Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-06-30 / 26. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. — Áthelyezés. Sutoris Ervin com­bon p. ü. száméi lenőr Nagykárolyba helyez­tetett át. — Uj doktor. Kelemen Pált, dr. Ke­lemen Samu országgyűlési képviselő fiát a budapesti tudományegyetemen u jogtudomá­nyok doktorává avatták. — Kinevezés. Az igazságügyminisz- ter Bákay Vilmos csikezentmártoni kir. ji- rásbirósági tkvi átalakitó dijnokot az erdődi járásbírósághoz Írnokká nevezte ki. — Anyakönyvvezetői kinevezés. Vármegyénk főispánja Csűri Eleket a lázári anyakönyvi kerületbe anyakönyvezető helyet­tessé nevezte ki. — Eljegyzés. Dr. Jeney Sándor ez­redorvos özvegyét ez. Vallon Ella úrasszonyt eljegyezte Unger Ullman Elek 12. honvéd- gyalogezredbeli főhadnagy. . — Esküvő. Tóth Tibor szolgabiró jú­lius 2-án esküszik örök hűséget Nagy Erzsi­kének, Nagy Bálint vármegyei utbiztos s földbirtokos leányának Avaeujvároeban. — Esküvő. Bodnár Jenő posta és távirda tisztviselő és kisfaludi komlóéi Kom- lóssy Margit vasárnap tartották esküvőjüket. — Halálozás. Boronkay Józsefné életének 68-ik, özvegységének 4-ik évében f. hó 24-én elhalálozott. Temetése 26-án d. u. 4 órakor ment végbe a ref. egyház szer­tartása szerint. Az elhunytat Boronkay Béla zsibói ref. lelkész, Boronkay Mariska Bottyán Lászlóné, Boronkay Róza Májercsik Józsefné, Boronkay József és nagykiterjedésü rokon­ság gyászolja. Strantzl János IV. éveslionvéd hadap­ród iskolai növendék folyó hó 25-én élete 18-ik évében hosszas szenvedés után szülei házánál Csegöldön maghalt. A megboldo­gult földi részeit a jánki sirkertben helyez­ték örök nyugalomra. — Elhunyt közjegyző. Magyar Bertalan nagybányai kir. közjegyző 27 én 65 éves korában hosszas betegség után meg­halt. Tegnap délután temették Nagybányáról — Érettségi a kath. főgimn.-ban. A szatmárnémeti kir. kath. főgimnáziumban az érettségi vizsgálat junius 18—24. nap­jain folyt le a kassai tankerületi kir. főig. dr. Mázy Engelbert elnöklete alatt. A vizs­gáló-bizottság tagjai voltak a VIII. A.-ban: Ratkovszki Pál főigazgató, Sándor Vencel oszt. főnök, Krompászky Béla, Szeleczky ^-•Mihály, Katona Ferenc és Benkő Gáspár tanárok. Az eredmény a következő: Jelesen érett hat: Dávidovics András, Gottlieb Kálmán, Gyulai Béla, Schönfeld Lajos, Szabó János és Székely Sándor. Jól heten: Beregi. István., Csonka János* DufFer Antal, Heller Ernő, Kertész Ármin, Mertz József és Urkovich Lajos. Érettek tizenöten : Boromisza Zoltán, Coroian Gyula, Erdélyi László, Fischer János, Forrássy Endre, Govrik László, Kovács Béla, Ligeti László, Lini János, Neubauer József, Roóz Gusztáv, Szatmári István, Vadász Gusztáv, Véber József. Egy ifjú 2 hónap múlva teendő pót­érettségire utasittatott. — A VIII. B.-ben a vizsgáló bizottság tagjai Ratkovszky Pál főigazgató, Bakkay Béla, Benkő Gáspár, Dörner István, Steidl József oszt. főnök voltak. Jelesen érett öt: Groszmann László, Láng Lajos, Papp Tivadar, Schlagetter Bálint, Verner Jenő, Jól érettek: Dunka- László, Frits Zoltán, Papp Sándor, Starn­berger Elemér. Érettek : Braun Dezső, Balogh László, Buday Mihály, Fogarassy József, Jékvy Sándor, Kozányi Pál, Marti­novich Árpád, Mérványi József, Mátyássy János, Mihálka Sándor, Sróth Mihály, Stuck János, - Szemerédy Béla, Szombrutovich Szaniszló, Szurdukán János, Tima Lipót. Négy ifjú 2 hónap múlva, egy ifjú 1 év múlva teendő érettségi vizsgálatra utasittatott. — Érettségi a ref. főgimn.-ban. A ref. főgimnáziumban f. hó 22 — 26* nap­jain tartattak az érettségi vizsgálatok Dóczi Imre egyházkerületi gimn. felügyelő, dr. Szádeczky Lajos kolozsvári m. kir. ny. r. tanár kormányképviselő vezetése mellett a következő eredménnyel: Jelesen érettek : Bakó László, Halász Kornél, Mezay Béla, Nagy Sándor, Petheő György, Szabados Árpád, Szűcs Zdgmond. Jól érettek: Bér kovits Herman, Császy Miklós, Frenkel Árpád, Nagy Gusztáv, Papp Árpád, Perec Sándor, Sárközy István, Szarka József, Uszkuy László, Vajay András, Varga István, Wohl Endre. Érettek: Angyalossy Károly, Berger Marcell, Boha Miklós, Dohy Albert. Jelenyik Károly, Jeney Ernő, Király József, Kürty Dezső, Legeza István, Nánássy Zol­tán, Németi Zoltán, Orváth Ferenc, Pál Jenő, Szász János, Szőke József, Váncs Aurél. Egy-egy tantárgyból szeptemberi javításra 5, teljes vizsgálatnak egy év múlva tételére 3 ifjú utasittatott. — Gyermekvédelmi előadás. A Gyermekvédelemről, korunk e szép, fontos ■zooiális kérdéséről tart előadást Eötvös K. Lijos nyugalmazott tanfelügyelő, a gyermek- tanulmányi társaság főtitkára, folyó hó 30-án d. u. 5 órakor a városháza közgyűlési ter­mében. Az előudő, aki a gyermek védelem terén figyelemreméltó irodalmi munkásságot fejtett ki, ismertető előadása keletében fog­lalkozik egy állami gyermek menhelynek városunkban való felállításával is. — Megkezdik a választók össze­írását. A belügyminisztertől az ulispáni s polgármesteri hivatalhoz leirat érkezett, mely­ben felhívta úgy a várost, mint a vármegyét, hogy a választók összeírására mindamaz in­tézkedéseket tegye meg, amelyeket saját ha­táskörében megtehet. A leirat folytán az alispán a szükséges felhívásokat és tájékoz­tatást sürgősen kibocsájtja s felhívást küld azoknak is, akik hivatalból kötelesek beadni a névjegyzéket. A törvény az őstermelés és az ipar körében is igeD sok uj választói jo­got terjesztett ki s így azoknak a munka­adóknak is jegyzéket kel! készíteni, akiknek gazdaságában, vagy iparában tíznél több olyan munkás van, aki szavazati joggal bir. A belügyminiszter jelen rendeletével azt cé­lozz i, hogy mindazok, akikre az adatszolgál­tatás kötelessége vonatkozik, megtehessék a szükséges előkészületeket. I NESTLE““ GYERMEKLISZT Próbadobozokat, valamit orvosi röpiratot a gyermeknevelésről díjtalanul küld a HENRI NESTLÉ cég, WIÉN, I., Biberstrasse 167 P. — A vármegye közgyűlése. Szat­márvármegye törvényhatósági bizottsága jú­lius hó 9-én délelőtt. 9 órakor rendkívüli,, közgyűlést tart. Előző napon a vármegye állandó választmánya tart ülést- A vármegye közigazgatási bizottsága julius hó 10-én tart ülést. — Egyházmegyei közgyűlés. A tiszavidéki ev. egyházmegye ez idei közgyű­lését julius 21—22 uapjan tartja városunkban. — A k&ntorkópesitö vizsgák. A kultusz minisztériumban most foglalkoznak a tanítóképző intézetek kántorképesitő rend­tartásának újjá szervezésével. E célból Járosy Dezső, az Országos Magyar Királyi Zene- akadémia tanára megbízást kapott arra, hogy a kántorképzéa rendtartását a képesítő vizsgákon megvizsgálja s azokon mint mi­niszteri biztos jelenjék meg. Az újonnan ki­nevezett szakfelügyelő az idei tanév végével a szatmárin kívül 9 tanítóképző intézet kán- torképesitését fogja megvizsgálni s ennek megtörténtével fog előterjesztést tenni a kán­torképzés újjászervezésére vonatkozólag. — Betörtek a németi gör. kath. templomba. Vasárnapról hétfőre virradóra betörők jártak u németi gör. kath. templomba, ahonnan egy értékes kelyhet vittek el s azonkívül feltörték a perselyt, melyben 26 korona volt. A betörőket a csendőrség eré­lyesen nyomozza. — Szerenoaétlenség a hegyi or­szágúton. A Szatmár-erdődi vasút utasai hétfőn reggel szerencsétlenségnek voltak ta> nui az Amaci állomás közelében. Egy ho­mok szállító szekér kerekei alatt súlyosan sérült emberre találtak, kinek a nyakán ment ; át a kerék. A szerencsétlenül járt ember Juhász Ferenc németi fuvaros Bugyi István nevű alkalmazottja, ki a hegyi piacon épülő postahivatalhoz homokot szállított. A szeren­csétlenségét minden valószínűség szerint az alkohol okozta. A súlyosan sérült kocsist a mentők a közkórházba szállították. — Bánk bán — a filmen. Dr. Janovics Jenő kolozsvári színigazgató ez évre 5 film megteremtésére vállalkozott. A film- tervek közűi országos fontossággal egy bir s ez Katona József halhatatlan tragédiájá­nak „Bánk-Bán'-nak mozgófényképen való megörökitése. A „Bánk-Bán“ filmnek a tra­gédia megörökítésen kivül egyéb eseményei is vannak. Az első. hogy Gertudis királyné szerepét a filmen Jászai Mari fogja játszani. A Bánk alakját a filmen Bakó László sze­mélyesíti, Melindát Paulay Erzsi játszu. A tervek előkészítése alatt érthetően nagy gon­dot okozott a vállalkozóknak, hogy a gran­diózusnak ígérkező film plenair-felvételeit hol eszközöljék. Hol találnak nemcsak alkalmas terepet, de egyúttal olyan tájékot, melynek szépségén kivül harmonikus hangulatai is vannak XlII-ik századbeli Magyarország visszateremtésáre. Hosszai kutatás után Erdélyben akadtak ilyen területre. Ez a te­rep Gróf Kornis Károly szentbenedeki kas­télyának környéke. Századunk e magyar föld- , területének a patináját azok a XIII ik szá- ’ zadbeli klastrom- és épületromok adják, me lyek a gróf ujabbkori kastélyának közelében állanak és hirdetik még ma is az Árpád-ház egykori uralkodását. Bánk-Bán királyának, II. Endrének uralkodásából maradtak fenn nagyobb sértetlenül uz épületek, melyeknek 700 éves műemlék voltát pár évvel ezelőtt jelentette ki a Műemlék Országos Bizottsága. | A terület magántulajdon volta nem sokáig volt ukadálya a kivitelnek. A kolozsvári szín­ház igazgatósága levélileg kereste fel filmfel­vételi terveivel gróf Kornis Károlyt, akit urra kért, hogy engedné meg a plenair fel­vételeknek a műemlék területén való ezzköz- lését. A gróf készséggel állotta „Bánk-Bán“ film elősegitőinek sorába. A napokban meg­kezdődnek a felvételek s ott a néma emlékek ódon falai között napokra visszatér II. Endre királyunk rég letűnt világa. — A női szépség a művészetben. cimü 12 pompás színezett inümelléklettel és száznál több képpsl illusztrált diszművet, melynek bolti ára 20 kor. ingyen és azon­nal megszerezheti mindenki, aki 14 koroná­val egy félévre előfizet a PESTI NAPLÓ ra s egy további félévre előfizetési kötelezett­séget vállal. Rafael és a többi világhírű festő­művész mind szerepel több műalkotással ebben az albumban, amely valóságos galé riája a klasszikus női aktoknak. A Pesti Napló jövő karácsonyi albuma — A gyer­mek a művészetben — eddigi híres kará- osonyi ajándékait is felül fogja múlni. A Pesti Napló előfizetési ára egész évre 28 ko róna, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona Hirdetései feltétlen eredménnyel járnak. Kér jen prospektust és mutatványszámot a ki- adóhivataltól. Budapest, VI;, Podmaniczky utca 12. — Felfüggesztett körjegyző. A osanálosi körjegyző: Szabó Dezső ellen vizs gálát folyt most le, melyet Madarassy Ist­ván főszolgabíró vezetett Gallasz Ödön járási számvevő közreműködése mellett. Az előze­tes vizsgálat befejezése után Szubó Dezsőt a főszolgabíró állásától felfüggesztette helyére Brandt Dezső vállaji aljegyzőt he­lyettesítette. Fegyelmi indul ezenkívül több csanálosi és fényi előljáróségi tag ellen is. A vizsgálatra a gyámpénztári teendők körül történt szabálytalanságok adtak okot. — A szamosdobi körjegyző fel­mentése- Nagy Gyulu szamosdobi volt kör­jegyzőt az ügyészség sikkasztás bűntettével vádolta, amelyet állítólag azáltal követett volna el, hogy egyes magánosok kárára ki­sebb tételű összegek mellett Csengerbagos község ártéri adójából 2017 korona 93 fil­lért, az úrbéri közönség ártéri adójából pe dig 1143 korona 16 fillért elkezelt olyképpen, hogy arról elszámolni nem tudott. A tárgya­láson a tanuk a Írét község volt bírái voltak, akik azt vallották, hogy ők a pénzkezeléshez nem értettek, mert a jegyzőben föltétlenül megbíztak, a pénztár mindkét kulcsát vele őriztették s ennélfogva alapos a gyanú el lene. Emellett egyes tanuk vallották, hogy követelésükre a jegyző kifizette helyettük a hiányzó adójukat. A kezelésben hibáztatták a vádlottat. A vádat dr. Domby Zoltán kir. ügyész képviselte, a védelmet pedig dr. Hermann Lipót szatmári ügyvéd látta el. A bíróság elnöke dr. Némethy József, szavazó- birák Rözgonyi Viktor és Jeney Sándor vol­tak. A vádőbeszéd elsősorban a megyei el­lenőrzés hiányos voltát és elmaradt állapo­tát emelte ki, továbbá a körjegyzők nagy el­fogultságát precizirozta, amellyel a körzetük­höz tartozó községekben úgyszólván az egész közigazgatást egyedül végzik s igy nemcsoda, ha egyes dolgokban tévednek, valamint azt, hogy a vádlott úgyis megbünhödött, mert fegyelmi utón az állását elveszitette. A tör­vényszék ezután meghozta az Ítéletét, atnely- lyel Nagy Gyulát a vád és terhei alól felmenti. — PostaUgynökség Részegén. Szatmárvármegye Reszege községében Ré­szege elnevezéssel folyó évi julius hó 1-én postai ügynökség lép életbe. A postaügy­nökség kézbesítési köre Reszege és a köz­igazgatásilag ahhoz tartozó Fekete és Homok tanyákra terjed ki. Gulliver ruAfrfll tksA suti kasaikból UuflA — Választó-névjegyzék három évre. Az uj választójogi törvény végrehaj­tása sokkal nehezebb, mint ahogyan azt a kormány tervezte. Fontos dolog vár a vá­lasztók névjegyzékének összeállításánál a polgárságra. Az uj törvény értelmében (161 szakasz) a most összeállítandó névjegyzék 1917. március 31-ig lesz érvényben, Aki te­hát most nem kerül a választók közzé, az 1917 március hó 31-éig nem lesz választó, mert időközben a törvény rendelkezés szerint “kiigazítás“ nem lesz. — Sz&tmármegyei fürdőstatisz- tika. Szatmármegye területén fürdője van: Szinérváraljánuk. Szinérváralja lakosainak száma 5.056, akik az elmúlt év statisztikája szerint igénybe vettek összesen 2340 fürdőt, tehát évente 100 lakosra esik 44 fürdő. Fel­sőbányának van 4442 lakosa, akik az elmúlt év statisztikája szerint igénybe vettek összesen 1712 fürdőt tehát évente 100 emberre mind­össze 38 fürdő jutott. Nagybányának van 12 877 lakosa, akik igényybevettek 11.024 fürdőt s igy 100 emberre jut évenként 85 fürdő. Nagykároly városnak van 16.078 la­kosa, egy kádfürdője. Részletes statisztika hiányzik. Mind a négy helyen van külön ri­tuális fürdő is. Ellenben nincs fürdője a kö­vetkező, 3000-nél több lakosssl biró község­nek. : Áranyosmegyes (3263), Avasfeleőfalu (3253), Csenger (3522), Erdőd (3602), Fe­hérgyarmat (4627), Kapnikbánya (4517), Má­tészalka (5925), Nagyeosed (4665), Nagy- somkut (3013), Szaniszló (4822) = 40.219. Felelős szerkesztő: Dr. Fejet István. Főmunkatára: Ruprecht 8ándor. Laptulajdonos és kiadó : Morvái JinOS. Magányos úrhoz, esetleg egy pár emberből álló úri család­hoz, a háztartás minden ágá­ban jártas fiatal asszony gazdasszonynak ajánlkozik. Cim a kiadóhivatalban. Minden ruha uj lesz ^ tisztitás és festés által r Fái i ° Ruhafestő ■■ fiázmosó gyárába« G YOMORBAJ ES KÖSZVÉNY ELLEN természetes, dás lithiumtartalmu alkalikus savas gyógyvíz. Első- runga diü’ikm viz. Legüditőbb asztali viz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálksoldó szer. Kapható miniieniitt. Főraktár: Szatmári Kereskedelmi Rt. Szatmár. s®. g® g® Gőzfűtés és minden kényelemmel berendezve. — 80 szoba és kávéház áll a t. vendégek rendelkezésére. ^ g® m Mi Mi i személyes szobák 3 koronától. í—ío 2 személyes szobák 5 korona 20 fillér. elsőrangú, csendes, polgári szálloda BUDAPEST, — Aggteleki-utoa 7. — 5 pero a keleti pályaudvartól. — Tulajdonos: PALLAX MIKSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom