Szatmár-Németi, 1902 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1902-12-15 / 51. szám

Szatmár, 1902. deezember 16. 51. szarc. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. A „SZATMÁRVÁRMEGYEI KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐI EGYESÜLET“ ÉS A „SZATMÁR-NÉMETI-I IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjeleni^; minden kedden. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre 4 kor. Félévre 2 kor. Negyedévre I kor. Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eötvös-utcza, a „Korona“-szállodával szemben, Antal Kristóf ür házában (Weinberger-nyomda). Mindennemű dijak Szaímáron, a kiadóhivatalban fizetendők HIRDETÉSEK: készpénzfizetés és jutányos árak mellett közöltetnek. Kéziratok nem adatnak viasza. ===== Telelőn-szám 80. ■ ---------­A szatmári polgári iskola kérdéséhez. Minden művelt névre igényt tartó ország­ban a polgári iskolának nagy jövője van. Tör­vényeink is gondoskodnak ezen iskolák szerve­zéséről — papíron. A törvény — ugyanis — el­rendeli, hogy minden 5000 lelket számláló köz­ség köteles polgári iskolát fölállítani ; ha erre nemképes : az államtól kérheti. A törvény intentiája helyes, mert művelt, képzett polgárok nélkül virágzó, boldog orszá­got elképzelni nem lehet. De még mindig igen meszsze vagyunk attól, hogy e papiros-törvény gyakorlati törvény legyen. Elég példa erre Szatmárnéméti szab. kir. város, melynek lakói az 5000 lélekszámot elég régen meghaladták s a polgári iskolát is több év óta óhajtják igénybe venni. Ennek daczára e kérdés komoly megol­dására csak a mostani viszonyok közt lehet ki­látása városunknak, amikor a kormány figyelme és jóindulata ide lett terelve s az eddigi államo­sítással kapcsolatba hozva a polg. iskola szerve­zését is minden nehezebb akadály nélkül még a dolog melegében, városunk nagy javára, a kormány megfelelő támogatása mellett keresztül vihetnők. A mátészalkaiak eljárását csak dicsérmlehet. Jékey Zsigmond országgy. képviselő és llosvay Aladár főszolgabíró vezetése alatt deputatió je­lent meg a kormány előtt, hogy Mátészalka részére polgári iskolát kérjen. Mi ugyan nem helyeselhetjük azt, hogy messze kiható nagy misszióra hivatott góczpontok mellőzésével kisebb helyeken, kisebb feladat betöltésére előbb szer­vezzen a kormány polgári iskolát; de helyesel­jük az olyan eljárást, melylyel egyes vidékek vezető egyéniségei a polgárság legszentebb ér­dekében sikerrel fáradozik. Iparosaink feljajdulnak a külföldi ipari ter­mékek beözönlése miatt s külön vámterülettel védekeznének. Ez is szükséges ; de szükségesebb polgáraink megfelelő iskolázottsága, mert e nélkül külön vámterület mellett sem lehet fej­lett ipar és az igényeknek megfelelő kereske­delmi szellem. Kereskedői és iparos-pályán levő polgár­társaink műveltsége ma vegyes színvonalon áll. Ma magyar hazánkban magyarul írni, olvasni és beszélni nem tudó iparos és kereskedő ijesztően nagy számmal van; e mellett azonban a művelt, sőt magas műveltségű iparosokban és kereske­dőkben nincs hiány. Ha e pályára menő mai fiatalságot vesszük behatóbb vizsgálat alá: hala­dásról nem beszélhetünk. Fiatalságunk kevésbé, vagy jobban iskolázott része egyenlően a hiva­tali pályát keresi. Egy csinos, szemnek tetsző ipari czikk előállítását — mihez a művészetnek is köze van -- kevesebbre becsüli iskolázott fiatalságunk, mint az akta-másolást. Ez a ferde állapot egyenesen a polgári iskola hiányának keserű gyümölcse. Polgári iskolák életbe léptetésével a polgári osztály miiveltsége egyenletesen fog emel­kedni. A tudás, a simaság, a világban való tájékozottság az élet küzdő terén biztossá teszi polgárságunk haladását, mihez országunk fel­boldogulása van csatolVu.­Mig a törvénynek a polgári iskolák szer­vezésére vonatkozó rendelkezése csak szórványo­san lesz végrehajtva, mig olyan város is, mint Szatmárnémeti, polg. iskola nélkül fogja polgá­rait az életküzdelmébe bocsátani: addig fejlett magyar iparról, élénk magyar kereskedelemről és művelt, gazdag magyar államról csak halkan beszélhetünk. Csak magát Szatmárvárosát tekint­sük, hol iparosaink és kereskedőink száma te­kintélyesen több, mint péld. Mátészalkának összes lakossága s ma itteni polgártársaink a jobb jövőt nyújtó ipari és kereskedői pályára kellően csak úgy műveltethe'ik ki gyermekeiket, ha e nagy városból kiviszik kisebb vidéki he­lyekre Még a huszti polgári iskolában is vannak szatmári tanulók, holott Húszt megyénk határán kívül esik. Máté sz ajkával pedig úgy fogunk állani, hogy több lesz benne a szatmári tanuló, mint a mátészalkai. És ebből két dolgot kell következtetnünk, azt, hogy Mátészalkának a kérése jogos és méltánylást érdemel, mert a törvény intentiójára s kor intő szavára hallgatva polgárainak jövőjét biztosítani joga van; másrészt pedig azt követ­keztetjük, hogy a polgári iskolára Szatmárnak van nagyobb szüksége. Ha figyelembe vesszük az államosítás körül tanúsított eljárást: elismerés illeti városunk ha­tóságát a gazd. ism. iskola szervezésének szer­ződésileg kikötött biztosításáért is. E napokban a helybeli állami iskola gondnoksága már fog­lalkozott a gazd. ism. iskola nagy horderejű kérdésével s bizonyára érvényesülni is fognak már a jövő nyár folyamán az államosító szer­ződésnek a gazd. ism. ismétlő iskola szervezésére vonatkozó pontjai. Még háti a van a polgári is­kola, pedig ehez nemcsak közgazdasági, de fon­tos politikai érdekek is fűződnek. Az államosítás nagy szabású művét minden halogatás nélkül egy csapásra kell tető alá hozni a polgári iskola m''előbbi szerve­zésével együtt, most, mig más városok a kormány figyelmét és jóindulatát kéréseikkel innen más irányba nem terelik. Színház. Kedden, deczember 9-én Hermexuin és. Bichand „Szivem“ czimü bohózatát adták közepes számú kö- I zönség előtt. Krémer igazgató (Montureux) kitűnő ala- kisást nyújtott a mulya férj szerepében. Holéczy is igen jól játszotta Antoinettet. Bátosinak azonban ez­úttal nem sikerült eltalálni a megfelelő hangot. Meg­látszott az igyekezet játékán, de legjobb akarat mel­lett sem tudott Hubert személyében egy meglehetős hülye alaknál többet bemutatni. Ez a három szerep érdemel említést az egész darabból. A többi szerep ■amwiiwM OBxym asenmBmaem<mimscmsímBS!si9^:iy.iSFissisBxa T Á R C Z A. Azt beszéli. Azt beszéli a világ felőlem, Eltévedtem rengeteg erdőben; A szerelem sötét erdejében, Annak is a kellő közepében. Irigy világ örömed még korán, Dicsérd majd a szép napot alkonyán! Nem veszek a rengeteg erdőbe, Kivezet a galambom belőle. Szilva István. Szerelmi házasság. Az öreg grófot minden átmenet nélkül elhagyta a türelme. Látszott a szeme villanásán, hogy a lelke viharzik. Nem volt már a szavában egy parányi vonás sem az aczélba szorított kimértségéből. — Vagy agyvelőd nincs, vagy rossz ember vagy — kiállton a fia felé. A fiatal de Russac gróf arczát egy pillantásra, mintha kékes zománcz borította volna be, a nézésében is tompa sávok voltak, azután egykedvűen vetette oda! — Rossz napod van ma, atyám. Az öreg gróf most már rikácsolni kezdett. — Hát tulajdonképen mit akarsz ? A másik nyugodt maradt: — Én semmit. — De hát azt hiszed, hogy ez az élet igy foly- hatik tovább ? Mi ? — Igen. Azt hiszem. Nem látom be, miért ne szabhatnám kisebbre az igényeimet, ha a viszonyaink j azt kívánják, azt követik, hogy igy történjék. Az öreg szinte toporzékolt: — De a tönk szélén vagyunk. Es egyetlen sza­vadba kerül, hogy egyszer és mindenkorra megváltoz­zanak a viszonyok. Amaz hidegen csak annyit felelt: — Apám, ezt az egy szót nem mondom ki. — Egyetlen okot szeretnék hallani .. . — Mondottam tiz.et. Egyet sem fogadtál el, leg- kevésbbé pedig azt, ami a főok: hogy nem tudom az „igen-“t kimondani, mert nem tudom szeretni Geval kisasszonyt. Értsd meg: nem tudom őt szeretni. Az apa czinikusan mosolygott: — Persze nem elég jóhangzásu a neve. Persze azért forr úgy a véred, mert az üreg Geval szappan- gváros . . . — De atyám! Az öreg gróf mindegyik szavából iramlott a szen­vedély : ____— Lár-fáril Nehogy azt talád hinni, hogy én ta­lá n rajongok a szappanosságért ... De legyen már eszed: ha ez a házasság létre nem jő, még a házunk­ból is kitesznek bennünket. A mi régi, ősi házunkból .. . A fiatal ember, mint valami fájó visszhang is­mételte : — A mi régi, ősi házunkból . . . A másiknak hangja mindinkább tompább lett . . ... — Mennyivel boldogabb volnék én is, ha nem igy esett volna. De mit tegyünk most már. Fiam, en­nek a házasságnak meg kell történnie. A fiatal gróf szava már reszketett: — Nem tudom őt szeretni . . . Amaz már csak ismételte önmagát: — Meg kell történnie . . . ... És a fiú némán maga elé nézett. . . II. Geval papa jó ember voit. Ki lehetett olvasni ezt a szeméből. De mást is ki lehehetett onnan olvasni. Azt, hogy Geval papa nem áidatott meg valami szik­rázó tehetséggel, meg azzal, amit általában tanulásnak szokás nevezni. Arra, hogy legalább öt tuczat vágyát kielégítse, igazán meg volt a módja. Három, hatalmas gyártelep adta ezt meg neki. O azonban éppen a kielégíthető vágyaival nem törődött, hanem csak' egyet, egyetlen egyet akart évek óta elérni, hogy valami jó név, na­gyon jó név kerüljön a családba, — másképp nem volt persze lehetséges, hát: vönelc. Elismert pontos férfi-szabó-míihelyébő! kerülnek ki a legelegánsabb ® f é r fi »ű Sió Bibéik, melyekhez ugyanott a legjobb == és előnyös ===== ® ® © minőségű szövetek is nagy raktáron tartatnak. ” — ------------kiszolgálás!! Üzl ethelyiség: Deák*tér Sí. , tu vtírosliázo köajeléhen»

Next

/
Oldalképek
Tartalom