Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-04-28 / 17. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKÉ. miniszternél. A küldöttségben volt Kiss Gida bátyánk is. Mikór meglátta, megölelte és megcsókolta és a baráti szeretet meleg hang­ján nevezte kedves Gidémnak és emlékezett vissza a régi jó időkre. „No hát nem úgy vanP — mondta az öreg távozóban a kül­döttség tagjainak, akiknek ő azelőtt sokszor beszélt arról, hogy milyen jó burátságbun volt Fehérváry val, u ki vei nem egyszer az Előcseren is vidám napokat töltöttek. — Katonai előléptetések. Kato- náéknál május 1-től kezdődő hatálylyal a következő előléptetések történtek: t hon- védségnél: Foglár József ezredes a brassói 24. honv. gyalogezrednél e Schamechula Rezső ezredes vezérőrnagyokká, Tabvai Tahy Már­ton alezredes a szatmári 12. honv. gyalog­ezrednél ezredessé, Lőrinczy Béla, Nagy La­jos, Pataky Lajos, Koocz Ödön őrnagyok alezredesekké, Stessel Ernő s Weisz József századosok őrnagyokká, Kováts Buna, Retsky András, Gera Árpád főhadnagyok száza­dosokká, Borbély János hadnagy, gazdászati tiszt főhadnagy gazdászati tisztté s Kovács Lajos hadapród zászlóssá; a cs. és k i r. 5. gyalogezrednél Reisinger Vilmos had­nagy főhadnagygyá s Bányai Károly zászlós hadnagygyá léptek elő. — Tanárválasztás. A református tanitónőkópezde fenntartótestülete György Endre egyházmegyei gondnok elnöklete alatt csütörtökön délután igen népes gyűlést tar­tott, melyen 3 rendes tanári állást töltött be. A pedagógiai tanszékre Jelszeghy Ist­ván székelyudvarhelyi főgimuáziumi tanár és okleveles lelkész, a vallástörténet föld­rajzi szakcsoportra László János szakvizsgát most tevő bodrogkereszturi lelkész közfel­kiáltással, egyhangúlag a magyarnyelvtzakos tanszékre 32 szótöbbséggel Vass Júlia ta­nárnő lettek megválasztva. A fenntartó tes­tület u várostól az uj adóhivatal mellett ajándékozott üres telken a mai kor követel­ményeinek mindenben megfelelő modern is­kolát akar államsegély igénybevételével a közel jövőben felépíteni. — Iskolafelügyelők. Az 1913. évi XXXVII. t. c. 1 §. alapján az elemi népiskola hatodik osztályának záróvizsgájá­hoz a folyó iskolai év tartamára a követke­zőket küldte ki a miniszter: Kincs József apai áll. tanítót az avasujvárosi, Sinka La­jos Dyug. ig. tanítót a csengeri, Neubauer Elemér internátus igazgatót az erdődi, Via- dár Ferenc szatmári ig. tanítót a fehérgyar­mati, Székely Árpád nagybányai ig. tanítót a nagybányai, Patek- Bála nagykárolyi polg. isk. igazgatót a nagykárolyi, Kathona Géza mátészalkai polg. isk. igazgatót a mátészal­kai, Veres József nagysomkuti ig. tanítót a nagysomkuti, Lukovics Endre nagykárolyi tanítót, a szaniszlói, György Mózes szatmári ig. tanitót a nagypeleskei, Kótay Lajos ig. tanítót a szatmári, Irinyi Sándor szinérvá- raljui ig. tanitót a Bzinérváruljai s Janko- vics János ny. elemi isk. igazgatót a vál- laji körzetekben. A vizsgálatokat május hó második felétől tartják meg. — Előléptetés as államvasutak­nál. A M. á. v. igazgatósága a szatmári tisztikarból Szaluy Lajos felügyelőt, Gara Sándor főmérnököt, Steiger Béla ellenőrt s Rab László s Jaczkovits Béla hivatalnoko­kat május hó 1-től számítva magasabb fize­tési fokozatba léptette elő. — Kinevezés a vármegyénél. Á főispán Filep István vármegyei irodatisztet irodaigazgatóvá, Zanathy István irodasegéd­tisztet irodatisztté kinevezte. — Doktorrá avatás. Bárdoly Sán­dort a budapesti kir. magyar tudományegye­temen a jogtudományok doktorává avatták. — Változás az országgyűlési gyorsirodában. Dr. Antalik Károly, az országgyűlési gyorsírók főnöke, nyugalomba vonult. A király ez alkalomból udvari ta­nácsossá nevezte ki. A gyorsiroda uj főnöke dr. Peregriny János kir. tanácsos, az eddigi másodfőnök lett. — Bírák áthelyezése. Az igazság­ügyminiszter dr. Lauka József szatmárné­meti kir. törvényszéki bírót a kézdivásár- helyi, dr. Félegyházy Kálmán kézdivásár- helyi kir. tszáki albirót a szatmárnémeti kir. törvényszékhez saját kérelmükre kölcsö­nösen áthelyezte. — Eljegyzés. Folyó hó 26 án tar­totta eljegyzését Bohn Károly fancsikai föld- birtokos és a Tiszaujlaki népbank r. t. pénz­tárnoka, Rabár János magyarkomjáti gör. kath. esperes leányával, Rabár Évikével. — Eljegyzés. Keller Kálmán hely­ben állomásozó c?. és kir. 5. gyalogezredbeli főhadnagy eljegyezte Kiss Rózssika urleányt Debrecenből. — Eljegyzés, dr. Tóth Zoltán nagy­károlyi ügyvéd eljegyezte nagyváradi Soly- mosey István ny. honvédszázados s neje le­ányát, Pulikét. — Esküvők. Németh Béla főgimná- ziumi tanár az ismert dalköltő szombaton délután tartotta esküvőjét, Nagybányán né­hai Prohászka Lajos uradalmi erdőtanácsos leányával, Lilivel. Piskárkosi s királydaróci Szilágyi Jenő dr. derecskéi szolgubiró szombaton kötött házasságot S«eőke Etuskával, óvári Szeőke Sándor földbirtokos s neje mezőszegedi Szegedy Ilona leányával. — Életunt óvónő. özv. Jónás Jó- zsefné szül. Antal Bsrta 30 éves apai óvónő veronállal megmérgezte magát. Á holttest mellett levél feküdt, amely arról szólt, hogy az óvónő megunt« az életét. Az'üngyilkos óvónőt nagy kiterjedésű rokonság gyászolja. — Vármegyei rendkívüli köz­gyűlés. A vármegye törvényhatósági bi­zottsága az egyes országgyűlési választóke­rületek szuvazóköreinek megállapítása végett május 14 én délelőtt rendkívüli közgyűlést tart. A rendkívüli közgyűlés egyúttal az uj központi választmányt is megalakítja. Má­jus 13-án délután álllundó választmányi ülést tart. — A vármegye rendes köz­gyűlése. A vármegye törvényhatósági bi­zottsága május 28-án tartja legközelebbi rendes közgyűlését. — A vármegye tiszteletbeli tiszt viselői. Úgy értesülünk, hogy a belügymi­niszter további intézkedésig a tiszteletbeli vármegyei címek adományozásokat, mely fő- ispáni jogkör, felfüggesztette. Nem érdekes­ség nélküli leközölnünk a jelenlegi tisztelet­beli tisztviselők neveit, akik majd valamikor elmondhatják, hogy a régi jó idők emberei közzé tartoznak. Tiszteletbeli főjegyzők: Mangu Béla, Kerekes Zzigmond, Farkas Jenő, Égly Mihály. Tiszteletbeli főszolga­bírók : Neubauer János, Isaák Elemér, Kál- lay Szabolcs, Jékey István, Szombathy Ödön, Nemsstóthi Szabó István, Gulgócy István. Tiszteletbeli szofgabirák ; Barth István, Die­nes Sándor, Kóiódi Katona János, dr. Jakó Endre, Bónis Gábor, dr. Streicher Andor. Tiszteletbeli főügyészek: Baudisz Jenő, dr. Jírmy Béla,' dr. Stoll Béla, dr. Misbolczy Sándor, dr. Yetzák Ede, dr. Vass Gyula. Tiszteletbeli alügyészek: dr. Uray Endre Géza, dr. Vctzák Sándor. Tiszteletbeli árva­széki ülnök : dr. Gyene Pál. Tiszteletbeli al­jegyzők : Tóth József, Sikolya Bálint, Schus- terich Béla, dr. Mangu Gyula. Tiszteletbeli főorvosok: dr. Kölcsey Ferenc, dr. Hercin- ger Ferenc, dr. Lachéta Brúnó, dr. Cukor Lajos, dr. Sternberg Géza, dr. Olsuvszky Viktor, dr. Kápolnay Kálmán. — Épül a közkórház. Vida Andor budapesti műépítész az építendő uj közkór­ház terveinek készítője értesítette a tanácsot, hogy a költségvetési és terv elkészítési mun­kálatai befejezés előtt állanak, úgy hogy a május havi közgyűlés már foglalkozhatik a pályázat kiírásáról. — önkéntes ápolónők vizsgája. F. hó 25 én 1 vizsgáztak az önkéntes beteg- ápoló hölgyek a közkórházban. Á vizsgán dr. Kölcsey Ferenc igazgató főorvos elnö­költ s intézett kérdéseket a betegápolási tudnivalókról. A bizottság, melynek elnöklő főorvoson kívül dr. Lükő Géza, dr. Kovács Gyula s dr, Gőbl Alajos voltak tagjai, miod a 11 vizsgázót képesítette. A vizsgázott hölgyek a következők: Cselindák Illésné, Csendes Jolán, Juhász Mariska, Kiss Anna, Kuráb Paula, Lázár Róza, Matyi Róza, Mé­száros Irma, Szabó Károlyné, Szalontai Kál­mánná, Szeutiványi Kálmánná. A hölgyek ünnepélyes felavatása a jövő hó folyamán lesz, okleveleiket a karszalagjaikat akkor fogják megkapni. — Az orvosi szövetség közgyű­lése. Az országos orvpsszövétség szatmár- németii fiókja 1914 év raájm hó 2-án a városháza kistermében évi közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. Az 1914 évi április 9-ifei v. jegyző­könyv felolvasása. 3. Titkári jelentés 1913. évről. 4. A trencsénteplici kongresszusi ha­tározatok elfogadása. 5. Pénztárvizegálut és pénztárnok választás. 6. Javaslatok. — Az ügyvédi kör az uj Polgári | Perrendtartás ismertetésének céljából tervbe vett sorozatos előadásait május hó 2-áu d. u. 4 órakor kezdi meg a törvényszék esküdtszéki termében. — Az iparos tanonoiskolai bizott­ság pénteken délután 4 órakor u városháza tanácstermében ülést tartott. Jelenvoltak: Kótay Lajos, dr. Fejes István, Varga Beoő, Csapó Lajos, Bölönyi László biz. tagok és Székely Endre városi aljegyző. Első tárgy az elnökválasztás volt. Elnökké újból dr. Fejes István lőtt megválasztva. Igazgató jelentését, hogy az idén a tanulók száma 230-cal keve­sebb,'mint az elmúlt évben volt; továbbá, bogy a miniszter szakfelügyelővé dr. Czakó Elemért,, a budapesti iparművészeti iskola igazgatóját nevezte ki, s végül, hogy az iparkodó tanulók jutalmazására „ a Szatmári Terménybank 50 koronát, a Szatmári Taka­' rékpénziár 30 koronát, a Szatmári Népbank 40 koronát és a Szatmári Gazdasági Bank 20 koronát adott, tudomásul vette és kimondta, hogy nevezett intézeteknek ezen nemes ado­mányokért jegyzőkönyvileg köszönetét mond és erről őket értesíti. Végül kimondta bizott­ság, hogy tagjaitól az iskolák szorgalmas látogatását elvárja és erről a meg nem jelent tagokat értesíti. Az ülés 5 órakor véget ért. I— A kiamajtényi izgatók pőre. Csütörtökön kezdődött meg a kiamajtényi romá­nok izgatási pőrében a főtárgyalás a szatmári törvényszéken. A főtárgyalást Néraethy Jó­zsef törvényszéki elnök vezette. Szavazóbirák voltak: Rozgonyi Viktor és Jen-y Sándor törvényszéki bírók. A vádhatóságot dr. Fabó Zoltán kir. főügyész képviselte. A hallgató­ság között-ott voltak Lukácsiu Konstantin, Mániu Gyula, Pop Csicsó István, Goldis László, Vajda Sándor, Mihályi Tivadar a román komité tagjai. Sylveszter Moldován Brassóból, Dán Szever Aradról, Leonard Pankerov román laptudósitó, Fawa Róbert olasz publiciszta, több bécsi és bukaresti újságíró. A tárgyalásra 35 vádlottat és 30 tanút idéztek meg. A vádlottakat magánosok és hatóság ellen való erőszak bűntettével vádolták és Marosán György kiamajtényi lelkész, mint fölbnjtő, a többi harmincnégy vádlott pedig mint bűntárs szerepelt. Hét­főn délután 5 órakor hirdette ki dr. Námethy József elnök uz ítéletet, mely szerint a bíró­ság bünjösnek mondja ki Marosán György lelkészt mint felbujtót magánosok elleni erő­szak óa hatóság elleni erőszak bűntettében és ezért őt 1 évi és 6 hónapi börtönre ítélte. Moldován Jukabot és Tárcza Pétert bűnösnek mondja ki a bíróság ugyunazon bűncselek­ményekben mint tetteseket s ezért őket bat hÓDapi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre Ítélte. Id. Csögi Jánost bűnösnek mondotta ki a bíróság vétséggé minősített magánosok elleni erőszak vétségében., Botis Andrást, Barota Gergelyt, Bontya Gergelyt, Pupp Lászlót, ifj. Csögi Jánost, Varjú Jánost, Kádár Gusztávot, ifj. Szokondi Istvánt és Szokondi Pált bünösuek mondotta ki a bíró­ság s ezért őket tejenként 2 hónapi és 4 heti fogházra, valamint 1 évi hivatalvesztésre itelte. Suta László fiatalkorú ugyanezen bűn­cselekmények miatt a büntető novella 17. szakaszának alkalmazáséval dorgálásra, Tárcza Jánosáét pedig ugyanezen vétség miatt 15 napi fogházra és 1 évi hivatalvesztésra ítélte. Id. Tárcza György, Balia Gergely, Szilágyi János, Suta János, Gárdos Mihály, Papp Sándor, Valleán János, Varjú Pál, B.urjáu László és id. Kádár Gergely vádlottakat az ellenük emelt vád alól a biróság felmentette. A bíróság mindenik vádlottnál beszámítja a büntetésbe a már kitöltött vizsgálati fogsá­got. A kir. ügyész az Ítéletben megnyugodott, a védők azonbun fellebbezést jelentettek be. A vádlottak szintén fellebbeztek. — Menhelyvezetönői megbízatá­sok. A „Szatmármegyei Séchenyi Társulat“ igazgatósága Cinczás Gizellát az alsó homo- ródi, Ary Lajosáét az amacy, özv. Kósáué Fekésházy Lujzát az atyai, Hoffer Erzsébetet a béréi, Dull Máriát a barlafalui, Birkász Etelt a batizi, Nagy Irmát a botpaládi, Sza­kái Rózát a csaholci, Sulyok Ilonát a csen­geri, Kovács Irént a csengerbagosi. Dukász Máriát a csengerujfalui, Frank Ilonát a csegöldi, Polonkai Matildot a dobrui, Star­müller Gizellát az esztrói, Turcsányi Máriát az érdengelegi, Papp Terézt az érkörtvélyeei, özv. Bent) Kálmánnét a fábiánházi, Schiffner Lajosuét a gacsályi, Kozánovicsné Fekésházy Gizellát a gencai, Túrna Máriát a gilvácei, Komoróczy Sárát a győrteleki, Tolnay Vik- tornét a hagymásláposi, Dolpné Erdőhegyi Irmát a hiripi, Bányai Zizát a bodáezi, László Annát az Irinyi, Beuiczky Zsigmondné Li­terati Terézt a jánki, Fásy Etelt a jérmi-i, Szabó Rózsát a józsefhnzai Máricsné Göröm- bei Ilonát a kisari, Benedek Erzsébetet a kismajtényi, Kosáros Józsefnét a kismajtó- nyi, Kuldy Idát a kocsordi, Téglás Máriát a kohói, Ferenczy Máriát a kölesei, Melegh Máriát kömördi, Imre Júliát a kőszegremetei,' özv. Zivatzky Istvánnét a krasznabéltaky, Dittrich Ilonát a krasznaterebesi, Borosa An­nát a krasznasándorfalui, özv. Sósné Kós Erzsébetet a lázári-i, özv. Szintainé Héti Rózát a nagy berkee/.i, Vörös Máriát a me­zőteremi, Heufel Karolin a méhteleki, Hajdú Gizellát a mikolai, Lányi Bertát a nagy- ecsedi, Erdei Rózát a nagygéczi, Huaovezkiná Böhm Lujzát a nagykolcsi, Czier Máriát a nagymajtényi, özv. pápa Tivadurnét a nagy paládi Zuvutzki Gizellát a nagyezokondi,' Szabó Lenkét, a nántüi, Dobovics Borbálát a nyírcsászári, özv. Hegyei Gyulánét a nyir- megyesi, özv. Sárközi Ignácnét a nyirparasz- nyai, özv Kueeu Zsigmondné Bodó Margitot az olábgyürüsi, Veréczyné Dobránszky Má­riát az oicsvai, Nagy máriát az olcsvaapáti, Fekete Máriát az ópályi, Petrillák Klárát az óvári, Breczky Idát a pápuái, Less Já­nosáét a pátyodi, Turr Máriát a penészleki, Boreósné Glózer Cecil a porcsalmai, özv. Bugyi Endrénét a eáudorhomoki, Szilvássy Erzsébetet a sárközi, Schil Saroltát sárköz- újlaki, Szász Juliskát a sonkádi, Pikó Bor­bálát a süsüakaszi, Erdélyi Juliskát a sza- mosangyalosi, Kocsár Erzsébetet u számos- kén, Koutrós Máriát a szumossályi, Bodor Jenőnét a ezatmárudvari, özv. Ősz Mihály- nét a szatmárzsudányi, Páterné Horzsa Jo­zefát a szinfalui, Ferenczi Erzsébetet a tisza- becsi, Bumjitai Erzsébetet a tunyogi, Szei- bel Erzsébetet a vállaji, Románná Vajda Agnes a vámfalui, László Ilonát a vámos- oroszi, Vadnai Ilonát a vetési Fülep Rozáliát a vitkai, Adanetz Máriát a zajtai, Bikfalvi Annát a nagyúri nyári menhely vezetésével az 1914. május 11-től október 11-ig terjedő idényre megbízta. — Vidéki nyomdatulajdonoiok országos szövetsége, 1914. évi május hó 3-áu délelőtt 10 órakor Budapesten, az „ Otthon írók és hírlapírók köre nagytermében (Dohány-utca 76 sz.) tartja meg 11-ik évi közgyűlését. A közgyűlésén csak a Szövet­ség t. tagjai vehetnek részt és a terembe lépéskor igazolásul jelen meghívó előmuta­tandó ; ennek hiányában a személyazonosság igazolandó. — Fostaügynökség. A nagyváradi posta és tévirda igazgatóság Merza Máriát a máriavölgyi postaügynökség vezetésével megbízta. — Megvételre kerestetik egy hasz­nált, de jó karban levő középnagyságú fali­tükör. Cim: a kiadóhivatalban. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Léptül ajdonos ée kiadó : Morvái JÍH00. rudttvfl!elcs4.««rt ka utakból Uutik Minden ruha uj lesz ^ tisztítás és festés által “a Ruhafestő tinár ÁLLÓD -A. BUDAPEST, VIII. József-körut 16. sz. modern szálloda ujj onnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobában, lift éjjel-nappal, RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. s—10 EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától *********** Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Újonnan bevezetett PENSiO-rendszer, napi ellátás 4 koronáért. 0 0 Napi háromszori étkezés. 0 0 Havi szobák 80 koronáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom