag az állam hivatalos nyelvén törté­nik. Térti vevénynyel csak a jogkövetkezményekkel járó idézéseket, a felebbezéssel megtámadható határo­zatokat és általában azokat az Írásokat fogják küldeni, amelyeknek kézbesítéséről a feladó hatóságoknak meg­győződést kell szereznie. Ajánlva csak olyan leveleket szabad feladni, melyek pótolhatlan írásokat tartalmaz­nak. A magán felek részére térti vevéhy nélkül pos­tára adott hivatalos Írásokat a feladást követő nyol- czadik napon kézbestettnek tekinti a hatóság. Ily mó­don a milliókra menő kézbesítési ivek kiállítása és azok beérkezésének nyilvántartása elmarad, ami na­gyon megkönnyíti a hivatalok dolgát. Valószínű, hogy a polgári perrendtartás reformjával kapcsolatban a kéz­besítésnek ez a könnyű és természetes módja az igaz ságügyi hatóságoknál is tért hódit. A postai kézbesí­tés alól csupán a magyarázást igénylő és a kényszer- kézoesitések vételnek ki. Ezeket Budapesten és azok­ban a városokban, ahol bejelentési hivatal van, ez tel­jesíti, a többi városban és a községekben pedig ható­sági közegek (községi jegyzők) végzik. — A távbeszélő terjedése. Országunk gazdasági érdeke már követelőleg lép fel azzal, hogy mindent a a mi modern hasznos és jó adjunk meg neki, — hogy ezeket felöltve haladjon és versenyt tartson a külföld­del. Néhány évvel ezelőtt — valljuk be gazdasági modern berendezéseinkről még szó sem lehetett és ma már ott állunk, hogy verseny képesek vagyunk e té­ren bármely más állammal. Haladásunk e téren oly nagy, miként az e helyen leírni fölösleges, mivel tisz­tában van azzal, minden állampolgár. Legújabban az „Érmelléki első szőlőoltvány telep“ Nagy Kágyán tett ily óriási haladást és szerelte fel távbeszélő hálózattal ojtvány telepét, s ma páratlanul áll az ország szőlőojt- vány telepei között a haladás minden tekintetében. A nagy kiterjedésű telep minden része be van hálózva olykép, hogy a Nagy Kágyán fekvő központi irodá­ból megvan a kapcsolat az ojtvány telep irodájával, illetve az intézőséggel s onnan a Bihar-Diószegi vasúti állomással, a honnan az ojtványok vasúton való szál­lítása történik. Az üzleti forgalom lebonyolítását a köz­ponti iroda végzi, a hol külön osztályok vannak és pe­dig könyvelés, levelezés mely utóbbi magyar, német, román és franczia nyelven történik s e két osztály kiegészítő részét képezi az iktató és kiadó hivatal, s az irodák vezetését külön iroda vezető végzi s igy önként érthető, hogy ily személyzet illetve felszerelés mellett minden munka kellően ellenőrizhető, keresz­tülvitele pedig sokkal gyorsabb a igy gazdaságosabb eredménye pedig az, hogy szőlőojtványait — a modern berendezések következtében sokkal olcsóbban állíthatja elő és árusíthatja el mint más ilynemű telepek. Áld >z berendezéseire, de óriási lendülettet és forgalmat biz­tosit hazánk szőlőkul túrájának. Gazdaságos munka és előrelátás mellett nagygyá tehet az ember mindent, s ezen alap elveket követve — az érmelléki első szőiő- ojtványtelep — ojtványait a szárazság ellen biztosí­tandó, benzin motorok segélyével egy nagy kiterjedésű tóból a vizet viztornykba (tartályokba) emelteti s gunnni esöveken szétvezetve az ojtvány iskolákat szárazság esetén öntözteti. így a munka gyors az ojtványok fej­lődése minden körülmények között biztosítva van. De ily nagy kiterjedésű telepen végzendő rengeteg sok és sokféle munkák csakis szakszerű elvégzése az üzleti forgalomnak pedig gyors lebonyolítása tette lehetővé az Érmelléki első szőlőojtvány telep ily nagy arányú fejlődését Franczia módszer szerint évente 1 Va — 2 millió szőlőojtványt készíttet, s ugyananyi vadalanyt termel anyatelepein, mely ojtványok minden tekintet­ben kifogástalanoknak bizonyultak 13 év lefolyása alatt, oly annyito, hogy ma már a külföldre is tö­megesen szállít. Az ültetés beáltával nem mulasztjuk el, hogy ez iránt érdeklődő olvasó közönségünk figyel­mét e nagy hirü telepre fel ne hívjuk. Czime: Érmelléki első szőlőojtvány telep Nagy- Kágya, u. p. Székelyhid. Díszes fénynyomatu képes árjegyzéket a telep ingyen és bérmentve küld. — Értesítés. Tisztelettel van szerencsém úgy a helybeli, mint a vidéki mélyentisztelt szülőket értesí­teni, miszerint 1903. január 8-án a Gazdasági és Ipar­bank felső helyiségében (régi Vigadó) újabb táncz- tanfolyamot nyitok. Tánczórák kizárólag tanuló-ifjuság részére d. u. 5-től 7 óráig, nem tanulóknak és íel- nőtteknek este 8-tól 10 óráig lesznek megtartva. Be­hatásokat előzetesen elfogadok már most is, a nap bár­mely órájában lakásomon, Kazinczy-utcza 25. szám alatt. S midőn szerencsém van a m. t. szülőknek fenti táncztanfolyamomat b. figyelmébe ajánlani, bátor va­gyok a t. szülők és a tánczot kedvelő ifjúság figyel­mét felhívni a következő újabb boston tánczokra, u. m. Gavotte, Bostan, Gracziana, Pa de dő stb. s minthogy e téren számos kitüntetést nyertem, remélem, hogy Szatmár város inteligens közönsége továbbra is párt­fogásba fog részesiteni. Tisztelettel Zelinger Adolf a szatmsri ev. ref. felsőbb leányiskola táncztanitója. Aki nehézségben, görcsökben, vagy másféle idegbetegségben szenvedi kérjen ezek gyógyitásmódjának ingyen és bérmentve kapható ismertetőt. Schwanen Apotheke, Frankfurt. Epilepsia. Felelős szerkesztő: Mátray Lajos. Főmunkatárs: Ferencz Ágoston. Nonpareil-Silk ruhákhoz és blúzokhoz, a legújabb selyem szö­vet, nem törik, nem szakad, nem gyürődik ! Óriási választék mindenféle selyemszövetekben és fou- lardokban, legolcsóbb engros-árak mellett, méter­vagy ruhaszámra, magánvevők részére postadij- és vámmentesen. Ezrekre menő elismerő iratok. Minták bérmentve. Levél dija 25 í. Selyemszövet-Gyár-Unio Grieder Adolf és Trsa, Zurich P. 21, kir. udv. szállítók. (Schweiz.) FELTŰNŐ SZÉP SECCESSIOS Mm is éh OLCSÓN MEGRENDELHETŐK | Weinberger Testvérek KÖNYVNYOMDÁJÁBAN ===== SZATMÁR ON. ...............

Next

/
Oldalképek
Tartalom