Szatmár És Vidéke, 1917 (34. évfolyam, 1-53. szám)

1917-05-01 / 18. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. 3 Olyan mindé*, mintha vége volna a szörnyek országából, vagy mint a rossz álom, melynek még az emlékére Í9 eltakarjuk a sze­münket, hogy ne lássuk a csout- ujju rémeket... Forró imádság szállt szivünk­ben az Ur zsámolyához, az embe­rek és seregek Urához. Aki a mérlegbe veti jövendőnket. Szólt a könyörgés, szállt az ima, a tavasz mosolygó fénnyel nyitogatta a vi­rágokat, de nem tudtunk örülni neki. Vérvirág piroslott akkor a Kárpátok ormán, magyar vérből fakadó... Fekete fátyol hanyat­lott szemünk elé... Nem láttuk a felvonuló csapatokat, a vezér­kart, amely a térkép fölé hajlik; nem hallottuk a tábori telefonok reszkető szavú beszédjét, nem a* ágyuóriások bömbölését, a melyek mint az Apokalipszisz hétfejü vad­állatja, nyitották ki rémülést keltő torkukat. A szivünk még Prze- myslért sajgott. ... Aztán egyszerre megis­mertük a nagy neveket: Tarnow, Gorlicel Május 1-ón József Fer- dinánd legészakibb szárnya átkel a Dunsjecen, hogy az orosz tar­talékokat magára vonja. Majd megszólalnak a gorlicei ágyuk, a honvédek meg a bajorok rohamra mennek s Arz, Hadfy és Macken- •en népe 35 kilométeres hosszú­ságban áttöri a Gorlice—Malas- tow—Gromnik-i frontot. Megtört az orosz varázs — megbukott az orosz imperiálizmus. Megismétlődött a csoda a magyar nemzet viharos századiból. Az égre tekintettünk s ott láttuk száguldani Csaba lovas nyilazó seregét, láttuk — mint egykor Nagy Lajos királyunk a törökkel vívott első magyar csatában — a rettentő bárdos Szent László királyt vitéz haddal előtörni: élni vagy halni, és láttuk a szivtelen Ármányt nyomorultan a porba omolni... Himnusszá izmosodott a só­haj, örömök tüze lángolt a sze­mekben: a kínos, reszkető fohá­szokkal teli tavaszhóra gyönyö­rűséges tavaszutó virradt, a kö­nyörgésből háláim« lett s soha nem érzett tavaszi lelkiébredésben, hullámzásban benne vajúdott oz az egész győzelmes jövendő... — Május elsején, a munkásság nemzetközi ünne­pén évek óta minden állam­ban, ahol csak szervezett munkások vannak, a mun­kásság a munka beszünteté­sével ünnepelt. Amióta a há­ború kitört, a magyarországi munkásság nem ünnepelte meg a proletár társadalom­nak ezt a nevezetes napját; csupán május elsejének esté­jén volt a szakegyesületekben előadás a nap jelentőségéről. Az idén a munkásság szük­ségesnek látja, hogy ismét teljes munkaszünettel ünne­pelje meg május elsejét és hogy nyomatékkai tüntessen politikai jogai és társadalmi eszményei mellett. E célból a szociáldemokrata párt a május elsejei munkaszünet tárgyában felhívást bocsá­tott ki. — Első áldozás. Kod .’«9 ünnepély volt vasárnap reggel 7 órakor a székesegyházban. E na­pon nagyszámú leány- és fiúgyer­mek járult uz «kő áldozáshoz » újította meg fogadalmát a ke- resztkutnál. — Ünnepélye* mise után a fiukat a casinóban, a leányo­kat a zárdában megvendégelték • mindkét helyen a nap emlékére ajándékot kaptak. — Miklóssy püspök Szatmáron. Miklóssy István a hajdudorogi magyar gör. kath. egyházmegye püspöke, a múlt hé­ten kedden városunkban időzött s itt több látogatást tett. A tekin­télye* megjelenőid főpásztort örömmel láttuk városunkban. — Möller Károly, a 65. gyalogezred tábori ezredparancs­noka szombaton é9 vasárnap ven­dége volt a pótzászlóaljnak, ahol katonai ügyeket intézett. Möller ezredparancsnokot katonáinak lel­kes tisztelete övezi, amiről a front­ról hazatérő emberek, rangra való tekintet nélkül a legnagyobb el­ragadtatással beszélnek. A nép­szerű parancsnok tiszteletére a tiszti étkezőben diszebédet adtak, amelyen az egész tisztikur meg­jelent. Az első pohárköszöntőt Möller ezredparancsnok mondotta. Az ezred táborba szállott fiainak üdvözletét, tolmácsolta elsősorban, akik a legnehezebb harcokban mindenker dicsőséges önfeláldozás­sal viszik a tűzbe az ezred zász­laját és szereznek annak babért. Kifejtette, hogy az ezred harci­készsége a pótzászlóaljban gyö­kerezik, ebből merítvén tartalék­jait. Utána Ebner ezredes az ezredparancsnokot éltette, aki a legutóbbi jamnicai ütközetben i# olyan diadalra vezette az ezred csapatait, hogy úgy őt, mint egy nagy seregét a katonáknak mél­tó kitüntetésekre terjesztették fel. A tisztikar lelke* hangulatban ünnepelte a kiváló vendéget, aki vaiárnap este visszautazott a frontra. — Dr. Lükö Béla át­helyezése. Dr. .Lükő Béla szatmári orvost, aki a háború tar­tama óta a es. és kir. tartalék­kórházban mint a sebészeti osz­tály vezstője ég parancsnok he­lyettes működik, fölötte» katonai hatósága a harctérre rendelte szol­gála tételre. Neves orvosunk már el is utazott uj állomáshelyére. — Lelkészválasztás. A Szatmárnémeti ág. ev. egy­ház a. vasárnap megtartott gyűlésén egyhangúlag Ma- tyuga (Irányi) Kamill sá­toraljaújhelyi tábori lelkészt választotta lelkészévé. — Kitüntetés. A király dr. Fekete Samu szatmári or­vosnak, aki a 411. számú tábori kórháznál, mint népfelkelő ezred- orvoa teljesít nzolgálutot, az ellen­ség előtt tanúsítót kitűnő és ön­feláldozó szolgálatának elismeré­séül a Ferencz József rend lovag- keresztjét adományozta a hadi ékítménnyel. — Kinevezés. Miklóssy István, a hajdudorogi egyházme­gye püspöke, a nyirvasvári segéd- lelkészí állásra Bobon ka Mik­lós lelkészt kinevezte. — Huszonötéves tanári jubileum. D e m j ó n Sándorné Molnár Hona, a ref. falsőleányis- kola igazgatója, a napokban töl­tötte be tanári működésének 25-ik évét. Az intézet növendékei az évforduló alkalmából f. hó 22-ón szépen sikerült ünnepélyt rendez* tek. Az ünnepély tiszta jövedelme 623 K 60 f, melyből a jubiláns igazgató nevén egy alap lóte- sittetik, elsősorban hadiárva nö­vendékek támogatására, — 50 éves tanítói jubi­leum. Kedden töltötte be P á 1 y i Lajos, a Kinizsi-utcai állami elemi iskola közszeretetben álló igazga­tója tanítói működésének ötvene­dik évét. A Kinizsi-utcai iskola tanítói kara kedden ünnepelte a jubilánst, körülvéve a szeretet melegével. Az ünnepség saját há­zánál folyt le, hol a tanítói és tanítónői kar nevében Farkas Márton áll. isk. tanító és özv. Székely Józsefné áll. isk, tanitóuő üdvözölték a jubilánst. Az ünne­pelt könnyezve köszönte meg a meleg szavakat. —'* Bírói kinevezések. A király Legeza József erdődi járásbirót az ilosvai járásbíróság­hoz a VII. fizetési osztályba so­rozott járásbiróvá, Pataky Fe­renc fehérgyarmati járásbirósági jegyzőt a nagysomkuti járásbíró­sághoz albiróvá nevezte ki. — Kinevezéa. A nagypa- ládi megüresedett postamesteri állásra Dáné Margit postahiva­tali kisegítő neveztetett ki. — Esküvő.Dr. Rosskopf Béla ezredorvos vasárnap délelőtt esküdött örök hűséget K r a 8 s ó Edithnek. néhai Krassó Miksa fakereskedő leányának Szatmáron. — Halálozás. Nagykállói K ál lay Ödön Szutmárvármegye ny. tb. főszolgabiráia életének 44-ifc évében Keérsemjénben f. évi április hó 26-án reggeli 7 órakor hosszas szenvedés után el­hunyt. A megboldogultat április hó 28-án délután 3 órakor Keér- semjénben a r. kath. egyház szer­tartása szerint helyezték örök nyugalomra. — Pótszemle. Szatmár városában rz 1871—1867. évek­ben születtek pótszemléje f. évi május hó 22—23. napjain túrta- tik meg. Az erre vonatkozó hiva- los hirdetmény a napokban jele­nik m8g. — Műkedvelői előadás. A Szatmári Jótékony Nőegyesfl- let 1917. évi május hó 5-én a városi színházban pénztára és részben a Szatmári Hadi-árva Otthon alapja javára műkedvelő előadást rendez. Szinrekerül : A C* ifranyomoruság. Színmű 4 felvonásban. Irta: Csiky Ger­gely. Személyek: Bálnái G. szám­tanácsos Nugy Tibor, Bella, buga Unger Irén, Sodró Antal iroda­tiszt Mezey Ferenc, Zsófi, neje Nagy Margit, Eszter, rokona Csorna Bálint napidijas Írnok Gsomay Győző. Mártha, Klotild, Aurelia, Juczi, Luczi leányai Oláh Jolán, Léber Kató, Pallay Kató, Erdélyi Borisba, Erdétyi Annuska, Mádi Simon tb. s. fogalmazó Runyay Sándor, Murok Márton ügyvéd Dr. Weeber Ernő, Pop- rádi Endre Tereh Sándor, Tar- czali Jenő Jelenik Géza, Zeger- nyei Parthenia Asztalos Ili, Ze- garnyei Zanóbia Oláh Amália, Mézesné Tímár B-rta, Hantos, Barna Írnokok Mertz Kálmán, Epstein Ákos, Tóbiás hivatal- szolga Schrepler József, Pincér Lukáosovits János, Végrehajtó Suta József, Becslő Epstein József. Történik Budapesten. A harmadik felvonás egy fürdőhelyen. Hely­árak: Az összes páholyok egyenlő ár» 12 K 20 f. A többi helyekre a rendes színházi árak érvényesek. Jegyek előre válthatók: Huszár Aladár könyvkereskedésében. Fe- lülfizetásek köszönettel vétetnek é* hirlspilag nyugtáltatnak. Az előadás kezdete fél nyolc órakor. — Napi ellátás 2 koro­náért. Közelebb nyílt meg Szege­den a városi kösélelmezési hivatal kezelésében: a városi vendéglő. A hétnek öt napján az ebédhez hét deka sült vagy hús jár, valamint leves és főzelék. Hústalan napo­kon hal vagy tojás és főzelék az ebéd. A vacsora: kolbász, virsli, tojás, máj -vagy főzelék. Az ebéd és vacsora ára kenyérrel együtt 2 korona. — Apró hírek. A békére való átmenetei megszervezésére külön hivatalt állít fel a kormány. — A gabonanemüekre vonatkozó­ig a maximális ár uj megállapí­tása csak a termés felbecsülése után les*. A termést cséplós után hir szerint vekvirálni fogja a kor­mány. — Az árdrágítókat a fő­város tanácsa hadimunkák végez­tetésével bünteti. — A közokta­tásügyi miniszter felhívja a tanuló­kat a kártékony rovarok irtására. — A kormány a paprikát, vala­mint repce-, kender , len- és napra­forgó-magvakat (egyszóval az olaj- magvakat) zár alá veszi. — A földmivelésügvi miniszter tárgya­lásokat folytat a hagyma ármaxi­málása ügyében. A hagyma maximális ára (hir szerint) 65 ko­rona lesz. A terv az, hogy az ár maximálásával együtt rekviráini is fogják a hagymát a kiszedés­nél éppen úgy, mint a gabonát, azzal a különbséggel, hogy a ter­melő köteles azt az átvételig meg­őrizni. —- A Magyarország részére szállítandó porosz kőszén behoza­talát egy bécsi bizottság intézi, melynek egy tábornok áll az élén. — Takarékoskodjunk az ásvány­éi kenőolajakkal! — Járjunk fa- talpu cipőben, mivel talpbőr már alig van, s rövid idő múlva 2—300 koronáért sem kapunk egy pár cipő «Iá valót. A fatalpu cipők meghonosítását illetőleg a kor­mány felhívja a hatóságok fejeit és a vezető embereket, hogy jár­janak elől jópéldávol, azaz: jár­janak fatalpu cipőben. — A kávét pótkávéval kell vegyíteni. — A tojás ára: Délmagyarorszáijról való 1440 darabot tartalmazó láda 435, Felsőmngyarországról való 425 korona. — Oroszországban levő hadifoglyainknak pénzt, csomagot még egy darabig ne küldjünk! — A tarka bab újabb maximális áru 60, a fehér babé 65, a borsóé s lencséé 80 korona lesz. — Dal­mácia borkészletét az osztrák kor­mány rekvirálja. — A mezőgaz­dasági felmentéseket junius 30-ig meghosszabbította a kormány. — Márc. 26-tól mindenféle élelmi­szert, árut, takarmányt stb. szál­lít a vasút. — A zöld kalászos vetést takarmányul leksszáltatni tilos. — Útban van 500 vaggon petroleum Romániából. Ebből Ausztria 300, hazánk 200 vaggont kap — Május 26-án véget ér az állami középiskolák tanéve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom