Szatmár-Németi, 1901 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-01 / 1. szám

Szatmár, 1901. Színészet. Kedden, decz. 25. »Bur háború« czimü újdon­ság került bemutatóra. A darab igen fogyatékos, kuszáit, hatástalan és nagyon magánviseli azokat a tulajdonságokat, melyek a|rnostani kornakegyik napról a másikig élő darabjait jellemzik. Nem tenné-e jobban az igazgató, ha néhány régibb jó vígjátékot és színmüvet venne elő? Csütörtökön, decz. 27. A »Kukta kisasszony« ■ ban vette Réti L. táisulatunk coloratour énekes­nője jutalomjátékát. Közönség ezúttal is kevés számban volt jelen, a mi kiváltkép a darab nem helyes kiválasztása miatt lehetett Különben nem lehet helyeselni, hogy a jutalomjátékok oly sűrűn jönnek egymásután, pláne vendégjátékok után ! A lefolyt sok ünnepnap sem kedvezett a bérlet- szünetes előadásnak. Szombaton Guthi és Rákosi kitűnő bohózata, — „A tartalékos férj“ került szinte telt ház előtt. — A darab bőven van telítve olyan tényezőkkel, melyek sikerét egyidőre bizonyítják. A társszer­zők kitűnő humora oly elementáris erővel nyi­latkozik meg, annyi lelemény, helyzeti zavar és komikum, oly természetes bonyolítás, s főleg annyi jellemzően bemutatott alak fordul elő a darabban, hogy színi hatásra nézve bátran oda állíthatjuk a legkitűnőbb franczia bohózatok mellé. Igaz, hogy cselekvénye nem uj, amellett vajmi kevés, — de ez a kevés úgy van feldolgozva, apróbb — de mindigodaillő — epizódokkal tarkázva, hogy a közönséget állandó derültségben képes tartani anélkül, hogy legkevésbé is kifárasztaná. Nagy érdeme a darabnak az, hogy azokat a Sipulusi karikatúrákat, helyzeti zavarokat úgy adja, hogy az embernek eszébe sem jut azok felett okos­kodni, megelégszik velők, úgy a mint kapja, s annyira közvetlen hatásokjalatt áll, hogy szinte sajnálja, — hogy az egészen a darab végéig foko­zott bonyodalom egy hirtelen fordulattal megol­dást nyer. A darabról még sokat lehetne Írni, de közönségünk előtt sokkal ismertebb a társszer­zők kiválósága, irodalmunkban majdnem párat­lanul álló humora, hogy az bővebb kommentárra szorulna. — A mi az előadást illeti, az is egyike volt az évad legjobbjainak. Szalkay és Hetényi .(Bukovits és Holyagj kitűnő kabinet alakításokat nyújtottak, ugyannyira, hogy puszta megjelenésük­kel perczekig tartó nevetésre ragadták a közönséget; ügyes alakítást mutattak még be Chatri (Tí­már), Krémer (Brencsán), Szepessy (Popovka) és Virág (Oszkár), ki, ezúttal nagyobb szerepben is jelét adta színészi ügyességének és tehetségének. A nők közül első sorban Holéczy Ilonát kell felemlítenünk, ki Dorottya szerepében bájos meg­jelenésével s feltűnő szépségével, .sikkes mozdu­lataival teljesen érvényre juttatta a szép kokett nő összes jellemző tulajdonait. Catryné (Teréz) va­lódi prototypusát nyújtotta a zsémbes és félté­keny feleségnek, s a minden csekélységért gya­nakodó anyósnak. Jelenetei férjével és vejével voltak az est legkaczagtatóbb részletei. Marko- vics (Éva) meglehetős kedvetlenül játszott a nem neki való szerepben. — Vasárnap a darabot jó félház mellett ismételték. A szerelemben az emlékezésnek meg van az a jó tulajdonsága, hogy csak a kedves arczok mosolyát nem feledi el. A szerelem olyan fonal, a melynek a két végét a nő a kezében tartja, Mi gombolyít­juk fel. Minden szeretetnek, még az anyainak is, megvan a maga félelme, a bánata. Isten minden öröme mellé bánatot is adott. A paradicsom egyik kapuja közvetlenül a pokolba nyilik. Ha azt akarjuk tudni, mennyire tud bennünket vala­mely nő gyűlölni: emlékeznünk kell arra, meny­nyire szerettük őt. A szerelem olyan mint az erős likőr. Az ember tudja, hogy halálthozó, mégis visszatér hozzá. A szerelemben és poézisban a bátorok mindig előbbre jutnak mint a bölcsek. A szerelem a régieknek a legszebb talál­mánya azok közül, miket a modernekre hagytak. A szerelem nem öregszik, gyerek korában hal meg. Politikában és a szerelemben az első enged­mény tönkre teszi a hatalmat. A ember a nőről mindaddig mondhat majd újat, amig csak egy is lesz a földön. A világ teremtése óta csak a ruhák változ­tak: a nő soha. Azok az asszonyok, akiket csak csodálunk, olyanok mint Racine tragédiái : nagyon tökélete­sek. — Azokat az asssonyokat, a kik előtt mint kérdőjelek állunk, sokkal jobban szeretjük. Hogy egy nő életkorát megtudjuk, kérdez­zük meg őt magát és a legjobb barátnőjét. O harminczat, a barátnője negyvenet mond : tehát harminezöt éves. SZAT MAR-NÉMETI Karczolatok a hétről. Na te ugyan jómadár vagy, — mondja Lumpffy urnák az élete párja — a mint tegnap este óta ma reggel érkezett haza. — Hol csatangoltál? így illik kezdeni az új­évet ! ■ — Asszony, ne engem vádolj, hanem a rend­őrséget. Az öreg Szylveszter tiszteletére meghosz- szabbitották a zárórát s tudod, hogy egy tisztes­séges törzsvendég záróra előtt nem távozik. * * * De ne haragudj a rendőrségre sem. Az uj század hajnalát csak meg kellett várnom? S tehe­tek én róla, hogy most csak reggel virrad? * * Alarczos bált rendeznek a tűzoltók. Lesznek élőképek is. P. a tűzoltó oltja a belső tüzet (bor­ral). A szoba(lány) tüzet (csókkal). Helyhez köti a tüzet (magához szorítja a lángoló Juczit). Be­rohan az égőházba (de csak a tűzhelyben ég a tűz) s menti a legértékesebb holmit (a számára tartogatott jó falatokat). Menekül az égő házból (konyhából), szájában a spongya (egy ezomb), csak úgy hullanak rá az égő zsarátnokok (a be­toppanó háziasszony áldásai). Rohanásában bele­esik a pinezébe s őrtorony hiányában onnan vizs­gálja a tüzet (ad nótám: »Kutból a csillagokat«) stb stb. De már ezt megnézzük anyjuk I * * * Sötétség lett a Fáy Szeréna első fellépte al­kalmával a színházban. A nagy drámai hősnő játéka úgy megrikatta a villamos csillárt is, hogy sűrű könyeitől lángja kialudt. De még nagyobb volt az a sötétség, a mi az üres ház láttára a szegény direktor lelkére és — zsebére borult * * * Baj van a színháznál. A közönség nincs meg­elégedve a direktorral, a direktor a közönséggel; a kritikusok a színészekkel, a színészek a kritiku­sokkal. Közelebb már meg ezélzatosságot vélnek fel­fedezni egyik-másik társadalmi osztály ellen. Ha kokottok szerepelnek a darabban, hara- gusznak az — öreg urak, ha a katonák vannak kifigurázva, tüzelik őket, hogy haragudjanak ők is; ha a zsidók vannak színpadra vive haragusz- nak . . . nem a zsidók. Ilyenkor ők töltik meg a színházat. Okos nép ! Mit, más nevessen én rajtam ? Csak azért sem. Ha már kifiguráznak, legalább én kaczagjak rajta. És szegény direktor maholnap oda jut, hogy nem tud műsort összeállítani, mert nem tudja, nem sért-e meg valakit Különben ez lesz a legjobb Elő valami pap­rikás darabbal és aztán kiírni a szinlapot: T. kö­zönség ! Ha el nem kél valamennyi jegy — . . . előadom ezt a darabot 1 * Legyen neked annyi honoráriumod, mint Irinyi főtisztelendőnek 1 Ezzel az újévi gratuláczió- val üdvözli egyik kezdő ügyvédet barátja. — Az nagyot néz, nem érti a jó kivánatot. — Hát nem tudod? kinevezte a püspök a szegények ügyvédjének ! * . . * Népszámlálás. Biztos: Nagysád, a kedves férje számláló lapja nincs kitöltve. Asszony: Éjfélkor nem volt itthol. Az a vendéglős tölti ki lapját, ahol az éjszakát át lum- polta. * * * Biztos: Juczi szobaleányhoz, a mint a szám­láló lapokat tölti kifelé. Hát más nem volt a konyhában 1-én éjfélben, Juczi? Juczi: zavarodottan. Nem, azaz, hogy igen is volt, de ........azt mondta, hogy az ő lapját a . . . kaszárnyában fogják kitölteni. * ¥r * a király 200 koronát adományozott a mérki uj templomépitésére. — Ez is mi mellettünk szól, mondja a plé­bános. Azt jelenti, hogy a mostani templomot le kell bontani és újat kell építeni. * * * Erősen csillinggel a villamos minden este előadás után a színház előtt. A színház barátságosan üdvözli: — Szervusz brúder, te is olyan üres vagy mint én 1 A direktor boszusan szól oda: Ugyan mit ácsorogsz itt, mikor nincs kit haza vinni. HÍREK. — Olvasóinknak és munkatársainknak boldog újévet kívánunk. — Olvasó közönségünkhöz. Lapunk, a jövő 1901-ik évvel, az ötödik évfolyamba j Jan. 1. lép. Megfutott pályánkra vissza tekintve, önérzetesen és az igazságnak megfelelőül mondhatjuk, hogy a közérdeket, polgártár­saink javát szolgáltuk ; akárhányszor »••’yagi kárunk és veszteségünk mellett mondtunk véleményt, csakti«,SVi belátásunk szerint, a/, igaz ügy csorbát ne s~>nvedjen. Mindezekre hivatkozva, bátorkodunk olvasó közönségünk becses pártolását a jövőben is kérni, annál is inkább, mert: minél nagyobb olvasó közönségünk száma, bennünk annál erősebb a jóakarat, hogy a közönség javára lehessünk. Lapunk előfizetési ára marad, mint volt: egész évre 4 korona, félévre 2 korona és negyedévre I korona, vagyis: a legol­csóbb lap úgy városunkban, mint az egész vármegyében. — Nevezetes adomány. Őfelsége a király az országes hírnévre jutott mérki ev. ref. templom építési költségeire 200 korona segélyt adomá­nyozott. — Előléptetések. Az igazságügyminiszter dr. Fekésházi Gyula, Szabó József, Pap Endre és Ba­logh József kir. törvényszéki bírókat a VIII. fiz. I fokozatába (3600 k.) léptette elő. — Adomány. A káptalan a szegényeknek 200, a szemérmes szegényeknek 100, a papi nyugdíjalapra 1200 koronát, ugyané czélra Szabó Norbert kanonok 300 koronát adományozott. — Előléptetés. Az igazságügyminiszler An­tal Jószef kir. törvényszéki albirót a IX. fiz. osz­tály II. fokozatába (2400 K.) léptette elő. — Eljegyzés. Orbán László M.-szigeti m. kir. honvéd főhadnagy a napokban tartotta eljegyzj- sét hadusfalvi Ludman Gyula m. kir. honvéd dan­dár parancsnok szép és kedves leányával Ilonka kisasszonnyal. — Nyugalomba vonult százados. A honvé­delmi miniszter Juhász Károly 12-ik honvéd gya­log ezredbeli századost, tekintettel gyógyithatatlan betegségére, 1901. január 1-től kezdve nyugállo­mányba helyezte. — Kinevezés. Vajay Endre kir. czimzetes fő­mérnököt, városunk fiát, a kereskedelmi miniszter M.-Szigetre főmérnökké nevezte ki. — Esküvő. Nagy Gusztáv honvéd százados, ki hosszabb ideig állomásozott váiosunkban, szom­baton tartotta esküvőjét néh. Fábián István volt abauj-tornamegyei alispán bájos leányával, Gizella kisasszonynyal. — Áthelyezés A pénzügyminiszter Felszeghy Béla helybeli kir. adótisztet a Máté-szalka adó­hivatalhoz, hasonminőségben áthelyezte. — Eljegyzés. Klein Sándor helybeli fényké­pész szombaton tat tóttá eljegyzését Ráthi léi fia kisasszonnyal színházunk kedves primadonnájá­val. — Eljegyzés. Frank László, a szatmári gőa- malomtársulat tisztviselője karácsony másodnapján jegyezte el Merk Ferencz nagy-károlyi tekintélyes polgár kedves és szeretetreméltó leányát, írónkét. — Jutalomjáték. Markovics Margitnak, szín­társulatunk kedvelt tagjának csütörtökön, január 3-án „Makranczos hölgy« czimü nagyon érdekes darabban lesz a jutalomjátéka, a melyre a t. kö­zönség figyelmét fölhívjuk. — Esküvő. Krizsán Gábor törcsvári káutor- tanitó szerdán tartotta esküvőjét GopUa Margit oki tanítónővel :— Matiné. Vasárnap január 6-án délelőtt 1 1 órakor, a városháza dísztermében a Kölcsey-kür irodalmi szakosztálya matinét rendez, melynek műsora a következő: 1. Ének, zenekisérfet Mel­lett, előadja Csőregh Jenő. 2. Felolvasás Szaba­dos Edétől, tartja dr Hantz Jenőné úrnő. 3. A rab asszony, Kiss Józseftől, szavalja Lengyel Elza k. a. 4. Népdalok, czimbalmon előadja Ös- váth Elemérné úrnő. — Birtokvásárlás. Cholnoky Imre kir. köz­jegyző, Imre és László kisk. gyermekei részére megvásárolta Halász Imre budapesti lakos nágy- paládi, mintegy 1200 holdas birtokát 180 ezer koronáéi-!. — A szatmári g. c. hitközség uj templomi­nak építési czéljaira rendezendő tárgysorsjátékot Szabó János szamosujvári püspök jóváhagyólag tudomásul vette s pártolásra egyházmegyéje lel­készeinek és híveinek a legmelegebben ajánlotta. Kívánjuk, hogy a püspök jóváhagyását és Papp Lajos lelkész s az egyháztanács fáradozázását kisérje óhajtott siker. — „Jelmez tánczestóly“. A szatmári jótékony nőegylet 1901. évi január hó 12-én a »Polgári Társaskör« termeiben saját pénztára javára jelmez tánczestélyt rendez. Belépti-dij személyjegy 2 ko­rona, családjegy 5 korona. Kezdete este 8 órakor. — Körjegyző választás. A kányaházai és avas-felsőfalusi körjegyzőségekből kiszakító" t Vámfalu, Turvékonya és Rózsapallag községek­ből alakított uj körjegyzőségben a decz. 28 au megtartott választáson körjegyzővé Erdős Jenő okleveles jegyző választatod meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom