Szatmár-Németi, 1901 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-22 / 4. szám

Szatmár, 1901. SZ AT MAR-NÉMETI Jan. .22. Deák Kálmán, Kerekes Dániel, Kótai Lajos, Lé- vay József, Szimonisz Albert, Vass Károly és Weinberger Adolf 2—2 k., Bartha Ferencz, Bar- tha Károly, Beregszászi Gyula, Bugyi Gyula, Hirsch Vilmos, Kiss Pál, Kocsmár Lajos, Kacsó József, Matolcsi Lajos, Nyári I., Pótor Elemér Síkos Károly, Szeghy Ferencz, Szűcs József, Vaj- nay Bálint, és Veres Lajos, 1 — 1 koronát, Be rey Károly, Hadady György, Fogarasi István, Gyúró Sándor, Jurácskó Gyula, és Székely Jó­zsef 40—40, N. N. pedig 30 fülért, összesen 44 k. 70 fillért. Előzetesen szívesek voltak adomá­nyozni Tasi Lajosné 4, Agyó Gézáne, Kis Pálné és Ungváry Antalné 2—2 koronát, Váry Edéné teát és 2 üveg rumot. — Úgy e becses adomá­nyokért és felülfizetésekért, valamint az asztalt tartó és vendégeket kiszolgáló nők és leányok szives fáradozásaiért, kik lehetővé tették e nem tulnépes, de különben igen jól sikerült házias tánczmulatság megtartását, a kör nevében hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Kótai Lajos elnök, Lévay József pénztárnok. — A mérték hitelesítés államosítását tervezi a kereslc. miniszter. Egy mérték hitelesítő kerület székhelyének városunk is ki van szemelve, lega­lább erre enged következtetni az a körülmény, hogy a központ alkalmas hivatalos helyiség felől a tanácsnál tudakozódott. — Batyu-bál. A csizmadia-ipartársulat a szo­kásos batyu bálját február hó 16-án fogja saját helyiségében megtartani. — Ijedelem a színházban. Csütörtök este a Vicze admirális 2-ik felvonása közben erős, égő rongyból származó füstszag terjedt el a színház­ban. A közönség megijedt, hogy tűz lesz s ké­szült kifelé. A jelenlevő tüzoltó-főparancsnok azonnal vizsgálatot tartott, a mikor kiderült, hogy a füstöt egy, a baloldali alsó-páholyok folyosó­ját melegítő fütő-készülékre dobott rongydarab okozta, mely mellett egy oda dobott czigaretta- darab is találtatott s a tiiz hihetőleg ez utón ke­letkezett. Nehogy hasonló könnyelműségből egy nagy szerencsétlenség támadhasson, szigorú vizs­gálat volna tartandó az irányban, ki tette a ron­gyot a fütő-készülékre és vájjon ki dohhatla el az é0ő szivart a folyosón ? — A protestáns bál, a fővárosi farsang egyik legfényesebb mulatsága szombaton este tartatott meg a Vigadó termeiben. A bál-anyák egyike fő ispánunk kedves neje, a grófné Öméltósága volt. — Batyu-bál. A szatmár-németi tímár ipar­társulat szokásos batyu-bálját 1901. év február 16-án fogja megtartani. — A népszámlálás városunk területén be­fejeztetett, most a lapok felülvizsgálata van fo­lyamatban. Az eddigi számítások szerint van vá­rosunkban — a katonákat nem számítva — 23.517, a hegyen 2316, összesen 25 833 lélek, a szaporodás tehát 10 év előtti népszámlálás ó'a több, mint 2 ezer. — Az iskolák bezárattak további 14 napi a a járványos betegségek folytonos terjedése követ­keztében. — Ipari mozgalmak Szatmár-Németiben. A hazai ipar föllenditése nem hagyja érintetlenül Szatmár-Németi iparosait sem. A tavaly megala­kult „Ipari Hitelszövetkezet“ nem csak üzletrészeit szaporította 60-ról 400-ra, hanem az egyes mes­terségek szerint is tömörülésre bírja az iparosokat. Hegedűs miniszternek a temesvári czipészekhez intézett ismeretes leirata kapcsán a czipészek közt van mozgalom egy nyers anyag beszerző s érté­kesítő (termelő) szövetkezet alakítása iránt, mitől az asztalosok, ácsok, kerékgyártók és építő iparosok is kedvet kaptak anyagbeszerző-szövetkezet utján könnyíteni sorsukon. Kérésükre az „Ipari blitel- szöVetkezel“ össze is hívta az érdeklődőket a vá­rosháza tanácstermébe, hol az egybegyült 34 szak- béli iparos az „Ipari Hitelszövetkezet“ elnökének, Rózsa Károlynak iuditványára kimondta, hogy 1 koronás havi befizetésekből alakuló 100 koronás üzletrészekből megalakítja a „faiparosok anyag- beszerző szövetkezetét“ Szatmár-Németiben. — Statisztika. A szatmári ev. ref. egyházban a múlt évben szü'etett 148, fiú 80, leány 68. Meg­halt 121, fi 70, nő 51, a halottak között 25 ide­■ gén illetőségű kórházi halott volt. Házasság köt­tetett 45, áttért 2, kitérés nem fordult elő. — Válasz a vidéki kereskedő nyílt kérel­mére. Nemcsak a kéretem nyílt, t. Uram, hanem az ajtó is, melyet nyitó gat ni tetszik. Szives ké­rése már rég teljesedésbe ment. Tapasztalásból tudja mindenki, hogy gőzvasutunk minden meg­állóhelyén, Így a hídfőnél is, bármily mennyiségű árut föl lehet adni a vonatvezetőnél, persze ha tömegesebb küldeményről van szó, úgy czélszerü előre gondoskodni akármelyik telefon-állomás utján nálunk kocsiról, mert nem mindig tudunk vaggont tartani a hídnál. Az is tudvalevő, hogy míg a hó a városból ki nem szorított bennün­ket, a Kosuth-Lajos-utczai kitérőn ugyancsak kezeltünk árut, s a mint a hóakadály megszű­nik, ezt újból megteszszük. Tisztelettel Szatmár- Erdődi h. é. vasút üzietkezelősége. Rózsa. — Három századot megért öreg van váro­sunkban, a mint az a közelebbi népszámlálás al­kalmával kiderült. Az illető Gvadányi utcza 9 sz. a. lakik a saját házában. A neve özv. Tóth Bálintné, született 1799-ben a 18-ik században, átélte a 19-ik századot, s jelenleg 102 éves nő a 20-ik századot is megérte. — Az irgalmas rendűek helybeli kórházában a múlt évben gyóg'ykezeltetett 294 egyén, kik közül gyógyulva elbocsáttatott 265, az ápolási napok száma volt 4733, Elismerés az emberba­ráti szerzetnek, mely nevéhez méltóan, vallás és nemzetiségi különbség nélkül díjtalanul részesíti ápolásban az arra reá szorult betegeket. —- Elgázolás történt a hegyi vasúton kedden d. e. Amint a vasút a lóker.ből az országúira ki­fordul ezen a ponton történt az elgázolás. Egy lovas szán haladt az utón s- hiába volt minden jelzés, a vonat elől eltérni nem tudott s a mozdony a lovat szánkástól együtt az árokba dobta. Em­ber életben kár nem esett. — A gazdasági munkás és cseléd pénztár létesítéséről a kormány közelebb a törvényhozás utján gondoskodott. Humánus czélt szolgál a se gély pénztár, az elöregedett vagy munkaképtelenné vált mezei munkások, gazdasági cselédek gyámo- litását, hogy mentve legyenek a koldusbottól öregségük vagy elnyomorodásuk esetére. A tör­vény a belépést a gazdákra nem tette kötelezővé, azon reményben, hogy a gazdák, cselédeik ügyé­ben ezt a kis anyagi áldozatot önként is meg­hozzák. S ez által a gazda és cseléd közötti vi­szony is bensőbbé Iválik, ha látja a cseléd azt, hogy gazdája szívesen áldoz az ő jövőjének biz­tosításáért. Az intézmény ismertté tételének ter­jesztését ajánljuk a gazdák, birtokosok, lelkészek, tanítók, orvosok, erkölcsi testületek jóakaratu figyelmébe. A szoczializmus a gazda és cseléd közti elhidegüléséből táplálkozik. Ellensúlyozni az által lehet, ha a két társadalmi osztály egymáshoz közelebb hozatik s meggyőzetik arról, hogy egyik a másikért van s egymásra vannak utalva. A íöld- mivelési miniszter az intézményt ismertető röpira- tokat osztatott szét a községek között, melyekből vármegyénk tevékeny főispánja bárkinek ingyen küld, ki ez iránt hozzá fordul. — Az érdem jutalma. A földmivelésügyi mi­niszter Karácsony János udvari, Mészáros János szinfalusi, Czine Ferencz domahidai, Kirilla János csengeri, Balázs János avas-újvárosi és Muz.ai András fehér-gyarmati gazdasági cselédeket,Drágos Tivadar nagy-sikárlói, G. Kosa József olcsvai, Peleskei János mikolai, Balogh Antal nagy-ari, Székely György géresi, Bodor Sándor dobrai gaz­dasági munkásokat és id. Sopronyi József nagy­károlyi lalíGSt a főispán felterjesztésére 100—-100 korona jutalomban való részesítésre érdemesítette s részökre elismerő oklevelet állított ki. Felelős szerkesztő • Mátray Lajos. Van önnek aszthmája? Dr. Schiffirumn aszthma pora a legmakacsabb esetekben is azonnali enyhülést ts teljes gyógyulást hoz létre, a hol már semmi más -szer nem segített. Kapható minden gyógy­szertarban, csomagja 3 kor, 20 fii. és 5 kor. 80 fii. A hol készletben nincs, onnan tessék Török J. gyógyszerészhez Bu­dapest, Király-utcza 12. sz. fordulni. I Vonatok indulása Szatmárról. Szatmár heg y--Erdőd felé Vegyes vonat Vásári vonat (csak pénteken) Szatmárhegy-piaczról ind. délelőtt 1047 Hídfőhöz érk. zz 1148 Kossuth Lajos-utczára zz 93 1150 Deáktérre zz 1155 Atilla-utczára z; ZZ 1200 Népkertbe délután 1204 Vegyes vonat Erdődvárról ind. délután J 47 Szatmárhegy-piaczról zz zz 217 Hídfőhöz érk zz 318 Kossuth Lajos-utczára zz zz 320 Deáktérre ZZ zz 325 Atilla-átczára zz zz 330 Népkertbe ZZ zz 334 Vegyes vonat Károlyi-Erdődről ind. estve 706 Szatmárhegy-piaczról ZZ zz 747 Hídfőhöz érk. 858 Kossuth Lajos-utczára ZZ ZZ 9“ Deáktérre zz zz 9Ö5 Atilla-utczára zz 9~ Népkertbe „ zz 9” Terményárak a legutóbb megtartott hetivásáron. TERMÉNYEK Métermázsánként frt | kr. || írt kr. Tiszta búza .... 6 90 _ 7 00 Kétszeres ...... 5 70 5 80 Rozs ................... 5 60 5 8 0 Árpa ................... 4 70 4 8 0 Zab...................... 4 70 4 8 0 Tengeri................ 4 80 4 9 0 Kása.................... 10 00 10 50 ■ Fehér-paszuly . . . 6 00 6 20 Tarka „ .... L----­------­— — Sz ilva................... 20 — 2 2 — „ füstölt . . . — — — — Szalonna . .... 60 — 65 — Krumpli zsákja 1 20 1 40 31 EaSSSj'-ij 1 Ki typhus és minden más beteg­ségtől óvni akarja magát, melyek a rósz és élvezhetetlen vizek miatt ke­letkeznek, OXYGÉN-VIZET a „Megváltó“ © © @ © ® © © H @ gyéyyszer*ár8b»ól. Orvosi tekintélyek által czukor-, szív-, tüdő-, gyomor- és vesebajok ellen ajánlva. Kapható ftOÜÜLiOÜ SÁMUEL gyógyszertárában s minden fiiszeriizletben és vendéglőben. [Qj­a hídfőtől ind. reggel 402 Szatmárhegy-piaczra érk. 5Ű8 Károlyi-Erdődre zz zz 545 Vásári vonat (csak pénteken) a hídfőtől ind. reggel 532 Szatmárnegy-piaczra érk. 644 Vegyes vonat Népkertből ind. délelőtt 1115 Atilla-ulczáról zz zz 1120 Deáktérről 93 ZZ 1125 Kossuth Lajos-utczáról ZZ ZZ 1130 Hídfőtől zz zz 1132 Szatmárhegy-piaczra érk. délután 1238 Erdődvárra zz z> 104 Vegyes vonat Népkertből ind. délután 415 Atilla-utczáról zz zz 420 Deáktérről zz zz 425 Kossuth I„ajos-utC2áról ZZ zz 430 Hídfőtől zz zj 432 Szatmárhegy-piaczra érk. 538 Károlyi-Erdődre „ estve 620 Vonatok érkezése Szatmárra. Szatmár heg y—E r d ő d felől Vegyes vonat Károlyi-Erdődről ind. reggel 606 Szatmárhegy-piaczról ’Z zz 647 Hídfőhöz érk. 748 Kossuth Lajos-utczára zz 7 50 Deáktérre zz zz 755 Atilla-utczára , zz zz 800 Népkertbe zz zz 804 Pártoljuk a magyar ipari! Legjobb OSontlevélpapir S3T HAZAI GYÁRTMÁNY! , versenyez a külföld elsőrendű készítményéivé. ■<v\ A párisi Kiállításon p| J v / a? ,,Arany érem“-!^ kitüntetve. KB SZIT1 : D ri Gsász. és k;r. udvari szállító---------- irnéM*---------­IG LER JÓZSEF EDE PAPIRNEMÜGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG-- BUDAPESTEN. Kapható: Reizer János és Lövy Miksa uraknál Szatmár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom