Szatmár-Németi, 1899 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-03 / 1. szám

SMfcnár. 1899. S Z A 1- N E M E T 1. Jannár 3. penyegbe takargassuk is a lólábat csak kilóg az belőle, ha igazság képen tar­togatjuk benne és megint csak a közmon­dás szavait idézzük: „Kiüti a szeg a zsákból a hegyét és megszurja az ember kezét.“ Tartsuk szem előtt az itt felsoroltakat és megfogjuk látni, hogy önboldogságunkat munkáljuk vele, melylyel a haza javát is előmozdítjuk. ^ De — mert az ember a nagy társa­dalomban él, igyekezzenek azok, kik tár­sadalmi, közügyi életünk sorsában szere­pet visznek, a beállott 1899-ik évre min­denben úgy intézni a társadalom ügyes­bajos dolgait, hogy az a valódi hala­dás és az igaz boldogulás képét tárja föl majdan akkor, ha az illető intéző egyének, a- „nagy számadás napján“, mely be fog következni, a *sáfárkodás«-ról meg- kérdeztetnek és ne legyen az a kép, mely­nek látára öntetszelgésbe merülnek, hamis és csalóka mint a lidércz fény ! Ez is nagyon a közboldogulás­hoz tartozik, mert erőszakos jó akarattal sem mondhatjuk jónak, boldognak a nagy közönségre, azt az évet, melyben, a már meglévő régi sok baj közepeit, a kiáltó sze­génység kóros elharapódzása mellett, csak újabb, meg újabb közterhekről szól az ének, melyeket legtöbbször még nem is a köz­szükség teremtett meg, hanem csupán egyes intézők észjárásának utvezetője, vagy sze­repelni vágyása. Ha városi közgazdasági ügyekben vissza tekintünk a lefolyt legközelebbi pár esztendőre, sajnosán kel! konstatálnunk, hogy az az úgynevezett »rohamos ha­ladás« egyáltalában nem vált javára a város polgárainak; csak pár szóval: a köz- ségi-pótadónak évenkinti emelkedése, az elszegényedés következtében a szerte hangzó | ' A rw /aj’f I O’Á ere fi í's •-< • t q '■/{'. y ,'wrh, i : V • t r' ki * fiáéin 1 f>Mt np-rp r­mulaszthatatlan kozszuKscg ivivm*. Igaz, hogy »minden kornak van Istene«, mely felülemelkedik mindenen és egy te­kintetével rombol alkot szellemben, kivi­telben, erőben vagy anyagban és egész uj életet teremt; de szokott lenni minden kor­nak hamis Istene is és ezt: közakarat­tal, együttes munkálkodással le kell dönteni, mert: az álistenek minden alkotása rombolás ! Kedves barátunk, itt az életban kedvelt sze­retett és becsült kartársunk, — a ki az elmú­lásban — csak megelőztél bennünket — Isten veled ! Isten veled!! . . . Az uj év. Itt van már az új óv, Itt van a hajnala. De szemünk elől még Sűrű köd takarja. Sűrű köd takarja, Hogy hazánk ez évben Szabad lesz-e vájjon, Vagy elvész egészen ? Nehéz aggodalom Tölti be keblünket, Ha nézzük hazánkban A jelen helyzetet Ha a jelent nézzük S a múltra gondolunk, Elvesztjük jövőbe Vetett bizodalmunk. Oly rossz a jelenünk, Boldogtalan múltúnk, Hogy a jövendőbe Már nem is bizhatunk. Kérjük a jó Istent, Kérjük, hogy hazánkat Szabadítsa meg és Áldja meg honunkat ! Puskás Lajos. táz. Vasárna ’,5. Dankó Pista jeles nevű népdal ke müve, a „Czigány sze­relem“ bemutat volt, mely alkalommal a szinház egésze . A darabnak úgy szól­ván, semmi me laza, czigány-világból merített kezdőd és lehűlő szerelmi mo­tívumok összer a »Czigány szerelem« megspékelve so zigány-jellem vonással. Jellemeket tehál unk e darabban, igy a mü 3—4 nagyc Forrai mint Marosa, Krémer mint C mint czigány prímás (Lajos) és Szás elhagyott asszony (Etel) elmosódott egy )ankó Pista, ki népdalai után méltán let g « dalokkal is nagyon fukarul bánt el n. Az egészben Németh mint paraszt gr 'ai) a leginkább kima­gasló és találóa típus, melyet az ábrázoló színész ügyeser ifejezésre. Forrai a fiatal czigány leányt - a népszínművekben is jellemző otthoi alakította, fürge kedves kis csóré leánt Igő szép énekével sok tapsot aratott. illetett, jó mókáju czi­gány fiú volt, 'an nagyon be vott gom­bolkózva, Sémi n látszott meg a »czi­gány«. Szász A r n, Szelényi E. pedig na­gyon közönség, í voltak. Hétfőn, 1 Blum és L. Thiboust romantikus éne ve »A fegyencz milliója« került ismételi .n színre ez úttal telt. ház előtt. Fősz úttal is Rajz volt, „Lu­cián“ szerepék kitüneen produkált, kü­lönösen szép 1 : a »láz roham« czimii képben. »Az t . rai« kép szintén sikeres volt, melyben Árus leány (Forrai F. és Kende Paula) ekésén finom játékukért érdemlik meg ’ st. Kedden i én zóna-árakkal „Negy­ven éves kis 1 hé gyenge vigjátéka ke­rült színre ez násodszor, félház előtt. A szereplők j< - nem rajtuk múlt, hogy hatást nem tu A szinlapon egy katona és 2 vendég i: hanem ezek elfeledtek a színpadra k y a rendező czeruzája törölte őket. 'I pasztaltunk ilyen darab rövidítéseket, ; íelytelen dolog. Ajánljuk a szinügyi biz elmébe. Szerdái Echegaray sokat em­legetett uj szí nf e vagy őrült? került í ' - • ' '-'Ől • I1 j k- ív-e : . V «Uauu wZ j.i L»‘ - r vallomást teszi, Imgj - z_/\DÍCz-/L»U ‘-) gyermeke, igy nem ősrégi, gazdag család sarja. Erre Lorenzó ámbár ő ártatlan mindenben, nem tekintve családi boldogságára, nem törődve az emberek megvetésével, nem rettenve vissza a szegénységtől, vagyonáról, nevéről le akar mon­dani, s csak a születéséről szóló hiteles irat erő­szakos megsemmisítése következtében kénytelen túlhajtott elhatározásától elállani. Rajz, Lorenzo tulságba vitt becsületességét úgy szólva ember fölötti gondolkozás módját, föltétien dicséretet érdemlően, oldotta meg, melyért méltán érdemelte meg a közönség tüntető elismerését. Szász a vég­telen sokat szenvedő jegyest, Szelényi E. a fáj­dalmas hitvest, sikerültén juttatták kifejezésre. Keresztes A. a haldokló dajka szerepében a belső mardosás és a külső fájdalom kifejezésében túl­zott. Somiár (Don Thomas) Tímár (Bernandez) Pintér (Eduardó) szintén nagyban hozzájárultak az est sikeréhez. Csütörtökön, egy eredeti operát a »Pe­pitát« adták félig telt ház előtt, igen jó előadás­ban. A keveset érő liberettőt bőven kárpótolja a kedves fülbemászó zene a mely Hegyi Béla ope­rettéjeinél mindig feltalálható. A szereplők egytől- egyig vervel jó kedélyei játszottak. Különösen ki­emelendő Forrai Ferike, a ki a czimszerepet a nála megszokott kedvességgel és pajzán jó kedv­vel játszotta, különben is igen jól volt diszpo­nálva s nagyon szépen énekelt, Ragányi Iza a ki­rályné szerepében megvesztegetően bájos jelenség volt, gyönyörű toalett-jei melyek feltűnést keltet­tek csak fokozták szépségét. San Lucar udvarmes­terben Gömöri nyújtott igen jó alakítást, Németh pedig Don Gáspár az elzüllött parthi-vadász lo­vag szerepében aratott tetszést, amennyiben coup- letját (Arra ugyan várhat, elvárhat) többször meg- kellett ismételnie, Don Fredro Sz. Nagy Imre és Beátrix Zoltán Hona szintén hozzájárultak az elő­adás sikeréhez. A kar azonban mint nagyon sok­szor igen gongé volt. Pénteken decz. 30. Zónában a »Háromláb kapitány« ismételt előadását láttuk. Szombaton decz. 31. délután 4 órakor volt nép- és gyermek-előadás, mely alkalommal, e szezonban utoljára a „Gésák“ került színre. HÍREK. — Városunk főkapitánya szabadságáról vissza érkezett s hivatala vezetését szombaton át vette. — Keresztes Sándor meghalt. Ezaszomoruhir kelt szájról-szájra pénteken az esti órákban vá­rosunkban, a legnagyobb megdöbbenést, a leg­mélyebb részvétet keltve mindenfelé. Még pénteken reggel semmi baja sem volt, 9 órakor elindult vidáman családja köréből ügyvédi kötelességei végzésére. A nagytőzsdében szivart vásárolt, de már ekkorra nagyfokú főfájás vett rajta erőt s visszatért otthonába. Alig hogy haza ért, pár- perez múlva összeesett, agyszélhüdés érte. Esz­mélete nem is tért többé vissza. Egész nap tartott agónia után a halál este 6 órakor reáboriüt sze­meire s megváltotta szenvedéseitől. De egyszers­mind a legmélyebb sebet ütötte szerető családja, nagyszámú barátai és tisztelői szivén. A megbol­dogult egyike volt városunk legnépszerűbb fér- fiainak. Fényes tehetségei, nagy munkaszeretete a társadalmi tevékenység terén a legszélesebb mezőt nyitották meg számára. Tagja volt a vá­rosi törv, hatósági bizottságnak, a szatmári ev. ref. egyház-tanácsiak az ügyvédi kamara és tár­saskör választmányának, az ev. ref. főgymn igaz­gató tanácsának s ügyvéde volt a főgimnázium­nak s éveken át a németi ev, ref. egyháznak. És éveken át elnöke a németi gazdasági egye­sületnek. A reá bízott tiszteletbeli állások köte­lességeit a leglelkiismeretesebb pontossággal s legjobb tehetségeinek latba vetésével töltötte be. Mint férj és édes atya a leggyöngédebb szeretettel a legféltőbb gonddal őrizte és övezte kis csa­ládját. Temetése vasárnap d. u. 3 órakor történt óriási részvét mellett. A háznál Tabajdy Lajos, a sírnál Rácz István s az ügyvédi kamara nevében Csomay Imre tartott megindító gyászbeszédet és búcsúztatót, melyet lapunk mai tárczarovatában közlünk. Legyen siri álma csöndes. Mély bánattal sújtott családjának, barátainak adjon a gondvi­selés megnyugvást és vigasztalást. A család a következő gyászjelentést adta ki: Mély fájdalom­tól lesújtva tudatjuk a szeretett férj, a pótolha­tatlan családfő s a feledhetetlen vő, sógor és ro­konnak, telegdi-baczoni Keresztes Sándor ügyvédnek, s az ügyvédi kamara választmányi- Szatmár város bizottsági tagjának, az ev. ref. egyház tanácsosának, főgimnáziuma ügyvédének, a szatmárnémeti-i gazdasági egylet elnökének, mai napon d. u. 6 órakor, életének 46-ik, boldog házasságának 7-ik évében rövid szenvedés után történt elhunytét. A megboldogultnak földi részei 1899. év első napján d, u. 3 órakor a Petőfi- •r-cra Lő «zámu háztól fognak a szatmári ref. : ra helyeztetni. Szatmár­“ ;. *T ’^-m^ztes Ilona és Szöclenyi junanna, s gyi nejével, Losonczy Hern Gizella, Testvérei: Zsuzsánna özv. dhu Eszter, férjével Jeney Györgygyel. nagynénje: Varga Zsuzsánna, Szabó Gusztávné. — Behívás. Némethy Jánost, a ki annyi éven át állott a szatmári kir. folyammérnöki hivatal élén s a kit legutóbb kerületi felügyelőnek nevez­tek ki, most hehivták szolgálattételre a földinive- lési minisztériumba. Megyeszerte az ő távozását élénken fogják sajnálni, bár mint az V-ik tiszái kerület felügyelője továbbra is érintkezésbe marad vármegyénkkel. A németi ev. ref. lelkésjválasztás ügye gyorsan közeleg a békés megoldás és végbefe­jeződés felé, a mi tekintettel a kedélyek nagyfokú izgalmára felette kívánatos is. Az egyház-tanács ma egy hete tartott ülésén Joó Ferencz egyh. tanácsos egy 500 névaláírásos kérvényt terjesztett elő az iránt, hogy a gyülekezet többsége Pótor Elemér s. lelkészt óhajtja megválasztani, mivel pedig ő csak f. évi nov. 1-én lesz 1-ső osztályú lelkész állásra minősítve, kérik az esperestől a választásnak ez ideig elhalasztását. Az egyház­tanács, bár előre tudható volt, hogy a kérelem, mint a törvényekkel ellenkező, nem teljesíthető, nem ellenezte a kérvénynek az espereshez felter­jesztését sőt ez irányban határozott is. A határo­zatra tegnap jött meg 1898 decz. 3Q-ról keltezve 1730. szám alatt az esperes döntése, mely­ben értesíti az egyház-községet, illetve, pres- byteriumot, hogy kérése törvényellenes s igy nem teljesíthető. Egyúttal tudatja az esperes, hogy a törvények parancsa szerint a pályázat meghir­detése iráut a püspököt felkérte. Pályázati határ­idő 1899. január 28. pályázati okmányok átvizs­gálásának ideje 1899. január 31. Választás napjául február 26-ik napját tűzte ki. Az esperes értesítette az egyháztanács kéréséről a püspököt, s felkérte hogy pályázati hirdetést a fentiek szerint a törvények alapján az illetékes hírlapokban tegye közzé, a nyilvános pályázatot hirdesse meg. A pályázati kérvények az esperesr hivatalhoz adandók be, azo­kat az esperes elnöklete alatt egy 6 tagú bizott­ság vizsgálja át s bírálja el. A kik törvény sze­rinti minősítéssel bírnak, vagyis úgy képzettségük, mint szolgálati éveik megfelelők, azok mind je­lölhetők. Hiszszük, hogy az ev. ref. lelkészi kar legjelesebbjei fognak pályázni az előkelő állásra, s bízunk a választók értelmiségében, hogy félre téve már most a pártoskodást, a legméltóbb pályázó

Next

/
Oldalképek
Tartalom