Szatmár És Vidéke, 1918 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1918-05-06 / 18. szám

SZATMÁE ÉS VIDÉKE. 3 Vájjon melyikük akarja komolyan u jogkiter- jesztást? Melyikük akar rend.zer- változást ? Mintha csak „Az ember tragédiájának 6-ik jelenete éledne föl uj keretben, az a je­lenet, amelyben a halhatatlan költő megírta, mennyire süly^dtek le az erkölcsök Rómában, mi" a vitéz seregek a harctereken ontották vérüket. És mintha komoran hallanánk újra zengeni Péter apoBtoI ott mondott szavait : „El fog9z pusztulni, korceult nemzedék, E nagy világ most tisztuló színéről.* # Péter apostol szavainak igazsága akkor is beteljesült. Mint mindenkor. Most is be fog teljesülni. Ha tehát még van valaki, aki az ország jobb jövőjének minden reményét fel nem adta, az még bizton remélhet. De hányán vagyunk?! Szatmár-Németi, 1918. május 4. Cflomay Győző. Apróságok. Állandóan keresem a lapokban, de nem tablóm, azt a régibb időben mindennapos hirdetést: „Uraságoktól levetett férfi ruhák jutányos áron kaphatók.“ — Végre nagy örömmel akadok rá a „Szamos“ vasárnapi számában a következő apró hirdetésre: „Férfi ruha alig használt, eladó dr. Lengyel Ala­josnál Kazinczy-utca 3. sz.“ — No már ezt — mondok — megné­zem. Igaz, hogy Lojzi öcsém egy kissé ne­héz ember, de hátha mégis sikerülni fog vela a vásárt megcsinálni. * Csütörtökön pompás esőnk volt, de az igazat megvallva, nem tudtam neki örven­deni. Tönkre tette a renomémat. Az aneroid akkor nap egyáltalán nem mutatott esőt és miután én eddig vakon bíztam benne, csü­törtökön is mindenkinek azt mondtam, hogy esőre absolute nincs kilátás. És uramfia! mikor délutáni álmomból felébredek, mennydörög, villámlik és szakad az eső, mint a parancso­lat, sokáig nem akartam elhinni, hogy éb­ren vagyok. — Te csak azért nézd továbbra is az aneroidot, — vigasztalt később a feleségein — nem baj az, ha olyankor is esik, mikor nem mutatja ! * A dohányzó közönség körében élénk mozgolódás észlelhető. Nagyon sokára követi egyik kiosztás a másikat és azután a régi' mennyiséghez képest a mostani osztalék jó­val kevesebb, holott sokak szerint a mostani rendelés semmivel sem kisebb, mint régen volt. Egyszóval, a mostani kezelésbe nincse­nek az érdekelt körök megnyugodva, amiért legközelebb nagy értekezlet volt, amely ki­mondta, hogy itten okvetlenül valamit tenni kell. Hogy ez, nem a rendőrség ellen irá­nyul, azt az elnök következő kijelentése mutatja: — Nem akarunk mi a rendőrség orra alá füstölni, nincsen is mivel, de igen is csak azt akarjuk, hogy a saját orrunk alá többet füstölhessünk. « A múlt heti cipő-razzia alkalmából egyik vidéki ügyvéd is rájött, hogy a fele­sége 300 koronás cipőjén az ár ki van kor­rigálva. Persze nagy a felháborodás az asz- szony részéről és sürgeti az urát, hogy azon­nal tegye meg a feljelentést a csaló boltos ellen. — Hagyd el csak, — nyugtatja a férj — rendbe hozom én azt. A ráhamisított 224 koronáért beperelem, az igazi 76 korona árat pedig majd költségben űzeti vissza és így a cipő egészen ingyenben fog maradni. És amiként mondá, azonképen cseleke­dett, követendő példát szolgáltatván azzal másoknak is. * Végre tehát sikerült a megegyezés "We- kerle és Tisza között. Négy elemi kell an­nak, aki tud magyarul és hat elemi annak, aki nem. — Hogy mi szükség volt arra az egy évi huzavonára, amely a kérdés körül kifejlődött, bajos dolog megérteni. — Hát kérlek, — magyarázza egyik munkapárti — <z bizony a Tisza részéről el volt hamarkodva. Ha mindjárt ezen kezdte volna, ma is ott ülhetnénk a kormányrúd ‘mellett és a választójog is rendben volna. Míg így a kerítésen kívülről nézzük, hogy feszit Tóth János a miniszteri székben és savanyu képpel kérdezzük egymástól, miért is.kellett nekünk a békát megenni. « Demeter. HÍREK. ES ■ B Olvasóinkhoz. Uj változást jelentek be a nyil­vános ellenőrzésből eredő kedves köte­lességem alapján — olvasóinknak. A mai nappal a lap a kiadói jogát is meg­szereztem. Mióta az egykori szerény keretek között élő Szatmár és Vidéke szerkesz­tését, majd a szerkesztésért való fele­lősséget átvettem, minden igyekezetem­mel azon voltam, hogy egy heti laptól kitelhető minden erővel, a legideálisabb társadalmi, városi és országos politiká-, nak dolgozó részévé váljunk. Igyekeze­temet. a lapnak előre nem is remélt elterjedése jutalmazta. A megindult fej­lődést minden áldozattal fokozni első­rendű kötelességemnek ismertem fel és erre a célra nagyobbszabásu tervet készítettem. A háború ideje alatt kisebb tempóban, azután azonban, ha a ter­mészetes akadályok lehullanak, — tel­jes lendülettel kívánom kiváló munka­társaimmal ezt az ujságpt eszméinkért harcba állítani. Ennek a programúinak kiépítését csak a saját rendelkezési jogom alapján látom biztosítottnak és épen ezért már most megszereztem az újság kiadójogát. Amidőn ezt olvasóink szives tudo­mására hozom, ígérem, hogy a jövőben is hatalmi, vagy vagyoni érdek nélkül való harcban ott fognak találni ben­nünket minden nemes társadalmi és politikai cél szolgálatában, rendületlen kitartással a politikai és társadalmi, egyenlő érvényesülésért való küzde­lemben. dr. Markovits Aladár. — Hazudni rút, zengi a költő és prédikálja a pap. Közönséges halandó ne is merészelje nem igaz beszédre nyitni fogai sövényét, mert isten-uccse elkárhozik. A ha­zudós privilégiummá lett Szatmáron : büntet­lenül és öntelt büszkeséggel csak a „Szat­mári Hirlap“ disz trium viratusának van fenntartva kizárólagos jogosultsága. Amit ez az újság a hazudozás terén mivel, ami­kor zsidózik, — a ferdités, rosszhiszemű tényállás beállítás terén rekordot jelent. Hazudik a „Szatmári Hirlap“, úgy hogy hamis adatokat, mint valóságot tár az olvasója elé. Hazudik azzal, hogy jelenték­telen, semmi esetet országos keresztényi sé­relemként dilit be, és hazudik azzal, hogy egyes zsidó kihágásért az egész zsidóságot gazemberezi. — Legutóbb „Zsidókérdés Szatmáron“ című bünkrónikájával akkor, amikor hivatalos nyilatkozatokból már tudta, hogy adatai valótlanok, tett tanúságot arról, hogy az elvakultság tébolyában szenved, de ez nem akadályozza a hazudozásban. A politikai hazugságot már megszok­tuk. De a társadalmi béke felforgatására irá­nyuló hasudozást nem fogjuk eltűrni. Bizto­sítjuk a közönséget, hamar eljön a megtor­lás ideje. — Kitüntetés. Múlt heti számunk­ban emlékeztünk meg Kálnay Gyula belügy­miniszteri segéd- és főispáni titkárnak a II. oszt. polgári érdemkereszttel történt kitün­tetéséről. Mint a hivatalos lapból olvassuk, újabban a vármegyei Vörös Kereszt Egylet körül kifejtett buzgó tevékenységeinek elis­meréséül a hadi díszitményes II. osztályú Vöröskereszt díszjelvénnyel tüntették ki. t * — Hírek a múlt hétről. Farkas Jenő az Eleőmagyar szatmári cógjegyzője házasságra lépett Klein Sárikával, Buda­pesten. — Vámosi Jenő földbirtokos és csen­ged Muyer Juliska Budapesten házasságot kötöttek. — Erdey Lajos apahegyi ref. ta­nító a 12. isonzói csatában elesett. 24 évet élt. — Saja Sándorné szül. Kiss Ida, ref. tanitó özvegye, május 27-én 68 éves korá­ban meghalt. — Törvényhatósági közgyűlés. Vármegyénk törvényhatósága május második fölében rendes közgyűlést tart. — Aradon a telekértékadó el­halasztását kérik a háztulajdonosok. A háztulajdonosok mozgalmat inditottak,hogy Aradváros vezetőségét megnyerjék arra, hogy a telekértékadó életbeléptetését a város ha­lassza el a háború utáni időkre. A háztulaj­donosok és a nagy közönség úgyis kivan téve a mostani nehéz időkben olyan nem várt zaklatásoknak, amivel senki sem számolt. Emellett a nagy drágaságban alig tudnak a mindennapi kötelezettségüknek is megfelelni. A házigazdák a napokban gyűlést tartanak és egy monstre küldöttséget választanak, a mely a házigazdák álláspontját a város veze­tőségével megismerteti. Szegény házigazdák. Az embernek meg­szakad a szive, hogy alig háromszáz száza­lékkal emelkedett a ház és telek értéke. — Mi a radikalizmus. Jászi Osz­kárnak, a kiváló publicistának egy kis fü­zetje hagyta el a sajtót legújabban. Pár hó­napja a radikálizmust kompromittálni igyek­vő, tendenciózus híreket, cikkeket helyeznek el a haladás ellenségei. E kis fűzet világo­san kifejti a radikalizmus céljait, amelyek a jelen társadalmi rend keretén belül minden dolgozó polgár részére megfelelő igazságos érvényesülést követelnek. Ismerteti a radi- kálizmus történeti előzményeit, a klassikus liberalizmus eredményeit, hiányait, a magyar földnek, a gondolatnak és lelkiismeretnek, kereskedelemnek, nemzetiségeknek teljes fel­szabadítására irányuló programmot. A fűzet ára 1 korona s minden könyvkereskedésben kapható. — Szíjgyártó tanuló felvétetik tel­jes ellátással Kerekes István szíjgyártó mes­ternél Mujláth-u. 18. Fizessen elő a S^ATMá^/ÍDÉkE : fiit fői: újságra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom