Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-03-24 / 12. szám

Apróságok. Abból az alkalomból, hogy a csütörtöki vármegyei közgyűlésen Gáspár Palit 13 szó* többséggel választották meg árvaszéki elnök- nek, kérdést intéztünk hozzá, hogy mit tart a 13 as számról, a mire ő a következőképen válaszolt: — Nem vagyok babonás, de azért a 13-as számot mégis úgy tekintettem, mint a melyik szerencsétlenséget jelent. A választás óta azonban teljesen más véleményen vagyok. * Utón útfélen csak a Psilánder nevét látja és hallja az ember, sőt már az arcképe is ki van téve sok helyen. A láz emelkedő­ben van és az eredmény az lesz, hogy egy néhány ezer koronát elvisz a városból, a minek pedig itt is száz helye volna. — öcsém I — mondta erre Bögre ur — ha mindenki annyit áldozna rá, mint én, ükkor Psilánder ur gyalog baktatna vissza Dániába. * „Az alispán kalapomra rózsát tett* — mondja a nóta, s befejezésül még hozzá teszi: „Rózsa mellett szép a piros tulipán, piros borral itatott az alispán.“ Eddig úgy tudtuk, hogy az alispánnak csak ez a dolga, de hogy az alispán még mást is csinálhat, azt megmutatta Szátmármegye alispánja, aki az ügyvédek ellen a napokban egy mérges rendeletet adott ki. Azt n^ondják, u nótáról azért felejtkezett meg, mert egy pár közben­járó ügyvédnek az ekszpenznótája dühbe hozta. — Hát hiszen szép' dolog — jegyezte meg rá valaki — a nép érdekét védelmezni, de egy pár hitvány emberért egy egész testületet megbélyegezni, nem alispánhoz méltó cselekedet. * A dicsőség bajjal jár, mondja a példa­szó, s most magam is tapasztalom, mióta a Pásztory Árkád milliós perében hozott Ítélet a lapokban megjelent és a megitélt perkölt­ség összege is közölve lett. Ezen a cimén annyi mindenféle igény jelentkezik, hogy nem győzöm szidni az illető ujságiró urat, aki ezt nyilvánosságra hozta. Ma érkezett meg a két fiam levele is, a következő rövid tar­talommal : „Apukai tekintettel a fényes eredményre, reméljük, hogy egy kis gázsi­emelés okvetlenül bekövetkezik.“ — Tessék ilyen körülmények között jókedvűnek lenni I * Almélkodva olvasom, hogy a egyik pénzintézet 120 ezer korona nyereséget csi­nált azzal, hogy 1500 darab saját részvényt 120 k-val megvásárolt. Micsoda kilátás ez a többi intézetnek is, a hol a részvények ára szintén lejebb ment, s a hol lüostily módon szintén óriási nyereséget csinálhatnak, ha a saját részvényeiket összevásárolják. A' „Ma­gyar Bink“ pláne, ha ez a mentő idea hamarább felmerül, az egész alaptőkéjét megnyerhette volna. — Nem bolondság ez, — mondta rá egy másik pénzintézet vezérigazgatója — még ennek alkalomadtán mi is hasznát vehetjük! Demeter. HÍREINK. 1 # — Rendkívüli városi közgyűlés. A városi törvényhatóság tegnap délután rend­kívüli közgyűlést tartott Csaba Adorján el­nöklése alatt, melynek egyedüli tárgyát a jóváhagyott szervezeti szabályrendelet életbe­léptetése képezte. A közgyűlés egyhan­gúlag elfogadta a dr. Antal Sándor fő- ügyész, Figus Albert főszámvevő és Fe- rencz Ágoston tanácsnok által előkészített és a szervező bizottság által letárgyalt javas­latot, s elhatározta, hogy az újonnan rendsze­resített építészmérnöki, II. oszt. állatorvosi, irattámoki, egy II. oszt. adótiszti és két ir- noki, illetve egy irnoki és egy irodasegéd­tiszti állásra pályázatot hirdet, mely állá­sok közül a három elsőt a májusi, a többit az áprilisi közgyűlésben tölti be. A főjegy­zőnek, mint polgármester helyettesnek, 1200 korona pótlékot folyósított. A VII. fizetési osztályban szervezett két uj tanácsnoki ál­lásra dr. Lénárd István árvaszéki ülnököt és dr. Pap Zoltán tanácsjegyzőt, pályázat mel­lőzésével, megválasztottnak jelentette ki. A VII. fizetési osztályban rendszeresített I. oszt. aljegyzői, állásra dr. Pirkler Ernő IX. fize­tési osztályú aljegyzőt szintén pályázat mel­lőzésével megválasztottnak nyilvánította. Mi­vel pedig a miniszteri rendelet a Vili. fize­tési osztályban szervezett adóhivatali főnöki állásra elnevezését főpénztárnokra kivánta megváltoztatni, á közgyűlés ennek az utasí­tásnak eleget tett és erre az állásra Nagy 'SZATMÁR ÉS VIDÉKE? József számvizsgálót, pályázat mellőzésével, 1 átminősítette. Az ily módon megüresedett ál- I Iáéra szükebb pályázatot hirdetett. Az újon- I nan szervezett III. oszt. aljegyzői állásra, pályázat mellőzésével, dr. Gönczy Miklós számellenőrt választotta meg a közgyűlés, az eként megüresedő számellenőri, illetve nyil­vántartói állásra Mieky Lajos s/ámtisztet, a Mieky Lajos helyére pedig Kabay Józsefet választotta meg. Dr. Papp Oltó községi bí­rót a közgyűlés II. oszt. aljegyzővé válasz­totta, egyutal a községi bírói állást meg­szüntette. Dr. Nagy József rendőrfogalmazót a közgyűlés I. oszt. közigazgatási fogalma­zóvá, dr. Törseök Károly joggyakornokot pedig II. oszt. közigazgatási fogalmazóvá mi­nősítette át. Az ezenkívül szervezett II. oszt. közigazgatási fogalmazói állás betöltését a közgyűlés egyelőre mellőzte. Fölkérte végre a főispánt hogy a községi számvevőségnél szer­vezett számvevői állásra, melyet eddig szám­ellenőri minőségben Flontás Döme töltött be, ugyan őt nevezze ki. A törvényhatóság, az uj tanácsi ügyosztályok kereteinek felállítá­sával és az uj ügykezelési rend bevezetésé­vel a városi tanácsot és a polgármestert bízta meg. A közgyűlés azután a javaslat egy­hangú megszavazásával véget ért. — Mándy Géza kitüntetése. Vár­megyénk társadalmának és közéletének egyik vezető egyéniségét, kántorjánosi Mándy Géza vállaji nagybirtokost a király udvari taná­csosi cimmel tüntette ki. Kántorjánosi Mándy Géza 1864 ben született Kántorjánosi község­ben. 1882—84. években a budapesti tudo­mány egyetem hallgatója volt, majd 1886- ban Bajorországban gazdasági intézetet vég­zett. Külföldi utazásaiból gazdug tapaszta­latokkal tért haza Vállajra, hol 23 éve ál­landóan lakik s közgazdusági munkásságával értékesen hat példaadáskénta kisbirtokosságra. — Bodnár Gáspárt, illusztris Írón­kat ismét- szép kitüntesés érte. Gyakran ol­vassuk, hogy hol a felvidéki városokba hív­ják, hol a fővárosban arat diadalt hatalmas szónoki tehetségével. Mint értesülünk, most Debrecenből kérték fel szabad előadés tar­tására a kath. népszövetség meghívása foly­tán. A szabad előadást, mely elé máris nagy érdeklődéssel tekint a Debrecen kath. közön­sége, vasárnap délután 4 órakor fogja meg­tartani. — Uj kúriai bíró. A király Dezső Kálmán debreceni ítélőtáblái bírót, ki a szatmári kir. törvényszéknél mint biró hosz- szabb időn át működött, kúriai bíróvá ne­vezte ki. — Uj plébános Szaniszlón. A mégyéipűspök Dr. Jordán Károlynak szat­mári kanonokká jörtéut kinevezése folytán megüresedett szaniszlói plébániai javadalmat gróf Károlyi Lajos kegyur bemutatása alap­ján Török Lajos csapi plébánosnak adomá­nyozta. Az uj plébános állását április 1-én foglalja el. — Pénzügyi kinevezések. A pénz­ügyminiszter Horváth Dénes erdődi adóhiva­tali dijnokot a nagykárolyi, Dunka Győző szatmárnémetii lakost a nagyváradi pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez számgyakornokká nevezte ki. —- Eljegyzés. Németh Béla állami főgimnáziumi tanár, a nagybányai társasélet rokonszenves s közkedvelt tagja vasárnap tartotta eljegyzését Napybányán Prohászka Lilykével, néhai Prohászka Lajosnak, a gróf Károlyi uradalmi v. erdőtanácsosuak bájos leányával. — Esküvő, dr. Kölesey Ferenc vár­megyei főügyész csütörtökön esküszik örök hűséget Csaba Karának Csaba Adorján vár­megyei főispán s neje Domahidy Olga úr­asszony leányának Nagykárolyban. — Esküvő. Dr. kölesei Kende György nsgybirtokos, tart. honvéd huszárhudnagy szombaton tartotta esküvőjét pécsujfalusi Péchy Elemér c*. s kir. kamarás leányával Magdolnával Sárkötujlakon. — Az Ügyvédi kör elhatározta, hogy a közel napokban vit^estélyek megtartásá­hoz fog amelyeknek anyagául az „Uj pol­gári perrendtartás“ szolgál. A vita rendezői: dr. Ambrózy Sándo*, dr. Bartba József, dr. Shik Elemér és dr. Tanódy Endre lesznek. — Az Irodalmi-Kör az elmúlt va­sárnap tartotta harmadik böjti estélyét. Bár az idő nem kedvezett, egész nap szakadt az eső: a Czeczil-egyesület nagyterme megtelt közönséggel. És a közönség nem bánta meg, hogy a rossz idő sem tartotta vissza az él­vezetes estétől. A műsor gazdug és változa­tos volt. Makray és Szendrei urak gyönyörű énekei, illetőleg orgonajátékui, hegedű számai elragádták a közönségét. „A mi kedves ün­nepünk* cimen Fetter Márta k. a. Bodnár Gáspár „ Monolog“-ját adta elő szépen, elő­kelőén és a közönség feszült figyelme közt. Az est középpontja volt Merker Márton tar­talmas beszéde. Gyönyörű orgánuma) szónoki hév és tartulom bilincselte le a közönséget. A befejező estély 29-én vasárnap fél 6 óm­kor lesz. Ezen befejező estély is rendkivül érdekesnek és tartalmasnak Ígérkezik. Sugár Béla egyetemi hallgató, a fiatal költő u maga verseiből szaval. Or. Gobi Alajos a kitűnő előadó értekezni fog a dohányról. Ez érteke­zést el sem képzeljük humoros részletek nél­kül. Igen kedves és bájos jelensége lesz az estnek az a dialog, melyet Bodnár Gáspár irt; Thurner Elza és Lily kisasszonyok fog­nak előadni. A zenei számok sem hiányoznak. — A Szabad Lyoeumban pénteken délután volt az utolsó ismeretterjesztő elő­adás. Előadó B'iumgarten Zsigmond keresk. isk. tanár volt, ki élvezetes előadásbun vetí­tett képekkel nagyszámú hallgatóság előtt a Panama csatornát ismertette. — Diák-bál. Szépen sikerült d'ák-bált rendezett szombaton a ref. főgimn. tanuló­ifjúsága, melynek műsora ügyesen volt össze­állítva és rendezve. Majthényi Andrásé az érdem, hogy a diákságnak egy reájuk nézve különösen feledhetetlen estében, nekünk, fel­nőtteknek pedig egy élvezetes szórakozásban volt részünk. Úgy áz anyagi, mint az erkölcsi eikQr várakozáson felül ütött be. — A keresk. iskola matinéja. A városi felsőkereskedelmi iskola vasárnap d. e. matinét rendezett Ifjúsági Segítő Egye­sülete javára az Iparos Otthon dísztermébe. A meguyitó beszédet Klein Samu titkár tar­totta. A matiné legsikerültebb száma B«n- ville: Gringoire-jának, ennek az irodalmi értékű egyfelvonásos színműnek előadása volt A résztvevők Morvay Károly, Kovács Irma, Flesch Böske, Morvay Loránd, Schwartz József és Stark Adolf elsőrangút produkál­tak. A közönség lelkes tapsokkal fogadta Tímár Berta pompás énekszámát. Az ének­szám zongorakiséretét Netter Anna látta el. Zsolnay Mariska Petőfi: „Apostol“ című hosszabb époszából szavalt el egy részletet. Utána Unger Irén szavalta el Kiss József: „Simon Judith“ c. költeményét Wallon Lujza diszkrét zongorakisérete mellett, mely szám egyike volt a legsikerültebbeknek. A műsort Netter Endre és Figus Albert hegedÜ9záma valamint az ifjúsági zene és énekkar egy-egy száma egészítette ki. Sirolin "Roche" orvosilag ajánlva a légzószervek mindennemű megbetegedés a ellen. tüdőbetegségek, gégehurut, szám árhurut, ^gyermekek görvélykóija ellen., Kopható minden gyógyszertárban Cgy üveg éne e korona Nem kell többé Znaimi uborka meggyőződhetik mindenki, ha Fabrlozky ßf ijJ Herman főzelék conzerv különlegességi n gyárának tisztán kezelt és lsletesen u V, készült uborkáját, paprikáját, savanyu 00 káposztáját és befőtt paradicsomát, vala- (a y. ' - mint gyümölcsizét megkóstolja. ij Ne mulassza el senki egy prőbarendelést tenni. vk ^ FABRICZKY HERMAN $ Budapest VI., Csata-utca 25—27. M fjv — Telefon-szám: 77—27. — \X Árjegyzék kívánatra ingyen. JU Ay Helyi képviselők akoeptáltatnak I QL — Vasutasok kongresszusa. A magyar és osztrák államvasutak képviselői e hó 26-án kongresszust tartanak városunkban. — A város pőre. A kir. tszék a múlt év júniusában hozott Ítéleté­vel felbontotta a város és a Dólmagyar- országi Faipar r. t. között fennálló szerződést, amely az avasi erdő 4000 holdjának kitermelésére vonatkozik s kötelezte a részvénytársaságot, hogy az erdőt bocsássa vissza a város bir­tokába. Most a tábla Ítéletében ki­mondotta, hogy a részvénytársaság 100,000 koronás óvadéka elvész a vá­ros javára. Kimondja továbbá az Ítélet, hogy a részvénytársaság által tett be­ruházásokért a r. t. 302.000 koronát kap a várostól. — A kereskedelmi iskola épitési pályázata. A városi tanács a felső kereskedelmi iskola épitési pályázata április hó lő-iki terminussal uj határidőt tűzött ki. Az épitésre vonatkozó közgyűlési határozatot Her­ceg Sándor budapesti építész, mint legolcsóbb ajánlattevő megfelebbezte s a felebbezést a tanács már fel is tér-’ jesztette. Az első pályázaton résztvett iparosok óvadékát a város visszaadja. — Bodnár Gáspár újabb müvei. „Családi ás Társas-Köri esték“ címen füzetes sorozatban most jelennek meg Bodnártól azon csevegések, magán- ős párbeszédek, életképek, melyeket nemcsak itt városunkban, de or.zág- szerte nagy hatással adtak elő. A legelső füzet: „Úgy várom a tavaszt.,.“ (Monolog.) már megjelent. E bájos kis magánbeszédet Markos Ilona a kitűnő szavaló adta elő közelebb az Irodulmi Kör estélyén nagy óvíoiók kíséretében. Az első füzet ára 60 fillér. Családi estéken is nagy hatással ad­hatja elő az ügyesen szavaló. A füzet a „Szutmár és Vidéke“ kiadóhivatalában is megrendelhető. — Az alispán féléves jelentése. Szatmárvármegye f. hó 19-án tartott köz­gyűlésén az alispán beszámolt a vármegye állapotáról. Jelentésének legfontosabb része a vízügyekről szól, melyet szószerint itt közlünk: Ismeretes a törvényhatósági bi­zottság előtt, hogy az 1912. és 1913. évek túl csapadékos időjárása súlyos teher­rel, káros következményekkel nehezedett az egész vármegyére, különösen pedig annak azon részére, ahol a Tisza—Szamos közti vizérdekeltségnek földterülete fekszik, az 1912 év mostoha viszonyai azonkívül, hogy Pa- nyola községet végzetes árvíz sújtotta, a külső termőföldeket állandóan vízzel borí­tották, 1913. évben pedig Tiszabecs Berend dözségeket öntötte el az árviz, mely kiszá­míthatatlan károkat okozott, melynek enyhí­tésére az országos adomány igen kevés se­gítséget nyújtott, a végzetes károk hatásait a két község hosszú idő után fogja helyre pótolni. Tiszabecs Berend és több árvízkáro­sultak részére mintegy 43,000 K adomány gyűlt össze, melyből első sorban azon közsé­gek lettek segélyezve, amelyek az árviz tar­tama alatt közlekedni sem tudtak, s igy ter­mészetben élelmi szerekkel lettek ellátva, ké­sőbb pedig a megrongált lakóházaik helyre- állitása végett lettek segélyezve, az árviz és mostoha kereseti viszonyok végül egyes köz­ségekben oly állapotot idéztek elő, hogy a lakosok a szükséges élelmiszerekben is hi­ányt szenvedtek, melynek leküzdésére az or­szágos bizottság 10,000 K-át bocsátott vm. főispán rendelkezésére, hogy abból az ingye­nes élelmiszer kiosztására szoruló lakosságot segélyezze az élelmiszereknek a hegyvidéki kirendeltség utján leendő kiosztása iránt vár­megyei főispán már intézkedett. Bár a Tisza— Szamosközti vizérdekelteég az árviz romboló hafása ellen a rendelkezésére álló teljes erő­vel védekezett, annak szomorú eredményét mellőzni képtelen volt. Az érdekeltség egy- része azon reményben, hogy hathatósabb munkát végezzen, társulattá kivánt alakulni, de e célból megindított első kísérlet 1913. január 9-én, mikor az érdekeltség köz­gyűlésre hivatott össze, nem sikerült; talán a szomorú időjárási viszonyok gondterhes ta­pasztalatai is eredményezték, hogy az 1914 január 11-ére összehívott második közgyűlé­sen a Ti'za—Szamot; érdekeltség társulattá alakult elnökét, alelnökeit és 36 tagú választ­mányát megválasztotta, a társulat vízrende­zési tervét benyújtotta, annak engedélyezési eljárása most van folyamaton s igy a terve­ket, alapszabályokat kormányhatósági jóvá­hagyás véget rövid idő alatt felterjeszthetem, a társulat legkésőbb május hónapban tényle­ges működését megkezdheti. ^/YOMORBAJ ES 3T KÖSZVENY ELLEN természetes, dás lithiumtartalmn alkalikus savas gyógyvíz. Első- ranga diäikus viz. Legüditőbb asztali viz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Kapható mindenütt. Főraktár: Szatmári Kereskedelmi Rt. Szatmár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom