Szatmár És Vidéke, 1916 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-04 / 1. szám

2 könyvvel rólam is megemlékez­tek, és a mennyire fölemelő érzás- eel olvastam igaz emberbaráti és emberséges tevékenységük szép eredményét, ép olyan bántólag hatott reám e vidék csendes né­masága — ne mondjam — indo­lenciája. Ma, amikor a snlyos idők nyom nélkül nem szabad, hogy az emberi lelkűkről elmúl­janak ; ma, amidőn az adakozás és jótékonykodás olyan szép ered­ményeket mutat fel (tulbuzgalmá­ban sokszor tévútra is jutva) csuk épen egy tér lenne e város falni között teljesen figyelmen kiviil hagyva, egy tér, amelyé az élet, a jövő, minden reménység és keserűségével, minden boldogulás és nyomorúságával, minden hit*, dicsőség és minden megaláztatás, semmivé levés keserű kilátásával. E tér, amelyről szólok, a házas­ságon kiviil született gyermek (mennyire szaporodik most ezek száma!) és az apai tekintélyt és fegyelmet nélkülöző fiatalság or­szága. Örömmel veszi minden igaz ember a hadi árvabáz lótesülési szándékát. Csak nem kell a dolgot lanyhán kezelve, az idő moloch- jával megőröltetni. Mostan aki taszen kétszeresen tesz és haloga­tásra idő nem adatik. Hanem hát a hadi árvaház­zal a kérdés csak némileg van megoldva. Szerik számuk nincs u kis ezültölködőknek, a kis ínsége­seknek, akik néma kitiltással nyújtják sok esetben felénk segélyt kérő kezeiket. Ezek munkát, se­gítséget és erkölcsi támogatást kérnek. Ezen a téren a hová én hívom dolgozni az igaz embere­ket, nincs az erszényök igénybe Kezet fogott velem és egy pillanat ulatt olyan lelkesedés tört ki a vezérkaron, hogy felemeltek és nagy éljenzés között végig mentek velem a gárdaezred előtt, a mely a német hadseregben a leg­nagyobb kitüntetés szokott lenni. Sürgönyileg gratuláltuk Vilmos császár, a német trónörökös, Hin- denburg és valamennyi vezénylő tábornok, de a legjobban esett a Eerdinánd bolgár király levele, a ki nagy örömét fejezte ki a felett, hogy most nem egymás ellen, de egymás mellett harcolunk, nem úgy, mint a török háború idejé­ben. Sőt megemlékezett arról is, hogy mi valamikor együtt szol­gáltunk a honvéd huszároknál. De a legjobban esett mégis az, hogy a levelet a királyné, továbbá Cirill és Boris hercegek is aláírták. Most aztán lázasan csinálom a Szaloniki elleni terveket. Már nagyobbrészt készen is van. Külö­nösen tetszik, a mi a bolgárok részére van szánva, TodorofF bol­gár tábornok valósággal ujjon­gásba tört ki, mikor neki meg­mutattam. Alig is várom már, hogy görög földre lépjünk és talál­kozhasson! az én régi barátommal, Vasszos ezredessel, a kivel annak idején a krétai hadjáratot végig csináltam. Tek. Szerkesztő Ur! Ma este egy kis barátságos összejövetel lesz Mackeusennél, már hallom is az előszobában a Gallwitz dör- mögő hangját, a kivel abban álla­podtunk meg, hogy 7 órakor beszól hozzám és együtt fogunk elmenni. Ég vele és gyöngyharmat!! hive: Ripp. SZATMÁE ÉS VIDÉKE. véve, csak a szívok és lelkök. Nem alamizsnát, nem kegyelem kenye­ret kérnek az apró lelkek, de a tisztességes élet leélhstésónek le­hetőségét, ezt pedig egy kis igaz jóakaró segítséggel könnyen nyújt­hatjuk nekik és ha fáradtságunkba, önmegtagadásunkba kerül is, an­nál értékesebb a cselekedetünk. Gyönyörűen mondja Maeter­linck a szegények kérése citnü könyvtáruk 4-ik oldalán : „Emberi berendezéseinkben sok és nagy az igazságtalanság. Isten eszméje által, ki minden sorsot intéz, ki­veszett belőlünk uz egymással szemben való felelősség érzése. A nyomorban és szegénységben ter­mészeti csapásokat látunk éti nem gondolunk arra, hogy a mi be­rendezéseink és hiányaink az okai, ha ezek a szenvedések megvan­nak és öröklődnek.“ Most n hadi árvaház léte- sülési előmunkálatainál, ne had­ják kérem figyelmen kívül, a megtével vedett vagy büntetőtöket kiállott fiatal korúak otthonát. E kettő egymást mintegy kiegészíti és uz ország már más vidékein létesült ilyen otthonok mintája szerint, a tervezett 22 holdon en­nek is helye kell legyen. Csodál­kozva láttam, és meg nem tudtam soha érteni, hogy e vidék miért zárkózik olyan vastag cbinui fal­lal e kérdés elől el. Azonban e falnak mostan le kell omolnia, mert nemzetünknek nagy ember- veszteségét kell méltóképen hdyro pótolni törekedni. Vajay Károly kir. tan. újon­nan megválasztott polgármester egyszer az mondta nekem, hogy ő a Patronage, — hát kérem eb­ből kifolyólag, Írja most ismét kibontott zászlójára e pontot fő programúéul fel és tegyen ezáltal a haza és népe szeretetéről igaz tanúbizonyságot, nevét pedig aranytollul fogja ezáltal a város történelmében beirni. Dr. ióger Kálmánná. A Hajdúk hadnagya felújításával kellemes meglepetést s igazi élvezetet nyújtott a társu­lat. Dicséretre méltó előadásban gyönyörködtünk a a rég’ hallott dallamok uj beállításban az új­szerűség ingerével hatottak. A Kék egér. Hogy miért kellett az uj évet a „Kék egér“ cimii csak felnőtteknek jelzett bohózattal megnyitni, nem ért­jük, ha c-uk babonásoknak nem akarjuk a vezetőket tartani, úgy gondolkozni, hogy ha első nap megtelik a ház, akkor egész esz­tendőben telt házak lesznek. Im­már 2 ik uj évet érjük a véres tűz lángtengerébsn, s az idén talán fokozottabb volt minden ember lelkében a buzgó ima és óhaj, hogy a inagasságbeli Isten, hatal­mas akaratával fordítsa el rólunk már a további veszedelmet, a temp­lomokban az ájtatos lelkek száz­ezrei imádkoztak egy boldogabb uj évért, egyedül a ezinház tar­totta úgy látszik stilszerünek piros szinlappal köszöntem az újévet. Apróságok. Úgy érzem magamat, mint ezelőtt 32 esztendővel, mikor a „Szatmár és Vidéke“ legelső szá­mán dolgoztunk. Felfrissülve, fia­talos kedvvel, ininiha azóta semmi sem változott volna. Pedig sok mind n megváltozott. Akkor volt pl. egy gárda, u melyik lelkese­déssel vette a tollat ktzóbe s nem jutott eszébe mindjárt honoráriu­mot kérni, a mai nemztdék az ilyen munkát már nem ismeri s még ha sokat nem is kíván, de egy vasúti szabíidjegyjiránt feltét­lenül érdeklődik. * Sok kemény harcot vívtunk meg ez idő ulatt, sok durva táma­dásban volt része lapunknak is, nekem is. De c-z nem vette el a kedvünket, mert abban az egy pontban, hogy „Szólj igazat, be­törik a Éjed!“ a világ most is olyan, mint akkor volt és olyan marad az idők végezetéig, a mi hibánk, hogy tetszetősebb program- mot nem választottnak magunk­nak, sőt mo3t, bogy a lap uj kön­tösbe öltözött, továbbra is kitar­tunk a mellett, hogy csak az iga­zat fogjuk mondani. * Nem vindikáljuk rangunknak, hogy mindig igazunk volt, mert hiszen tévedni emberi dolog, de a mit védelmünkbe vettünk, arról mindig úgy voltunk meggyőződve, hogy az igazság mellettünk van és soha sem akartunk másokkal elhitetni olyat, a mit magunk sem hittünk. Már pedig a ki meggyő­ződését hirdeti, uz megtalálja ment­ségét még akkor is, ha esetleg tévedett, sőt fidette áll annak, a ki sokszor az igazságot védi, de ezt nem magáért az igazságért, hanem más érdekből teszi. # Kevés ember van már azok közül, a kik u „Szatmár és Vidéke“ születéséhez gratuláltak. Egyetlen egyet ismerek, nem itt lakik, de innen származik, a ki az e!*ő perc­től kezdve hű előfizetője és olva­sója lapunknak. Személyesen nem ismerem, csak leveleiből, mert 32 év alatt gyakran irt hozzám, ál­landóan érdeklődött szülővárosa dolgai iránt a ezeket a leveleket ugv őrzöm, mint drága ereklyé­ket, mert minden sorából látszik, hogy olyan ember irta, a ki az igazságot nagyon szereti. * Épen ma küldte el a kiadó a félévi honoráriumot, 100 darab virzsiniát. Rágyújtottam egyre, pompásan szelei és nagyon jól Íz­lik. Ez az egy az, a mi 32 év alatt nem változott. Eszembe jut róla néhai Móricz Lajos törvény- széki elnök, a kinek minden talál­kozáskor ez volt a mondókája: „Ugyan kérem Doktor ur, hogy tudja azt az erős szivart szívni? Meglássa, hogy gyomorbajt fog tőle kapni.“ A mire ón mindig mosolyogtam, pedig csakugyan kezdem érezni, mintha a gyomor- baj környékezne, ámde ennek nem a virzsinia, hanem a háború az okozója. Demeter. Boldog uj évet! Szombaton reggel, uj esz­tendő első napján ez az üdvözlés váltotta fel a sablonos kö zenést és ezzel üdvözöljük most mi is olvadóinkat. Mindenki örül uz új­évnek, remél, jobbat akar az ó esztendőnél e Őszintébb a köszö­nésé, melegebb a kézezoritása. Üdvözlések, deputácids tisztelgések napja uz. uj év január elseje és ennek a napnak örülnek azok, akikkel évközben a társadalom kissé fukaron .bánt. Újév napján, nincs goromba házmester, a postás, ez uz agyonfáradt állami szolga, nagyon ragszkodik ahhoz, hogy leveleit csakis a címzettnek sze- máljesen adja át, kifutók, bolti szolgák, szabó és cipészinasok, a szemetesek, a pincérek, a hordá­rok, min-mind óriási munkát vé­geznek uiévker: netnszabud kife­lejteni egyetlen kuncsaftot sem, hadd tudja meg mindenki, miiyen őszintén kivannak boldog ujesz- tendőt, Újév napja — borravalók napja. Régi szokás, amelyre a szegény ördögök egész éven át számítanak;' nincs szégyenükre, aminthogy u hivatalnok-elem is számit uz ujesztendei reoumeráci- óru. És egy küzdelmes, golyófüs­tös háborús esztendő után, szíve­sebben adnak ajándékot, az em­berek, hiszen Magyarország föl­szabadult a lidércnyomás alól. Újév első napján nem orosz ágyuk gyilkos golyói bömböltek boldog­talan ujesztendőt a Kárpátok ta­rajáról, most a mi fegyvereink hirdetik a messzi északon és délen, hogy a hadiszerencse diadalhoz vezette katonáink vitézségét. Az 191 G-ik esztendőt, igy tehát öröm­mel fogadták, mindene?etre jobb kedvvel, mint tavaly, amikor el­lenségeink még nem számolhat­tak egy diadalmas májusi hajnal és októberi reggel sorsdöntő jelen­tőségével. Ma már nincs Szerbia és Görbéétől a Dunáig, véres napjain az ó esztendőnek a mi katonáink, hő* fiaink Írtak a jövő történelmét. Ünnepnapja volt a magyar léleknek január 1-én, a háború súlyosabb gondján már túl vagyunk. Friss erővel előre, — a reményteljesen boldog uj esztendőben. Az 1316 ik év. Szombaton kezdődött, és vasárnap végződik. Van benne 3 nap-. 2 holdfogyat­kozás, A farsang 61 napig tart, jan. 7-től, márc. 7-ig. Husvét ápr. 23-án 24 én. Pünköst jun. 11-ón. A diákok szeretni fogják ezt az évet, mert csak István király esik vasárnapra s igy egy szünnap sem fog elmaradni. A karácsom ünnep sokáig tart majd. mert 24-ike va- sárnup s igy 3 ünnep jön közvet­lenül egymás után. Az 1916-ik év különben szökő esztendő a igy Mátyás ugrani fog. Uj közjegyző. Az igaz- ságügyminiszter dr. Pallai M. Béla zilahi kir. közjegyzőt hasonló minőségben Szatmárra kinevezte. A Cholnoky Imre halálával meg­üresedett szatmári kir. közjegyzői

Next

/
Oldalképek
Tartalom