Szatmár És Vidéke, 1916 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1916-10-17 / 42. szám

3 Z AT MÁR ÉS VIDÉKE. 3 egészségügyi állapota kielégítő. Hólyagos himlő inág fordul ugyan elő, de ha. elrendeltetik u kény­szerültéé, ez is meg fog szűnni. Piachy Gyula kir. tanácsos, pénz- ügyiguzgató jelenti, hogy egyenes- adóban befolyt 204933 K, had­mentességi adóban 1273 K, bé­lyeg- és illeték adóban 44122 K, fogyasztási és italadóban 67503 K. A fő-állatorvos és műszaki tanácsos jelentése után következett az ülésnek legkiemelkedőbb pontja. Bodnár György kitüntetésének méltatása és nevezettnek a Fe­renc József-rend jelvény átadása. Elnöklő főispán a legnagyobb me­legséggel üdvözli Bodnar György kir. tanfelügyelőt azon alkalom­ból, hogy O Felsége koronás ki rályunk a népnevelés terén kifej­tett, hazafias és eredményes mű­ködése elismeréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tün­tette ki. A főispán közvetlen, őszinte szavai után tapsolt minden jelen volt és szeretetteljes, meleg ünneplésben részesítették Bodnár Györgyöt. A főispán elismerő sza­vai után Bodnár György tanfel­ügyelő lendületes beszéddel kö­szönte meg u legmagasabb helyről jött kitüntetését. A tanfelügyelő jelentése szerint intézkedés téte­tett, hogy az állami és községi tanítók a rekvirálásoknál a köz- igazgatási hutóságnak segítségére legyenek. Az iskolák, Kapnik- bánya kivételével, mindenütt meg­nyíltak. Királyi ügyész jelenti, hogy a múlt hó folyamán fogság­ban volt 51 egyéD, szabadult 47, maradt 4. Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért. — Megbízás. A főispán a fehérgyarmati állatorvost a szat­mári járási állategészségi teendők ellátásától felmentette s ezen járási teendők ellátásával a szatmári törvényhatósági m. kir. állatorvost bízta meg, ugyancsak a nagy­károlyi járás és Nagykároly város állategészségügyi teendőivel a mátészalkai járási állatorvost meg­bízta. — Szatmári születésű katonák kitüntetése. A vá­rosi katonai ügyosztályhoz érke­zett értesítés szerint dr. B a r c » a y Kálmán esredorvos az ellenség előtt tanúsított kiváló és önfelál­dozó szolgálataiért legfelsőbb di­csérő elismerésben részesült és ezenkívül a koronás arany érdem- keresztet és a Ferencz József rend lovagkeresztjét kapta a vitézségi érem szalagjáo. Dr. Ballá Mó­ric tart. segédorvos helyettes az ellenség előtt tanúsított bátor és önfeláldozó magatartásáért a ko­ronás uasiny érdemkeresítet kapta a vitézségi érem szallagján és Süveg Sándor csendőr az ellen­ség előtt tanúsított vitéz maga­tartásáért, a 2. osztályú ezüst vi­tézségi éremmel lett kitüntetve. A kitüntettek valamennyien szat­mári származásúak. — Hősök halála. Boros Emil a helybeli színháznak volt közkedvelt tagja, tartalékos had­nagy, az északi harctéren hősi halált halt. — Trattner Béla kereskedő, Trattner József pénz­ügyőri felügyelő fia, huszonkét éves korában az orosz harctértől hősi halált halt. Az elhunytban Trattner Sámuel helybeli k resk. ügynök unokaöccsét gyászolja. — Gyászhir. Egy jólelkü, nemesszivü asszonnyal kevesebb van Magyarországon. Ugyanis U j fal u»sy Sándorné szül. urai báró Uray Loona, néhai Ujfalussy Sándor Szét már vármegye egykori fői pánjánuk özvegye, folyó hó 4 én életének 65. évében Remete­mezőn alig néhány percnyi szen­vedés után váratlanul elhunyt. Halálát vérelmeszesedés következ­tében agyszélhüdés okozta. Teme­tése folyó hó 7-én d. e, 11 óra­kor Remetemezőn a vármegye előkelőségei és az egész vidék rendkívül nagy részvéte mellett ment végbe. A temetési szertar­tást Sátor Dávid szinérváraljai és Papolczy Zoltán apai ref. lelké­szek végezték. A szomorúságot emelte az, hogy a megboldogult három fia közül egyik sem lehe­tett jelen a temetésen, mert Uj- fslussy Miklós a harctéren küzd, Ujfalussy Lajos orosz fogoly, Uj- faluesy György pedig Ameriká­ban van. — Halálozások, özvegy Fuchs Józsefné ezűl. Groszman Juliánná 56 éves korában rövid szenvedés után e hó 12-én haj­nalhun meghalt. Temetése pénte­ken délután ment végbe az izr. vallás szertartása szerint. Az el­hunytban Farkas Jenő, az Első magy. ált. bizl. társaság főtiszt­viselője édes anvját, gyászolja. — He tei Nagy Lászlóné tolcsvni Tolcsvay Terézia f. év okt. 10-én este 11 órakor életének 75.. há­zassága 50, évében hosszas szen­vedés után meghalt. Temetése okt. 12-én d. u. 4 órakor volt a Csillag-u. 4. sz. gyászháztól. Gyá­szolják : férje, gyermekei, Zsirkó Gyula tart. állomás elöljáró és Leckutr János vejei és unokái. — Öngyilkossági kísér­let. Az elmúlt csütörtökön egy polgári asszony öngyilkossági szán­dékból a közúti hídról beleugrott a Szamosba, szerencsére azonban u gyors segélynek, komolyabb baj nem történt. Oláh András hidi vámőr utána evezett és kimentette. Ez a 19 dik mentési esete Oláh Andrásnak, a kit az előbbi 18 men­téssel szerzett érdemeiért annak idején a király az arany érdem­kereszttel tüntetett ki. — Hazatért az orosz fogságból. Boros Mihály 12, honvédsryalogezrrdbeli katona, ki 1916. junius 21-én Oroszlengyel- országba orosz fogságba esett, tizeuketted magával Arckangelszk kikötőből megszökött s 1938 km. gyaloglás után Fin-, Svéd- és Nor­végországokon keresztül hazájába érkezett. Itthoi jelentkezett a 12 ik honvédgyalogezred parancsnoksá­gánál Egerben. A bátor fiatal ember most szabadságot élvez. — Az ötödik magyar h&dikölcsön. Az ötödik magyar hadikölcsöa kibocsátására vonat­kozó munkálatok már folyamat­ban vannak ée mint értesülünk, a hadikölcsöa nyilvános aláirásu köz­vetlen az osztrák kölcsön nyilvá­nos aláírásának megkezdése után, valószínűen november első felében fog megtörténni. A pénzügymi­niszter ezúttal is járadókkötvénye- kat cs pénztárjegyeket fog kibo­csátani. A járadék tipu-a, vala­mint a kibocsátási feltételek min­den részlete még nincs megálla­pítva. Bankkörökben azonban azt beszélik, hogy ezúttal valószínűen uj típus kerül kibocsátásra. A kamatláb és a kibocsátási árfo­lyam valószinüleg a régi m-rad. Minthogy jelenleg ismét igen nagy tőkék vannak felhalmozva apénzin- tézeteknél és a hadi helyzet is ked­vező, kétségtelennek tartják, hogy az ötödik kibocsátás is nagy siker­rel fog járni és az eredmény nem fog az eddigiek mögött maradni. Közel 15 millió pontosan 14,459 000 korona nyereményt sorsolnak majd ki az október 27-én ke?dődő uj m. kir. osztály­sorsjátékban. Saját érdekében ren­deljen egv levelezőlapon GorzÓ éa Társa szerencse-házában Bu­dapest, Koronuheicwp utea 9—11., legalább egy sorsjegyet, hogy re­ménye legyen egy főnyereményt (600 000, 4Ö0.000, 20.000, 100 000, 90.000, 80.000, 70 000 60 000, 50.000. stb. koronát) nyerni. „A ki mer, az nyer“! — Miniszterek fiai a fronton. A harcban álló orszá­gok közül Magyarország az egyet­len, ahol valamennyi miniszter­i nek a fi-.i aktiv katonai szolgá­latot teljesítenek. Gróf Tisza Ist­ván miniszterelnök fin huszárfő­hadnagy és már több kitüntetést kapott, báró Hazai Sarnu honvé­delmi miniszter fia, aki a besza- rábiai harctéren meg is sebesült, honvédhadnagy, báró Roszner Er- vinnék, a király személye körüli j miniszternek tüzérhadnagy a fia, dr. Balogh Jenő iguzságügymi- niszternek fia egy huszárezredben I harcol a fronton. Báró Ghyllány Imre föidmivelérügyminiszter és Jankovich Bála kultuszminiszter fiai szintén a fronton vannak és mind a kettő hadapród. Hideghéty horvát minisztermindkét fia ugyan­csak a fronton van. Sándor Já­nos belügyminiszternek az egyik fia hadifogoly, a másik szintén katonai szolgálatot teljesít, báró Harkányi János kereskedolmi mi­niszter István fia hősi halált halt. Egyetlen magyar miniszter van, akinek nincs fia a fronton. Te- leszky János, de ő — nőtlen. — A szatmári cukor­gyár részvénytársaság, amely — mint ismeretes — üzemét még m**g sem kezdette, legközelebb felszámol. CSABrIOK. Szatmári strófák. i. Dohány, szivar, cigaretta, Tüdőnk, agyunk füstölője, Mért nyomtatok annyi sok bút Ennyi sok-sok férfi-főre ! 1 Miért s merre tűntetek, Füstországi Istenek1}! ...Füstfelhőbe búrkolózva Eltűntek a férfi-mérgek,... Füstkarikák nézése közt Vágyaink az égig értek... ...Oh, mily édes, oh, mily jó Volt is ez a passziói... Ah! de most már nincs dohányunk, Nincs szivarunk...Szörnyűvégzet!... Cigarettánk táborával Az Úristen szintén végzett... ...Vagy Szent Péter vitte el,... Mivel tán a mennybe’ kell... ...És az nem is lehetetlen, Hogy Szent Péter egy szép éjjel — Lesompolygolt az Egekből, Telve vággyal, telve kéjjel... S mire régen aspirált: Magyar dohányt requirált... Ha ez így van: az Egekben Legközelebb nagy füst lészen... Erre a nagy füsttengerre Dohányosok, legyünk készen !... Mert a füst a földreszáll — És szívásra invitál... II. A hosszú, szép, szalmaszálas Szivarokra nagyon vágyom... Egy darabért átalmenuék Árkon, bokron, vizen, sáron! ...Átalmennék,.. nem lehet,... Mert hát az is elveszett... Elveszett, mint többi társa, Miket szintén úgy kívánok... Elrejtették előlem a Szekrények és titkos zárok... Elcsukták e szent hadat... ...Szívhatom az ujjamat!... Szívhatom a falevelet... Feltéve, ha jól megszárad... Pulyakorból emlékszem, hogy Milyen kedves szaga támad... Ahol ezzel elmegyek : Megdöglenek a legyek.. ...No de azért várok véle,... Nem csinálok ilyen dolgot... Gordiusi csomó ez is, — Mit ezennel meg is oldok... Megoldása nem titok : Ha nincs dohány, nem szívok! Oly egyszerű ez a tétel... De háttere csupa bánat !... Az emberben az érzésnek Valóságos raja támad!... Oh, de milyen bősz rajok !... ...Azt sem tudom, hogy vagyok !... III. Ha felkelek: kezem máris A füstölő után téved... És amikor feleszmélek : Harctéren küzdő szeretteinknek küldjünk M ODI AN 0-CLtTB SPECIALITY hüvellyel készített cigarettákat, hogy lássák, hogy nekik mindenből a legdrágábbat (egy 2-10 doboz 70 fillér), tehát a legjobbat is választjuk! 1 könyvecske sodorni « való papír (7© lap) ára JLssi fillér. I s

Next

/
Oldalképek
Tartalom