Szatmár És Vidéke, 1918 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-07 / 1. szám

Harmincötödik évfolyam. — 1. szám. Szatmár-Németi, 1918. január 7. Előfizetési ára: egész évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. Egyes szám ára 16 fillér. — Főszerkesztő lakása : Eötvős-u. 19. Felelős szerkesztő lakása: Petőfi-u. 1. Szerkesz­tőségi kérdésekben ide kell fordulni. — fflétfői üljság •' Politikai lap. — ...­Hi rdetések dija előre fizetendő. A leg­kisebb hirdetés ára 2 korona. Megbízáso­kat pénz nélkül nem fogadunk el. — Nyilt- tér garmond sora 40 fillér. — Kiadóhivatal: Eötvös-utca 8. Könyvnyomda. — Előfize­tési dij, hirdetés, pénz ide küldendő. — Főszerkesztő: Dr. Fejes István. — Felelős szerkesztő: Dr. Markovits Aladár. — Laptulajdonos: Morvái János. Anglia hadicéljait ismertette Iiloyd George. Feszültség: az angolok, franoiák és Oroszország között. Az ukrajnaiakkal nem kötelező tárgyalások kedvezően folynak. — Az angol és francia nagykövet kikérték útleveleiket. — Fegyvert oaörtetnek az angol ée francia miniszterelnökök. — Kilátás sincsen általános békére. — Lloyd George uszító beszéde. — Saját tudósítónk telefonjelentései. — Lloyd George nagy beszéde Anglia háborús céljairól. Budapest, január 6. Azr ' angol miniszterelnöknek várva várt megnyilatkozása az ántánt hadi cél­jairól végre tegnap megtörtént. A beszéd még mindig a vérben forgó szemű hábo­rús uszitóé, sehol egy szemernyi árnyalata a megegyezésnek és békének. Ezeket mondta: „Anglia a háború legválságoaabb pillanatához jutott el. Anglia és a szö­vetségesek követelése­Belgium teljes visszaállítása és | kártalanítása, Szerbia, Montenegró, Franciország, Olaszország és Románia megszállott területeinek kiürítése és helyreállítása és az idegen hadseregek vissza vonása. Anglia a legvégsőkig támogatja Franciaországnak Elzász- Lotharingiára vonatkozó kívánságait. A szövetségesek meggyőződése, hogy egy minden lengyel területet magá­ban foglaló önálló Lengyelország az európai egyensúly érdekében sürgősen szükséges. Ausztria-Magyarország szétdara- bolása nincsen benne az angol hadi célokban. A monarchia nemzetiségeinek azon­ban valóságos autonómiát kell kapniok. Teljesülniük kell az olaszok követe­léseinek, testvéreikkel egyesülniök kell. Hasonlóképen Bománia követeléseinek is teljesülniök kell. Anglia nem ellenzi Görögország fennmaradását Konstantinápollyal, mint fővárossal. Követeli a Fekete tengertől a Föld­közi tengerhez vivő utak semlegesítését. A német gyarmatok felöl egy con- ferenciának kell dönteni, amelynek te­kintettel kell lennie a bensziilöttek kí­vánságaira és érdekeire is. A legerélyesebb kísérletet kell tenni arra, hogy megtalálják az eszközt a háború mielőbbi befejezésére. Hogy a teljes megvalósul­hasson, 3 feltételt kell teljesíteni : 1. A szerződések sértetlenségét biztosítani. 2. A tengerre vonatkozó szerződé­sek az érdekelt népek önrendelkezési joga alapján köttessenek. 3. Nemzetközi szerződéseket, köve­tel a fegyverkezés korlátozására és ki kell küszöbölni a háborút.“ Pétervár, január 5. A legutóbbi napokban a feszültség Trockij és Buchanan között annyira kiéle­sedett, hogy Smith kapitány a Buchanan nevében közölte vele, hogy az angol nagy követ elutazott. A francia nagykövet is elutazni szán­dékozik, mert Trockij az útlevél kiadásával fenyegette meg meg az esetre, ha nem is­merik el az uj Oroszország nagyköveteit. Páris, január 6. Havas ügynökiég jelenti: Clemenceau miniszterelnök egy újság­író előtt a következő kijelentést tette: „Háborús programmom abban áll, hogy a háborút erősítsük, katonáinkat támogas­suk, harcoljunk és győzzünk!“ Brssztlitovszk, január 5. Hivatalosan jelentik: Tegnap és ma Bresztlitovszkban az ukrán küldöttséggel nem kőtelező tárgyalások voltak, amelyek kielégí­tően folynak. 22.000 tonna hajósülyesztés. Berlin, jannár 6. Wolff ügynökség jelenti: Buvárhajóink ismét 22.000 tonna tar­talmú ellenséges hajót sülyesztettek el. Ludendorff nem mondott le. Berlin, janáur 6. Alldeutsch lapok azt a hirt közölték ma, hogy Ludendorff beadta lemondását, mert közte és Kühlmann államtitkár között a béke tárgyalásokra vonatkozólag vélemény különbség áll fenn. Hivatalosan megállapítják, hogy es a híresztelés nem felel meg a tényeknek. Wekerle Berlinben. Berlin, január 6. Wekerle és Wimmer osztrák pénzügy­miniszter uehány napi tartózkodásra ide ér­keztek. Belpolitika. Hadik lemondását elfogadták. — Szterényi vagy Návay az utódja. — Saját tudósitónk telefonjelentése. — Budapest; január 6. Hadik gróf közélelmezési miniszter teg­nap megkapta az értesítést arról, hogy a | király elfogadta lemondását. Utódjául Szte- rényi és Návay nevét emlegetik. Szemlélődés. Az osztrákok nap nap mellett durván támadják Magyarországot. Az áruló csehek egyenesen felszeletelték a magyar térképit. Pedig beigazolódott, hogy a háború alatt Magyarország látta el az egész hadsereget ós jórészben Ausztriát is gabonanemüekkel és sertésekkel, a bécsiek magyarországi kö­vér marhahúst tűstek villáikra. Aztán a ma­gyar katona patakokban ontotta vérét Galí­cia földjén, benépesítette vitéz testével az Isonzó-környók airkertjeit; délen és keleten népünk szine-java, a derék, munkás és faj- fenntartó férfiak virága, az intelligenciának annyi szép reményű tagja hullott el. Ildo­mos lenne tehát a Lajthán túl legalább is hallgatni. A magyar sajtó egy részo önérzetesen lépstt elő. Arcába szökött a vér a rut há­látlanság miatt. Megszólaltatta a kegyelet is, amellyel áldozatkész fiaink emlékét övezi. És méltó választ adott Ausztriának. A vá­lasz végén átkiáltotta, hogy a történtek után megélünk mi egyedül is; nsm kell nekünk más közösség az uralkodó személyén kívül. E méltóságteljes felháborodással fel­hangzó cikkeket mindnyájan olvastuk. Azok helyesléssel találkoztak nálunk. Magyarorszá­gon rövid idő alatt talán mindenki hive lett volna a függetlenség eszméjének. Ekkor a kormány, helyesebben Wekerle miniszterelnök, cenzúra alá vétette az Illető lapokat, A hadi érdekre hivatkozott. A hadi érdeket nekünk nem szabad veszélyeztetni. Hét Ausztriának szabad?! Ha a sajtó jogtalan magáncélokat haj- hász, ha érdemesek becsületét kisebbíti, ha neveletlen és műveletlen egyének kezében

Next

/
Oldalképek
Tartalom